Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2386. Woensdag 28 Maart 1888. 28e Jaargang. ZONDEK NAAM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per ja&rtot veel verminderden prijs. Bit blail verstehlint Uinsdag- en Vrijilngavoud blj den ultgever P. J. V i HI BE 8ARIBE te Ter Neazcn. RolitieU Overzicht. Zooals aaugekondigd was, heeft generaal Boulanger Clermont-Ferrand verlaten om zich naar Parijs te begeven. Overal waren groote biljetten aangeplakt, waarvan de inhoud bestond uit hoogdravende lof- uitingen op den generaal, en reeds zeer vroeg in den ochtend bevoud zich een outzagelijke memgte op straat. Toen Boulanger aan den arm van zijne jongste dochter zijne woning verliet, om zich te voet, naar het station te begeven, werd hij onmiddellijk om- ringd door een groot aantal personen. In de nabijheid van het station had zich een dichte meuigte van ongeveer vier duizend personen opgesteld. De omnibussen en rijtuigen konden niet meer passeeren, en zelfs op de daken der huizen had men post gevat, hetzij om den generaal te zien, hetzij om photographieen van het geheele tooneel te nemen. Bij ziju aankomst werd den voormaligen comman dant van het 13de legercorps door een kleiu meisje een bouquet aaugebodeu met de woorden„Vaarwel, generaalZoodra Fraukrijk u noodig heeft, zullen wij u weten tcrug te vinden." Nadat Boulanger op het perron verscheuen was, sprak het hoofd der manifestatie eene redevoering uit, waarop de generaal dank zei en ziju voldoening betuigde, hem door het verblijf in Auvergne steeds verschaft. //Ik heb menigmaal mijn bloed voor het vaderland gestort," zoo sprak de generaal, „en ik ben bereid het wederom te doen vloeien, wanneer het noodig is." l)e menigte zong de Marseillaise. Een journalist uit Parijs, die//Leve Carnot Leve LogerotLeve de Republiekriep, werd onder de kreten van: *Weg met PruisenIn het water!" aangegrepen en duchtig afgeranseld. Slechts met moeite slaagde de politie er in, hem te ontzetten. Toen de generaa1 in den trein gestapt was en deze zich langzaam in beweging stelde, brak een daverend en voortdurend herhaaldffLeve Bou langer!" los. In de plaatsen, welke de trein passeerde, hadden geen vermeldingswaardige manifestaties plaats en ook te Parijs, waar Boulauger tegen 6 uur in den namiddag aaukwam, was de belangstelling, ook door het slechte weder, zeer gering. Slechts een paar honderd nieuwsgierigen, enz. hadden zich in de onmiddellijke nabijheid van het station verzameld; bun aantal nam echter toe, toen de generaal in het gereedstaaude rijtuig stapte. De politie intusscheu belette de manifestanten, op rustverstoreude wijze uiting te geven aan hunne vereering voor den voormaligen legercoinmandant. Uit enkele kelen slechts klouk een„Leve Bou langer Nadat de generaal eenmaal in het hotel du Louvre aangekomen was, gingen een vijfhon- FEXJILEETON. Historisch verhaal van H. H. Elimar von Randnitz rukte het zwaard uit de scheede, met de linkerhand hield hij het karabijn omvat. Hij had belioefte aan verdooving, het krijgsrumoer zou de stem smoren in ziju binuenste, die stem, die hij niet uit zijn oor kou bannen. „Broedermoorder!" had zij gefluisterd hij be- proefde te lachen. Broeder? Dwaze hersen- schimmen, niets meer! z/Mij na Brandenburg en Friedrich Wilhelm //Brandenburg en Friedrich Wilhelm I" Die kreet drong ook door tot de plaats waar een jonge man, in den bloei zijner jaren langzaam, duim voor duim, met voile bewustzijn, zich in het graf voelde wegzinken, dat het lichaam met taaie, oubreekbare boeien omvatte. George was niet bang te stervenhij had den dood nooit gezocht, maar hem ook nooit lafhartig vermeden, en heden was hij meer dan ooit op ziju einde voorbereid. Maar sterven door de hand van den man, dien hij zoo gaarne zijn broeder had genoemd Onophoudelijk voelde hij zich wegzinken, de schaduwen van den naderendeu dood verduisterden ziju gedachten. z/Leve Boulangerte derdtal lieden, die hem bij den