Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2392. Woensdag 18 April 1888. 28e Jaargang. HerzieDina 4er lielastliare oplirenpt OMGEBOUWDE EIGEND0MMER. ZONDER hi A AM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIftN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit folad verschljmt Dinsdat- en Vrljdajravond bij den uttgever P. J. YAK DE 8 A N D E te Ter Neazen. Kadastrale Gemeente IIOEK. De Burgemeester van HOEK, Gelet op het derde lid van art. 27 in verband met de artt. 25 en 19 der wet van den 25,ten April 1879 (Staatsblad n°. 89) Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene opgaaf van de eigendommen, waarvan de aanvanke- lijk bepaalde belastbare opbrengst per hectare ten gevolge van het onderzoek der bezwaarschriften gewijzigd is, onder bijvoeging van de kadastrale leggers en plans, heden op de Secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd dat ieder, die bezwaar heeft tegen die gewijzigde belastbare opbrengst voor zijn eigendom bepaald, zelf of door een gemachtigde aan de Commissie herschatting kan vragen in een ongczegeld ver- zoekschrift, hetwelk portvrij, binnen dertig dagen na heden, bij den ondergeteekende, tegen gedag- teekend ontvangbewijs moet worden bezorgd dat verzoekschriften, niet ingezonden op de wijze of binnen den termijn hierboven bepaald, naar de wet buiten behandeling blijven. Te Hoek, den 18 April 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. i'olitieli Overzicht. A1 gaande weg verheffen zich meer stemmen tegen Boulanger. De Moniteur de l'Armee bevat een vinnig artikel tegen degenen, die Boulanger ,/Frankrijks eersten soldaat" genoemd hebben. Het artikel zegt, dat hij zich als generaal steeds hoogst middelmatig heeft betoond en bewezen heeft slechts weinig verstand te bezitten. Het is treurig, dat Frankrijk de vreeselijke lessen van 1870 heeft vergeten, waaruit blijkt, dat voor de leiding eens legers in den modernen oorlog uiterlijk-innemende eigenschappen waardeloos zijn, een wetenschappelijke geest daarentegen alles vermag. Het leger van Frankrijk heeft gedurende 18 jaar de bedrijvigheid eener bijenkorf vertoond, het heeft vestingen gebouwd, het mobilisatieplan uitgewerkt en verbeterd, de artil- lerie tot stand gebracht, enz. Boulanger daarentegen is niet de eerste soldaat, maar de eerste kwajongen van Frankrijk. De afgevaardigde Dionys Ordinaire gaat in de Republic Franpaise ook niet malschover Boulanger uit. Lichtzinnigheid, volksopruiing, onbekwaamheid, circus-generaalziedaar de zachtste termen waarvan hij zich bedient. De man is over het paard getild. In Tunis heeft men hem in openlijken FEUILLETON. Historisch verhaal van H. H. 21) Met deze woorden naderde Friedrich Wilhelm den jongen man en stak hem de rechterhand toe. Elimar waagde het niet, haar te nemen. //Niet mij komt die eer toe," stamelde hij, ,7 niet mij een ander Een uitdrukkiug van droefheid verscneen op het gelaat van den vorst. //Schooner zegekransen dan een aardschj vorst kan geven, vielen dien anderen ten deel," antwoordde hij. //Getrouw aan zijn eed ging de edele zwijgend in den dood, hij, aan wiens raad ik zooals ik zoo pas van uw vader vernam, Demmins bezit dank. Zijn aandenken zal in eere blijven, daar ik hem zelf niet meer eeren kan." z/Gij kunt het, mijn vorst." Anna was het, die halfluid het woord nam, #uit het diepe moeras redde hem deze eenvoudige man met gevaar van zijn eigen leven," vervolgde zij, op Kaspar wijzend, die zich bescheiden had teruggetrokken. z/De naastenliefde gaf hem reuzenkracht, een edel mensch is voor u, voor zijn kameraden be- houden daar rust hij in een versterkeuden slaap." strijd gezien met de burgerlijke autoriteiten men heeft hem, toen hij minister van oorlog was, zich zien mengen in partijtwisten men heeft hem, toen hij als minister was opgetreden, zien pronken voor den grooten hoop, hem toejuichingen zien uitlokken en dulden, die