Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. r Herzieiiii der Mastta optaist OMGEBOUWDt EIGEHDOMiEM. I No. 2411. Zaterdag 2>l Juni 1888. 28® Jaargang. Paarden- en Veemarkt Kermis of Jaarmarkt Binnenland. feutlleton. THANKFUL BLOSSOM. ABONKEM E;N T: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,— Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. AD7EBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Uit bind versebljnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij den nltgever P. VAN D E S A N D E te Ter Nenzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Dinsdag den .1 Juli 1888, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren Van wege de gemeente worden uitgelooid elt premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste cetal paarden en vee, die daarvoor in bet vong faar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee, wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekend en voor paarden en vee na 11 uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijkeu worden tijdens de paarden- en veemarkt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 3den Juli 1888 tot en met Donderdag den gaen ,ijer maand. Zaamslag, 8 Juni 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. ging van de kennisgeving, portvrij, binnen (lertig dagen na heden moet worden bezorgd bij den ondergeteekende, die daarvoor een gedagteekend ontvangbewijs geeft dat ieder, die meent, dat zijn geschat eigendom krachtens art. 1 van bovengenoemde wet van de herziening had moeten zijn uitgezonderd, binnen gelijken termiju zelf of door een gemachtigde in een aan Gedeputeerde Staten gericht nngezegeld verzoekschrift vernietiging der schatting kan vragen dat verzoekschriften, waarbij bezwaren worden ingebracht tegen de berekening van het bedrag per hectare wegens aftrek voor polderlasten, op onge- zegeld papier geschreven, binnen gelijken termijn, portvrij behooren te worden bezorgd bij den Voor zitter der Commissie, den heer E. ERMERINS te Middelburg, die daarvoor een gedagteekend ont vangbewijs geeft dat bezwaarschriften en verzoekschriften niet ingezonden op de wijze of binnen den termijn hierboven bepaald, naar de wet buiten behan- deling blijven. Te Westdorpe, 22 Juni 1888. De Burgemeester voornoemd, 0. VAN WAES. Kadastrale gemeente Westdorpe. De BURGEMEESTER van WESTDORPE, Gelet op art. 25, in verband met art. 19 en het laatste lid van art. 33 der wet van den 259ten April 1879, (Staatsblad n°. 89); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene opgaaf van de Ongebouwde Eigendommen en van de daarvoor bepaalde belastbare opbrengst, onder bijvoeging van de kadastrale leggers en plans, heden op de secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd dat ieder die meent, dat voor zijn eigendom eene belastbare opbrengst is bepaald, welke niet in verhoudiug staat tot die der eigendommen, blijkens die opgaaf als tijpen geschat, de gronden van zijn bezwaar zelf of door een gemachtigde kan mededeelen aan de afdeeling der Commissie, in een ougezegeld bezwaarschrift, hetwelk, onder bijvoe- IJolitielt Overzicht. Eindelijk is ook van den nieuwen Duitschen Keizer eene proclamatie vaan mijn volk verschenen. Ze is zeer kort. Keizer Wilhelm herdenkt zijnen vader en roemt met name diens „heldhaftige uit Christelijke berusting voortspruitende arbeidskracht in zijn lijden." Hij verklaart verder,/Ik heb aan God beloofd naar het voorbeeld mijner vaderen, voor mijn volk een rechtvaardig en zacht vorst te zullen zijn, vroomheid aan te kweeken, den vrede te beschermen, de welvaart des lands te bevorderen, armen en verdrukten een helper, het recht een trouwe waker te zijn." En hij eindigt met een beroep op de trouw van het volk, De proclamatie van Keizer Erederik III is