Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ironing belastb No. 2388. Woensdag 4 April 1888. 28® Jaargang. ZONDER NAAM. 0 Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad vePMchijnt Dinwdns- en Vrijdagavond blj den ultgever P. J. V i Si n E S 1 SI II E te Tee Sleuzen. Kadastrale gemeeute Ter .\euzen. De BURGEMEESTER van TER NEUZEN, Gelet op art. 25, in verband met art. 19 en het laatste lid van art. 33 der wet van den 25 April 1879, (Staatsblad n°. 89). Brengt ter kennis van belangbebbenden, dat eene opgaaf van de Ougebouwde Eigendoinmen eu van de daarvoor bepaalde belastbare opbreugst, onder bijvoeging van de kadastrale leggers en plans, heden op de secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd dat ieder die meent, dat voor zijn eigendom eene belastbare opbrengst is bepaald, welke niet in verhouding staat tot die der eigendommen, blijkens die opgaaf als tijpen geschat, de gronden van zijn bezwaar zelf of door een gemachtigde kan mededeelen aan de afdeeling der Commissie, in een ongezegeld bezwaarschrifthetwelk onder bijvoeging van de kennisgeving, portvrij, binnen dertig dagen na heden moet worden bezorgd bij den ondergeteekende, die daarvoor een gedagteekend ontvangbewijs geeft dat ieder, die meent, dat zijn geschat eigendom krachtens art. 1 van bovengenoemde wet van de herziening had moeten zijn uitgezonderd, binnen gelijken termijn zelf of door een gemachtigde in een aan Gedeputeerde Staten gericht ongezegeld verzoeksehrift vernietiging der schatting kan vragen; dat verzoekschriften, waarbij bezwaren worden ingebracht tegen de berekening van het bedrag per hectare wegeus aftrek voor polderlasten, op ongezegeld papier geschreveD, binnen gelijken termijn, portvrij behooren te worden bezorgd bij den Voorzitter der Commissie, den heer F. Erme- rins te Middelburg, die daarvoor een gedagteekend ontvangbewijs geeft; dat bezwaarschrifcen en verzoekschriften, niet ingezonden op de wijze of binnnen den termijn hierboven bepaald, naar de wet buiten behandeling blijven. Ter Neuzen, den 4 April 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. PEDILLETON. Historisch verhaal van H. H. jNu in Gods naam terug 1" mompelde Kaspar. Terwijl Anna met de hoog opgeheven lantaarn volgde, schreed Kaspar, den onmachtige als een kind op de armen dragend, vooraan wel wankelde de wakkere man meermalen op de smalle baan, maar God was met hen, en weldra verkondigde een jubelkreet van Anna, dat de redding was gelukt. Maar toen zij nu, van vreugde weenend, den aan het graf ontrukte weer in 't bewustzijn wilde roepen en in liaar armen sluiten, toen mompelden zijn lippen slechts overstaanbare woorden en een hevige koorts doortrilde zijn uitgeput lichaam. Het was niet ver van bier naar de eenzame woning der alom geliefde wijze vrouw. Met vereende kracht droegen moeder Anna en Kaspar den bewusteloozen jongeling. Verder en verder schreden zij met den hun nu dubbel dierbaren last, dien zij op den dood hadden veroverd. Steeds stiller werd het, hoe meer zij zich van het moeras verwijderden. Het krijgsrumoer in Demmin zweeg eindelijk geheel. Nu was de vrieudelijke kluis bereiktGeorge's hoofd rustte in Anna's armen, terwijl Kaspar de deur opende en de lamp ontstak. Toen droegen F*olitiekt Overzicht. In het noorden van het Balkan-schiereilaud gaan de zaken nog niet zoo't behoort. Onder aanvoering van eenige leden der oppositie is een aanval op de Kamer van afgevaardigden te Bucharest gedaan. Vooraf ging een straatschandaal om het feest ter eere van den minister-president Bratiauo te verij- delen. De afgevaardigden van den troep drongen het koninklijk paleis binnen en eischten eene audientie, die de Koning eveuwel weigerde te verleenen, ofschoon de indringers verklaarden niet te zullen weggaan alvorens hun de gevraagde