Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2385. Zaterdag 24 Maart 1888. 28e Jaargang. ZOJS DER JSJAAM. Binnenland. ABONNEMENT: FJEGTJILXjETON TER \EI ZEVSCHE <01 RUT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per ]aar, tot veel verminderden prijs. ■tit bind verschljnt en Vrijdng-avond bij den nitgcver P. J. V i SI DE S A SI D E te Ter Sleazen. Politielz Overzicht. In Erankrijk heeft elk den mond vol over generaal Lawaai, zouden we zeggen, en bedoelen daarmee Boulanger. De maatregel, door de regeering tegen hem genoinen, heeft tot groot ruinoer aan- leiding gegeven. De Cocarde predikt reeds den opstand, noemt Caruot een landverrader en hoopt, dat Parijs als een man zal opstaan. Boulanger is weder, zonder verlof gevraagd te hebben, te Parijs verschenen. Boulanger zegt, voor dezen naar Parijs gegaan te zijn, om zijne vrouw te bezoeken, die ziek te bed lag, dat de minister zulks wist en hem toch het gevraagd verlof weigerde. De minister antwoordde hem op ziju verzoek, dat hij zijne tegenwoordigheid te Parijs op dit oogenblik niet goed achtte en weigerde daarom het verlof. Toch verscheen Boulanger tot driemaal toe in Parijs zonder verlof en handelde dus tegen de discipline, daarom zond de minister van oorlog zijn besluit om den baloorigen hoofdofficier te ontslaan aan Carnot, die het stuk met onderteekening bekrach- tigde. De Cocarde, het jongste Eransche blad, zegtGeneraal Boulanger is ontheven van zijn kommando. De eerste soldaat van Erankrijk is uit het leger gejaagd. De lafaards, die voor hem hebben gesidderd, zijn geeindigd met verraders te worden. Van onze soldaten was hij degene, voor wien Duitschland het meest bevreesd was. De oude Keizer heeft op zijn sterfbed tot zijn kleinzoori gezegd Bereid u voor om Boulanger te bestrijden, dat ns een geducht tegenstander. Na deze leugen volgde het standje te Parijs. Men heeft iutusschen maatregelen genomen ter onderdrukking van mo- gelijke manifestatien ten gunste van Boulanger. De troepen zijn in de kazernes geconsigneerd. Escadrons zijn op het plein van het Hotel der Invaliden opgesteld. Toen de generaal in een rijtuig kwam aansnellen, werd hij door eenige studenteu herkend, die daarop de paarden trachten te ontspannen, waarop de generaal de wijk in eene naburige woning nam en eenige jongelieden in hechteuis werden genomen. Een aantal vrienden van Boulauger hebben zich vereenigd tot een „republikeinsch comitd van nationaal protest," en in die hoedanigheid een manifest opgesteld, waarin hij verdedigd wordt tegenover de regeering. Ofschoou hij niet verkiesbaar is, willen ze hem toch overal kandidaat stellen bij de eergtvolgeude verkiezmgen, niet om hem in de Kamer te brengen, maar als protest tegen een regeering, die zich niet doorge- voelens van vaderlandsliefde laat leiden. Die toeleg moet zeker dienen om aan de regeering een echec te bezorgen. Vijftien Kamerleden hebben het manifest onderteekend. Die kerels spelen met vuur en gaan in de bres voor een eerzuchtig, beginselloos man. 't Zal niemand verwouderen onder hen te tellenPaul Deroulede, Henri RochefortMayer en Laloude drie laatsten Iiistoriscli verhaal van H. H. 14) Getrouw aan zijn plicht als altijd, was de eenen- twintigste de eerste geweest op de plaats van samenkomst, ernstig en hartelijk begroette hij ieder der komenden, die hij zou voorgaan op de gevaarlijke baan der eer waarop de dood loerde in zijn vreeselijkste gestalte. Maar telkens blikte hij met teleurgestelde verwachting ieder der aankomenden in 't gelaat, het waren niet de trekken, die hij hoopte te zien, het was niet Elimar von Randnitz. De zoon van den kanselier kwam nog niet, minuut na minuut verstreek, alien waren ter plaatse, be reid voor den noodlottigen gang en een Von Randnitz bleef weg Doch neen haastige schreden naderden, een middelmatig groote gestalte in een ruitermantel gehuld werd zichtbaar hij was het. George trad hem tegemoet. Jonker Elimar zei hij op gedempten toon, terwijl zijn stem van ont- roering beefde, Jonker Elimar!" Wat is er?" De stem van den jongen man klonk kort en