Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2398. YVoensdag 9 Mei 1888. 28e Jaargang. SGHUTTIRIJ. AANBKSTLDING. Bi BiBlifiBi AANBESTEDEN: Binnenland. ABOKNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit bind verschijnt Uinsdns- en Vrijdasavond blj den nitgerer P. J. VAN HE SANDE te Ter Nenzen. Burgemeester en Wethouders van 1ER NEUZEN berinneren belangbebbenden dat zij zich ter insclirijving voor (le schutterij moeten vervoegen op de gemeentesecretarie, tusschen 14 dezer en 1 Juni a. s. en dat zij, die in gebreken blijven dit te doen, ambtshalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en boveudien tot geldboete moeten ver wezen worden. Ter Neuzen, 7 Mei 1888. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Hinsdag, 15 Mei a. s, 's inorgens 11 uren, op het gemeente-raadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, Het uitvoeren van eenige bestratings en bijbehoorende werken, met bij- levering van eenige materialen. Bestek en voorwaarden liggen van af Zaterdag. 5 te voren, op de gemeente-secretarie ter inzage, Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zater dag, 12 dezer, 's namiddags 2 uren. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den gemeente—bouwmeester. Ter Neuzen, 3 Mei 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. IPolitieli Overzicht. Het ziekte proces van den Duitschen Keizer schijnt in den politieken toestand daar ook eenige verademing te geven, maar hoe 't zal komen als eenmaal de nieuwe Keizer den troon bestijgt P Aan de westelijke grens van Rusland staan zoo meteen 800,000 strijders van den vredelievenden Czaar; Rumenie is het tooneel van opstand en beroering; in Macedonie heerschen Panslavistische woelingen; in Creta doen zich bedenkelijke teekenen voorin Bulgarije is alles nog niet tot rust; Griekenland staat met den Sultan in eene andere dan vriend- schappelijke betrekking en heeft zich reeds tot de vreemde mogendheden gewend, om hare aandacht te vestigen op de vervolging, waaraan de Grieken in de Turksche grensprovincien bloot staan van den kant der Turksche overheden; Montenegrijnsche benden zijn op Servisch grondgebied verschenenen FEUILLETON. Ditmaal werd hij tot verbeurdverklaring van 't was onnoozel weinig van have en goed en tot voile veertien jaren nadienen, maar dan ook verder tot zesmaal herhaald op en neerloopen tuschen 300 man veroordeeld en de straf ook zonder verschooning voltrokken. Met vasteren tred en somberen blik ging de veroordeelde op den slag van de trom tusschen de geeselende gelederen zijner kameraden door en verbeet de schier dol en razend makende pijn in een looden kogel, dien hij tusschen de handen kort en klein maakte. Bij 't vernemen, dat het een deserteur, niet een schobbejak of gauwdief was, dien zij zoo gruwelijk kastijden moesten, sloegen de soldaten er niet zoo onbarmhartig op los, als anders wel en een goed deel van de drieduizend zeshonderd rietjesslagen gleed dus gelukkig bezijden den rug langs. Vandaar kon de afgestrafte dan ook spoedig't hos- pitaal weer verlaten en nog was zijn rug niet ten voile geheeld, of Simmerl was al weder deserteur en draafde op den weg naar't gebergte luchtigjes voort. In den ouden sluiphoek durfde hij zich niet weder wagen. Nog hooger T gebergte op wist hij een maaier ltussische troepen in de nabijheid der grenzen van Klein-Azie. In het Pyreneesche schiereiland toont de minister van buitenlandsche zaken zich ongerust over de Marokkaansche kwestie en vreest voor een oorlog tusschen de beide staten, en in Belgie be- ginnen de werkstakingen weer, die in een vorig jaar zooveel vuur en bloed gekost hebben. Ziedaar de zwarte kant van het wereldtooneel. De politieke horizon is in het Oosten vooral zeer betrokken, enkele tinnegieters meenen reeds het gerommel van donder in de verte te hooren Bovendien heerscht er onrust in het land der Britten. Niet alleen