Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2403. Zaterdog 26 Mei 1888. 28® Jaargang. •If THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. I ABONNEMENT: FEUILLETON. TER NE1JZE1VSCHE COIIRMT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschijnt Uinsda:. en Vrijdngavond bij den nttgever P. J. VAN DE g A N O E te Ter Neuzen. F»olitieli Overzicht. Duitschlands Keizer genoot dezer dagen van de frissche buitenlucht. Het grootste deel van den dag brengt de Vorst door in het park. In een draagstoel wordt hij naar de schaduwrijke plekken van den tuin geleid, tot dieht bij de voor hem ingerichte tent. Na eenigen tijd gerust te hebben, neemt Keizer Frederik dan, beschut door een grooten strooien hoed, plaats in het hem wachtende driewielig wagentje, dat bespaunen is met de ponny, die hij, nog kroonprins zijnde, van Koningiu Victoria ten ge- scheuke heeft bekomen. Rechts en links wandelen Dr. Mackenzie en professor Wegener of een ander, de hofmaarschalk of een adjudant, benevens eenige lakeien, die deels den hit geleiden, deels met groote waaiers den lijder een bestendige koelte toewuiven. Een half uur of drie kwartier gaat deze zonderlinge stoet stapvoets door eenige lanen en daarna treedt de Keizer in de tent, waar zijn gemalin en dochters hem wachten. Hij gebruikt zijn ontbijt, rust wat uit en hervat zijn wandelrit vveer van voren af. Is het uur voor de behandeling van staatszaken gekomen, dan verwijderen zich de Keizerin en de prinsessen, om eens naar Berlijn te rijden of elders bezig te zijn. Keizer Frederik laat zich onderwijl de verslagen voor- lezen en doet alle staatszaken af in genoemde tent, waar hij vervolgens het middagmaal gebruikt, zoodat hij eerst des avouds in zijn draagstoel naar het kasteel terugkeert. De Vorst is, schoon uiteraard nog bleek, steeds wel te inoede en verliest geen oogenblik zijne onverstoorbare kahnte. De internationale tentoonstelling te Barcelona is geopend, - de eerste wereldtentoonstelling in Spanje. - De stad heeft wellicht nitnmer een zoo groote vloot aanschouwd als thans in haar haven is verzameld. Alleen het Fransche eskader is niet minder dan 17 groote schepeu sterk. Ook onze vloot is ver- tegenwoordigd. De Koningin-regentes heeft een bezoek van de hertogin van Ediuburg met een tegenbezoek aan boord van het jacht dezer laatste beantwoord. Keizer Frederik betert, maar zijn collega Pedro vau Brazilie, thans te Milaan onder Italie's schoonen hemel, gaat achteruit, hij heeft de H. Sacramenten ontvangen, dus is de hoop der geneesheeren zwak. In Belgie zijn de liberalen 't nog niet eens over het program, de doctrinairen willen dadelijk geen herziening van de grondwet, zooals de radicalen. Ook is men het niet eens over de lijst der can- didaten voor de aaustaande stemming, daarom is er eene tusschenpartij gevormd, die pogingen aanwendt om tot een vergelijk te komen. Dat van de een- stemmigheid der anti—clericale partij allesafhangt voor haar succes, dat is duidelijk. Misschien zijn we spoedig in staat iets naders oratrent den uitslag der pogingen tot vereeniging te verneinen. Van de Fransche grens komt weder een bericht van een conflict; een Duitsch reiziger zou zonder (Naar Bret Harte.) 1) Het was in het jaar des Heeren 1779, te Mor- ristown, in den staat New-Jersey. Het was bitter koud. Een felle Noordoostewind had den vuilen modder, dien de sterke dooi des morgens op den Baskingridger straatweg had te weeg gebracht, tot een harden korst doen bevriezen, die een trouw verhaal gaf van al het verkeer en de beweging, welke dien dag hadden plaats gehad de hoef indrukken der cavalerie, de diepe sporen van de wielen der bagagewagens en de noch diepere geulen, door de artillerie gevormd, zagen er in het gebrekkige licht van een guren Aprildag koud en naar uit. IJskegels hingen aan de hagende wind had den knoestigen bast der ahornboomen, en hier en daar ook de kale plekken van den rotsachtigen weg met zilveren rijp bedekt, alsof de strijdende natuur door lang wachten op de dralende lente, haar winterpak aan knieen en ellebogen had door- gesleteD. Eenige schaarsche blaadjes, door