ruw. Ondanks de donkerheid zag George het door den wijn verhitte gelaat van den jonker. Geen preek, als 't u belieft, ik was op tijdhoort ge, juist slaat het ginds tien uur." respectieve redacteuren van den Intransigeant, de Lanterne en de Erance. Deze soort ondernemiugen hooren op Eransclien bodem thuis. Dat het oordeel over de staatkunde van Duitsch- lands nieuwen Keizer nog heele kolommen vult in de groote bladen is begrijpelijk en dat dit oordeel van zeer verschillend gehalte is evenzeer. Het clericale Belgische blad Journal de Bruxelles be- spreekt met groote ingenomenheid het manifest en het rescript van Keizer Priedrich en ziet in deze stukken het werk van een wijzen, verlichten, ver- standig liberalen, door en door vredelievenden geest. De Temps meent, dat eene belangrijke verandering is gekomen in de plaats, welke Oostenrijk-Hongarije in de triplealliantie inneemt, niettegenstaande de geopenbaarde wisseling van depeches tusschen Von Bismarck en Kalnoky. Het is niet te ontkeunen, zegt de Weener correspondent, dat Friedrich, zonder jegens Oostenrijk vijandig gezind te zijn, de Oosten- rijksche zaken met kalmeren blik beziet en minder dan zijn vader overtuigd schijnt te wezen van de noodzakelijkheid, om Oostenrijk's overwicht op het Balkan Schiereiland te verzekeren. Meer nog dan de „Eerlijke makelaar" is hij van oordeel, dat de geheele Oostersche kwestie niet zooveel waard is als de beenderen van een enkelen Pommerschen grenadier. Volgens hem gaan de sympathieen van Friedrich rechtstreeks naar zijn boezemvriend Umberto; zij gaan naar Engeland, omdat zijne vrouw eene Engelsche prinses is; zij gaan naar Erankrijk, met welks regeering hij zal trachten vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen. Wij raken er aan gewoon, dat de Fransche bladen immer in de weer zijn, om de kracht der triple— alliantie als van minder beteekenis voor te stellen. De Duitsche Keizer is een vredelievend vorst, dat is zeker, hij zal zoowel met Rusland als met Frankrijk zich zoeken te verstaan, maar zal daarom de vriendschap met ziju natuurlijkeu bondgenoot, Oostenrijk, niet prijs geven. In Petersburg meenen sommigen, dat het spoedig met het regime van den Rijkskanselier gedaan zal zijn; er zijn er echter ook in Petersburg, die ver- wachten dat de vergode kanselier niet losgelaten zal worden door het Duitsche volk, terwijl anderen van gedaehten zijn, dat hij zich vrijwillig zal terugtrekken uit het politieke leven. Wie gelooft, dat Von Bismarck tot aan zijn laatsten ademtocht „de eerlijke makelaar" blijt't, zoo goed als zijn voormalig patroon Keizer der Duitschers tot aan zijn dood, die zal wel het naast aan de waarheid zijn. Zoo denkt ook de officieuse Russische Nord er over. Von Bismarck behoudt zijne functien, zegt de Nord, de gevoelens van vriendschap eu dankbaarheid, te zijnen opzichte door den souverein uitgesproken, getuigen van den vasten wil, om hem op zijn post te handhaven, en daarvoor is Bismarck wel te vinden. De Nord ziet de toekomst Inderdaad klonk aan gene zijde van het moeras, in weerwil van het krijgsrumoer bij den stormloop duidelijk verneembaar, het slaan van een torenklok het was het uur, waarop het moeielijke werk zou beginnen. z/Jonker Elimar," zei George haastig en dringend, z/geen verwijt zal u op dit oogenblik treffen; gaarne had ik meer en langer met u gesproken, het is te laat, het gebod der eer roept. Laat mij terwille van uw geachten vader een woord tot u spreken, sta mij een verzoek toe ,/Mij dunkt, bij een onderneming als de onze, hebt ge juist niet den geschikste gekozen, als het zich om een boodschap handelt," antwoordde Elimar koel, ,/doch laat hooren wat is er Uit zijn borstzak trok George het verzegelde papier en gaf het den jonker. //Neem dit schrijveu," zei hij, ,/val ik voor de eer onzer wapenen, open het dan,' zoodra ge tijd hebt, handel dan naar den inhoud en ik zal u daar boven zegenen. Ontkomen wij beiden aan het gevaar, geef het mij dan terug, ongeopend, zooals ik het u gaf. Wilt ge mij dat beloven, jonker Elimar?" De jonker aarzelde een oogenblik om