Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2394. YVoensdag 25 April 1888. 28® Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nil bind verschljnt lHnsdac- en Vrijdagavond bij den nltgcrer P. Jl. VAN O E 8ANDE te Ter Nenzen. JPolitiel* Overzicht. Naast den Keizer van Duitschland is het zeker Boulanger, die thans bet meeste van zich doet spreken, ofschoon de laatste in zijn waarde als menscb en staatsman niet in de schaduw van Keizer Friedrich kan staan. Wat Boulanger wil is thans openbaar. Hij wil alle ministerien afschaffeu, de eenige minister moet president der republiek zijn. Afschaffeu wil hij ook de prefecten en andere ambtenareu wil hij doen vervangen door hoofdoffi- cieren. Be Kamer mag niet meer beraadslageu slechts aanuemen of verwerpen wat door een staatsraad is onderzocht. Rechterlijke macht en legerbesturen moeten worden hervormd. De voorzitter der Kamer wenseht thans de hoofden der groepen van de rechter- en linkerzijde voor te stellen, aan de tegenwoordige zitting een einde te maken door behandeling en afdoeniug der vele aanhangige zaken. 't Ministene acht een votum van vertouwen noodzakelijk en heeft een voorstel ontworpen om daarmee eeue meerder- heid van republikeinen te verkrijgen. De Bona- partisten gebruiken Boulanger als stormram tegen de republiek. In een manifest van Prins Victor Napoleon wordt de Boulangistische beweging aaugeduid als een terugkeer van het Fransche volk tot de Napoleontische overleveringen, terwijl de omgeving van den Prins het voor mogelijk houdt, dat deze bij toenemende verwarring plotseling in Parijs zal verschijnen. Jules Ferry heeft eene rede te Epiual uitgesproken, en o. a. gezegdhet eenige wat wij vragen is, dat het kabinet tegenover het Boulangisme, om de zaak bij haren naam te noemen, een actieve en strijdvaardige houding aanneme, die de plicht is van het republikeinsche gouvernement." Daarbij stelde hij als een eersten plicht der republikeinen op den "voorgrond, zich te vereenigen en al hunne geschillen op zijde te zetten tegenover den gemeenschappelijken vijand. Aan het slot zijner rede wijst hij op het gevaar voor het verbreken van binuen- en buitenlandschen vrede en brengt de bloedige tooneelen in herinering, waarvan Parijs zoo vaak getuige is geweest. Over 's Keizers toestand ditDr. Mackenzie vreest voor bloedvergiftiging door opueming van etter in het bloedhet bulletin van de geneesheeren Mackenzie, Wegner, Krause, Hovell, Von Bergmann en Leyden luidt„De Keizer had een goeden nachtde koorts is weder verminderd; de ademhaling is over het algemeen goed, en de algemeene toestand is verbeterd." Het Vrijdagavond 9 uur verschenen bulletin zegtDe toestand was in den loop van den dag vrij goed, doch tegen den avond werd de koorts weder heviger en was de ademhaling minder gemakkelijk." Een te middernacht verzonden telegram meldtvoor den ingetreden nacht laat FEUILLETON. ,/Ben je daar weer, deugnietZwerf je dan altoos bij den weg?" Antonine stond plotseling stil, hare groote oogen, welke steeds zoo angstig rondkeken, herkenden den veldwachter, die aan den hoek van den boschweg stond en in het schemerduister nog eens zoo groot leek. Zou hij haar slaan Doch neende man zag er niet boosaardig uit, hij was alleen maar wat knorrig, dat hij, door den wind zijn kort pijpje niet kon aankrijgen. Het meisje, dat met eene instinctmatige beweging hare handjes had uitgestrekt, om de slagen af te weren, stak ze maar weer schielijk in de zakken van haar jakje, want zij rilde van de kou. Ongelukkig konden die kleine, blauwe en gezwollen handjes niet in de zakjes van het kleedingstuk, dat oorspronkelijk een mooi fluweelen vest van haar grootvader was geweest, zijn bruidegomsvest nog wel, maar dat nu geheel versleten was. Op haar rug droeg zij een vrij grooten zak met gras en wortels, welke veel te zwaar was. Zoo bleef zij daar schuchter en bescheiden staan, terwijl de hond