ingang begroet hadden, naar de woning van den heer Tirard om er onder de vensters schreeuwen. Voorzitter van den krijgsraad, waarvoor de generaal zal verschijuen, is de algemeen gunstig bekende generaal Fevrier, De conservatieve regeering van Eugeland kan zich slechts staande houden door den bijstand der liberale unionisten, die zich van Gladstone hebbeu gescheiden, omdat zij tegen home rule voor Ierland zijn. Op dit punt ziju zij het geheel eens met de conservatieven, maar op andere punten is dit niet het geval en dit maakt de positie van het kabinet Salisbury zeer moeielijk. Om de bondgenooten tevreden te stellen heeft het een ontwerp van locaal bestuur ingediend, dat veel verder gaat, dan een liberale regeering zou hebben durven voorstellen. Des te meer zijn de conservatieven er over geergerd. Toen het in het Lagerhuis werd voorgelezen, hoorde men van hunne banken geene toejuiching en de voornaamste orgauen der partij verklaren onbewimpeld zich er tegen. De St. James Gazette zegt ronduit, dat het ministerie vooi den wil der liberale unionisten heeft gebogen en herinnert aan lord Salisbury's verklaring, dat zelfs eene nederlaag in het Lagerhuis niet nood- wendig het aftreden moet ten gevolge hebben van ziju kabinet, welks taak het is de eenheid des rijks te redden. Het blad maakt daaruit de gevolg- trekking, dat de regeering in de verwerping van het onderwerp zou berusten. Onwaarscbijnlijk is het niet, dat zij het intrekt, als het verzet der conservatieven te sterk blijkt. Parnells ontwerp over eene verlaging der pacht in Ierland werd verworpen, nadat met toestemming der regeering een resolutie was aangenomen, ver- klarende, dat geen ontwerp voldoende kon zijn, dat niet, behalve de achterstallige pacht, ook alle andere schulden der Iersche pachters reduceerde. Deze resolutie bewoog de meeste liberale unionisten tegen het ontwerp te stemmen, in de verwachting, dat de regeeritm een ander overeenkomstig de resolutie zou iudienen. Doch nu heeft de regeering verklaard, dat zij niet voornemens was het te doen. In de Zaterdag gehouden zitting der Provinciale Staten van Zeeland zijn, zooals wij reeds per bulletin aan onze lezers in de stad mededeelden, benoemd tot leden der Eerste Kamer de heereu Mr. J. Moolenburgh en Jhr. Mr. W. Six. Verdeeld naar de partijen, tot welke de gekozen leden behooreu, bestaat de Eerste Kamer thans uit 35 liberalen, 10 katholieken (de vertegenwoordigers van Noord-Brabant en Limburg, alsmede Jhr. Van Nispeu in Utrecht), en 5 conservatieven of anti- revolutionairen. Hij beproefde te bidden, een kort krachtig ruitergebed in het laatste uur het gelukte hem niet. Van giudsche zijde klonk de aanvalskreet zijner kameraden in ziju oor. Zij waren dus aangeland, het moeilijkste deel van het plan, dat de eenentwintigste had uitgedacht, was gelukt kon hij nog het gelukken van het geheele plan vernemendan zou hij gaarne sterven. Het Brandenburgsche leger telde dappere armen genoeg en zijn dood voorkwam een tweespalt, die de laatste dagen van den kanselier zoo hebben bemoeilijkt. Na hetgeen was voorgevallen was George er van overtuigd, dat de inhoud van het schrijven, dat hij Elimar had toevertrouwd, voor den ouden man verborgen zou blijven. //Heer, mijn God, laat zijn daad niet op hem drukken hun hem tijd, om ziju misdaad te verzoenen, laat hem tot iukeer komen. Vergeef hem zooals ik vergeef Hoor een hevig krijgsrumoer klonk uit de vestingte vergeefs poogde de blik van den langzaam wegziukende de duisternis te doorboren, en al had hij het kunnen doen, de hooge muren der stad zouden toch alles wat daar binnen voorviel, aan zijn oog hebben onttrokken. Hij gaf zich over aan zijn lothij had maar al te goed gezien, dat iedere poging om zich uit het moeras te werken, een vergeefsche moest zijn. Hij sloot de oogeu, het was hem als was hij reeds weggerukt uit het levenhet meer en meer toenemende krijgsrumoer drong nauwelijks meer in zijn oor. Met