Algemeen Nieuws- en Advertentieblad J 2 voor Zeeuwsch-Vlaanderen. I I li e m ran in m ni ]e sclioenen van Heine Nine No. 2396. Woensdag 2 Mei 1888. \r SUITING BEKENDMAKING. A AN RON DICING. wep en mtpalen let He tastieifa. 28e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,Iranco per post: V Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per partot veel verminderden prijs. Uit blad Tcntchijnl Dintidag- en Vrijdagavond bij den nitgever Jl. V i Si DE SARIUE te Ter Sleuzen. van den weg over den GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND maken bekend, dat het gedeelte van den Molen- en Koedijk, tusschen den Dijk van den Znidland- polder in Ter Neuzen en den Reiizenhoekscken dijk in Zaamslag voor het verkeer met rij- en voertuigen en vee zal zijn AFGESLOTEN van 7 tot en met 16 Mei e. k. Middelburg, 27 April 1888. Gedeputeerde Staten voornoemd, DE BRAUJV, Voorzitter. E. FOKKER, Griffier. 0 0 i Ten behoeve van herstellingen van de rijksbrug N°. 11 in den Molen- en Koedijk, zal het ge deelte van dien weg tusschen den dijk van den Zuidlandpolder in Ter Neuzen en den Reuzen- hoekscken dijk in Zaamslag voor het verkeer met rij- en voertuigen en vee, van 7 Mei e. k., voormiddag 9 uur, tot 16 Mei d. a. v., namiddag 4 uur, zijn afgesloten. De publieke weg langs den berm in den Noord- polder, de Essenbrug en den berm van den Zeedijk in den Serlippenspolder blijft voor het verkeer ongestrerad. Ter Neuzen, 1 Mei 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op Maandag 7 Mei 1888, van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 27 April 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. FEUILLETON. 3) (Slot.) De zoon van den scharenslijper schaterde het uit, en alien lachten mede. ffVoor den drommel, neeu. Dan zal Sinterklaas niets voor jou rij den." Nine keek hen eens aan, en zag dat het hun ernst was. Zij hadden alien het een of ander schoeisel om bij den schoorsteen te zetten, een schoen, overschoen of klomp; zij, zij alleen stond daar op bloote voetjes, En zij ging heen, want zij wilde niet dat de anderen haar zagen schreien en liep snikkende voort en ontmoette juist de kinderen, die uit school kwamen. Hunne klompjes klotsten vroolijk op den hard bevrozen weg. Ja, al die arme kinderen konden iets onder den schoorsteen zetten en zij zouden er met Sinterklaas alien wat in vinden. Zij alleen liep op bloote voetjes, zij had zelfs geen kousen aan, en de goede bisschop zou haar niets brengen. Nine kwam in de hut, en sloot er zich in op, lAolitieli Overzicht. Tusschen de aanhangers van Boulanger begint verdeeldheid te ontstaan en dat zal niemaud ver- bazen, als hij slechts weet, dat die aanhangers be- staan uit Bonapartisten, radicalen, clericalen en vrijdeukers. Rochefort ziet de eeuw der radicale republiek aanbreken De Cassagnac verbeeldt zich, dat de rijlaarzen van den generaal aan de republiek den laatsten schop zullen geven Ollivier roept ziedaar het plebisciet van 1870 De Maupas ziet een nieuwen tweeden December in het verschiet het blad van den vroegeren communist Jules Valles begroet den dageraad van het socialisme de roya- listen zeggen niet veel, maar zien in den generaal hun wegbereiderde pastoors koesteren vrorne wenschen voor den aaustaanden beschermer der kerk. En de generaal zwijgt, als zijn port.ret op de pijpekoppen. Sommigen willen, dat in enkele departementen de vriendeu van den generaal kau- didaat zullen gesleld worden en de Cocarde wenscht den nieuwbakken held overal aan te bevelen. Bou langer streeft naar de hoogste maeht, dat betwijfelt