Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. nmsTEDiM. Herziening der Mastto opbrenpt OWGEBOUWDE E1GEMD01WMEM. No. 2412. Woensdag 27 Juni 1888. 28® Jaargang. AAHIIKSTEDEM: THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. ABONNEMENT: Neuzen Per drie maanden binnen ler Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle bushouders. ¥oor 1,Franco per post: Yoor Amerika f 1,32). Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. »it blad vcrschljot UinHdas- eo Vrljd.agavoud bli den nitgcver P. J. VAN D E 8 i N D E te Ter Kenzen. de BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente ZUIDDORPE, zullen op Dinsdag 10 Juli 1888, des namiddags te 2 ure, ten Raadhuize bij enkele inschrijving volgens 434 der A. V. 3 perceelen Het door keibestrating vervangen der grindbaan in den „Nieu\veweg lang 2900 M. Breedte van keibaan met inbegrip der kantlagen 3,25 M. Iste perceel. Levering, gelost station Axel, 5800 M1. Doorniksche kantsteenen en 405000 stuks Gres- of Porphierkeien 13/i4 °P vooraf te zenden monsters. 2de perceel. Het vervoeren van genoemde keien en kantsteenen van station Axel naar den weg. 3de perceel. Het over 3,25 M. breedte opbreken der grindbaan en het maken van 9525 M~. bestra- ting van genoemde keien en kantsteenen, met het onderhoud dezer bestrating tot 31 December 1889. Aanwijzing op den dag der besteding, s voor- middags van 8-12 ure, aanvangende bij hetRaadhuis. Inlichtingen verstrekken Burgemeester en Wet- houders. K. Bestekken verkrijgbaar tegen toezending van oo cents bij den Secretaris der gemeente. Zuiddorpe, 12 Juni 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN HAELST, Burgemeester. A. MOERDIJK, Secretaris. van Kadastrale gemeente Philippine. De BURGEMEESTER van PHILIPPINE, Gelet op art. 25, in verband met art. 19 en het laatste lid van art. 33 der wet van den 258ten April 1879 (Staatsblad n°. 89). Brengt ter kennis van belanghebbenden, eene opgaaf van de Ongebouwde Eigendommen van de daarvoor bepaalde belastbare opbrengst, onder bijvoeging van de kadastrale leggers en plans, heden op de secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen voor een ieder ter inzage is nedergelegd dat ieder die meent, dat voor zijn eigendom belastbare opbrengst is bepaald, welke niet eene in verhouding staat tot die der eigendommen, blijkens die opgaaf als tijpen geschat, de gronden van zijn bezwaar zelf of door een gernachtigde kan mede- deelen aan de afdeeling der Commissie, in een ongezegeld bezwaarschrift, hetwelk, onder bijvoe- r van de kenuisgeving, portvrij binnen dertig dagen na heden raoet worden bezorgd bij den ondergeteekende, die daarvoor een gedagteekend ontvangbewijs geeft; dat ieder, die meent, dat zijn geschat eigendom krachtens art. 1 van bovengenoemde wet van de herziening had moeteu zijn uitgezonderd, binnen gelijken termijn zelf of door een gernachtigde in een aan Gedeputeerde Staten gericht ongezegeld verzoekschrift, vernietiging der schatting kan vragen dat verzoekschriften, waarbij bezwaren worden ingebracht tegen de berekeniug van het bedrag per hectare wegens aftrek voor polderlasten, op ongezegeld papier geschreven, binnen gelijken termijn portvrij behooren te worden bezorgd bij den voorzitter der commissie den heer F. ERME- RINS te Middelburg, die daarvoor een gedagtee kend ontvangbewijs geeft dat bezwaarschriften en verzoekschriften niet ingezonden op de wijze of binnen den termijn hicrboven bepaaldnaar de wet buiten behan- deling blijven. Te Philippine, 27 Juni 1888. De Burgemeester voornoemd, J. B. DHOOGE. L'olitielt Overzicht. De indruk, die over gansch Europa is teweeg gebracht door den dood des Duitschen Keizers, is buiteugewoon groot. Het leger van Koning Umberto werd drie dagen rouw voorgeschreven en zelfs de Fransche bladen waren vol van lof over Friedrich. Als vorst beloofde hij zooveel te zijn, en als raensch was hij edel. Een voorbeeld uit velen toont ons, dat