de Ieren zijn ontevreden, maar ook de Hooglanders en de bewoners der Schotsche eilanden, tengevolge van het onvoldoende der wet betrefFende de Crofters (kleine pachters). Dr. Clark heeft in het Huis der Gemeenten gewezen op het gevaar, waarmede orde en rust bedreigd worden en drong er op aan om den Crofters grootere stukken gronds af te staan, terwijl anderen bevordering van emigratie als het redmiddel uit den treurigen toe- stand aanprijzen. Geheel anders ziet het er uit in het Zwitsersche kanton Unterwalden en wel bepaald in het onder deel Nidwalden. De regeering van dit kanton verklaart nl. aan de burgers dat het dit jaar niet noodig is, landsbelasting te heffen. De netto-winst der kantouale Bank, de terugbetaling der alkohol- belasting door den Bond en eene zuinige staat huishouding hebben samen gewerkt om te maken, dat in de behoeften van den dienst kan worden voorzien zonder belastiugheffing. Tot nu toe was de belasting heel laag en ten vorigen jare niet meer dan een half per mille van het inkomen. Storinachtig ging het ook toe in den Romeinschen gemeenteraad, naar aanleiding van het veel besproken plan om voor den wijsgeer Giordano Bruno een standbeeld op te richten op het Campo di Fiori, waar hij verbrand is. Voor— en tegenstanders werden zoo toegejuicht, dat de vergadering moest gesloten en de zitting verdaagd worden. De Italiaansche kamer heeft een amendement op het ontwerp betreffende de plaatselijke belastingen ver- worpen en dientengevolge heeft de Minister van Financien, Magliani, zijn ontslag ingediend. De interpellate over de Afrikaansche expedite schijnt tot een goed einde te zullen komen. Cnspi heeft op eene interpellate geantwoord, dat hij niet geloofde, dat Bismarck Oostenrijk tot Saloniki wilde doen voortschuiven Oostenrijk zal niets doen om den vrede te verstorenItalie is Duitschlands en Oostenrijks bondgenoot om den vrede te bewaren ter zee is Italie met Engeland verbonden, zoo zei de premier en men was voldaan. Zeer geruststellend inderdaad. Bij de proeven met een nieuw soort dvnamiet, dat moeilijk ontploft en voor verzending geschikt is, zou men den kroonprins haast het liclit uit- die stellig ook nog wel een plekje voor hem weten zou. Tot dezeu ging hij, en hij vond raad en troost. Op schier ontoegankelijke hoogte nam een verlaten kolenbrandershut den verlaten deserteur met deerne en kind gastvrij op. Evenwel, 't was niet meer het geluk van de liefde en de vrijheid, 't waren gemoedsvrede eu inner!ijke ge- rustlieid niet meer, die daar met hem intocht hielden. De jonge meid, echtgenoot en vrouw was zij bij haar moederschap niet had veel hardheid te ver- duren. Trouweus, die kon zij zich getroosten van den vader van haar arm, lief schaap van een kind, van den ongelukkigen banneling. Opdat in't geval eener hernieuwde ontdekking het regement hem toch niet langer in dienst zou kunnen houden, had Simmerl er een gruwelijk middel op verzonnen. Wel wetende, dat een verminkte zijn ontslag bekomt, had de razende zich den rechter wijs- vinger afgekapt. Zijne buks kon hij nog wel met den middelvinger behoorlijk hanterenbij den zwaar afgaanden trekker van zijn infanteriegeweer dacht hij zich dan te houden, of hij zulks niet kon, en zoo als onbekwaam zijn paspoort te krijgen. Een tijd bleef hij thans wederonaangevochten in zijne veilige gebergten, docli de wilddieverij, die thans zijn hoofdtak van bestaan uitmaakte, bracht hem dikwijls met de boschjagers in aanraking en daar hen veel strikken gelegd werden, kwam hij eindelijk toch weder in arrest. Aan den staf uitgeleverd, had hij ditmaal wegens mblazen hebben. Z. H. stond achter de schutting, toen men schoot op eene doos met dynamiet. De doos sprong en de ijzeren splinters drongen door de planken, waardoor de prins en eenige officieren werden gewond hoewel niet ernstig. De Pruisische minister Von Puttkamer heeft in den landdag eene