van den veldwachter haar aan alle zijden besnuffelde. Zij liep op bloote voetjes en haar zich de toestand des Keizers als zeer ernstig aanzien. De geheele keizerlijke familie is te Charlottenburg bijeen. De overige zaken van nog eenig aanbelang vatten wij in korte woorden samen. Een troepen- divisie Russen rukt op naar de Oostenrijksche grenzen en een aantal schepen zijn gehuurd, die zich gereed moeten houden om troepen naar Bulgarije over te brengen, terwijl in Frankrijk vijf torpedo- booten zijn besteld. De gouverneur van het district Kherson heeft bevel gegeven tot uitzetting van 4000 joden aldaar. De soldaten sohieten op Rumeensche boeren, die wijziging van pacht blijven verlaugen; 27 dorpen zijn door de troepen bezet. De Russische zendelingeu blijven de boeren ophitsen en met succes ook. Vele dorpsburgemeesters en popen zijn gedood, woonhuizen van grondeigenaars en plaatselijke autoriteiten vernield, telegraafdraden afgesneden. De Novje Vremja is laag genoeg te erkennen, dat deze opstand in Rumelie voor Rusland zeer ge- wenscht is. Het Engelsche Lagerhuis heeft het huwelijk van den man met de zuster zijner overledene vrouw wettig verklaard door een nieuw aangenomen wet. John Dillon, afgevaardigde, is te Dublin in hechtenis genomen. Bij het bezoek door den president der Fransche republiek aan Brussel te brengen willen de socialisten allerlei manifestation houden, doch burgemeester Buls heeft den leiders aangezegd, dat die standjes niet zullen worden geduld. Het socialistische blad te Zurich uitgegeven voert een allerschandelijkste taal tegen de Duitsche regee- ring, daarom heeft de Duitsche gezant bij de Zwit- sersche regeeriug weten te bewerken, dat eenige der meest beruchte socialisten verbanuen zijn. In de Z. A. Republiek, waar 't goud aan den weg ligt, dat allerlei sujetten lokt, beginnen moorden al aan de orde van den dag te komen, zoodat eene strenge tusschenkomst van de politie zeer noodzakelijk wordt. De Minister van Binnenlandscbe Zaken over- wegende, dat de heeren Mr. M. baron Mackay, Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek en Mr. L. W. C. Keuchenius ingevolge art. 96 der Grondwet van rechtswege het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben verloren en dat der- balve eene verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in elk der hoofdkiesdistricten Amers- foort, Gouda, Maastricht en Eede, heeft bepaald dun rokje verborg ter nauwernood haar bloote beentjes. Zoodra het pijpje weer trekken wilde, wierp de oude krijgsman den lucifer weg, trapte dien uit en keerde zich daarop weer tot Nine. „Je bent weer aan het gras trekken en aan het uithalen der vuilnisbakken geweest, niet „Het is voor mijn konijntje," stamelde de kleine. Werktuigelijk volgde zij den man, die met het geweer over den schouder naar het dorp ging en wiens stevige, met spijkers beslagen schoenen luid op de keien weerklonken. Haar hoorde men niet. Zij was zdo klein, dat zij als een schim voortgleed, maar nu maakte zij groote stappen om den veldwachter bij te houden, want zij was zoo blij, dat zij niet meer alleen liep. „Je hebt dus een konijntje Nou, op een anderen keer, moet je vroeger naar huis gaan en niet meer bij den weg loopen, als het donker wordt." Hij sprak heel langzaam, was karig met zijne woorden, stapte deftig voort en riep nu en dan zijn hond. De kleine Nina durfde geen woord te zeggen en keek maar naar den weg, die zich al kronkelend in de verte verloor. Zij had wat gaarne haar handjes in zijn groote, breede hand gelegd, want ze was moe en koud, maar ze durfde niet. i,Hoe oud ben je, Nine? z/Zes jaar Hij nam zijn pijpje uit den mond en keek haar eens van ter zijde met een soort van ruw medelijden aan. Zes jaar Maar neen, zij loog toch niet, hare heldere, zachte oogen vertelden hoe oud zij wasde 1°. dat eene verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in elk der hoofd