nog te versch in het geheugen, om niet tot eene ver- gelijking met die van zijnen zoon te nopen en het onderscheid te doen opmerken tusschen de warme, hartelijke taal, waarmede de overleden Keizer zich met zijn volk verbond, en de woorden, die Wilhelm II tot zijn volk richtte. Moge het waar zijn, dat de overleden Keizer een politiek testament heeft nagelaten voor zijn opvolger, en moge het dieu opvolger ten nutte zijn. Niet zonder bezorgdheid ziet men in en buiten Duitschland het optreden van Wilhelm II tegemoet, van den soldatenvriend. Men zegt immers, dat de jonge man haakt naar oorlogsroem, en uit zijne proclamatie aan het leger kan niet worden opgemaakt, dat men onwaarheid spreekt. Eriedrich wendde zich het allereerst tot zijn volk maar deze, de zoon, tot zijn leger. Tot het volk sprak een vadertot het leger spreekt een opperbevelhebber. In deze droeve dagen gaat de jonge man al wijzen op de roemrijke daden zijner vaderen. Zulk een taal brengt onrust en billijkt het vermoeden, dat de dagen des vredes geteld zijn. Yooral de Fransche bladen zien de toekomst donker in, daarom dringen ze aan op bedaardheid en op eene waardige houding. De 1 ransche regee- ring handelt in dezen voorbeeldig, daar zij dezer dagen besloot om de onkosten van alle buiten- landsche passen te verlagen tot 60 centimes. Dat is haar antwoord op den passenmaatregel, door de Duitsche regeering aan de greuzen van Elzas- Lotharingen genomen. De Eransche Senaat heeft ook een teeken van leven gegeven, door met bijna algemeene stemmen het wetsvoorstel te verwerpen, reeds door de Karner goedgekeurd, om het finan- cieele jaar met 1 Juli in plaats van met 1 Januari te doen beginnen. De regeering had dit middel uitgevonden om voorshands verschoond te blijven van het indienen eener begrooting. In Belgie is de onlangs aangenomen wet op de voorwaardelijke vrijlating der gevangenen in toe- passing gebracht. Twee veroordeelden, Oscar Eal- leur, die" tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld was wegens deelneming aan de Maartoproeren in 1886, en Wagener, die zich ingelaten had met de toen ter tijd te Luik plaats grijpende anarchistenbewe- ging, ziju door den Minister zelf in vrijheid gesteld. Dezelfde maatregel zal worden toegepast op cen tiental anderen, die aan de oproeren te Charleroi hebben deelgenomen. Ealleur heeft echter eene sehriftelijke belofte moeten teekenen, dat hij het land voor 15 Augustus a. s. verlaten zal. Hij gaat naar Amerika. Ook Wagener volgt dat voor- beeld. Het tegendeel van 't geen in Belgie voorviel in zake de verkiezingen, waar de liberalen hier en daar wegens ouderlinge geschillen het onderspit moesten delven, heeft te Rome plaats. Bij de verkiezingen voor den gemeenteraad verkregen de liberalen van de 97 zetels 86. Uit Noorwegen komt eene droevige tijding. De Staatsminister Richter zou zijn ontslag nemen en na de aankomst van zijn opvolger Hang naar zijne woon plaats terugkeeren. Het, vertrek was tegen den avond bepaald, maar te negen uur 's morgens vond men hem dood in zijn kabir.ethij was door een revolverkogel getroffen, die door den mond was ingegaan. In de Storting heeft deze zelfmoord een heftig tooneel veroorzaakt. Daal, een vriend van Richter, vloog op den staatsminister Sverdrup toe en duwde hem de vuisten in het gelaat met de woorden „Dat lijk komt op uw geweten 1" Men moet weten, dat het genomen ontslag van Richter zijn oorzaak vond in de frontverandering van den voormaligen liberaal Sverdrup. Bij de Kabinetsontbinding had Richter zich laten overhalen om aan te blijven en deelde in den smaad, dien het hoofd van het kabinet moest ondervinden. Sverdrup was voor 1884 leider van de liberalen en is thans het hoofd van een kabinet, dat bij de gratie der conservatieven regeert en door de clericalen gesteund wordt. De herfstverkiezingen zullen ons toonen, wat het land denkt, beter gezegd wat het meerendeel der volksleiders denkt. De Keizer van Brazilie heeft Milaan verlaten na een verblijf van 35 dagen. 