den dooi uit hun wintergraf verlost, begonnen weder te krul- leu en ritselden bang in den wind en wie ze aanzag blijkbaren grond verhinderd zijn geworden zijne reis naar Frankrijk voort te zetten. De Oostenrijksche bladen blijven nog de toe- standen ongunstig beschouwen, maar wanneer men in aanmerking neemt, dat eerstdaags de Hongaarsche en Oostenrijksche delegation moeten bijeenkomen, om credieten toe te staan, die voor behoorlijke verdediging van de monarchie zullen worden ge- vraagd, dan laat het zich verstaau. Er zijn er zelfs, die een oorlog wenschelijk achten, om van den toestand, tot de tanden toe gewapend te staan, verlost te worden. Wij ijzen bij de gedachte dat onze jongelingen daar op de slagvelden zullen liggen als schoven gemaaid koren. Een Pruis zegt„zelfs een zegevierende oorlog is een ongeluk En wie dat gezegd heeft is geen poeet en geen kamerge leerde, maar de met oorlogslauweren gekroonde chef van den Duitschen generalen staf, graaf Moltke. De regentes van Brazilie heeft de door het Par- lemeut aangenomen wet goedgekeurd ter onmid- dellijke en geheele afschaffing der slavernij in het rijk, wat door de bevolking vau Rio Janeiro met vreugde is begroet. Het wetgevend lichaam van den Mexicaanschen staat Guanajuato heeft het houden van stierengevechten verboden, welk voor- beeld misschien door het Congres der republiek zal worden gevolgd. Achtervolgt men in Mexico nu ook op voldoeude wijze de zwervende roover- benden, die zelfs brutaalweg de postwagens plum deren, dan kan men zeggen dat het begin goed is in staten die naar ontwikkeling streven. Wij blijven maar hoop voeden, dat de Euro- peesche ,/vredesliga," de triple alliantie, met of zonder Engeland, den vrede zal weten te bewareu en het beschaafd Europa moge brengen tot een tijd, dat de zwaarden tot sikkels zijn gesmeed. Dat zal zijn de welaangename tijd, een tijd, die de malaise helpt aan kant doenwant wat kwaad de zoo hoog opgevoerde weelde in onze burgermaat- schappij doet aan onze lagere standen, dat doen de oorlogsbudgetten voor de ruiueeriug der staats- inkomsten, die voor 't grootste deel worden bijeen- gebracht door een stand, welke, al of niet door eigen toedoen, het minst tegen het opbrengen van zware lasten opgewassen is, namelijk de middel- stand. Met de laatst aangekomen mail uit Indie wordt in particuliere brieven van goede zijde medegcdeeld, dat de gouverneur-generaal Van Rees aan Z. M. den Koning ontslag heeft gevraagd, omdat tusschen den minister van Kolonien Keuchenius en den Landvoogd over een aantal punten van bestuur, zulk een groot verschil van gevoelen bestaat, dat zulks nadeelig op den gang van zaken moet werken. Onder vele zaken, noemt men Tjiomas, vooral voelde zich nog zoo ver, ver van den zomer af, dat al zijn hoop en verwachting vervloog. Hier en daar langs den weg waren schuttingen en muren omver gehaald of afgebroken en door de open plekken ontwaarde men groote sneeuw- velden, platgetrapt en vuilgrijs van kleur, en letterlijk bezaaid met ledergoed, zadeltuig, gereedschappen en inonteeringstukken, welke bewezen dat kort te voren een aantal manschappen hier gekampeerd hadden. Een vos die langs een half gevulde sloot voortsloop, of een wolf die achter een opgeworpen aardhoop rotidluierde, deden de verlatenheid der akelige plaats recht uitkomen. Langzamerhand verdwenen de matte tin ten der ondergaande zon van den hemel. De afgelegen toppen der Oranje bergen werden donkerder; de naburige dennenbosschen langs den Whatnong-berg traden zwarter op den achtergrond, en een ijskoud zwijgen, dat zelfs den fellen wind scheen te doen verstijfen en vast te houden, verbreidde zich met het aanbreken van den nacht over de geheele streek. De krullende bladeren ritselden niet meer, de be- wegelijke takken van elzen- en wilgenboomen beefden niet meer, de ijskegels vielen niet langer als be- vroren vruchten uit de dorre takken en de boomrijen langs den straatweg hernamen hare onbewegelijke rust. Het geluid van paarde- hoevenwelke de dunneflauw glanzeude ijs- korstjes op den doorploegden weg met een dof gekraak doorbrakeu, kon dan ook door de naast- in verband met hetgeen de heer Keuchenis in de zitting der Tweede Kamer van 22 December jl. verklaard heeft, n 1. dat hij aan de Tweede Kamer het voorstel zou doen, zich met een adres te wenden tot den Koning, teneinde Zijne Majesteit te verzoeken, als de minister van Kolonien voortging het onrecht te handhaven tegenover de ingezetenen van Ned.