Friedrich goed was. Bij de groote manouvres iu de omstreken van Koningsbergen kwam hij op zekeren avond eens kijken voor het venster van een wachthuis en ontdekte dat de dienstdoende vaandriug aan de tafel zat ingedommeld, raisschien door de vermoeienis van den dag. Friedrich trad zacht binnen en zag voor den vaandrig op de tafel een papier liggen, waarop te lezen stond: „Lieve Moeder I Heden, na afloop der parade, heb ik vernomen, dat ik binnenkort tot officier zal worden bevorderd. Verheug u met mij Maar waar moet de officiers-uniform vandaan komen P Ge hebt alles voor mij gedaan, zijt arm en en ik moet mij dus elders hulp verschaffen Schulden, een leelijk woord, en wie zal ze betalen Zoover was de brief aan de moeder gekomen, toen de vaandrig, misschien wel peinzende over een antwoord op deze moeielijke vraag en zwaar vermoeid als hij was, in een zoeten slaap viel. De kroonprins Friedrich, nam hem behoedzaam de pen uit de hand FEUILLETON (Naar Bret Harte.) 10) - Thankful's oogen begonnen weder te schitteren, toen zij bij deze woorden van haren stoel opstond. Hare bovenlip, welke zooeven nog iu bekoorlijken kinderlijken angst had gebeefd, teekende thans weder vastberadenheid en trotschheid, terwijl zij zich voor de eerbiedwaardige gestalte plaatste. ffIk kom niet om mijn vader," riep zij uit. ,/Ik ben niet door wind en weer alleen hierheen ge- reden om over hem te spreken. Hij kan dit zelf wel, denk ik. Neon, ik kom hier om van mijzelve te spreken van leugens ja, leugens en laster, die over mij worden verspreid, over een arm, weer- loos meisjevan laaghartige praatjes over mij en mijn minnaar, kapitein Brewster, die nu in de gevangenis zit, omdat hij een meisje lief heeft, dat zich niet met politieke partijschap bemoeit, alsof ieder soldaat eerst van u, of misschien wel van mylady Washington, vergunning moest vragen, aan wie hij zijn hart zou mogen schenken Zij hield een oogenblik op om adem te scheppen. Met de snelle opmerkingsgave der vrouw bemerkte zij de verandering in Washington's gelaat, zag p<a schreef onder de vraag: /Friedrich Wilhelm, Kronprinz." Daarop verwijderde hij zich, zonder den vaandrig te wekken. Men stelle zich de verbazing van den jongen krijgsman voor bij het ontwaken, toen hij vernam, wie hem een bezoek had gebracht. In zijn garnizoen teruggekeerd, ontving hij last om de rekening voor zijn officiers-uniform bij den hofmaarschalk in te dienen, opdat de Kroonprins zijne belofte zou kunnen nakomen. Het meest lijdt de Keizerin. De schier bovenmenschelijke krachtsinspanning om gedurende de gansche ziekte haar gemaal met eigen handeu te verzorgen, doet haar invloed nu gevoelen. De ongelukkige vorstin zit uren voor zich heen te staren zonder een woord te spreken. Te vergeefs heeft men getracht haar af te brengen van haar voornemeu om bij het kisten tegenwoordig te zijn, maar zij wilde tegenwoordig zijn. Duidelijk blijkt hare innige smart uit het telegram aan de Keizerin-moeder Augusta. Het luidde aldus»Om uwen eenigen zoon schreit zij, die zoo trotsch en gelukkig was zijn vrouw te wezen met u, arme moederGeen moeder heeft ooit zulk een zoon bezeten! Wees fier en sterkinuw leed. Hij heeft u nog heden morgen laten groeten." Waarschijnlijk gaat Victoria reeds spoedig Potsdam verlaten om zich naar Zwitserland te begeven, of naar een der Koninklijke lustsloten aan den Rijn. Dr. Mackenzie, die eveneens veel geleden en uit- gestaan heeft, is reeds vertrokken en gaat zich eenigen tijd verpoozen in Noorwegen, in gezelschap van vrouw en dochter. Aan den nieuwen Keizer moet hij voor zijn vertrek hebben verklaard, dat overwegingen van hoogeren aard hem hadden be wogen het ware karakter der ziekte te verzwijgen. De Ministerieele crisis in Spanje is ten einde, Sagasta gouverneert, maar in Bulgarije staat er een uit te breken. Stoiloff en Natschewitsch hebben hun ontslag aangeboden en daarop bodeu ook Stam- hoeloff en zijne liberale