't Heeft den zieken monarch nog al iets gekost, dat verblijf. De hotelrekening voor den keizer en zijn gevolg bedroeg aanvankelijk 1000 fr. daags, later 2000 fr. en in 't geheel 65000 fr. Toch was Don Pedro goed tevreden, want hij vereerde den hotelhouder een gouden snuifdoos en eene ridderorde. De kosten van telegrammer. worden op 50,000 fr. geraamd. De beroemde Parijsche doctor Charcot ontving voor zijne twee reizen naar Milaan, behalve vergoeding van reiskosten, een honorarium van 40,000 fr., de professoren Semmola en De Giovanni moesten zich met 1200 fr. daags tevreden stellen. Worden de giften en fooien ook gerekend, dan heeft het verblijf nagenoeg gekost 400,000 francs. Op de agenda van de a. s. zomervergadering der Prov. Staten van Zeeland, komt o.a. 't volgende voor Benoeming van een lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der provinciale wet. Yoorstel van Ged. St. omtrent de aanvraag van den voorzitter van het comite ter bevordering van den aanleg van een tramweg van Schoondijke naar IJzendijke naar de Belgische grens in de richting CaprijckeEecloo, om vrijdom van tol voor alle tramrijtuigen, gedurende den tijd der exploitatie, op den weg van Schoondijke naar IJzendijke en om subsidie uit de prov. fondsen. Voorstel van Ged. St. omtrent heffing van tol op wegen in onderhoud bij de provincie. Bericht en raad van Ged. St. omtrent het voorstel van het lid der Staten den heer Snijders, betreffende de exploitatie van den stoomtramweg Vlissingen Middelburg. Wordt voorgesteld op het voorstel van den heer Snijders afwijzend te beschikken. De verantwoording van Ged. St. wegens de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uit^aven over het dienstjaar 1886. Dezerekening bedraagt in ontvang 463,454,65* en in uitgaaf 416,481,43* en het voordeelig slot alzoo 46,973,22. Yoorstel van Ged. St. omtrent het adres der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in de provincie Zeeland tot het erlangen van subsidie uit de prov. kas voor te nemen (Naar Bret Harte.) 9) III. De avondwind, die nog vlugger was dan Thank- ful's schimmel, was tot een storm aangegroeid, toen zij in Morristown aankwam. Hij suisde door de bladerlooze ahornboomen en deed de dorre takken der olmen ratelen. Hij floot over het stille pres- byteriaansche kerkhof been, alsof hij wilde beproe- ven de oude bekenden, die daar lagen, uit bun slaap te wekken. Hij schudde de donkere en doffe ven- sters der balzaal boven de vrijmetselaars-taverne heen en weer, zoodat de gordij rnn zich bewogen, alsof daarachter nog de schaduwen rondfladderden van de dames in zijden hoepelrokken en de heeren in korte broeken, die daar den vorigen nacht had- den gedanst. Doch het hevigst koelde de wind zijne woede aan het afgelegen heerenhuis, dat eigenlijk „Eord-man- sion" heette. Hier huilde hij door de dakgoten, loeide onder de naakte veranda door, deed den top van den voorgevel dreunen en floot door alle scheu- ren et\ spleten van het vierhoekige, zware, wanstal- tige gebouw. Op eene steil naar de Whippany- rivier afloopende helling gelegen, stond het huis ten voile aan den invloed van west- en noordewinden, zoodat elk koeltje dat als een zefir door de veranda's der huizen van Morristown speelde, als een felle bries tegen de deuren en vensters van Ford-man sion" beukte, en elk wintersche wind een storm werd, die de veiligheid der woning bedreigde. De schildwacht, die voor de voorgalerij op en neer liep, wist maar al te goed, wanneer het noodig was, zich tegen den bijtenden noordenwiud te dekken zich dichter in den