Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. aanbksieding No. 2401. Zaterdag 19 Mei 1888. Uit d3 Uesmanswerold. KE1BESTBAT1NG. 28® Jaargang. aan te besteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per ]aar, tot veel verminderden prijs. Dit blad verschijnt Din*dag- en Vrijdagavond bij den aitgever P. j. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. Bij deze courant behoort een bijvocgsel. Burgemeester en Wetbouders van PHILIPPINE, als daartoe gemacktigd door den Raad, zullen op Woensdag 30 Mei 1888, des namiddags 2 ure, in bet Gemeeutebuis tracbten Het bestraten van den weg van af de haven in deze gemeente tot aan den grindweg langs het kanaal van Ter Neuzen met levering van de daarvoor benoodigde keien enz. Plaatselijke aanwijzing zal geschieden door den heer A. Dhooge, opzichter van den weg, op Maandag 28 Mei 1888, des voormiddags 11 ure, te beginnen aan de haven alhier. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op den dag der aaubesteding voor 12 ure des middags op het gemeeutebuis. Gedrukte bestekken zijn 5 een gulden verkrijg- baar bij den Gemeente—Secretaris. Philippine, den 9 Mei 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. B. DHOOGE. De Secretaris, L. N. STUBBE. JPolitieli Overzicht. Mag men de jongste berichten gelooven, dan is de betrekking tusschen Rusland en Duitschland niet van al te vriendschappelijken aard. De oorzaak der verwijderiug moet in de Oostersche kwestie liggen. Rusland eischt de verwijdering van Ferdinand uit Bulgarije en wil Duitschlands medewerking om den Sultan te noodzaken desnoods met geweld dit plan te volvoeren. Duitschland laat zich hiervoor niet gebruiken, wel wil bet medewerken tot de uit- voering van het traktaat van Berlijn. De Duitsche Keizer wordt iets beter, volgens de berichten. Prins Heinrich, 's Keizers tweede zoon, gaat huwen met prinses Irene von Hessen, wat zeker niet prettig is voor zeker iemand, die zich gaarne met Alexander van Battenberg zou verbinden, maar door den ijzeren kanselier verhinderd wordt. 't Is in Duitschland nog niet gelijk wat men zegt. Toen er ergens sprake was om in de Paltz een monument ter eere van Keizer Wilhelm op te richten, riep een bierbrouwer: #lk geef geen groschen voor dat FEUILLETON De Betsy kwam, na eene reis van ruirn twee maanden, aan de Westkust van Afrika ten einde aan eene der Engelsche factorijen de lading te lossen en eene andere lading, voor Londen bestemd, aan boord te nemen. Voor nog bet anker gevallen was, zag men reeds eene kano nabij 't schip, waarin zich een Afrikaan met zijnen twaalfjarigen zoon bevond, die met de bemanning der Betsy handel kwamen drijven. vVallen je ankerwerd gekommandeerd, juist op het oogenblik, dat de kano voor den boeg langs scboot. 't Bevel, dat even snel werd uitgevoerd als 't gegeven was, had noodlottige gevolgen, want het zware anker viel precies op den roeier, sleepte hem mee naar omlaag, verbrijzelde het lichte vaartuigje en smeet den knaap in de golven. De jongen, die ook eenige verwondingen bekomen had, was, even als het gros der inboorlingen, een stout zwemmer, maar deed geen enkele poging om eich te redden. Hij verkeerde dus in het grootste gevaar. Nauwelijks zag stuurman Karel, die derde stuurman aan boord van de Betsy was, wat er gebeurde, of hij sprong, zonder zich een oogenblik te bedenken, in zee, greep den bewusteloozen knaap en werd aan een eind touw, dat men hem in allerijl monumentmaar als ge er een wilt oprichten voor Eugen Richter, dan geef ik zes honderd mark en den noodigen grond." De brouwer is veroordeeld, wegens deze „grober Unfug," tot 100 mark boete en eene maand gevangenis. In het Pruisische Huis is door een afgevaardigde gewezen op de noodzakelijkheid van de herziening der jaohtwet, aangezien de landbouw in sommige streken