Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. i I No. 2406. YVoensdag 6 Juni 1888. 28e Jaargang. j i* I AASBESTED1S& SCHOOLBEHOEFTEN. THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. i uf s5 i. - - s ABONNEMENT: Zaterdag den 16 Juni 1888, de levering van SCHOOLBEHOEF TEN voor de Openbare Lagere Scholen in die Gemeente, voor 1888. FEUILLETON 4) i A i •Z h 96 4 it tt e": 4,30 4,50 TEK VEIZEYSI'HE <01 RUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per ]aartot veel verminderden prijs. Hit blad verschijnt Klnnilas- en Vrijjdsigavond bij den nitgercr P. J. VAN I»E SANDEtc Ter Neuzcn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Iloiitenisse, zullen op des namiddags 3 ure, bij enkele iuschrijving, in 2 PERCEELEN r~7h Bestek en voorwaarden van aanbesteding zullen tegen betaling van f 0,25 van af den 7 Juni e. k. verkrijgbaar zijn ter Gemeente-Secretarie. Hontenisse, 5 Juni 1888. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. J. van BRABAND, Secretaris. JPolitielt Overzicht. De Duitsche Keizer betert, dat is een goed begin voor ons overzicht. Docter Mackenzie heeft weder een nieuw buisje in de luchtpijp gebracht, toen de Keizer van een wandelrid terug kwarn en de bewerking geschiedde naar wensch. Zijn collega, de monarch van Brazilie, thans in Italie om het heerlijke klimaat tot zijn herstel te genieten, gaat ook vooruit. Z. M. don Pedro voelt zijne krachten aanwinnen. Op aanraden van ziju. geneesbeer gebruikt liij een badiurichtiug te Milaan. Dat gaat daar niet voor een bagatel, tenminste de eigenaar schrijft raak. De rekening, welke den kamerheer der Braziliaansche Majesteit werd aange- bodeu, bevatte drie posten, als volgtDrie douches met alwrijving fr. 1000, koffie fr. 75 fooien fr. 50. Z. M. tnag niet over de kleintjes kniezen, goed- koop zal liij 't in Milaan niet viuden. Als Pedro echter voor goed baat mag vinden, dan zal hij zich er niet over beklagen, dat de Milaneezen hem zoo geschoren hebben. Eene audere Majesteit, nl. de Koningin regentes van Spanje, schijnt buitengewoon hupsch te zijn. Zij reist haar koninkrijk door. Te Barcelona heeft ze gedaan, wat menig man haar niet nadoen zou. Dagelijks bezocht zij de tentoonstelling en de vloot, voorts had zij officieele bezoeken te ontvangen en te brengen, uitstapjes in de omstreken te maken, komedies bij te wonen, bezienswaardighcdeu te bezicbtigen, revues en onthullingen van standbeelden met hare tegenwoordigheid op te luisteren en altijd onvermoeid. De internationale vloot-demon- stratie heeft ook een uitslekendeu iudruk gemaakt, de duizenden saluutschoteu, die voornamelijk de Koningin golden, hebben tot verhooging van het Koninklijk prestige veel bijgedragen. I"' in ii i (Naar Bret Harte.) Een teederminnende blik uit hare bruine oogen vergezelde deze woorden; hare wenkbrauwen sid- derden in bekoorlijk schuchtere ontroering, en in haar blik lag zulk een hartelijk smeekende, angstig vragende uitdrukking, dat de kapitein haar terstond recht innig kuste. Daarop volgde, als finale, de laatste omhelzing, welke door den kapitein op ta- melijk onverschillige wijze werd behaudeld, niet zon- der bezorgdheid wegens de breekbaarheid van een gedeelte van zijn mondproviand. Na zich door een voorzichtig fasten in den rokzak overtuigd te heb ben, dat de gekookte eieren geen letsel hadden ge- kregen, groette hij Miss Thankful met de andere hand op militaire wijze en verdween in de duis- ternis van het smalle voetpad. Weinige minuten later klonk de hoefslag van zijn paard scherp en regelmatig van de bevroren heuvelhelling. Nauwehjks had hij den top bereikt, of plotseling zwenkten twee ruiters hem op den straatweg van uit de schaduw tegemoet en riepen „halt //Kapitein Brewster zoo de maan mij niet bedriegt?" vroeg de voorste met stijve beleefdheid. Een andere Koningin-moeder, Prinses Clementine is van hare reis door het rijk haars zoons, in Sofia teruggekeerd. Yorst Ferdinand was haar met zijne ministers te gemoet gereisd. Aangezien de oude dame eene goede reis gemaakt heeft, mag