Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. A AMU-S I LIMMi. No. 2409. Zaterdag 16 Juni 1888. 28e Jaargang. Paarden- en Veemarkt Kermis of Jaarmarkt AANBESTEDIjN: THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en ineer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit blad verschljnt Dlnsdag- en Vrijdasravond bij den nitgever P. j[. VAN DE S A N D E te Ter Neazen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Dinsdiig den 3 .1 illj 1888, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren Van wege de gemeente worden uitgeloofd elf premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daarvoor in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee, wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekend en voor paarden en vee na 11 uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden tijdens de paarden- en veemarkt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op biiisriiig den 3den Juli 1888 tot en met Honderring den 5den dier maand. Zaamslag, 8 Juni 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. II. WORTMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ZUIDDORPE, zullen op IMnsdag' 10 Juli 1888, des namiddags te 2 ure, ten Raadhuize bij enkele inscbrijving volgens 434 der A. V. in 3 perceelen Het door keibestrating vervangen der grindbaan in den „Nieuweweg' lang 2900 M. Breedte van de keibaan met inbegrip der kantlagen 3,25 M. l8te perceel. Levering, gelost station Axel, van 5800 M1. Doorniksche kantsteenen en 405000 stuks Gres- of Porphierkeien 1S/14 op vooraf te zenden monsters. 2de perceel. Het vervoeren van genoemde keien en kantsteenen van station Axel naar den weg. 3de perceel. Het over 3,25 M. breedte opbreken der grindbaan en het maken van 9525 M2. bestra- FEUHjLETON, (Naar Bret Harte.) 7) „Den bode, die u deze regelen breugt, kunt gij vertrouwen hij zal mij alles eerlijk ter hand stellen, wat gij hem voor mij mee geeft. De mondbehoef- ten, die uw zorgende liefde voor mij hadden bewaard, zijn mij door slaafsche dienaren ontnomen. Zoozeer durven tirannie en heerschzucht zich vergeten. En nu leef wel, mijn schat! »Uw Allan." Juffer Thankful las dit stuk, herlas het en ver- scheurde het. Eensklaps bedacht zij, dat dit de eerste brief van haar beminde was, dien zij niet had bewaard, en zij beproefde de stukken weer aan elkaar te passen. Doch vergeefs. Eindehjk wierp zij verdrietig en slecht geluimd al de stukken uit het venster. Dien dag bleef zij erg verstrooid en nog meer prikkelbaar, dan gewoonlijk. Eerst toen haar vader zijn gewonen dagelijkschen rit naar Morristown ondernain, voelde zij eene wonderlijke verlichting. es ^middags veranderde de sneeuw in ijzel terwijl net s avonds weer begon te regenen. Gedurende al dien tijd hield zij zich bezig met huishoudelijke ting van genoemde keien en kantsteenen, met bet onderhoud dezer bestrating tot 31 December 1889. Aanwijzing op den dag der besteding, 's voor middags van 8—12 ure, aanvangende bij het Raadhuis. Inlichtingen verstrekken Burgemeester en Wet houders. Bestekken verkrijgbaar tegen toezending van 55 cents bij den Secretaris der gemeente. Zuiddorpe, 12 Juni 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN HAELST, Burgemeester. A. MOERDIJK, Secretaris. IPolitielt Overzicht. De Koning der Belgen heeft een hartelijk woord gesproken bij de opening der Brusselsche tentoon- stelling. Met voldoening wees hij op de vlucht door Belgie sedert meer dan een halve eeuw ge- nomen, en zag in zijn geest het land in economischen zin in de rij der groote mogendheden. Wel een beetje uit de hoogte, maar enfin, aan een beetje hooghartigheid is men bij die gelegenheden gewoon. De vorstelijke