kiesdistricten Amersfoort, Gouda, Maastricht en Eede zal plaats hebben op Dinsdag 15 Mei e. k. 2". dat herstemming, is die noodig, zal geschieden op Dinsdag 29 Mei e. k. Van de acht ministers, thans opgetreden, woonde slechts een in den Haag, nl. de heer Keuchenius. De zeven overigen hadden buiten de residentie hunne woonplaatsen, te weten de heeren Hartsen, te AmsterdamRuys, te Maastricht Mackay, te Zutpben Dyserinck, te Nieuwediep Godin de Beaufort, te UtrechtBergansius, te Delft en Havelaar, te Assen. Zaterdag zijn te Zwolle weder min gunstige berichten ontvangen nopens den toestand in de buurtschap De Krim de veenstreek die zich in het noordwestelijk deel der provincie Overijsel, langs de Lutter-hoofdwijk de wijk die van het jachthuis te de Dedemsvaart naar Coevorden loopt uitstrekt. Na de ongeregeldheden, welke Woensdag voor- vielen, begaf zich Donderdag ook de commissaris des Konings, Mr. J. H. Geertsema, derwaarts en confereerde dien dag met onderscheiden verveners en met de burgemeesters van Avereest, Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Vrijdag was het kalm in De Krim en er werd geregeld gewerkt, maar gerust was men niet. Nu de eischen voor de arbeiders in de lange turf gedeeltelijk waren ingewilligd, gevoelden de werkers in de korte turf zich verongelijkt. Ook de uitbetaling, die heden moet volgen, zou allicht aanleiding tot nieuw verschil kunnen geven. Ingevolge de minder gunstige tijdingen, Zaterdag ochtend ontvangen, heeft de commissaris des Konings zich opnieuw naar de Dedemsvaart begeven. Volgens een bericht aan de Zw. Ct. werd er in De Krim zeer ernstig verzet gepleegd. Het bestuur van de vereeniging tot hestrijding van kuoeierijen in den boterhandel schreef het vorige jaar een prijsvraag uit, waarbij een som van een duizend gulden werd uitgeloofd voor een eenvoudige, nauwkeurige en zekere methode om de aanwezigheid van vreemde vetten in boter aan te toonen. Dit loffelijk streven der vereeniging is mislukt. Van de acht antwoorden die zijn ingekomen be- antwoordt, volgens het oordeel der jury, niet een aan de gestelde eischen. De uitgeloofde prijs is dus niet toegekend. Men schrijft uit Vlissingen Bij het algemeen depot van dicipline schijnt al sedert eenige maanden de zucht te bestaan om door armoede had haar echter vroegtijdig ouder gemaakt haar huid was reeds gebruind en haar leaen verhard. Haar oogen stonden vol tranen en in die tranen schenen wel al de warmte van haar lichaampje te bevatten. Toch schreide zij zeer zeldende scherpe wind dreef ze haar nu uit de oogen. 't Is gauw Sinterklaas, niet waar vroeg zij eensklaps. Binnen acht dagen.Waarom Zij antwoordde niet, daar ze niet wist wat te zeggen. Zij had het maar gevraagd om eens haar eigen stem te hooren. En dan, Sinterklaas gaf haar een gevoel van warmtezij dacht daarbij aan het groote, heldere vuur en aan het lekkers, dat zij het vorige jaar bij de vrouw van den kruidenier gezien had, en daar zij nu koud was en honger had, warmde en voedde zij zich met dien naam van Sinterklaas." De kruidenierster had haar toegestaan zich bij het vuur te warmen en had haar een dikken boterham gegeven, misschien kreeg zij dien dit jaar wel weer. Zij was koortsachtig opgewonden en gevoelde minder het tintelen harer vingertoppen. „Hoe is het," hernam de veldwachter, »je ant- woordt niet, Antonine? Heeft jeoude grootvader George eindelijk beloofd, je wat kleeren te geven Weet je wel, dat je je schoenen onder den schoorsteen moet zetten, dan vindt je er wat in Zij beurde haar hoofdje eens op, stond stil en wees zwijgend naar hare bloote voetjes. //Mijn arme deugniet draagt dus geen schoenen Het kind knikte ontkennendmisschien wilde zij nog iets zeggen, maar haar tochtgenoot stond stil. Zij waren aan den ingang van het dorp gekomen en poging tot desertie, met ontvreemding van eens anders equipementstukken, het pensionaat te verlaten. Zij, die zoo