audi entie, was toegestaan. Intusschen werd door de geudarmen het pleiu voor het paleis sc'noongeveegd en toen trokken de afgevaardigden af. Den volgenden dag werd het voortgezet. A1 de oppo- santeu uit Senaat en Kamer hadden eene oproeping tot amok—maken geteekend en 's middags trok de stoet blootshoofds en te voet naar het gebouw der Kamer, drong door de bewakers heen eu lostte verscheidene schoten, waarvan een den bode doodelijk trof en een den afgevaardigde Philipescu aan den hals. De president riep de hulp der troepeu in en verscheidene arrestatien hadden plaats. Het bleek, dat al de opposanten in de Kamer wapenen bij zich droegen. Onder de gearresteerden behooren ook genoemde Philipescu en Fleva, gewezen burge meester van Bucharest. Opmerkelijk is hier weer, dat, terwijl de Duitsche en Oostenrijksche gezanten audientie bij den koning hadden, Hitrowo, de Russische consul—generaal, met zijn secretarissen onder de rumoerige meuigte rondging, ijverig met den leider der oppositie op en neer stappende Het doel van den aanval schijnt een aanslag op den minister-president geweest te zijn; de premier had evenwel tot zijn geluk juist eene audientie bij den koning. De minister van binnenlandsche zaken heeft gezegd, dat de regeering strenge maatregelen deukt te nemen. Mocht zij de roebelmannen, die het gausche schiereiland in onrust houden, maar gaan uitbannen, van dat schuim van Russische handlangers heeft de wereld genoeg. In Petersburg heeft men immers besloten om ook vorst Ferdinand te blijven tegenwerken. Te Sofia is thans eene zaak tegen majoor Popoff aanhangig. Hij wordt bescliuldigd geld te hebben aangeuomen, om aan sommige personeu vrijstelling van den militairen dienst te verzekeren. Aan zijn vorst zou hij gezegd hebben//Als gij mij laat arresteeren, kunt gij geen 24 uren meer in Bulgarije blijven." Misschien ook al weer een met roebels omgekochte Chinees In het Engelsche Parlemeut is eene motie aan geuomen, met welke de regeering zich vereenigde waarin de noodzakelijkheid wordt erkend om de tegenwoordige regeling der pensioenen te herzien. Nu, overbodig werk is dat niet. In 1660 verleende Karel II aan de kinderen van Nell Gwynne de zij den geredde in huis. Zij voerden hem in de- zelfde kamer, waarin hij des middags afscheid had genomen van Ilga, een afscheid misschien voor eeuwig. Hun eerste zorg was, den nog altijd bewustelooze op de rustbank te leggen en hem van zijn boven- kleediug te ontdoen terwijl Kaspar in een ander vertrek suelde om George een warmen mantel te halen, opende moeder Anna hem het benauwende wambuis, opdat hij vrijer zou kunuen ademen. Op het liunen hemd van den dierbaren jongeling schit- terde haar een blinkend voorwerp tegen het was de helft van een doosje, uit eenvoudig goud ver- vaardigd, dat aan een zwarten band op de borst van den naamlooze rustte. Het licht van de kaars, die moeder Anna aan George's hoofdeinde had ge- plaatst, viel op een daarin gegraveerd wapen. Dieper en dieper boog zij zich neer, als kon haar oog zich bedriegen het wapen, een valk was het, door een glorie omgeven, bleef hetzelfde. Met geweld onderdrukte zij den kreet, die aan haar lippen wilde ontsnappen, maar de hoornen lepel met den versterkenden drank, dien ze den bewustelooze had willen ingeven, ontviel aan haar sidderende hand. Als een beeld, uit steen ge- houwen, stond zij daar, toen Kaspar met het warme kleed terugkeerde. Haar uitgestrekte hand wees op George's borst. „Zie!" Kaspar schrok, toen zonk hij op op de knieen. erfelijke waardigheid van ,/meester der valken," waaraan een traktement van 1000 pond was ver- bonden, omdat de diguitaris duiven moest aanschaf- fen voor het voedereu der valken. Er zijn thans geen valken meer ten dieuste van het hof, maar nog wel duiven, geschikt om geplukt te worden