- Indie, met zijne souvereine macht tusschenbeide te willen komen, opdat de belangen en rechteu der ingezetenen van Ned.—Indie beter bleven gewaar- borgd en verzekerd, dan onder den toenmaligen minister van Kolonien het geval was. In de Residentie worden verschillende personen genoemd, die voor de betrekking van gouverneur-generaal in aanmerking komen, zooals Mr. W. baron van Goltstein, oud-Minister van KolonienJhr. Mr. Van Asch van Wijk, lid van de Tweede Kamer der Staten—GeneraalJhr. Mr. \an Karnebeek, oud Minister van Binnenlandsche Zaken; Jhr. Mr. Van der Wijck, secretaris-generaal bij het departement van Kolonien, enz. Tot op het oogenblik echter acht men het waarschijnlijk, dat de gouverneur-generaal uitge- noodigd is, voorloopig het bestuur te blijven voeren. De Minister van Binnenlandschen Zaken brengt ter kennis van belanghebhenden, dat dit jaar de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven van: middelbaar onderwijs in de Hoogduitsche en Engelsche taal en lager onderwijs in de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen zullen worden afgenomen in de maand Augustus, des noodig ook in het laatst van Juli; die tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek zullen worden gehouden in de maand Juli; die tot het geven van lager onderwijs in de landbouwkunde en middelbaar onderwijs in de land- en tuinbouw- kunde en houtteelt zullen plaats hebben in de maand Augustus. Zij, die zich aan deze examens wenschen te onderwerpen, moeten zich voor 21 Juni eerstkomende bij het Departement van Binnenlandsche Zaken aan- melden bij schrijven op ongezegeld papier, met nauwkeurige en duidelijke opgave van naam en woonplaats, van de begeerde akte en, voor zooveel noodig met overlegging van de reeds verkregen akte van bekwaamheid, waaruit de wettelijke be- voegdheid, om het examen af te leggen, of het recht op de bij de wet verleende vrijstelling van eenig deel van het onderzoek moet blijken. Zij, wier aanvragen op 21 Juni eerstkomende het Departement van Binnenlandsche Zaken niet hebben bereikt kunnen onherroepelijk niet tot de examens worden toegelaten. Naar men aan de N. R. C. verzekert, moet de heer Arie Smit zijn voornemen hebben kenbaar gemaakt om binnenkort zijn ambt van bur<*emees- ter van Vlissingen neer te leggen, en zich met zijn gezin elders te vestigen. bijzijnde continentalpatrouille wel een mill ver worden gehoord. Misschien in de bewustheid dezer mogelijkheid, misschien ook uit ergernis over den moeielijken weg, stiet een galloppeerend ruiter telkens half onderdrukte verwenschingen uit tegen den weg, het paard, het land en de bewoners. //Wakker, oudje, opgepastKom, vooruit, rakkerDe duivel hale den weg en al die schelmen van farmers, die hem laten verrotten en verzuipen." Daarop verhief zich plotseling de voortsnellende massa van paard en ruiter boven den heuveltop, maakte een wilde beweging, zoodat slijk en vuil in 't rond vlogen, en was even plotseling verdwenen, terwijl van het geklepper der hoefslagen niets meer werd gehoord. De vreemde had een eenzaam verlaten voetpad ingeslageu, waar het zachte sneeuwbed nog niet platgetreden was. Eeu steenen muur aan de eene zijde, die in beteren toestand was dan de afschut- tingen der akkers langs den straatweg, verried een afgesloten en welbewaakte bezetting. Toen hij onge- veer de helft van het voetpad achter zich had deed de ruiter zijn paard stilstaan, steeg af en bond het vermoeide dier aan een boompje ter zijde van den weg. Vervolgens ging hij met voorzichtige schreden naar het einde van het pad, in welke .Continental" zoo werd het leger der Vereenigde Staten in aen vrijneias-oorlog genoemd. Door sommige Noordzeevisschers wordt ernstig geklaagd, dat velen hunner vakgenooten