men veronderstellen, dat de gemoederen in Bulgarije tot rust ziju gekomen. Spbedig gaat zij naar het buitenland. Waar heen P Naar Petersburg zeker niet, want Czaar Alexander mag't oude mensch niet, dat spreekt. z/Hij is zelf den duivel te slim af." Wie? Wei, wie auders dan de man uit Yarzin. Zijne wegen zijn duister en wonderbaar. Weerwraak voor de kleine onaangenaamheden, die enkele Duitschers in de laatste weken in Frausche grensplaatseu onder- vouden, dat is het, waarom de pasmaatregelen voor de grenzen van Elzas-Lotharingen zijn genomen; zoo zei men. Men is mis. De bedoeling van Von Bismarck is eene gansche andere. De Franzosen- fresser wil een scheidsmuur oprichten tusschen Fraukrijk en de Rijkslanden, en de bewoners der geannexeerde provincien dwingen, de oogen naar bet Oosten inplaats van naar het Westen te richten. Hij weet, dat de zeventien jaren, die sedert den vrede van Frankfort zijn verloopen, de Franschen niet hebben geleerd te berusten in hun lot, rnaar hen meer hebben verbitterd. Hij zal dus tracht.en het verkeer tusschen de beide landen te beperken. Yolgt Fraukrijk hem nu na met //leer om leer", wat de passenhistorie betreft, dan komt hij juist waar hij wezen wil. Die leepertEn hoe past hij de nieuwe bepalingen toe? 't Is geen bloote formaliteit, rnaar hij maakt het den Franschman zoo lastig inogelijk. Ziehier! Het //visum" van de Duitsche ambassade te Parijs aan buitenlanders, dat is, aan niet-Franschen, wordt onmiddellijk gegeven rnaar meldt zich een Franschman aan, dan outvangt deze beleefd verzoek, altijd ,/gansch hoflich", om over acht dagen terug te komen, daar men eerst bij de autoriteiten in Elzas—Lotharingen inlichtingen om- trent hem en zijne betrekkingen in de Rijkslanden moet inwinnen. Natuurlijk zijn slechts weinigen geneigd hiermede genoegen te nemen, en zoo wordt het reisplan gewijzigd of geheel opgegeven. De Compagnie de 1* Est heeft dan ook reeds voor reizigers, die zich uit Fraukrijk naar Oostenrijk of Duitschland willen begeven, treinen georganiseerd, die de rechtstreeksche route over het gebied van de Rijkslanden vermijden en een omweg maken. Zoo helpen de Franschen Von Bismarck mee om te komen waar hij wezen wil. Geen woord vindt op dit oogenblik meer aan- dacht dan de rede van den Hongaarschen premier. Zelfs tot in 't kleine Zwitserland is het woord ge- hoord. De verklariugen van Tisza zijn ernstig, de meest verontrustende, die sedert langen tijd zijn gehoord, zegt het Journal de Geneve. Indien een zoo ervaren staatsman het noodig heeft geoordeeld, zulke waarschuwingen te doen in voor Fraukrijk z/Dezelfde; Majoor Van Zaudt, vermoed ik?" ant- woordde Brewster op otigerusten toon. //Het vermoeden is juist. Het spijt mij,kapitein Brewster, rnaar het is mijn plicht, u mede te deelen dat gij mijn gevangene zijt." nWie heeft daartoe bevel gegeven?" z/De generaal en chef." »Om welke reden?" z/Oproerig gedrag, vergrijp tegen den eerbied je- gens uwe meerderen. De sabel, die kapitein Brewster hij de onver- wachte verschijning der beide nachtelijke ruiters uit de schede had getrokken, beefde een oogenblik onheilspellend in zijn gespierde vuist. Daarop stiet hij hem eensklaps heftig dwars door den zadelknop heen, boog hem tot hij brak, en wierp de stukken voor de voeten van den ander. Voorwaarts dan," riep hij met verbeten woede. //Kapitein Brester," sprak majoor Van Zaudt met waardigen ernst, „ik behoef u niet te wijzen op het gevaarlijke van zulk eene onverbloemde opgewondenheidvan den praktischen kant bezien zou ik u hoogstens opmerkzaam kunuen maken op de uitwerking, welke zij moet hebben op de mond- behoeften in uw zak. Als ik mij niet bedrieg hebben deze hezelfde lot ondergaau als uw kling. Voorwaarts marsch!" Kapitein Brewster sloeg den blik naar beneden en liet zijn paard wat langzamer draven, toen hij bemerkte dat de van hun beschermend liulsel be- zoo kwetsende terrnen, dan moet hij ernstige redenen hebben en dingen zien, die wij niet zien, zegt het blad. De uiterste linkerzijde der Hongaar- sche Kamer gaf in