speecher wees op de noodzakelijkheid om het overschot der productie over de grenzen te brengen, daar zes millioen menschen op een beperkt grondgebied als Belgie niet konden leven en voor- spoedig zijnhij wees op de slagboomen der invoerrechten, die overal gesteld zijn en moedigde zijn onderdanen aan om vreemde stranden op te zoeken en de geheele wereld als arbeidsveld te beschouwen. De koninklijke rede werd zeer toege- juicht, zoo lezen wij. Omtrent den uitslag der verkiezingen voor de wetgeveude macht in .Belgie wordt gemeld, dat te Autwerpen al de clericalen zijn herkozen. Te Brussel komen al de clericale candidaten met al de gematigde liberalen in herstemming. In de overige kiesdistricten des lands zijn de clericale candidaten herkozen en heeft de clericale partij zelfs twee zetels op de liberalen gewonnen, namelijk te Virton en te Ostende. Zelfs wanneer de herstemming te Brussel gunstig voor de liberalen uitvalt, zal het kabinet eene meerderheid behouden van een dertigtal stemmen in de Kamer van vertegenwoordigers en van ongeveer 18 stemmen in den Senaat. Het groote nieuws in Duitschland is; Puttkamer heelt zijn ontslag ingediend als Minister van binnen- landsche zaken en kan zijn troost gaan zoeken bij vrieud Stocker, den anti—semiet, die voor hem uit Berlijn verwijderd is. De vrijzinnigen juichen, alsof het heele kabinet—Bismarck was heengegaan. De conservatieve en nationaal—liberale organen er- kennen, dat het aftreden van Von Pultkamer voor het Kabinet eene verrassing is geweest en wel eene zeer onaangename. Stbcker's Reichsbote zegt„Sie haben 's erreicht, en verklaart dat de Minister het slachtoller is geworden van de vrijzinnige campagne in de laatste zitting van den Landdag. De Kreuz- zaken, waarvoor zij groote geschiktheid bezat, en verdiepte zij zich in gedachten, die een zeer onge- wonen loop namen. Tegen de schemering bevond zij zich in hare kamer, en daar deze in het ach- terste gedeelte der wooing lag, hoorde zij niets van paardengetrappel voor het huis en van voetstappen in de benedenverdieping. Bovendien was zoo iets in dien tij geene zeldzaamheid. Hoewel door het Continental-leger beschermd tegen alle geweldadig- heid of ruwheid van den kant der soldaten, was de Blossom-farm toch altijd eene geliefdkoosde halte geweest voor doortrekkende troepen, fourage-treinen en verkennings-patrouilles. Generaal Suilvivan en kolonel Hamilton hadden hunne paarden uit den grooten waterbak voor het huis laten drinken en zelf onder de schaduw zijner verande uitgerust. Zoo geschiede het, dat juffer Thankful eerst door het binnentreden van den zwarten huisjongen Cesar uit haar overpeinzingen ontwaakte. nOm Godswil, Missy Thankful, ik geloof dat de soldaten buiten op de straat willen kampeeren. Ze doen of zij thuis zijn en in de mooie kamer ligt een officier met zijn sporen op de tafel in een boektelezen. Een donkere bios kleurde plotseling Thankfuls wangen en hare fijne wenkbrauwen trokken zich boven hare donkergloeiende oogen samen. Zij •sprong van haar werk op, niet als een pruilend kind, maar als eene toornige godin, duwde den slaaf op zij, ijlde de trap af en wierp de deur van het salon open. zeiting meent, dat vorst Bismarck door het aftreden //overrompeld" is. De conservatieve pers betreurt het toenemen van den invloed der vrijzinnigen en meent dat Puttkamer's opvolger een zware taak te vervullen heeft. De clericale Germania zegt, dat een steeu is gevallen van het hart van de groote meerderheid der natie, omdat nu vrije verkiezingen zullen volgen. Nog is Boulanger in Frankrijk op de trom. De man komt er leelijk weg. Zelfs de Cocarde bevestigt, dat het voorgelezen opstel op de tribune niet door