het schrijven aan te nemenblijkbaar was hij niet in de beste luim. Hans von Selbabh's tokayer bezwaarde hem het hoofd, bovendien was hij ongelukkig geweest bij het spel, de goudstukken, die zijn vader hem had gegeven, waren hem door de vingers gegleden. En nu kwam de naamlooze knaap, dien Met donker in, zelfs al mocht het bestuur spoedig op den jongen Wilhelm overgaan, hoewel deze van tijd tot tijd minder geruststellende gezindheid heeft laten doorschemeren. Naar men verneemt is door den Minister van Oorlog een som van f 500 beschikbaar gesteld voor het bekronen van hengsten, welke voor het aanfokken van remontepaarden geschikt worden geacht, en die ingezonden zijn op de in Juli a. s. te Arnhem te houden tentoonstelling van paarden, vee, landbouwwerktuigen enz. Het waarborgfonds voor die tentoonstelling is volteekend. Een groot aantal medailles werd reeds geschonken door belangstellenden en verschillende besturen, o. a. reeds tien gouden medailles. De liberale Kiesvereeniging Burgerplicht" te Dordrecht heeft naar aanleiding van de over- winning, door de liberalen bij de herstemming voor de Tweede Kamer Dinsdag behaald, een som van duizend gulden aan de algemeene arrnen geschonken. De leden der oude Karners zijn tegen Dins dag 27 Maart opgeroepen, om de tegenwoordige zitting voor gesloten te hooren verklaren. Dan houden de oude Staten-Generaal echter nog niet op te bestaan, want zij blijven totdat de nieuwe zitting is geopend, waarvan de dag nog niet is bepaald. De laatste verkiezingen in districten waar candidaten zijn gekozen die voor andere zitting zullen nemen hebben ten deele reeds de volgende week plaats (27 Maart) en zullen voor 't overige in de eerste helft van April afloopen, tenzij weder een of meer herstemmingen noodig ziju. De opening der nieuwe zitting zal derhalve wellicht tot half April moeten worden uitgesteld. Zaterdag vergaderen de Provinciale Staten tot verkieziug der nieuwe Eerste Kamer. Men schrijft uit den Haag Uitgelokt door een in den middag hier ter stede verspreid bericht, dat Domela Nieuwenhuis bij zijn verkieziug tot lid der Tweede Kamer, in Walhalla een ovatie zou worden gebracht, waren tal van nieuwsgierigen naar genoemd lokaal gegaan. Van een ovatie was evenwel geen sprake. Domela Nieuwenhuis hield eenvoudig een rede over staat- kundige en maatschappelijke gelijkheid en gaf daarbij zijn gehoor min verkwikkelijke kijkjes in het liuiselijk leven op het gebied van de prostitutie, het geneeskundig onderzoek en meer teedere onder- werpen, waarmede zelfs de jeugd vroegtijdig bekend gemaakt behoorde te worden. De rede vond slechts matige toejuiching, enkele mannen en vrouwen verlieten zelfs tijdens het uitspreken de zaal. De bericbten uit Almeloo, omtrent het her- vatten der werkzaamheden aan de fabriek der firma's hij als zijn mededinger haatte hem ook nog lastig vallen. Maar hij had geen tijd om te antwoorden de oudste der uitverkorenen, een dapper soldaat van edelen nuize, naderde de beide jonge lieden. yHet uur slaat," zei hij tot George, „de plicht maant." De nacht verborg George's blozen. ,/Yergeef mij," zeide hij, ,/een laatste afspraak een laatste opdracht. Ik ben bereid. Voorwaarts dan in den naam van God, ieder kent zijne plaats in onze rij. Een //Onze vader," broeders, en dan verovereu wij Demmin Hij ontblootte zijn hoofd en bad in stilte. Ieder volgde zijn voorbeeld, zelfs Elimar maakte geen uitzondering. Het papier, dat de eenentwintigste hem had gegeven, had hij bij zich gestoken. Voorwaarts Zijn lichaam opheffend, om het gewicht te ver- minderen, betrad George het eerst de gevaarlijke baan onder hem wankelde en boog de lichte plank, maar zij droeg nu ook den tweede Elimar von Randnitz was het volgens het lot. Hij hield zich dicht achter ziju voorman de derde nu en verder, verder, als schaduwen, uit den duisteren grond opgestegen, gleden de gestalten over de donkere vlakte voort. Betraden zij het rijk van een boozen geest en vraagde deze een oiler van de moedigen? Vraagde Historisch, zie Canitz, Preuszische soldaten-ge- schichten e. a. Scholten, schijnen