niemand. Volgens een interviewer moet hij op de vraag, of zijne vrienden de bedoeling hadden hem aan het hoofd van den staat te stellen, geantwoord hebben„parfaitement." De Fransche kroonpre- tendent, de graaf van Parijs, heeft eenige politieke vrienden gewezen op de ellende, door het repu- blikeinsch bestuur veroorzaakt, en de noodzakelijk- heid zoeken te betoogen van het herstel der mo narchic, waarvoor hij alle krachten veil had, zoo hij verzekerde. Inderdaad is de iuwendige toestand van Frankrijk beklageuswaard, het laud is totaal ten prooi aan verdeeldheid men schijnt er altoos maar even blind voor de lessen der geschiedenis te blijven. President Carnot doet eene reis naar het zuiden van Frankrijk en wordt overal met levendige toejuichiug ontvangen. Maar wat be- teekent die Fransche wierook Te Nancy heeft eene Boulangistische manifestatie de orde verstoord. Ongeveer duizend personen trokken in optocht door de stadsloegen de gaslantaarns stuk en verbrijzelden de vensterruiten in verschillende huizen. De Franschen zijn voor een tijd weer gek. Er moet weer een „coup d'etat" worden „gefabriceerd," daarvoor moet een figuur dienen en zoo'n gewaande verlosser heeft men gevonden in Boulanger, een eerzuchtig wezen, door Parijs bedorven. Zijn naam is de vlag van alle oproermakers de soldaat, die veroordeeld is, gaat naarde gevangeuis met den kreet: „Vive Boulanger 1" Een uit den dienst ontslagen oflicier antwoordt „Wacht maar eens, tot Boulanger terug koint 1" Dedieven roepeu bij het binnentreden dergevangenis: ^Boulanger zal ons weer bevrijden 1" Achter de zonne'olinden van het Hotel du Louvre verborgen begluurde hij die benden van straatjongens, van oplichters, van souteneurs," brullende //Vive zij keek niet eens naar haar konijutje. Zij wilde er nooit, nooit weer uitkomen. In haar wanhoop vergoot zij bittere tranen. IV. Het kind hield woord en ging niet meer uit, maar den avond voor het feest werd grootvader zeer boos, toen hij thuis kwam en zag dat de aardappelen op waren. Hij zond zijn kleindochter dadelijk naar het dorp om een schepel te halen. Het meisje ge- hoorzaamde gewillig, maar haar gemoed was vol. Toen zij op het plein kwam, herkende zij een harer vrienden. De vrachtrijder hield stil om een reizend koopman aan te spreken, die zijn waren in de open lucht had uitgestald. z/Heb je ook bijgeval messen, oudje De koopman liet er dadelijk eenige zien. Terwijl de vrachtrijder er een uitzocht en probeerde, was Nine naderbij geslopen en keek haar oogen uit aan al dat mooiskammen, spiegeltjes, scharen, lint, poppen, mechaniek speelgoed en wat niet al harmonica's en vrouwenmutsen hingen heen en weer te slingeren. Zij bleef verrukt staan en vergat de aardappelen. ,/Moet u nog niet wat anders hebben vroeg de koopman. yGeen schoenen, geen zweep, geen vuursteen of beurs Dit noemde hij op een deuntje op. De vracht rijder bekeek met zekere linkschheid en aarzeling BoulangerDe veel besproken man kon daar zijn aanhang eens zien. Het behoeft niemand te bevreemden, dat de man, die droomde van de hoogste macht, uren doorbrengt in vreeselijken angst, ziende dat zijn triorafantelijk optreden niets dan schiju is. Toch rneenen velen, dat deze lawaaimakerij, door de Franschen uitgelokt het begin is van den ondergang der derde republiek. Er moet weer verandering komen en daartoe dient een //Redder" geschapen, onverschillig of hij Napoleon I, Napoleon III, Gambetta of Boulanger beet, 'tis om een afgodsbeeld te doen, zoover zijn de Franschen nu gekomen. De eerste republiek bracht voort den grooten Napoleon, de tweede een