eene motie te kennen, dat zij de uitlatingen van den minister met verontwaar- diging had vernomen. Zij meent, dat het niet te pas komt voor een minister van een constitutioneelen staat om eene bevriende natie zoo te beleedigen. Zij wenscht aan de Parijsche tentoonstelling het meeste succes en meent dat geheel llongarije hare meening volkomen deelt. Het schrijven uit Tilburg aan 't Hbl., waarin werd verzekerd, dat de gedwongen winkelnering, waarover in den laatsten tijd zoo druk is geklaagd, wat de veenstreken betreft, ook in Tilburg nog steeds aan de orde is, heeft het Sociaal Weekblad aanleiding gegeven tot het instellen van een onder- zoek. Daaruit blijkt, dat werkelijk ook te Tilburg en in de omstreken aldaar het stelsel nog bestaat, doch niet anders voorkomt dan op kleine fabrieken. Ook heeft hier en daar de meesterknecht een wiukel. Tot zekere hoogte wordt door het S. W. bevestigd wat aan het Hbl. geschreven is, maar er wordt bijgevoegd, dat de voorstelling in dat blad niet geheel juist is geweest en niet vrij was van overdrijving. De Tilb. Ct. schrijft van deze zaak z/Er zal wellicht nog een enkele werkgever in Tilburg zijn, die de gedwongen winkelnering direct of indirect exploiteert, doch wanneer een handelaar om schurkenstreken de Amsterdamsche beurs wordt afgedrongeu, zijn daarom de meeste beursbezoekers aldaar schurken Wanneer een fabrikant geen eer aan zijn zaak doet, zijn vele anderen daarom onsolide? Kortom waar tocli is koren zonder kaf? De zeer enkele fabrikanten, wier meesterkuechts er eene gedwongen winkelnering op na houden en met briefjes werken, ziju aan een ieder bekeud, terwijl hun handelingen in 't publiek, zelfs in hun bijzijn scherp worden afgekeurd, doch,'t is bespotte- lijk, om, waar slechts zeer weinigen zulke schrome- lijke misbruiken in stand houden, hiervoor velen, ja geheel Tilburg aansprakelijk te stellen." Bij eenige regimenten infanterie zullen als proef de recruten in de derde afdeeling recruten- school geoefend worden door de officieren der com pagnie en niet meer door den bataljous-adjudant. Ten einde een goed railitie-kader te verkrijgen, zal eenige miliciens der lichting 1888, die daarvoor goeden aanleg hebben, een examen worden afgenomen in het rekenen, schrijven en lezen. Daarna zullen zij theoretisch en praktisch onderwezen worden in al hetgene zij voor den graad van sergeant en korporaal-milicien noodig hebben, zoodat velen hunner bij het naar huis keeren gegradueerd zullen roofde dooiers van Miss Thankful's kostelijk geschenk langs de zijden van zijn paard afdropeu. II. Miss Thankful bleef zoo lang bij den muur staan, tot haar minnaar verdwenen was. Daarop keerde zij zich om, snelde als een schaduw over het door de bleeke maan slechts half verlichte plein, gleed langs den muur onder beschutting van het voor- uitspringende dak, sloop door den boomgaard, tel- kens van den eenen boom naar den anderen sprin- gende en onder elken een poos stilstaande, evenals eene forel, die over de ondiepten in eene rivier glijdt en telkens in de schaduw van den oever ophoudt. Eindelijk bereikte zij de woning en trad door de keukendeur binnen. Zij sloop de achtertrap op naar haar dakkaraertje, uit welks venster zij een half uur vroeger het als siguaal dienende licht had weggenomen. Thans stak zij het weer aan en plaatste het op eene latafel, nam haar kap af, wierp den mantel zonder armen over een stoel, ging voor den spiegel staan en begon de wanorde, door des kapiteins armen in haar kapsel gesticht, te herstellen en, naar den aard barer sekse, ook alle overige sporen van de onstuimigheid des minnaars uit haar toilet te verwijderen. Het zij ons vergund, hier op te merken, dat alleen een man verstrooid of ontstemd genoeg kan zijn om na een bijeenkomst met zijne Dulcinea in een gezelschap te komen, zonder te bemerken dat zijn das scheef zit of dat aankomen, dat op de vrij willige dienstneming grooten invloed kan uitoefenen. Een dertigtal adspiranten bij het bataljon hebben zich hiervoor reeds opgegeven. Vrijdagmorgen is in