tamelijk versleten soldatenmantel te hullen. Ook binnenshuis bemerkte men iets onvriendelijks en onverkwikkelijks. Er lag overal een waas van verstijvenden, somberen ernst, waar tegen het flauwe vuur in het salon en de uitdovende gloed in den haard der eetkamer vergeefs strijd voerden. Het ruime voorhuis was eenvoudig met een paar matten stoelen gemeubeleerd, op een waarvan de zwarte lijfknecht van den opperbevelhebber half zat te sla- pen. In de eetzaal zaten twee officieren zoodicht mogelijk bij den haard, en spraken fluisterend met elkaar, waarschijnlijk omdat de deur van het salon open stond, en zij de stilte in dat heiligdom niet door luid spreken durfden storen. De lamp, welke aan de zolderiug der gezelschaps- kamer hing, verlichte het vertrek gedeeltelijk; of liever, het weerkaatste droefgeestig op de zwarte gewreven meubelen, de doffe stoelen, de gebeeld- houwde kast, het thans verstomde spinet, de midden. tafel met den in allerlei grillige krullen uitgesneden voet, en op de onbewegelijke gestalte van een man, die bij den haard zat. Deze gedaante is later in de geheele beschaafde wereld zoo bekend geworden, zoo dikwijls in plaat en schrift vereeuwigd, dat wij haar niet behoeven te beschrijven. De zeldzame mengeling van vrien- delijke waardigheid en groote kracht, van besliste karaktervastheid en wijsgeerig geduld is zoo dikwijls in het licht gesteld voor een volk, dat juist niet bijzonder door het bezit van deze eigenschappen uitblinkt, dat ik bijna vrees, dat hierdoor det denk- beeld eener zekere tegenstrijdigheid is opgewekt en de dieper liggende beteekenis verloren gegaan. Ik wil derhalve hier alleen nog zeggen dat in de ma- nieren, de houding van het lichaam en zelfs in de bijzonderheden der kleeding een zekere aristocra- tische voornaamheid deze gedaante kenmerkte. Het was als het ware de verschijning van een toekom- stigen Koning die door de ironie der omstandig- heden destijds tegen alle koniugschap strijd voerde, een geboren heerscher, die streed voor het recht der menschen, om zichzelven te regeeren, en des- niettemin krachtens zijn aangeboren meerderheid diezelfde menschen beheerschte. Van de kruin van zijn bepoederd hoofd tot de zilveren gespen zijner schoenen was ziju voorkomen zoo koninklijk, dat men zich niet verwouderde, wanneer zijn broeder- heerscher, George van Engeland en Hannover, koning door het toeval, of, gelijk men het onjuist en goddeloos uitdrukt, vdoor de genade Gods," geen ander middel wist te vinden, om de macht van dezen man te negeren, dan dat hij hem ,/inijn- heer Washington" noemde. Het geluid van hoefslagen, de gewone aanroep der schildwachten, de korte ondervraging van den offlcier der wacht en het daarop volgende gedruisch van voestappen in de veranda, schenen den generaal niet in zijne mijmering te storen, evenmin het openen der huisdeur en de koude luchtstroom die door den gang in het salon drong en den wegster- venden gloed in den haard nog eens deed opflikkeren. Doch een oogenblik daarna hoorde men in het voorhuis het ruischen van een vrouwenkleed, een haastig gefluister van mannenstemmen, en onmid- dellijk daarna vertoonde zich het gladde, frissche gezicht van een jeugdig offlcier in de kamer van den nog steeds in overpeinzing en verdiepten bevelhebber. Verschooning, generaal," zeide de offlcier aarze- lend „maar ^Gij stoort mij niet, kolonel Hamilton,"antwoordde de generaal bedaard. ,/Er is eene jonge dame buiten, die door Uwe Excellence wenscht gehoord te worden. 't Is Miss Thankful Blossom, de dochter van Abner Blossom, die op het oogenblik te Morristown in hechtenis is onder verdenking van verraad en verstandhouding met den vijand." ^Thankful Blossom herhaalde de generaal vragend. I IRA NT. VAN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1