kleiner man, de toestand van 1871 een redenaar, onder de derde een avonturier, die de beginselloosheid vertegen- woordigt. Arm Frankrijk In het Balkanschiereiland staan de zaken droevig. Het Servisch ministerie zal de matten oprollen, omdat Milan geweigerd heeft zijne goedkeuring te hechten aan verscheidene besluiten der Skoeptchina. De boerenopstand in Rumenie berust op een complot socialisten, Russen en aanhangers van den ex- premier Bratiano. Er zijn proclamation gevonden, die door een socialistisch professor opgesteld zijn, een man, die tijdens den op Keizer Alexander II gepleegden moord met de Russische nihilisten betrekkingen onderhield en toen uit zijn ambt ontzet, maar later daarin door Bratiano hersteld werd. Eene zuivering van onruststokers is voor het Balkan schiereiland noodig, zal het tot rust komen. Nog moeten wij even aanstippen dat het orgaan van Eugen Richter een uitnemend woord heeft gesproken tegen de geestverwanten, dat wij in deze woorden samenvatten„Trouw om trouwDe toewijding aan het vaderlandwaarvan Keizer Friedrich de bewijzen heeft gegeven, zijn wij ver- plicht te vergelden door politieke vraagstukken te laten rusten, wenschen en verwachtingen tot uader order te verzwijgen, teneinde den Keizer in zijne ziekenkamer het regeeren zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij eischen van den Keizer niet, dat hij dezen of genen politieken wensch van ons vervulle, maar dat hij zijn leven spare voor het vaderland." Bravo, Eugen Richter, bravo't Zal uwen braven Keizer goed doen, zoo iets te hooren. Bravo De ,/Haagsche kout" der Pro v. Gron. Ct. maakt melding van een te's Hage loopeud gerucht, dat de dagen van het bestuur van een hoog regeerings- persoon zijn geteld. /Minister Keucheniusengouver- neur-generaal Van Rees kan men zich geen uur eenstemmig denken; men verzekert dan ook, dat de heer Van Rees zeer spoedig vervangen zal wordeu door Jhr. Van der Wijck, secretaris-generaal de geheele uitstalling. Eindelijk zeide hij,/Laat mij eens een paar schoenen zien! Nu sloop het meisje nog dichter bij, en lag bijna met haar neus op de schoenen. ,/Kijk!" zeide de man, „deze zouden mij wel passen. Hoe duur zijn ze z/Vijf frank. „Vijf frank? Nooit! Dat is te duur!" Tien minuten lang duurde het loven en bieden eindelijk gaf de koopman ze voor 4,50 fr., die de vrachtrijder stuiver voor stuiver uit zijn beurs haalde. Daarna ging hij op zijn wagen zitten, deed langzaam zijn schoenen uit en trok met een stralend gelaat de nieuwe aan; toen stond hij op, stampte eens. ,/Die passen mij," riep hij ten slotte, ,/Yooruit grauwtje!" De kar reed voortvoor dat hij zijn paard volgde raapte de voerman de oude schoenen op en wierp ze in een sloot. //Die oude hebben het lang genoeg uitgehouden Dag Nine. Huu peerd! huu!" Hij klapte vroolijk met de zweep. Nine hoorde het nietzij loerde op de oude schoenen en de kar was nog niet ver, toen zij zich reeds op haar buit wierp, zij zou toch wat met Sinterklaas krijgen Dat zou zij Zij liep ijlings heen, maar nauwelijks was zij uit het gezicht der huizen of zij ging aan den weg zitten om de schoenen eens op haar gemak te bekijken. aan het Ministerie van Kolonien, en reeds herhaalde- lijk als toekomstig gouverneur-generaalaangewezen." Zaterdag heeft Paus Leo XIII de bis- schoppen van 's Hertogenbosch, Breda en Roermond ontvangen, die den Nederlandschen pelgrimstocht vergezelleu. Zondag ontving de Paus de pelgrims. De bisschop van Utrecht las een adres voor. De Paus antwoordde in het Franschhij prees het geloof der Nederlanders en moedigde hen aan om op