zekerheid kunnen wij mededeelen, dat de Ministers reeds den 3 Maart gezamenlijk hun ontslag aan den Koning hebbeu verzocht, daarbij te kennen gevende, dat het wellicht wensche- lijk zou ziju de beslissiug op dat verzoek aan te houden tot na den afloop der Kamer-verkiezingen, omdat van dezen zou afhangen van welke richting het nieuw sainen te stellen Kabinet zou behooren te zijn. Dezer dagen hebben de Ministers nader op hun ontslag aangedrongen, thans eene beslissing mogelijk achtende, wie met de vorming van een nieuw Ministerie te belasten. Blijkbaar heeft men door de aanvrage om ontslag reeds voor de verkiezingen willen te kennen geven dat men, onverschillig hoe die zouden uitvallen, de regeeringstaak wenscht neer te leggen. De beslissing van Z. M. kan nu dus elken dag worden verwacht. Z. M. de Koning verleende Zaterdag de eerste offieieele audientie sedert zijn jongste ongesteldheid. 's Konings gezondheid is aanmerkelijk verbeterd, ofschoon op raad van de geneesheeren Z. M. bijzon- dere voorzorgen moet nemen. Z. M. deelde dit zelf aan den buitengewonen afgezant van den Duitschen Keizer mede ter verontschuldigiug dat hij niet persoonlijk kon deelnemen aan den eeremaaltijd. Kort voor het diner ontving H. M. de Koningin den gezant van Keizer Frederik en diens adjudant. Officieus verzekert men, dat HH. MM. de Koning en de Koningin het gebruikelijk bezoek aan de hoofdstad in April niet zullen brengen. Z. M. de Koning is voornemens einde April het Loo te betrekken. Naar men verneemt, kan de opening van de Kamers der Staten-Generaal in de derde week van April tegemoet worden gezien. De Haagsche correspondent van de N. Gr. Ct. meldt, dat Z. M. de Koning niet alleen niet de zitting der Kamers van Honderd en Vijftig zal openeu, maar ook de leden niet ten paleize ont- vangen zal tot het afleggen van den eed. //Men zal schrijft de correspondent dit intusschen ook wel toeschrijven aan 's Konings gezondheids- toestand, die hem langdurige audienties belet te houden. Vandaar dat de jaarlijksche reis naar Amsterdam defiuitief schijnt te zijn afgesprongen. Ik kan u echter verzekeren dat, wat er ook van Zr. Ms. toestand zij, het zijn stellig plan was de zitting der Kamers van Honderd en Vijftig per soonlijk te openen en dat alleen de verkiezing van Domela Nieuwenhuis dit plan heeft doen wijzigen. Ongetwijfeld een succes voor den sociaal- democraat n°. 1. Bij het departement van Binnenlandsche Zaken is van den heer Domela Nieuwenhuis uit Zwitserland bericht ontvaugen, dat hij het lid- maatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaardt. Een zwak licht flikkerde op bij de eikentwee gestalten, een vrouw en een stevigen man, die een lantaarn in de hand droeg, traden aau den rand van het moeras. Het was moeder Anna met haar getrouwen huisgenoot, den ouden Kaspar. Achter dicht struikgewas verborgen, waren beiden getuigen geweest van den tocht der dappere schaar. Moeder Anna had haar gelaat in beide handen verborgen, als ware de donkerheid rondom haar niet voldoende, om het vreeselijke beeld aan haar oog te outtrekken. De angst voor zooveel menschen- levens en vooral voor een, haar zoo dierbaar uitte zich in een innig gebed. Naast haar stond Kaspar en zag met angst en bewondering tevens naar de moedige lielden, die zich gingen opofferen voor hun vaderland en vorst. Nu onder de eiken alles stil was geworden sloop hij behoedzaam naar den rand van het moeras. Hij zag de plank aan zijn voeten, de smalle plank, die de dapperen tot brug had gediend. Nu keerde hij terug naar de knielende. z/Wij mogen hopen, moeder Anna zei hij zacht//God is met Brandenburg. Uw ver- moeden was juisteen buitengewone daad vond hier plaats. Uw zorg voor den jongeling, mijzelf zoo dierbaar, die ons hierheen dreef, zij bedroog u niet. Nu komt het er op aan, niet te vergeefs hier te ziju. Gemakkelijk kan de voet van de smalle brug glijdenhet zou wel een wonder zijn, als alien behouden de overzijde