veel sckade ondervindt van het wild. Men vraagt bescherming van den boer tegen de ver- woestingen door het wild ten zijnen koste veroorzaakt. In Opper-Silezie, in de districten Kassel, Wiesbaden, Keulen en Trier, waar kleine akkers van arme boeren onmiddellijk grenzen aan uitgestrekte jacht- velden, is de plaag zoo erg, dat de boeren verklaard hebben alien landbouw te moeten opgeven, zoo er aan die ellende geen paal en perk wordt gesteld. De klacht der landbouwers vindt bij de afgevaar- digden een geopend oor. In onderscheidene staten bestaan reeds wetten dienaangaande. Daar moet alle schade, door het wild veroorzaakt, vergoed worden door de eigenaars uit wier bosschen of jachtterreinen het vernielend gedierte gekomen is. Te Weenen is het monument voor Keizerin Maria Theresia onthuld in tegenwoordigheid van 64 aarts- hertogen en aartshertoginnen, die op bevel van Keizer Joseph op het appel waren verschenen. Van den boerenopstand in Rumenie koort men thans miuder, hoewel een zoon van zekeren Coesa, in 1859 tot vorst van Rumenie verkozen en in 1866 verjaagd, met behulp der Russen blijft stoken. Vooral de zeer berucbte Russische zaakgelastigde Hitro vo te Bucharest maakt het de regeering lastig, hij wordt als de ziel van den opstand beschouwd. Het is te betreuren dat de regeering van Koning Karel de macht niet heeft om dezen stokebrand over de grenzen te zetten. Het kan niet genoeg worden herhaald, dat in staten van het Balkan-schiereiland eerst dan rust en orde zullen heerschen, als de vertegenwoordigers van den Czaar het land hebben verlaten. Het voorstel in de Italiaanscbe Kamer om Mas- sowah te verlaten is door Crispi heftig bestreden en met groote meerderheid verworpen, terwijl eene motie van vertrouwen in de regeering met groote meerderheid is aangenomen. De geineenteraad van Rome heeft het voorstel, om voor den martelaar Bruno een monument op te richten op het Campo dei Fiori, waar hij door de inquisitie is verbraud, verworpen met 36 tegen 29 stemmen. Ten gevolge van dit besluit heeft op het Kapitool eene groote anti-clericale demonstratie plaats gehad. De Ieren zijn nog niet tevreden over de be- moeiing der hooge geestelijkheid met hunne zaken. In eene vergadering van Iersche bisschoppen is eene resolutie aangenomen, inhoudende, dat, ofschoon het rescript van den Paus met de grootste achting moet worden behandeld, zij zich verplicht achten deswege had toegeworpen met den drenkeling aan boord gehaald. Een luid hoera begroette stuurman Karel, na T succes waarmee zijne moedige daad bekroond was. In niet veel langer dan eene minuut had alles plaats gegrepen wat wij zoo even verhaalden. Inmiddels waren de matrozen druk in de weer, om op bevel van den kapitein bet anker weer op te hieuwen, ten einde zoo mogelijk ook den ouden neger te redden. Maar 't was vergeefsche moeite. Toen T anker voor den kluis was gedraaid, was er van den ongelukkigen roeier niets meer te bespeuren. De man was weg, voor altijd weg en andermaal viel 't anker. Janmaat, schoon gewoon aan miseres van allerlei aard, verkeerde gedurende 't eerste uur na het ongeval, in eenigszins gedrukte stemming. Die arme roetzwarte kroeskop was immers ook een mensch, en die mensch was hoewel geheel buiten bun schuld, toch door hen gedood. ,,'t Is eeuwig jammer, maar de arme kerel was vlug uit zijn lijden met die woorden legde de bootsman een pleister op de wond. Dat was de lijkrede op den verongelukten Afrikaan. De jongen, Sambo genaamd, was spoedig van de lichte kwetsuren hersteld, maar schreide en jammerde luidkeels over zijn vader, dien hij op zoo noodlottige wijze verloren had. 