Boulanger gemaakt is, maar door een zijner vrienden. Dat is tenminste de tweede maal dat de generaal met eens anders veeren pronkt, want „de geschiedenis van den oorlog van 1870", waarvoor hij grof geld ontvangen heeft, is evenmin van hem. De Fransche dichter, chauvinist en boulangist Deroulede heeft een aanval van vredelievendheid gekregen. Hij is op dit oogenblik bezig, zijne ,/boulangistische" candidatuur in het departement der Charente te verdedigen. In eene te Montmoreau gehouden rede heeft hij het volgende gezegd »Men geeft mij uit voor een aanhanger van den oorlog; welnu, dat ben ik ook geweest; maar sedert den dood van Keizer Wilhelm, sedert Duitschland door een grootmoedigen Keizer wordt ge- regeerd, betreur ik Elzas-Lotharingen nog slechts, maar geloof, dat het onder de Duitsche heerschappij niet ongelukkiger zal zijn, dan onder die van lieden als Reinack, Ranc en Clemenceau." De gemeenschappelijke vergadering der Oosten- rijksche en der llongaarsche delegatie is als ge woonlijk vooraf gegaan door eene receptie bij Keizer Franz Joseph. De Keizer had alle hoop op behoud des vredes en gaf te kennen, dat de aanhoudende vermeerdering der strijdkrachten in Europa, gebiedend voorschreef, te streven naar de voltooiing der militaire stelling van Oostenrijk. Smolka, de woordvoerder en voorzitter, beaamde 's Keizers woorden, bracht hulde aan de nage- dachtenis van keizer Wilhelm, roemde diens opvolger en achtte de vriendschapsbetrekkingen met keizer Friedrich een waarborg voor den vrede. Het aftreden van Nubar—Pacha als voorzitter van het Egyptische ministerie baart ook nog al eenig opzien. Een twist met Edgar Vincent, den financieelen raadsman van den Khedive, is de oorzaak van zijn aftreden wordt gezegd. Bekend is het, dat hij niet al te goed met John Bull overweg kon en dan weet men ook genoeg. Toch is zijn opvolger Riaz-pacha iemand, die ook niet altijd „ja en amen" zegt. Dat de Engelschen het nu noodig oordeelen, om de troepen voorhands nog aan den Nijl te laten blijven, dat spreekt van zelf. De Zieke Man berust in alles, de Russisehe nota heeft al te groote ontsteltenis in het paleis des Sultans gebracht om zich met de Egyptische zaken te beinoeien. Die nota protesteert tegen het verpauden Een officier zat in zulk een nonchalant gemak- kelijke houding bij den haard, dat de beschrijving van den neger bijna gerechtvaardigd scheen. Hij stond oogenblikkelijk op, bedremmeld en verrast, doch hernam spoedig zijne tegenwoordigheid van geest, als een echt man van de wereld. »Ik vraag verschooning," zeide hij, zijn welge- maakt hoofd buigende, „maar ik vermoedde volstrekt niet dat er iemand van de familie te huis was, en vooral niet eene dame." Hij bleef een oogenblik verward zwijgen, toen zij hem met wijdgeopende oogen aanzag, en in haar voile schoonheid voor hem stond. ,/Ik ben majoor Van Zandt, en heb de eer te spreken met Thankful Blossom," zeide het meisje, met een trotsche beweging der lippen, want met het snelle instinct der vrouw had zij de reden van des majoors aarzeling geraden. Doch haar triomf werd spoedig gestoord, toen zij bij het noemen van haar naara het gezicht van den officier op nieuw een uitdruk- king van verlegenheid zag aannemen. //Thankful Blossom," herhaalde hij. ,/Dus zijt gij de dochter van Abner Blossom?" //Juisf, zeide thankful, hem vragend aanziende. //Hij zal spoedig hier terug zijn. Hij is slechts naar Morristown gereden." Een nieuwe bezorgdheid bekroop haar eensklaps, en haar oogen schenen te vragen //Of is hij daar niet van verdere staatsinkomsten, vdor de achterstallige renten betaald zijn, die al 900,000 Turksche ponden beloopen. 