het wisselkantoor der Nederlandsche bank te Amsterdam een brutale diefstal gepleegd, Toen de concierge der Handels- school, naar maandelijksche gewoonte, het mandaat voor de traktementen der leeraren ad f 2874,93 bij den kassier had ontvangen, deed hij de ontvangen bankbiljetten in eene bruine enveloppe en bergde dieu in den zijzak van zijne overjas, terwijl hij een bankbiljet van f 60 en een van f 40 in een zakje in de hand hield, met het doel om dit op het daarnaast gelegen wisselkantoor tegen geld te ver- wisselen. De dieven want, zooals later uit de mededeeling van een jongen bleek, schijnen zij met hun tweeen te zijn geweest hebben vermoedelijk, terwijl de concierge aan het loket het speciebriefje invulde, hem de enveloppe met de f 2800 aan bankpapier uit zijne jas ontstolenalthans toen hij na ontvangst van het gewisselde het papier in den linnen zak bij het geld wilde voegen, was de enveloppe verdwenen. Op zijnen uitroep//Ik ben bestolen," werd onmiddellijk de bank gesloten, de politie getelephoneerd en een ernstig onder- zoek ingesteld, dat echter voor het oogenblik tot niets leidde. Volgens het zeggen van den bedoelden jongen waren twee kerels haastig het wisselkantoor uitge- koraen, die hem met een //vooruit" zoo hardhandig op zij tegen den muur hadden geduwd dat hij daarbij zijnen arm bez'eerd had. Naar aanleiding van het verliezen van het proces tegen Berend Hoitzema Enuma door de ereeniging tegen de kwakzalverij acht het bestuur het waarschuwen door middel van het maandblad verder onmogelijk vol te houden, en heeft het besloten vanwege het bestuur het voorstel te doen de Vereeniging op te heffen. Het bestuur doet het niet om het gering fiuancieel verlies door het proces geleden, noch omdat de Vereeniging innerlijk verzwakt is, niet omdat zij niet nog zeer nuttig zou kunuen werken, maar alleen omdat de wet, of de uitlegging door eene rechtbank aan de wet gegeven, haar verhindert met haren nuttigen arbeid voort te gaan. Blijkens het jaarverslag der weesinrichting te Neerbosch is deze stichting over het jaar 1887 weder belangrijk uitgebreid, en wel door aankoop van twee hectaren grond. Om echter een geschikt terrein te vinden vpor het bouwen van een nieuw weeshuis, waarvan het plan reeds het voorgaande jaar was ontworpen, was het noodig dat de iurichting eigenares werd van een bosch, voor zoover dit aan de noordzijde van de inrichting was gelegen. Door de hulp van een weezenvriend, die hiervoor f 10,000 schonk, werd men in staat gesteld, 2 er een lang blond haar aan een knoop van zijn jas is gehecht. Maar met „mademoiselle" is het een ander geval j wie zou aan het effen gezicht en de smetteloos reine pootjes van Mimi de poes kun- nen zien, dat zij pas aan de melkkan heeft gezeten Zoo voor deu spiegel staande, was Thankful, naar mij dunkt, volkomen over haar voorkomen tevreden. En wie zou hebben durven betwijfelen, dat zij daartoe alle reden had? En toch was haar kleed slechts van gebloemd katoen, hoog om den hals geplooid, terwijl een korten grijswollen rok haar kostuum voltooide. Doch de bouw van het lichaam en de vorm van elk lid waren zoo vol maakt en sierlijk, de houding van het hoofd zoo onvergelijkelijk, en de fijne voetjes, hoewel in dikke schoenen stekende, zoo prachtig van lijnen, dat het geheel denindruk maakte van echte, ware schoonheid. Mistress Thankful opende na eenige oogenblikken de deur en luisterde. Daarop sloop zij zachtjes de achtertrap af, naar den donkeren gang, waar de deur der be- zoekkamer kenbaar was aan een flauwe lichtstreep boven den drempel. Een oogenblik bleef zij aarzelend staan, toen plotseling eene hand de hare greep en haar meetrok naar de woonkamer aan den anderen kant. Ook hier was het donkereenige oogenblikken gin- gen verloren in het rondtasten en zoeken naar zwam en vuurstaal, waarbij de in den weg staande Inplaats van Miss, was Mistress, evenals het Fransche Madame, vroeger een gebruikelijke beleefdheidsvorm om ook ongehuwde dames aan te spreken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1