't Kostte veel moeite hem tot kalinte te brengen. Na eenige uren kwam hij een weinig tot bedareu. Toen de sloep eene communicatie tot den Heiligen Stoel te richten Dillon, Ierscb afgevaardigde van de nationalistische partij in het parlement, is tot zes maanden ge- vangenisstraf veroordeeld, omdat hij eene rede ter verdediging van het vplan of campaign" gehouden heeft. In het Balkan-schiereiland zijn de zaken op verre na nog niet in 't reine. Wel komt de overschoone Natalie uit Italie te Weenen om haar gemaal, Koning Milan van Servie, te ontmoeten, maar de verzoening tusschen de kibbelende echtgenooteu is daarom nog niet tot een feit geworden, daar Milan niet zoo happig op vredesluiting is. Ferdinand, de Bulgaarsche vorst, reist het land door, overal goeddoende. Of de woelige metropolitaan van Tir- nova dit zeggen zal, dat is te betwijfelen, daar Ferdinand hem van zijn ambt heeft ontzet, daarvoor aanleiding vindende in de vijandige gezindheid van den priester, die hem niet eens aan het hoofd zijuer geestelijkheid tegemoet kwam bij zijn bezoek aan Tirnova, dat als eene openlijke demonstratie is aangezien. Als de metropolitaan nog geen vriend van den Czaar is, dan zal hij 't nu wel worden. HII. MM. de Koning en Koningin zijn gisteren met prinses Wilhelmina met een extratrein van den Rhijnspoor om 9,40 van 's Gravenbage naar het Loo vertrokken. Zoowel aan het paleis als aan het Stationsplein was een groote menigte bijeen, belangstellend om den Koning te zien. ledereen verkreeg den indruk dat Z. M. in strijd met de geruchten er welvarend uitzag en nog krachtig van houding is. Toen de Koning aan het station het open rijtuig verliet, gingen luide juichkreten op, waarop Z. M. getroffen zich omkeerde en de menigte groette. Langzaam maar met vasten tred steeg de Koning in den spoorwagen. Op zijn verlangen waren geen autoriteiten bij het vertrek van het Koninklijk gezin aanwezig. Ten einde het rijtuig, waarmede Z. M. zich naar het station begaf voor stooten te vrijwaren, waren de straatweg en trambaan grootendeels met zand bestrooid. In de zitting van den gemeenleraad van Nij- megen van Dinsdag deelde de voorzitter mede, dat heeren Gedep. Staten van Gelderland badden be- richt, dat zoo de raad niet binnen 8 dagen over- ging tot benoeming van een onderwijzer te Hees uit de gedane voordracht, Gedep. Staten, ingevolge de wet op het lager onderwijs, daaruit eene be noeming zouden doen, daar de betrekking van onderwijzer niet langer dan 6 maanden mag vacant zijn en de school te Hees reeds 8 maanden op een onderwijzer wacht. De heer Dr. Berends stelde voor bij Z. M. den naar den wal zou gaan, wilde men ook Sambo er in plaatsen, maar de jongen scheen volstrekt geen lust te gevoelen weer aan land gebracht te worden. Hij knielde voor zijn redder neer en begon in gebroken Engelschnu en dan afgebroken en vermengd met uitdrukkingen in zijne moedertaal, stuurman Karel en den kapitein te smeken, hem aan boord te laten. Daar ginds had hij niemand meer, die hem liefhad, vertelde de knaap. Moeder was dood, zusters en broeders had hij niet, en nu was hem ook zijn goede vader ontvallen. De kapitein had innig medelijden met den verlaten knaap en besloot, daar hij wegens den dood van den kajuitsjongen wel een plaatsvervanger kon gebruiken, Sambo maar aan boord te bouden. Later zou T schip toch wel eens weer naar de Westkust bevracht worden en dan kon de jongen als hij niet voldeed of indien 't hem aan boord niet beviel, altijd nog weer in zijn vaderland komen. 