hunnen weg voort te gaan. De Paus gaf den pelgrims zijn zegen. Onder andere geschenken werd den Paus ook aangeboden een album met platen en beschrijvingen van alle Katholieke instellingen in Nederland. De bijzondere kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Amsterdam heeft den heer Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, zich noemende //lid der Nederl. Herv. Kerk te Amsterdam", doen weteo, dat hij geacht wordt zich te hebben afgescheiden van de Ned. Herv. Kerk, en gelast, dat van deze verklaring de noodige aanteekening zal geschiedeu in het lidmatenboek der gemeente en in het daarvoor bestemde register. Een en ander uit overtuigiug o. a. dat de heer Lohman zich in zijn schrijven aan genoemden kerkeraad heeft schuldig gemaakt aan beschouwingen, //die in strijd zijn zoowel met de belijdenis der Herv. Kerk als met een eerlijken en oprechten handel voor God; en dat het niet aangaat in het belang van godsdieust, zedelijkheid en orde iemand nog als lid te beschouwen, die door woord en daad beide getoond heeft en voort- gaat te toonen, dat hij zichzelven sloot buiten de Ned. Herv. gemeente." Als eene treurige zeldzaamheid kan gemeld worden, dat er in Bergen op Zoom nog geen enkele ansjovis gevangeu werd. Tenzij het spoedig betere zullen de visschers een zeer slechte campagne maken, daar er ook bijna geen pauharing wordt aangebracht. In gewone jaren worden er van de laatste duizenden gevangen en kuunen de oukosten uit de opbrengst daarvan ruimschoots bestreden worden. Een later bericht meldt, dat door schipper Baaij te Bergen op Zoom, de eerste ansjovis is gevangen. Te Weerdingermond liggen thans 80 militai- ren. Van Roswinkel zijn weer 40 man vertrokken naar Erica of nog verderop, met het oog op de beweging in de andere Bargervenen. Deze 40 man maken het detachement uit van den lgte luiteuant Groustra. In het geheel zijn in den Zuidoosthoek van Drente thans 220 militairen gedetacheerd en wel 140 man iufanterie en 80 cavaleristen. Hoewel de werkstakers bij de kanalisatie aan de Tjonger samen meer dan 400 man een rustige houding aannemen, wordt de toestand niet gunstiger, nu nog geen accoord tusschen de aan- De oude schoenen waren gescheurd, de zolen vol gaten en zonder hakken. Zij werden met touw bij elkander gehouden eu waren wel tienmaal verzoold. Nine deed ze aan, liep er een paar schreden mede en sleepte ze voort, maar viel. Neen, zij waren te groot, zij deden haar pijn, zij wogeu loodzwaar; en haar voetjes verloren er zich in. Maar dat kwam er voor Siuterklaas niet op aan. Dan werd er niet gelet op mooie schoentjes of oude klompen. Ieder kreeg wat. Zij deed haar vondst onder in den zak ging de aardappelen halen, en kwam, gebukt. onder haar last, maar met een verlichl hartje thuis. Wat verlangde zij naar den avond en dan naar den blijden ochteud. Telkens zocht haar blik, toen zij op haar schamel leger lag, reeds in het duister onder den ketel, en benedeu het gat waardoor men de lucht zag, de oude schoenen van den vracht rijder. Zoo sliep zij in en dien nacht wiegden haar de schoonste droomen. Nine had vroeg wakker willen zijn: zij sliep lang. Toen zij de oogen opende, scheen de zon vroolijk in de hut en haar grootvader herstelde reeds zijne netten. Het kind wreef zich eens de oogen uit, plotseling schoot haar alles te binnen, zij liep naar den haard en haalde haar schoenen te voorschijn. Er was niets in! Zij schreide niet, zij verroerde zich niet, maar zat doodsbleek en als verlamd. In ieder handje hielfl X EII COIRANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1