't Was de gezant Nelidof, die met de nota kwam aandragen van tijd tot tijd verschijnt die heer in den vorm van een schuldeischer voor de Hooge porte en dringt aan op betaling van de achterstallige termijnen deroorlogsvergoeding. I urkije is een slecht betaler en de Russisehe gezant is daardoor steeds in de gelegenheid om als maner op te treden in tijden als de Czaar het noodig dunkt eenige moeilijkheden aan te brengen. Dus er broeit weer iets. Het kan ook waar zijn, dat Rusland geld noodig heeft ten behoeve van de rooverbendendie het Balkanschiereiland rond- zwerven. De maatschappij Zeeland geniet het voorrecht, bijna alle vorstelijke personen, die zich naar Engeland begeven of van daar terugkeeren, te mogen vervoeren. De directie stelt dit natuurlijk op hoogen prijs en verzuimd nooit hare opwachting te maken, ja doet zelfs somtijds de gansche reis mede. Ook eergisteren werd de Koning van Zweden door een der directeuren bij zijn aankomst te Vlissingen namens de maatschappij verwelkomd. De Koning betuigde bij die gelegenheid zijn groote tevredenheid over de smaakvolle inrichting en snelheid der booten en zeide, dat bet een genot was met de booten der Zeeland de zee over te steken. Voor de maatschappij was dit complimentje dubbel aangenaam, omdat de Koning niet alleen een goed voorbeeld, maar ook eene goede voorspraak is. Bij Koninklijk besluit van 11 dezer is de heer J. van 't Lindenhout, directeur der weesin- richting te Neerbosch, benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. De weesinrichting te Neerbosch heeft voor het 25jarig feest een aantal giften enz. ontvangen. Door den zendeling Hoezoo te Samarang werd voor het zilveren feest 300 verzameld. Uit Almelo werd een rijke bezending Biscuits ontvangen, uit Baarn 6000 koekjes, uit Ouddorp 500 eieren, van de Martha-vereeniging te Rotterdam een aantal kleedingstukken, van de Persis—vereeniging te Amsterdam 40 lakens, 48 sloopen, 24 boezelaars, 25 schorten, 26 hemden, 48 hand- en 63 zak- doeken, van een naaikrans te Amsterdam 14000 moppen enz. Met het stoomschip Mars van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot maatschappij gingen deze week uit Amsterdam een driehonderdtalgrondwerkers naar Hamburg, een gedeelte van de meer dan duizend Ilollandsche polderjongens, die aangenomen zijn om te arbeiden aan het ontworpen kanaal, dat Kiel met de Noordzee zal verbinden. De officier, meer de vraag van hare oogen dan de woorden van hare lippen in aanmerking nemende, trad ernstig naar haar toe: //Hij zal van daag niet terugkeeren, Mis Thank ful misschien ook morgen niet. Hij is ge- vangen." Een vijandige blik uit Thankfuls groote oogen trof den majoor. z/Gevangen en waarom //Hij heeft den vijand geholpen en ondersteund, en spionnen geherbergd," antwoordde de majoor met militaire beknoptheid. Het meisje bloosde bij deze laatste woorden. Zij daclit aan het tooneel buiten de achterdeur en den kus van den baron, en een oogenblik keek zij zoo verlegen, alsof de man, die voor haar stond, er getuige van was geweest. Hij bemerkte het, doch schreef hare verlegenheid aan een andere oorzaak toe. z/\\ aarschijnlijk,' zeide het meisje met verheffing van stem, en terwijl zij een vastberaden houding aannam, /rben ik dan ook een gevangene? Want de gasten van dit huis, zoo zij spionnen waren, zijn ook mijne gasten geweest, en als dochter van mijn vader was ik hunne gastvrouw. Ja, mijnheer, en ik ben er niet weinig trotsch op, dat ik de gastvrouw ben geweest van zulke dappere, ridder- lijke gasten, die, ik verzeker het u, veel te edel waren om een weerloos meisje te beleedigenvan gasten en spionnen, die niet met hunne beslijkte TEIl MMMdE (It III A NT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1