collega's hunne portefeuilles ter beschikking van den Vorst, die even wel van geene verandering in het Ministerie wil weten. De kwestie loopt over het al of niet bekrachtigen van het over majoor Popoff uitgesproken vonnis. De Zieke Man ligt gebogen onder schuldenlast en siddert voor de dreigementen van Nelidoff, die de rol van deurwaarder speelt. Volgens de laatste berichten heeft de Porte de opbrengsten van het vilayet Erzeroem aangewezen als waarborg voor de betaling der oorlogsschatting. De Fransche Karaer heeft hare goedkeuring ge- heclit aan een artikel, waarin een maximum-werktijd van 10 uren wordt voorgeschreven voor personen die den 18jarigen leeftijd niet bereikt hebben en een van 11 uren voor vrouwen die meer dan 18 jaren tellen. In Engeland leeft nog de Iersche kwestie. Dillon heeft zijn 6 maanden behouden bij de uitspraak van het Iersche hof van appel. Bovendien heeft Engeland een appeltje te scnillen met Venezuela over de grensscheiding. Het niet te verzadigen Albion gaat in Zuid-Amerika annexeeren, waarom de regeering reeds in Februari 1887 de diplomatieke betrekkingen heeft afgebroken en vast besloten is hare rechten te handhaven met alle haar ten dienst staande middelen. Italie ligt nog dreigend voor de kust van Zan zibar met een paar oorlogsbodems. Uit het binnenland van Afrika komen onrust- barende berichten omtrent Stanley. Herbert Ward, adjudant van majoor Bartelot, is te Banana aan- gekomen en bracht het officieele bericht, dat zeven vluchtelingeu uit Stanley's kamp aan den Aaroewimi waren aangekomen met de mededeeling, dat Stanley te midden van krijgslustige negerstammen geraakt was, aan wie hij hevige gevechten te leveren had. Hoe het met den dapperen reiziger is afgeloopen daarover niets. Wie vreest niet het ergste? De Minister van buitenlandsche zaken wenscht ten behoeve van de Engelsche regeering inlichting te ontvangen omtrent de scheepvaartrechten, die in de onderscheidene Nederlandsche zeehavens van gemeentewege worden geheven. Ten einde aan dit verlangen le kunnen voldoen, heeft de Minister van binnenlandsche zaken, door tusschenkomst van de commissarissen des koniDgs, de burgemeesters der betrokken gemeenten verzocht, hem te dieu einde eenigszins spoedig een exemplaar van de in hunne gemeente bestaande verordening tot heffing van die rechten toe te zenden. Z. M. de Koning heeft gratie verleend van de nog gedeeltelijk te ondergane gevangenisstraf aan Adam Laumen, te Lutterade-Geleen, door de rechtbank te Maastricht wegens mishandeling ver- oordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf. Zooals men zich zal herinneren, was de veroordeelde door een zekeren Hoenen aangevallen en geslagen, waarop hij tot zelfverdediging met een mes aan zijn aan- rander eenen steek toebracht, die den dood ten gevolge had. Men leest in het Hbl. Naar wij vernemen, is op 's Konings bevel op 31 Mei 11. de adsistent-resident R. van Assen ter oostkust van Atjeh, die ook belast was met de politieke leiding en aangelegenheden aldaar, door den minister van kolouien door tusschenkomst van den gouverneur—generaal per telegraaf naar den Haag ontboden, ten einde met het opperbestuur aldaar den staat en gang van zaken op Atjeh te bespreken. Het schijnt den minister van kolonien ernstig gemeend te zijn, den nauwkeurigen stand van zaken uit den mond van een bekwaam des« kundige te vernemen, hetgeen allicht met pacificatie- plannen in den geest van het herstel van het sultanaat in verband staat. zij, dat eene zekere koele strengheid zich op zijne trekken vestigde. Toch bleef zij met de hardnek- kige consequentie, der vrouwen eigen, (eene conse- quentie, welke naar mijn bescheiden meening, bij sommige gelegenheden, wel door ons, wereldwijze mannen, mocht worden nagevolgd) alies uitstorten wat haar op het hart lag, op gevaar af van een paar uren later alles wat zij gezegd had met de niet minder aan de vrouw eigen inconsequentie (eene