bereikt hadden. Men schrijft uit Friesland In de Veenkolonie Appelscha had Zaterdag een betooging van bij de 400 veenarbeiders, waaronder vrouwen en jongens, plaats. Men vroeg f 1 werkloou per dagwerk turf meer en voor minimum daghuur 75 cts. Een commissie is uit de arbeiders benoemd, welke dit voorstel aan de verveners zal kenbaar maken. Bij niet-inwilliging wordt met werkstaking gedreigd. De Maatschappij tot exploitatie van Staats- spoorwegen heeft aan de deeluemers van den Neder- landschen pelgrimstocht naar Rome toegezegd gewone retourkaarten af te geven tot Rozendaal, met een geldigheidsduur van 4 weken, tegen betaling van enkele reisvracht. Men deelt mede, dat in Nieuwer—Amstel een adres beweging op touw is gezet om bij de nieuwe Kamer te protesteeren tegen de verkiezing in 't district Amsterdam, op grond dat de stembriefjes het gedrukte stadswapen als zegel droegen. Adres- santen vragen onderzoek der stembriefjes en ongeldig- verklaring er van. De verkiezing van den heer Yan Kempen heeft den Koning tot een kloeke daad doen be- sluiten, volgens den Haagschen briefschrijver der Midd. Ct. Zijne Majesteit oordeelde het minder passend, dat een volksvertegenwoordiger bij de beoordeeliug van's Konings voorstellen in de Tweede Kamer gevaar zou loopen misschien eenigszins ge- leid te worden duor de overweging dat oppositie daartegen hem wel eens zou kunnen te staan komen op het verlies van belangrijke leverantien. Daar- voor heeft de Koning den heer Van Kempen willen bewaren en op dien grond heeft de koninklijke fabriek van zilverwerkeu van de heeren Yan Kempen te oorschoten op last des Konings opgehouden de zilveren benoodigdheden voor Zijuer Majesteits huis te leveren. Zooals wij vroeger reeds hebben medegedeeld, bestaat in Engeland eene maatschappij, die een vel postpapier en eene enveloppe, waarop een postzegel voor minder geld dan de laatste alleen kost, ver- krijgbaar stelt, en de ontbrekende kosten dekt door aankondigingen, op de enveloppe gedrukt. Ook te Amsterdam zullen vanwege de Engelsche maat schappij binnenkort dergelijke enveloppen te koop zijn. Eene enveloppe met schrijfpapier en een post zegel van een stuiver kost dan drie cent. z/De Werkstaking te Almeloo" is de titel eener brochure van den heer J. C. van Marken, uitge- komen bij H. D. Tjeenk Willink te Haarlem. De schrijver verhaalt uitvoerig zijne bemoeiingen om een vergelijk tusschen de werkstakers en°de labrikanten tot stand te brengen. Hij veroordeelt de houding der werkgevers gestreng. Niet alleen omdat deze het voorstel tot scheidsrechterlijke Laat ons zien of onze hulp misschien noodig is kom met mij mee, moeder Anna, vergeet niet, waarom wij kwamen." Moeder Anna ging dadelijk opstaan en volgde den getrouwen man, die audermaal naar de smalle brug schreed, Alles was stil geworden, zelfs het geraas van den strijd was verstomd. Het scheen, dat aan- vallers en belegerdeu nieuwe krachten verzamelden. Slechts een naclitvogel streek met akelig gekras over de breede vlakte van het moeras. Kaspar hield de lantaarn hoog boven zijn hoofd hij kon niets onderscheiden hij deed een krachtig halloh! over de vlakte klinken, maar geen hulpgeroep, geen zucht, geen klaagtoon drong in zijn oor. Ook begon op dit oogenblik opnieuw het rumoer van den strijd en nu klonk het als een zegekreet: ,/Brandenburg en Friedriech Wilhelm!" De eenvpudige man vouwde de handen. ,/Geef hunne zaak den zegen, o Heer, en hen, die voor haar vieleu, uwen vrede!" zei hij luid. En alsof de hemel een teeken wilde geven dat zijn gebed was verhoord, langzamerband werd een donker punt boven het moeras lichter en lichter; het was het licht der maan die de wolken met een flauwen straal scheurde. Slechts weinige minu- ten viel het matte licht over de donkere vlakte. ier oogen, die te vergeefs de donkerheid hadden willen door dringen, zagen andermaal met inspanning uit. 11 l

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1