in den vorm van de Engelsche belastingschuldigen, die aan de familie Suint-Albans, welke de sinecure heeft geerfd, sedert de dagen van Nell 227000 pond hebben uitgekeerd. Nog een voorbeeld. In 1815 werd een jongen van 12 jaar benoemd tot luiteuant bij het leger te velde. Hij vertrok; maar nog voor hij aankwam was de vrede gesloten endejeugdige aspirant-held keerde naar huis en werd gepensio- neerd. Dit jaar zal hij zijn pensioen voor de drie en zeventigste maal ontvangeu. Men ziet, hier valt te bezuinigen Vrijdag kwam in de Fransche Kamer van afge- vaardigen de kwestie der grondwetsherziening aan de orde. Zooals reeds werd medegedeeld, bestaat het desbetreffende voorstel, dat door de uiterste linkerzijde ontworpen is, slechts uit een enkel artikel: z/De Kamer acht het noodig, de constitutioneele wetten te herzien." Nauwelijks was de zitting aangevangen, of de heer Laguerre eischte, dat, alvorens tot audere zaken werd overgegaan, beslist zou worden, of het voorstel tot grondwetsherziening in overweging zal worden genomen. Na dat daarop de heeren Pelletan en Jolibois verklaard hadden dat zij en hunne vrienden dien eiscb, als motie, zouden ondersteunen, nam de heer Baudry d'Asson het woord, om mede te deelen, dat hij de herziening niet voldoende achtte om het land van de republiek te verlossen, die het rulneert en tot schande strekt. De president noodigde hem uit, die woorden terug te trekken, maar hij weigerde en moest toen tot de orde geroepen worden. De heer Pelletan vroeg vervolgens de urgentie, waarop de heer Michelin, onder levendige toejuiching van de linkerzijde, terugkwam op de opruiende uitdrukkiug van den heer Baudry d'Asson. De minister Viette stemde met de woorden van dezen spreker in en zeide, dat de uitlatingen van den heer d'Asson gelijk staan met een aanzetting tot oproer. (Opnieuw luide toejuichingen.) De minister verklaarde verder, dat hij zich uit naam der Regeering voor noch tegen de urgentie kon verklaren. De heer Jolibois protesteerde daartegen, te midden van een. onbeschrijfelijk tumult. *Wij komen," zoo zeide hij, ,/op wettige wijze herziening der wetten vragen, maar wij worden tot zwijgen gedoemd aan het land wordt het stilzwijgen opgelegd." De heer Brisson vroeg daarop met eene van aandoening trillende stem, of de Kamer wel goed had opgemerkt, uit wiens mond de zooeven gehoorde z/Anna, het wordt dag en licht om u, God zendt zijne wonderen, nu mag ik u verlatenIn stille liefde hiug ik, de arme boerenzoon aan u, gij weet het; tot uwe hoogte verhief ik echter nooit mijn wenschen. Het was mij genoeg, uw vertrouwde te zijn, uw bescherraer. Thans behoeft ge den ouden vermoeiden Kaspar niet meer, een jongere, een betere treedt in zijne plaats. Het was u, spraakt gij voor weinige uren, toen deze jongeling van ons scheidde, als moest ge voor den tweeden keer een kind verliezen. Nu hij terugkeert, hebt ge voor den tweeden keer een zoon het leven ge- schonken, uw zoon, Anna, dat zegt mij mijn voor- gevoel, dat mij hem reeds lang deed liefhebben, dat zegt mij dit teeken, dat ik door u kenJa, het is uw zoon, Anna, die we met zijn verplegen gedood waanden in dien verschrikkelijken nacht, zonder dat wij ooit zekerheid verkregen." z/Mijn zoon!" De kunstmatige dam brak; wat de vertwijfeling niet vermocht, wat het grootste gevaar nog nooit gelukt was, de overmaat van het geluk verlamde Anna's kracht een onmacht nabij zonk zij naast George's rustbank op den grond. De kreet had den geredde uit zijn verdooving gewekt. Onduidelijk verward mengden zich het verleden en het heden in zijn binnenste. z/Moeder Anna," fluisterde hij, terwijl zijn oogen gesloten bleven, //moeder Anna, spreek tot mij ge hebt mij, den armen naamlooze George, lief?" z/Lief!" jubelde zij. In een hevig snikken woorden gekomen waren. Het