't Schip dat na eenige weken gelost en andermaal beladen was, had eene voorspoedige tehuis reis. Sambo paste goed op en voldeed uitstekend. Een reis later keerde de Betsy naar Nederland weer, werd naar de Oost bevracht, om vervolgens naar Australia, China en Japan te vertrekken en eerst dan de terugreis naar 't vaderland te aanvaarden. Sambo werd als lichtmatroos aangemonsterd. Stuurman Karel zon evenwel de reis niet meeraaken, omdat de patroon een huur als tweede stuurman Koning tegen deze bedreiging van Gedep. Staten in hooger beroep te komen en niet tot benoeming over te gaan. De voorzitter bracht eehter de dadelijke benoe ming in rondvraag, wat met 14 tegen 5 stemmen werd afgestemd, waarop het voorstel van Dr. Berends werd aangenomen met 12 tegen 7 stemmen en door den voorzitter eene commissie uit de meer derheid werd benoemd. Bij de gehouden verkiezingen voor leden der Tweede Kamer zijn gekozen Te Amersfoort kolonel J. E. N. baron Schim- melpenninck van der Oye (a.-r.), met 1326 st. Op Mr. J. Heemskerk Az. waren 342 st. uit- gebracht. Te Maastricht Dr. Schreinemacher Sr. (onafh. kath.), met 889 st. Op den heer Ed. de Beaumont (kath.) waren 658 st. uitgebracht. fe Gouda de heer O. J. E. baron Yan Wasse- naer (a.-r.), met 1447 st. Op Mr. J. Fortuyn Droogleever (lib.) waren 1095 st. uitgebracht. Te Ede kapitein C. M. E. van Loben Sels (a.-r.), met 1253 st. Op Mr. C. J. E. graaf Yan Bylandt (nat.) waren 791 st. uitgebracht. Het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres, voor het jaar 1888, zal plaats hebben op 26 en 27 Juni e. k., de mondelinge examens zullen aanvangen op 16 Juli d. a. v., en de commissien, met het af- nemen dezer examens belast, zullen zitting houden te Breda, Arnhem, 's Gravenhage, Amsterdam, Deventer en Groningen. De arbeiders aan de papierfabriek van den heer A. Scholten te Sappemeer hebben met werkstaking gedreigd. Hun eisch is twee cent per uur meer loon en betaling van een half uur schoftijd s namiddags en niet v<5or Maandagmorgen te beginnen. Wordt hun eisch ingewilligd, dan zou het loon van iederen werkman met 30 cent per dag verhoogd moeten worden. De patroon heeft den cent verhooging per uur toegestaan en wordt over het verschil nog beraadslaagd. De werkzaamheden zijn geregeld doorgegaan. Gelijk gemeld werd, is door de commissie tot ondersteuning der werkhervatters onder de arbeiders der firma's Scholten te Almeloo een rond- schrijven verspreid, waarin zij verklaart, dat al wie goedkeurt dat gelden, verzameld om hen te helpen nu voor iets anders bestemd worden, daardoor erkent geen hulp meer noodig te hebben en derhalve van de commissie geen hulp zal ontvangen. Bij dit rondschrijven was een biljet gevoegd, dat de werk man slechts met zijn naam ingevuld behoefde te voor hem had op een zijner andere schepen. Met trauen in de oogen nam Sambo afscheid van zijnen redder, die hem bij zijn vertrek nog eens krachtig aanbeval, vooral goed op te passen. Zes jaren waren voorbijgegaan. Stuurman Karel was tot eersten stuurman bevorderd en zou met de Adeline eene reis naar San Francisco maken. Onder de matrozendie aangemonsterd werdeu bevond zich een zwarte, T was Sambo. Met ge- noegen vernam stuurman Karel, dat de jongeling voortdurend fliuk oppaste en bij zijnen vorigen kapitein zeer gezien was. De Afrikaan, die flink uit de kluiteu gegroeid was, begroette met kinder- lijke vreugde zijn redder. De jonge matroos kon zich nu even goed in 't Hollandsch uitdrukken als zijn makkers en vertelde hun wie stuurman Karel was en wat deze eens gedaan had, bij de Westkust. De reis ging tamelijk voorspoedig. Niet ver van Kaap Hoorn werd het schip even wel door een orkaan beloopen, die het vaartuig duchtig teisterde. Eerst gingen stengen en bran> slengen verloren, daarna sloeg de kluiverboom weg en eindelijk werd het schip door het geweldig werken zoo lek, dat de bemanning onophoudelijk uioest pompen. Telkens als de pomp gepeild werd, bleek het, dat er meer water in het schip stond. Dag en nacht werd gepompt, doch de manschappen zagen zich ondanks alle inspanningen in de droeve noodzakelijkheid gebracht, den bodem aan de golven prijs te geven. TER IVEITZEIMSCHE COM A NT n—M—jmii M 1~» myn-i -II nan I— n i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1