zooveel kleine tarhotten en tongen opvisschen, en die ter markt brengen, ofschoon het stellig VGor alien zeer voordeelig zou zijn, 't kleine goedje weer in vrijheid te laten. De zoogenaamde groei wordt op die wijze weggenomen, en het gevolg is, dat de voorraad tarbot en tong van jaar tot jaar schaarscher wordt. De zaak is stellig belangrijk genoeg om in de algemeene vergadering der „Vereeniging tot bevordering der Visscherijen" ter sprake te worden gebracht. Naar de Maasbode verneemt, hebben de hoofden der verschillende departementen een roudschrijven verzonden aan alle ambtenaren, zoowel burgerlijke als militaire, waarin wordt bepaald, dat alien, wien van Rijkswege vrije woning is gegeven, voortaan zullen verplicht zijn, de onderhoudskosten der hun verstrekte woningen zelfs te betalen, en dat zulks niet langer meer ten koste van het Rijk zal mogen worden gebracht. Uit Rozendaal schrijft men aan de Prov. Nbr. Ct.Zaterdag zijn door de douanen aan het station alhier van verschillende kooplieden eene vracht Belgische centen in beslag genomen, die, als zij er door gekomen waren, weder voor goede munt in onze gemeente dienst hadden moeten doen. Deze lieden, die geregeld een paar keer per week boter en kaas naar Antwerpen brengeu, koopen aldaar die centen met 6 pet. winst op en geven die later in onze gemeente evenals Hollandsch geld in betaling. Gelukkig dat er thans aan dit grove misbruik een einde zal komen, daar men alhier anders geen raad meer weet wat met die vreemde centen aan te vangen. Hollandsche centen ziet men hier niet, doch Belgische treft men aan bij duizenden. Bezield met den wensch, om de namen van de dapperen, die op Atjeh's grond door 's vijands lood of staal den dood vonden, aan de vergetelheid te outrukken en aldus eene eereschuld aan de gevallen krijgsmakkers te delgen, heeft zich te Kotta-Radja eene commissie gevormd, welke zich ten doel heeft gesteld, ter verwezenlijking van dezen wensch, op Kotta-Petjoet, Kotta-Radja's doodenakker, een algemeen gedenkteeken te doen verrijzen, waarop de namen staan gebeiteld van alien, onverschillig van welken rang of landaard, die in den Atjeh-krhA sneuvelden of aan hunne daar bekomen wonden bezweken. lerwijl die commissie zich reeds tot het bekomen van geldelijke bijdragen voor gerneld doel heeft gewend tot het leger, de zeemacht en de civiele ambtenaren in Ned.-Indie, bij wie haar denkbeeld levendigen bijval heeft gevonden, heeft zich op hare uitnoodiging thans ook hier te lande eene commissie gevormd, om voor dit doel gelden in te zamelen, zoowel bij het leger in Nederland als bij hen die, hier te lande vertoevende, aan het richting zich de donkere omtrek van een bouw- hoeve vertoonde. Uit het bovenraam straalde het schijnsel eener kaars. Eensklaps stond hij beslui- teloos stil en deed een uitroep van ongeduld hooren Het licht was verdwenen. Hij keerde op zijne schreden, terug tot hij tegenover eene schuur was, welke op korten afstand van den steenen muur stond. Daar stond een olm, die met zijne ontbladerde takken een karige schaduw over den muur en over den besneeuwden grond wierp. De onbekende ging in deze schaduw staan en scheen onmiddellijk te verdwijnen. Op dit uur was deze plek zeker al zeer koud en naar voor de ontmoeting van een paar gelieven. De stam van den boom was nog met sneeuw be dekt en een ijskorst omringde zijn bastde muur daarnaast was spiegelglad bevroren en het bovenste gedeelte met ijskegels omzoorad. Doch over dit alles lag een sentimenteel waas uit het verledene dat volstrekt niet in overeenstemming was met het strakke wintersche tafereel en het ijzige jaargetij en derhalve onwillekeurig aanleiding gaf tot scherts en spot. Enkele steenen namelijk waren uit hun plaats gerukt en zoodanig opgestapeld, dat zij een zitplaats yormden, en onder de ijskorst, die den olm bedekte, zag men nog duidelijk in den bast gesneden een hart, met verscheidene naamletters en het devies: „Voor eeuwig de uwe." Doch de onbekende hield zijn blik alleen gevestigd op de schuur en op het open veld daarnaast. Vijf

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1