een schande waren voor het leger, dat hij vertegenwoordigdemen heeft hem zijn chefs ongehoorzaam zien worden en de militaire discipline overtreden men heeft hem al lager en lager zien vallen, tot hij de ellendige rol vervulde van een agitator. De schrijver spiegelt zijne land- genooten het ongeluksjaar 1851 nog eens voor, toen radicalen en socialisten de volksvertegen- woordigers beschimpten en den draak staken met het parlementair regime, tot dat de keizer hun het strop om den hals legde. Boulanger en zijne vrienden mogen beweren, dat hij geen deel genomen heeft aan de verkiezings-raanoevres ten zijnen gunste, de Matin komt met duidelijke bewijzen van het tegendeel aan. In Duitschland maken velen zich bezorgd, dat de Rijkskanselier van het staatstooneel zal treden. In eene door 1500 personen bezochte volksver- gadering te Breslau is besloten den Duitschen Keizer een adres te zenden, waarin de wensch wordt geuit dat de Keizer, evenals zijn vader, nooit den rijks-kanselier uit den staatsdienst ontsla. De Badensche staatsman Von Roggenbach, een ver- trouwde van Keizer Friedrich, heeft zich op verzoek des Keizers moeite gegeven de ,/Kanzlerkrise" tot een gewenscht einde te brengen. De Keizerin heeft een onderhoud van twee uren met Von Bismarck gehad. Koningin Victoria van Engeland zal 22 April uit Florence vertrekken en allereerst naar Berlijn reizen. Russische bladen spreken in een geest, dat men mag denken, dat de veel besproken ver- looving kan doorgaan. Aan Dr. Mackenzie heeft de Keizer het commandeurskruis van de orde van het huis der Hohenzollerns met de ster overhandigd en zeide bij het overhandigen van het kruis//Toen gij de eerste maal kwaarat, had ik vertrouwen in u, aan- gezien gij mij door mijne Duitsche artsen waart aan- hevolen, en ik had sedert dien tijd gelegenheid uwe bekwaamheid uit eigen ervaring te leeren waardeeren. Het verheugt mij derhalve zeer, u deze orde te ver- leenen als een blijk mijner dankbare erkenning uwer gewichtige diensten en ter herinnering aan mijne troonsbestijging." Moge dit goede woord den be- nijden dokter ten voordeele komen. De Norddeutsche Ztg. deelt mede, dat door vernauwing der adem- halingsopening bij den Keizer, het verwisselen van het buisje in de keel noodzakelijk is geworden. Donderdag werd hem door prof. Bergmann een nieuw buisje ingezet. Dit nieuwe buisje is langer dan het vorige. De verwisseling had een uitmuntende werking. Ondanks het ongunstige weder kwain de Keizer te Berlijn, steeg aan het paleis af en vertoonde zich herhaaldelijk aan de jubelende menigte. Met haastigen tred liep de keurvorst naar de kamerdeur. Vreugde straalde uit zijn helder oog. z/Bij God, hij is het, de eenentwintigsteriep hij onwillekeurig op luiden toon. Door den klank dezer diepe stem gewekt, richtte George zich op; veward zag hij een oogenblik rondom zich, in het volgende kende hij den vorst. z/Groote God mijn keurvorst Friedrich Wilhelm trad dicht aan het bed van den jongeliug. z/Blijf liggen," zei hij vriendelijk, j,ik verzoek het, ik be veel het!" George zonk terug in het kussen, en de keurvorst sprak verder: z/Een schoone belooning zal ik u geven, gij ge- trouwe, de schoonste wellicht. Ik zal u niet alleen tooien met den louwer, dien gij met u kameraden moet deelen ik voeg er den myrtenkrans bij, het heilige symbool der liefde de liefde van Ilga von Ebersberg Een onderdrukte zucht klonk uit het nevenvertrek, terwijl George, verward door het gehoorde, den keurvorst sprakeloos aanstaarde. z/Ik was op Ebersberg," vervolgde de heerscher, z/ik wilde voor een ander de hand der schoone jonkvrouw vragen van haar vader. Ilga, in rouw- gewaad gekleed, wees mij af. Met jonkvrouwelijke reinheid bekende zij het geheim van haar hart, de liefde voor den naamlooze, den eenentwintigste. De dood van den held, dien men haar had bericht, De hertog van Cambridge, de opperbevelhebber Vifn het