inconsequentie, welke ik eveneens bij het andere geslacht ter navolging zou willen aanbevelen) te moeten herroepen. ,/Men heeft mijn vader beschuldigd," ging het meisje met vernieuwde welbespraaktheid voort, //Van willens en wetens twee spionnen te hebben ge- herbergd, twee spionnen die ik, met welnemen van Uwe Excellentie en van bet congres, niet anders ken dan als aohtenswaardige heeren, die mij als zoodanig op eerlijke wijze het hof hebben gemaakt. Men heeft verder op leugenachtige en laaghartige wijze beweerd, dat mijn minnaar, kapitein Allan Brewster, de verklikker is geweest. Ik ben hier gekomen om dit alles te logenstraffen, om van u te eischen dat de eer van een fatsoenlijk meisje niet zal worden opgeofferd aan de politiek, dat geen hoop verdacht volk op het huis van een eerlijken farmer zal worden losgelaten, om te spionneeren en een arm meisje buiten haar eigen deur le jagen om ongestoord den baas te kunnen spelen. Dat is schande, zeg ik Het is onbeschaamd Die heeren zouden spionnen zijn geweest? Waarachtigwat zijn die ongevraagde bezoekers dan wel?" In de verontwaardiging, waarin zij gedurende deze toespraak door de herinnering aan 't geleden onrecht langzamerhand was geraakt, had Thankful haar van opgewondenheid gloeiend en in zijne stoutheid dubbel schoon gelaat op weinige duimen afstand gebracht van het waardige aangezicht en de kalme, grijze oogen van den veldheer. Tot hare groote verbazing boog hij plotseling het hoofd en drukte met deftige vriendelijkheid een kus midden op het trotsche voorhoofd. z/Wees zoo goed te gaan zitten, Miss Blossom," zeide hij, terwijl hij hare hand greep en het meisje naar haar stoel terugbracht. ,/Ik bid u, blijf zitten, en schenk mij als gij kunt, een oogenblik al uwe aandacht. De officier, wien de onaangename taak is opgedragen uws vaders huis te bezetten, is een mijner vertrouwden, een gentleman. Mocht hij zich hebben vergeten, mocht hij zichzelf en mij de oneer hebben aangedaan van //O neen, neeu!" viel Thankful hem met koorts- achtige haast in de rede; //die heer was zeer voor- komend en beleefdl. Integendeel misschien heb ik zij aarzelde en zweeg met een hoogen bios, toen de herinnering aan het gelaat met de striern der karwats weer bij haar oprees. z/Ik wilde juist de opmerking maken, dat majoor Van Zandt als gentleman zonder twijfel de natuurlijke gevoeligheid eener dochter heeft weten te begrijpen en te verontschuldigen." zoo kwam Washington het bedremmelde meisje te hulp met een blik, waaruit duidelijk bleek, dat hij hare bedoeling had begrepen. Doch ik zou u nu gaarne eenige inlichting geven omtrent een ander punt, waarover, naar het schijnt, onze meenigen ver van elkaar afwijken." Mij ging naar de deur en riep zijn lijfknecht, wien hij een bevel gaf. Een oogenblik later ver- scheen dezelfde jonge officier met het frissche ge- zicht, die Thankful bij den generaal had gebracht. Hij had een stuk koperdraad in de hand, waaraan een menigte officieele papieren waren geregen. Hij beschouwde Thankful's gelaat met een sluwen, schelmschen blik, alsof hij het gesprek tusschen haar en zijn chef had gehoord en daarbij datgene had ondervonden, wat geen der beide ernstige spre- kers had gevoeld, namelijk het kostelijk stuk humor dat er in het tooneel lag. Kolonel Hamilton doorbladerde, in tegenwoordig- heid der beide anderen, ernstig en langzaam den bundel papieren. Thankful beet zich van verlegenheid op de lippen. Een onbestemd gevoel van angst, een voorgevoel van eene naderende, beschamende ontdekking; een voor haar nieuwe en ongewone bewustheid van zichzelve, hare omgeving en den rang der twee mannen, die voor haar stonden; daarbij nog de tegenwoordigheid van twee dames, die op geheimzinnige wijze door eene andere deur het vertrek waren binnengetreden en haar nu van uit de verte zoo nieuwsgierig schenen aan te staren, TER \EI7.E\>S('HE (OIRWT. in VAN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1