handelen, weten zeer goed, dat de geringste ontvreemding met poging tot desertie, hen 4 of 5 maanden gevangenisstraf kost, maar dan zijn zij ook verder van hun dienstplicht ont- slagen, en keeren tot de burgermaatschappij terug. Dit is weder een sprekend bewijs dat het hen hier niet bevalt. Elke week worden er minstens een of twee van dergelijke voorvallen voor den krijgsraad gebracht, en wordt het bepaald een aanstekelijke ziekte, om op deze wijze weg te komen. Zaterdagmorgen vroeg is de derde verdachte in den diefstal bij de wed. De R. te Goes te Yerseke gearresteerd. Nadat de politie den vorigen avond was gewaarschuwd, dat hij zich in den omtrek be- vinden moest, en nadat 4 veldwachters hem den ganschen nacht hadden gezocht, vond men hem slapende in de woning van den mede-verdachte H. O. Hij werd met den eersten trein naar Middelburg vervoerd en daar spoedig verhoord, doch onmiddellijk weer op vrije voeten gesteld. Naar men zegt, zou het vermoeden van medeplichtigheid ongegrond bevonden zijn, maar zou hij de justitie een ontdek- king gedaan hebben, die een krachtig bewijs van schuld levert tegen de gearresteerden. Waarom hij dan toch op de vlucht gegaan is, is hier nog een raadsel, dat de justitie misschien wel zal weten op te lossen. Dienzelfden dag heeft de gemeenteveldwachter nog een andere gewichtige vondst gedaan. Voor eenige weken is hier aangifte gedaan van diefstal van een fraai jachtgeweer en dit is Zaterdag terug- gevonden bij een familielid van iemand, die bij justitie en politie ongunstig bekend staat. De man bij wien het geweer gevonden is schijnt evenwel geheel onwetend van en onschuldig aan de ontvreem ding te zijn. Er bestaat hoop, dat deze tot nu toe duistere zaak opgehelderd zal worden. Naar men verneemt, is er sprake van geweest dat de heer Jhr. Ruys van Beerenbroek, wanneei hem door de kiezers van het kiesdistrict Maastricht opnieuw het mandaat mocht worden opgedragen, niet ongenegen zou worden bevonden om het lid maatschap van de Kamer met het ministerambt te vereenigen. Daarvan zou echter zijn afgezien, omdat andere Ministers tegen die vereeniging der beide ambten politieke bezwaren hadden. Gelijk reeds gemeld is, heeft de gemeenteraad van Nijmegen in zijne jongste vergadering zijne medewerking tot benoeming van een hoofd der openbare school te Hees geweigerd, en werd alzoo het voorstel van den voorzitter om tot die benoeming zij vervolgde alleen haar weg en trok haar manteltje dichter om zich heen. II. Zij snelde voort, als een gejaagd wild en sloeg links af; weldra kwam zij aan een verwaarloosd stulpje, dat als een paddestoel tegen den muur van een landgoed aanleunde. Voor de deur ging zij op haar knieen liggen, zocht met haar hand in het gras, vond den sleutel en opende de deur. Een enkele straal der maan viel door de opening naar binnen en bescheen roeiriemen, netten en honderd andere dingen, welke niet duidelijk te onderscheiden waren. Stroo kwam uit de lage zoldering kijken, stroo bedekte ook den grond. Achter in de hut zag men een armoedige slaapstede, naast een overblijfsel van een boot, dat als koffer dienst deed. Al tastende gelukte het haar eindelijk een eindje kaars dat in den hals eener flesch stak, aan te steken. Toen eerst vertoonde zich het inwendige der hut in al zijne ellende en het meisje keek er naar alsof zij het nooit te voren had gezien. Het huisraad bestond uit een stroozak, een koffer en een krukje. Hier en daar hingen er havelooze manskleederen en vischtuig. In de hoeken raakten de roeiriemen, welke daar overeind stonden, bijna de zoldering. Boven vier steenen hing een groote ketel naast een emmer en een kom. In den tegenovergestelden muur zag men een groot gat, waardoor de rook een uitweg vond. Door deze opening bespeurde men een roud stuk van den hemel en twee eenzame sterren. (Wordt vervolgd.) mm ysihe minx

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1