gevoelige nederlaag geleden. Aan leiding hiertoe gaf de verdeeling iu kiesdistricten Die verdeeling moet zeer willekeurig zijn, met de kaart in de hand toonde een vrijzinnig afge- vaardigde eenige districten aan van den vorm van polypen, die hunne armen uitstrekken om een conservatief afgevaardigde te vangen. De door de vrijzinnigen genoeinde Wahlkreis Geometrie" was door de conservatieve landraden vooral toege- past in de districten Glogau, Marienburg en Lauen- burg. De minister beweerde, dat de landdag zich niet had te bemoeien met districten-verdeeling, tegen welke despotieke redeneering de vrijzinnige aanmerker Rickert, de nationaal-libraal Von Egnern, dr. Lieber uit het centrum en Windthorst met kracht opkwamen. 't Wordt tijd dat Puttkamer afmarcheert en zijn vriend Stocker gaat opzoeken en als de beterschap des keizers voortgaat als thans, dan kan hij stellig spoedig zijn biezen pakken. /./lloudt gijlieden uwe alleenspraken maar/' beet Von Manteuffel eens den Pruisischen Landdag op schamperen toon toe Von Puttkamer zou 't zelfde zeggen, als hij durfde. Volgens den Haagschen briefschrijver van de Zwolsche Ct., heeft de Minister van Oorlog, de heer Bergansius, zich bij de Kabinetsformatie ver bonden /,niet voor den persoonlijken dienst te ijveren, en zelfs eventueele voorstellen daartoe, die uit den boezem der Kamer te verwachten zijn, bepaald te bestrijden." Eene derde forellenpoting heeft 11. Vrijdag op last van baron L. de Loe, te Meer, voor reke- niug der Belgische regeering plaats gehad. Deze bezending bedroeg 21000 jonge forellen en zalmen, welke alien in gezonden toestand, onder toezicht van den directeur der kunstmatige vischkweekerij van baron De Loe te Sint-Pietersvoeren, den heer Hayez, de plaatsen hunner bestemming bereikten en te water werden gelaten. Door, ons van deskundige zijde welwillend verstrekte, inlichtingen kunnen wij de volgende niet onbelangrijke cijfers onder de aandacht onzer lezers brengen. In 1884 werden uitgegeven 16,273,711 plak- zegels a 0,05, in 1885 15,741,342 en in 1886 15,950,914, wat in het laatstgenoemde jaar der schatkist f 797,545,70 opleverde. Het zegelrecht op effecten heeft in 1886 be- derde desertie en zelfverminking tienmaal spitsroede te loopen. Na zijne herstelling kwam zijne verminking ter sprake. De officier van gezondheid verklaarde hem voor half invalide en nog geschikt om voort te dienen als hospitaal-oppasser. Deze laatste slag verpletterde hem. Al zijne hoop op eindelijke bevrijding van het gehate juk was nu vernietigd. Te vergeefs had hij zonder een schreeuw te geven de onmenschelijkste martelingen doorgestaan te vergeefs het hem door God geschonken lijfmet snoode hand verminkt. Te vergeefs. Nog dienzelfden dag ontsnapte hij, niettegen- staande zijne strenge bewaking, met het vaste besluit, om zich nu niet weder zonder buks te laten zien, en den eersten, die hem mocht willen aanhouden, zijn schot door de hersens te jagen. In de verborgen hut vond hij weinig troostrijks. Zijne bijzit was van een tweede kind bevallen. De lange tijd van zijn wegzijn had al het bespaarde doen opteerenzelfs zijn bed was verkocht geworden. Niets bezat hij meer, dan wat hem aan't lijf hing. Aan stroopen durfde hij thans niet aanstonds denken, de houthak was ver en er viel slechts weinig mee te verdienen. Bittere nood en vrees voor nieuwe ontdekking verbitterden hem al meer en meer en deden hem soms tot grove gewelddadigheden overslaan. Ook was de ongelukkige uit vertwij- feling aan den drank geraakt, en in zijn roes mishandelde hij vaak onmeedoogend vrouw en kind. dragen f 542,949,78, wat eene nominate waarde in effecten vertegenwoordigt van niet minder dan 1936 millioen guldens. Dit cijfer vertegenwoor digt alleen de nominale waarde der effecten, welke voor 1 Juni 1886 niet ter zegeling waren aan- geboden. (M. Ct.) He heer E. Kiderlen, de welbekende kam- pioen-wielrijder