Engelsche leger, heeft een eigenaardig bewijs van militairen geest gegeven. Het schiet- terrein van het Londensche vrijwilligerscorps grenst aan een landgoed van den hertog, dat op zichzelf weinig waarde heeft, doch dat de eigenaar gaarne als bouwterrein zou verkoopen. Nu bleek het, dat de kogels der vrijwilligers soms op dit terrein terecht kwamen, en natuurlijk lokte dit de bouw- lustigen niet aan. De vrijwilligers boden den hertog een goeden prijs voor den grond, die aan hun schietterein de noodige afmetingen zou kunnen geven, maar de hertog weigerde dit aanbod, en liet zijn pachters een proces tegen de vrijwilligers be- ginnen, waarvan het gevolg was, dat dezen de oefeningen op de heide van Wimbledon werden verboden. De opperbevelhebber van het leger en de speculant in bouwterrein schijnen het metelkander niet best te kunnen vinden. Daar de eerste voor zijne diensten, die niet bizonder zwaar zijn, met tachtig duizend gulden per jaar wordt beloond, kon de tweede wel wat royaler wezen. Naar men meldt is het nieuwe Ministerie aldus saamgesteld Mr. M. Baron Mackay, Binnenlandsche Zaken. Kolonel J. E. N. Schimmelpenninck van der Oye (oud-lid der Tweede Kamer voor Utrecht) Marine. Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek, Justitie. Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, Financien. J. P. Havelaar (Hoofding. v. d. Prov. Waterstaat in Drenthe), Waterstaat, Handel en Nijverheid. Jhr. C. HartseD, Buitenlandsche Zaken. Kolonel J. W. Bergansius(Directeur der Artillerie- inrichtingen te Delft), Oorlog. Mr. L. W. C. Keuchenius, Kolonien. De gezondheidstoestand van Z. M. den Koning isnaar met genoegen van vertrouwbare zijde vernomen wordt, vooruitgaande. De Koning heeft alleen zijn appartementen nog niet verlaten, maar verricht geregeld zijne gewone werkzaamheden, waarmede Z. M. echter eenigszins later op den dag aanvangt dan vroeger. In het plan van Z. M., om in het laatst der loopende of in het begin der volgende maand Het Loo te betrekken, is tot dusver nog geen verandering gekomen en is er zelfs sprake van dat Z. M. tegen den zomer ook naar het buitenland zou wenschen te gaan. Over de werkstaking te Almeloo schrijft men »Gelukkig zoo roepen niet alleen de werk- stakers, maar hunne medearbeiders en alle welden- kende burgers in de stad. De patroons zullen niet minder gelukkig zijn, met het einde van de werkstaking. 12 Januari was zij begonnen, 12 deed haar het rouwkleed dragen. God behield, u, George," eindigde hij met verheffing van stem, »de vrijheer is een goed vader, en mocht hij ook den eenvoudigen naamloozen soldaat de hand van zijn kind weigeren den ridder,den keurvorstelijken kapilein zal hij het niet. Gij zijt het op dit oogenblik." George greep met beide handen naar zijn voorhoofd. //Wat gebeurt met mij? fluisterde hij, //leefikdan nog Leopold von Randnitz drong zich naar voren. //Gij leeft, George," riep hij, „gij leeft tot geluk, tot trots uwer ouders. Onze genadige vorst schenkt u waardigheden, laat mij u den naam geven, die u toekomt, dien ge niet zult afwijzen ter wille van deze uwe moeder, die den zwaar beproefde vergaf. Mijn vorst en rechter zal mij hoop ik vergeven en toestaan weer goed te maken, wat ik eens voor het grootste deel onwetend en zelf bedrogen, misdeed. Gij zijt mijn zoon, George, en deze edele vrouw hier is mijn eerste gemalin Anna z/Mijn ouders zij, tot wien mijn hart mij reeds lang trok, en geen naamlooze meer. In jubelend geluk breidde George zijn armen uit, in innige liefde drukte hij de nieuwgevondenen aan zijn hart. De keurvorst beschouwde verrast en verwonderd het aangrijpend tooneel. z/Hier schijut Gods hand wonderbaarlijk te hebben gewerkt," sprak hij, toen de kanselier naar hem toetrad, om zijn gebieder op de hoogte te April hield zij op, dus 3 lange maanden. Donderdagmorgen was heel Almeloo in gespannen verwachtingwant de geruchten, die er