onjuist te zijn. Het vermoeden, dat de werkstakers den arbeid zouden hervatten, was, volgens het Dagbl., hierop gegrond, dat eenige dagen geleden eenige goedgezinde werklieden, waarvan de meesten van de uitdeelingen niet hadden genoten, zich vervoegden bij een geacht ingezetene van Almeloo, met verzoek pogingen in het werk te stellen om de zaak bij te leggen. Van deze tusschenkomst was eene bijeenkomst van drie werklieden met de werkgevers het gevolg, waarbij echter de chef der firma wegens eene reis in het buitenland, afwezig was. In deze bijeenkomst heerschte een goede toon de werklieden vroegen eenige concessies, waarmede zij hoopten, dat een groot deel der werkstakers zouden instemmen. Deze concessies werden gedaan. Den volgendeu dag had eene nieuwe vergadering plaats, tusschen andere werklieden en de werkgevers, waarin eveneens een vredelievende geest heerschte Ondertusschen hadden desocialen van de toeuaderende stappen gehoord en Donderdagavond bewogen deze zich in grooten getale door de straten, en trachtten zij de werklieden op te zetten, niet toe te geven. Vrijdagochtend werden de nieuwe voorwaarden, voornamelijk bevattende eene reduceering van de loonsvermindering tot op de helft, aan de fabriek aangepakt, en verzamelde zich hier de werklieden, waar de chefs met hen spraken. Een deel der werklieden zou gaarne de voorwaarde hebben aangenomen, doch zij durfden niet, uit vrees voor de anderen. Slechts een stoorde zich er niet aan, en ging met zijn zoon de fabriek binneD. Toch hoopt men dat de goedgezinden eindelijk den moed zullen hebben om, ondanks de tegenwerking der socialen, het werk te hervatten. Hoe slecht deze werkstaking op de werklieden in Twente werkt, blijkt o a. daaruit, dat de arbeiders van de firma Scholten in Enschede, die voor de Almeloosche firma thans weeft; voornemens zijn (naar men zegt) ook den arbied te staken, indien hun patroons voortgaan voor de firma hier te weven. Thans is de officieele mededeeling van den heer A. baron van Dedem ontvangen, dat hij de benoeming tot lid der Tweede Kamer in het hoofd- kiesdistrict Zwolle aanneemt en dus voor die in het kiesdistrict Ommen bedankt. Eergisteren is te Vlissingen op ruim 97jarigen leeftijd overleden de heer C. Goeree, een der weinig overgeblevenen, die in 1812 genoodzaakt werden met Napoleon I tegen de Russen op te trekken. De heer Goeree was Vlissingens oudste inge zetene. De gezagvoerders van stoomschepen, in ver schillende havens binneugekomen, rapporteeren alien in de Noordzee verschrikkelijk weder te hebben gehad. Tal van schipbreuken hebben reeds plaats gehad. hij het op een wijze, zooals een booze geest offers verlangt Om Elimar op te winden, om zijn opmerkzaamheid van het spel en zijn voortdurend ongeluk af te trekken, had Hans von Sehlbach bij kan en spel opnieuw de ijverzucht gewekt van den jongen man. Elimar had den valschen vriend bericht, hoe hij den eenentwingste in vertrouwelijk gesprek met de dochter van den vrijheer Von Ebersberg had aange- troffen in het huisje van moeder Anna. Voor Von Sehlbach was dit een welkome gelegenheid om een ge- voel van haat tegen den mededinger in des jonkers ziel te doen ontvlammen. En nu trok de begunstigde voor hem aan op den weg van eer en roemals een gelukkig gestarnte zijn schreden leidde, dan wachtten hem den aanvoerder der onderneming en misschien wel den schepper van het plan, hij meende het haast te moeten opmaken uit een woord, dat zijn vader zich had laten ontvallen, rijkdom en eer, de gunst van den keurvorst; en deze gunst kon zelfs de hand der barones Von Ebersberg schenken. Op duistere vleugelen ruischte een vreeselijke gedachte door Elimars ziel, een gedachte, door het oogenblik gebaard, door den haat gezoogd, aan- groeiend, reuzengroot, onweerstaanbaar. Het uoodlot zelf toonde hem het middel om de schaduw van zijn leven te doen verdwijuen, een druk, een stoot, onmerkbaar voor hen die achter hem gingen en de voorman zonk weg in de diepte, zonk zwijgend weg, zooals ieder had bezworen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1