is een lid der imperialistische partij, zoo ging bij voort, welke partij den vijand onder de wallen van Parijs riep, na Frankrijks hulpbronnen verspild en den oorlog verklaard te hebben. (Tumult onder de leden der rechterzijde; toejuichingen van de linkerzijde). Het is een man der partij van den 2den December, die de republiekeinen er van beschuldigt het land het zwijgen op te leggen (Zeer goed Zeer goed Ten slotte nam de Kamer met 268 tegen 237 stem men de urgentie aanniettegenstaande het ministerie zich daartegen had verklaard en de kabinetskwestie had gesteld. Bij hervatting der zitting, 's avonds 9 uur, stelde de heer Cuneo d'Ornano voor, dat de afdeelingen Zaterdag eene commissie zouden benoemen tot onderzoek van het ontwerp der grondwetsherziening. Dit voorstel werd met 250 tegen 195 stemmen verworpen. Baron M. Mackay is te's Gravenhage gekomen. Naar de N. R. Ct. verneemt zou deze heer door Z. M. belast zijn met het samenstellen van een nieuw kabinet. Het Haagsche Dagblad verzekert intusschen, dat nog niets stelligs kan worden gemeld omtrent het beloop der ministerieele crisis. Op het verzoek der Ministers zou, als naar gewoonte, zijn geantwoord dat Z. M. het in overweging zal nemen. Aan de vrienden en vriendinnen van de Wees- iurichting te Neerbosch In Juni a. s. zal de heer Van 't Lindenhout met zijn echtgenoote mogen herdenken, hoe zij voor vijf en twiutig jaren, een toevluchtsoord voor arme en verlaten weezen mochten openen. De heer en mevrouw Van 't Lindenhout ver- langen bij de herdenking van dit heugelijk feit geenerlei belooning voor hetgeen zij aan de weezen en voor de inrichting doendoch, hebben zij ge durende het vierde eener eeuw hun beste krachten aan dien arbeid gewijd en zich steeds in den bloei en den vooruitgang dier stichting verheugd, men zal hun daarom een bewijs van belangstelling kunnen geven door hun bij die heuglijke gebeurtenis een milde bijdrage voor de inrichting ter hand te stellen. Ruim twee duizeud weezen werden in dien tijd onder hun goede leiding verzorgd en opgevoed! Dat deze voor de inrichting zoo hoogst belang- rijke gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mag gaan, zal ieder toestemmen en, waar de inrichting met haar geachten directeur en directrice gedurende vijf en twintig jaren voor ons volk ten zegen is geweest, daar mag het aan een bewijs van syiupathie bij deze gelegenheid niet ontbreken. loste zich de verstikkende band op, die Anna's borst benauwde. Moederliefde V. //Brandenburg en Friedrich Wilhelmklonk het plotseling binnen Demmin's muren, de kleine schaar Brandenburgers had een poortje opengeloopen, dat slechts met een geringe macht was bezet, daar men van deze zijde geen aanval verwachtte. In een oogenblik was de zwakke macht overweldigd en nu stormden de dapperen in den rug der ver- dedigers door de nauwe straten onophoudelijk voor- waarts. Een panische schrik maakte zich van de Zweedsche bezetting meester; de donkerheid en de overal heerschende verwarring beletten hun, het gering aantal moedigen te zien, die, als plotseling uit de aarde opgerezen, onophoudelijk voorwaarts drongen, om hun aanvallende kameraden een der hoofdpoorten te openen. De Zweden konden niet anders denken dan dat een geheele afdeeling van het Brandeuburgsche leger op onverklaarbare wijze in de stad was gedrongen. Moedeloosheid maakte zich meester van de soldaten, te meer, daar ze wel wisten hoe weinig zij op den bijstand der burgerij konden rekenen. Niet lang duurde de tegenstand. Met eigen hand rukte Elimar von Randnitz, als de eerste, den zwaren poortgrendel terughet roestige ijzer kleurde zich rood met zijn bloed, dat uit twee wonden, aan den arm en aan den schouder, vioeide. Door de geopende poort drongen onder mm VAN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1