gingen, gegronde zoowel als ongegronde, maakten dat men hing tusschen hoop en vrees. Om 6 uur waren reeds de arbeiders bij de fabriek en er omheen wel 200 nieuwsgierigen en belangstellenden. De eersten liepen onrustig heen en weer, zelf nog twijfelende aan de waarheid. Daar praatte men luid of zocht afleidiug door lachen, afgewisseld door dreigend en vloekend vuist opsteken, terwijl men zachter of luider hoorde //Als de commissie er niet in komt, gaan wij er ook niet in en //Hij zal aanplakken wat hij ons belooft heeftenz. Om half zeven ging het werkvolk op een wenk van een der bazen naar binnen. Ieder nam zijn plaats weer in en nu bleek het dat er ruim 25 touwen onbezet waren, doordat enkele wevers reeds naar elders vertrokken waren. Die plaatsen zullen echter niet lang onbezet zijn. Alle werkstakers, niemand uitgezonderd, werden weer aangenomen, een maatregel die algemeen gelukkig genoemd wordt. Dat enkele schreeuwers, raddraaiers en lieden, die de patroons persoonlijk kwetsten, wel successievelijk zullen afzakken spreekt van zelf, doch het is goed gezien dat het nu de tijd daarvoor niet is. Om 12 uur was de eerste schaftijd aangebroken, die duurde tot half twee. Om kwart vdor 2 stonden de werklieden nog steeds vdor den ingang, niet wetende wat te doenterug- of naar binnen te gaan. Wat was de oorzaak daarvan Eenvoudig dezeDe fabrikanten hadden wel beloofd, dat het loon maar ct. zou verschillen met het oude, maar nog niet (door aanplakken) oflicieel bekend gemaakt. Ook hierin werd spoedig voorzien, en gerustgesteld begon men zijn werk. Nu behoort de werkstaking tot de geschiedenis en de gevolgen doen zich thans gevoelen. Nog 14 dagen ruim en het is Mei, de maand, die zoo verschillende gevoelens opwekt bij huurs- lieden en verhuurders van vaste eigendommen. Tot de eerste behooren de meeste werkstakers, die drie maanden achter den rug hebben welke in het geheugen blijven. Huisbuur, grondpacht enz. moet betaald worden en er is niets. De nood is nog even hoog als tijdens de werkstaking, en, door dien nood gedron- gen, hebben die werklieden voor het laatst een beroep gedaan op de liefdadigheid van hen, die reeds zoo lang gaven. Er zijn menschen onder, die te trotsch waren om steeds van genadebrood te leven. Zij hebben hun eerlijken naam als waarborg en een groot deel van hun huisraad als pand gegeven om winkelwaren, turf enz., machtig te worden. Zij zullen minstens een jaar moeten sparen en uit- zuinigen om de schade weer te boven te komen. brengen. Doch de keurvorst weerde lachend af: z/Ik wil uw geluk niet storen, waarover ik mij van harte verheug. Blijf rustig hier mijn oude, trouwe vriend, later wil ik uw bericht hooren Friedrich Wilhelm nam haastig afscheid en verliet met zijn gevolg de nederige woning. Toen de kanselier en Anna tot George terug- keerden, scheen deze met een pijnlijke gedachte bezig. //En hij" de toon stokte in zijn keel //Elimar, mijn mijn broederP" Moeder Anna keerde zich om en snelde in het andere vertrek. Zij greep Elimar's hand en trok hem mede naar George's legerstededaar zonk de jongeling op zijn knieen neer. v Broederzei hij zacht, en alleen verneembaar voor het oor van hem, dien een wonder voor sluipmoord had behoed //vergeef mij!" Beide armen sloeg George om Elimars hals en kustte den broeder. En de heldere middagzon zond haar voile pracht neer en bestraalde met haar licht de gelukkige, edele menschen. Naar de beslissing van den grooten keurvorst mocht zoowel George als Elimar den naam Von Randnitz voeren. De eerste voegde er nog den naam Hollendorf bijhij was thans keurvorstelijk kapitein en de gelukkige bruidegom van Ilga von Ebersberg. Hij voerde haar als jonge vrouw in zijn huis op denzelfden dag, waarop des priesters hand den tweeden keer den echt van den kanselier en Anna inzegende. TER NEIIZENSCHE (01 RANT VAN DE (S L O T.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1