lijdt sedert eenigen tijd aan ledewater in het been, veroorzaakt door het overrijden met een rijtuig. Tengevolge daarvan is hij verhinderd voorloopig aan wedstrijden deel te nemen. Het landelijke, welvarende plaatsje Gorredijk, met zijne twee „dubbele straten," heeft tegen- woordig het voorkomen van een bedrijvig garnizoens- stadje. Hier ziet men een infanterist als post voor de politiewacht, ginds loopt een huzaar wiens sabel langs de straatsteenen klettert, dat het de aandacht trekt van „'t rneisje", dat nog nooit de „kerels" uit Deventer zag. Alles een gevolg van de werkstaking in de venen te Beets, Terwispel, Hoornsterzwaag, die zulk eene uitbreiding heeft gekregen dat zij zich thans reeds tot Donkerbroek (in de gemeente Ooststellingwerf) uitstrekc. Beets is het brandpunt; op onderscheidene plaatsen houdt men eaar dagelijks „appel," soms door 5 a 600 arbeiders bijgewoond. Telkens luidt 't besluit ^volhouden." Sommige verveners hebben te kennen gegeven genegen te zijn aan de eischen der ^strikers' te voldoen, doch vier der grootste verveners weigeren tot nu toe pertinent. Het laden van schepen kan tot nu toe niet geschiedenwel is militaire macht aanwezig, om als wacht te dienen en te verhinderen dat „strikers" de ,/aders er uit jagen, maar er zijn in de veenderij geen laders te vinden. Gisteren heeft een schipper zijn vaartuig geladen gekregen, door de hulp van des verveners onderbaas en diens vrouw. Op't appel schaart men zich om een roode vlag met 'topsehrift brood voor ons alien." 1 e Hoornsterzwaag, waar twee verveners toegaven, ook wat de leggelden betreft, duurt de strike" nog voort, daar andere verveners wel het loon willen verhoogen, maar geen vergoeding voor de stakingsdagen willen uitbetalen. De arbeiders zijn bij hun eisch gebleven. De houding dier arbeiders is zeer kalmmilitairen zijn nog niet in de venen aldaar verschenen, terwijl zij steeds waardig optreden. le Donkerbroek is men ook begonnen. Een detachement huzaren zou van Gorredijk derwaarts vertrekken, terwijl een 20tal infanteristen onder bevel van kapitein Aalders eene verkenning deed naar Wijnjeterp, van waar slecbte geruchten te Gorredijk kwamen. 1 )e werkstakers zouden daar namelijk de boeren en hunne arbeiders gedwongen hebben het werk op het land te staken. Over 't algemeen is de toestand rustig. Te Beets hebben alle herbergiers Dat werd van week tot week erger. De onge lukkige vrouw zocht bij herhaling haar heil in de vlucht, doch zijne gruwelijke bedreigingen deden haar toch telkens weder terugkeeren. Toen echter na jaar en dag de toestand van den dollen woestaard tot vlagen van volslagen razernij oversloeg en nauwe- lijks de kinderen en de weder hoogzwangere vrouw zwoer om te brengen, liep deze in den angst haars harten naar het gerecht en gaf den verborgen schuil- hoek des deserteurs aan. Toevallig bevond zich juist een militair detachement in het district. De commanderende officier zond een escorte tot gevangenneming des misdadigers af. De vrouw moest den weg wijzen. Simmerl was thuis. Zijn van drank wild gloeiend hoofd rustte zwaar in de handen, toen hij de voetstappen der komenden vernam. Werktuigelijk tastte hij naar zijn geweer. Een blik door het kleine raam overtuigde hem van wat hier gaande was. De buks lag oogenblikkelijk aan den schouder en een donderende echo volgde op het schot, dat midden door de borst des aanvoerders ging. Terstond stormden de soldaten op het huis in: doch den moordenaar te vatten was geene kleinigheid. De razende deserteur kon eerst overweldigd worden, toen hij, met nog drie zijner aanvallers zwaar gekwest weerloos ter aarde gestort was. Het vonnis van den krijgsraad viel ditmaal naar de voile gestrengheid der wetten uit. Wegens vierde desertie, moorddadige bedreiging, gewelddadig verzet TER IEIIZE1VSCHE OIIIWT 2) (S L O T.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1