Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 2380. Woensdag 7 Maart 1888. 28e Jaargang. ZONDER NAAM. Biniienland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32f Men abonneert zich bij alle Boekliandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind verscliijjnt Dinsdas- en Vrl|dngnvond bij den nltecvep P. J. VAN D E SANDE te Tep Neuzen. ,E»olitieli Overzicht. De ffFrausche schoonzoon" is tot tweejaren ge- vangenisstraf, 3000 francs boete en 5 jaar verlies van burgerrechteu veroordeeld. In de Fransche kamer is algemeen de meeniug geuit, dat dit vonnis veel te streng is. De overige beschuldigdeu, waar- van "Wilson alleen de medeplichtige heette, kwamen er dan ook veel genadiger af: Ri bandeau kreeg 8 maanden, Dubreuil 4 maanden en Hebert een maand gevangems en madame Ratazzi werd gebeel vnjge- sproken. De rechtbank heeft zich alleen bepaald tot het geval van Crespin de la Jeanniere en aau- genomen dat aan hem door of van wege W ilson eerst 200,000 francs voor een decoratie gevraaga was; daarna sloeg men af tot 25000 francs en eindelijk 20000 francs, welke som Crespin wel geven wilde; bij gaf zelfs 5000 francs vooruit, waarop Wilson hem, ofschoon zonder succes, aan generaal Faidherbe, groot kauselier van het legioen van eer, aanbeval. Toen Crespin zag, dat de hem beloofde benoeming uitbleef, eischte hij zijn geld terug en hij ontving dit toen ook van Wilson zelf. De rechtbank overwoog, dat het gedrag van Wilson onverantwoordelijk was voor ieinand van zijn positie en fortuin en compromitteerend voor de nationale eer, vooral daar hij het Elysee bewoonde en daar zijn handel dreef. Hij zal natuurlijk van dit vonnis in hooger beroep komen en wij zullen dus nog wel nader op deze onverkwikkelijke zaak terug rnoeten komen. Volgens een Reuter—telegram hebben nu alle mogendheden op Ruslands voorstellen betrelfende Bulgarije geantwoord. Rusland had niet aange- drongen op een collectieven stap der mogendheden bij de Porte, doch elke mogendheid afzonderlijk verzocht om zijn wensch te Konstautinopel te onder- steunen. Engeland heeft daarop geantwoord, dat het den Sultan niet aanraden kan om iets te doen wat de verwijdering van prins Ferdinand tengevolge zal hebben, voordat men voldoende maatregelen voor de regeling der kwestie na zijn vertrek ge- nomen had. Enkele bladen zijn geneigd te gelooven dat Rusland alleen voor den dag gekomen is met een voorstel dat niet vatbaar is voor aanneming, om, tegenover de besluiteloosheid van Europa, een molief te hebben om zelf het initiatief in deze zaak te nemen. Uit Warschau meldt men dat er voort- durend nog troepenbewegingen op de grenzen plants hebben, wier doel niet duidelijk is, doch die meer aan versterking dan aan verzwakking der grens- vestingen doen denken. De expeditie naar Abessinie zal Iialie waarschijn- lijk nog zware offers kosten. Naar het Berl. Tgbl. verneemt is het leger van den Negus, volgens officieuse opgaven 86000 man sterk. Men ver- wacht dagelijks bericht van de eerste botsingen tusschen de voorposten. De Minister van Oorlog deelde den generaal San Marsano, opperbevelhebber FEUILLETON. Historisch verhaal van H. H. Weldra verdween iedere gedachte aan Anna uit mijn geheugen, want een nieuwe hartstocht had zich van mij meester gemaakt ik beminde een jonkvrouw, Jakobea van der Tranen, en ik vond wederliefde. Meer nog, mijn oom zelf wenschte mijn verbintenis met de spruit van een der rijkste en edelste geslachten der mark, en om mij den gelijke te maken met mijn uitverkorene, verklaarde hij mij tot erfgenaam van zijn bezittingen, en zoodra keizer en landsheer hun toestemming hadden gegeven, waaraan niet viel te twijfelen, zou ik tevens zijn naam erven, wanneer hij zijn zonen zou zijn gevolgd in het graf. Wat achter mij lag was dood, zou dood zijn en onherroepelijk voorbij. Ik vierde mijn verloving met Jakobeatoen reisden wij samen naar mijn ouders, daar mijn vader, die aan zijn ziekestoel was gebonden, de bruid van zijn zoon wenschte te zien en te zegen ik kon den zonder dat een verduisterde. De eerstvolgende tijd vloog voorbij in schitterende Daarna huwde ik de geliefde en aan haar vinger stekeu, gedachte aan Anna mijn geluk trouwnng der expeditie, mcde, dat er een brigade gereed stond om naar de Roode Zee te vertrekken, als hij ver- sterkingen noodig had. De Duitsche Rijksdag beraadslaagda in tweede lezing over een voorstel van de afgevaardigden Hitze en Ackermann tot wijziging der wet, die het ambachtswezen regelt, en wel over de „Befahi- gungsnachweis," de bepaling, krachtens welke de zelfstandige uitoefening van zekere beroepen voortaan alleen" mag worden toegestaan aan personen, die bewijfc leveren dat zij de daartoe noodige bekwaamheid bezitten. Op de lange lijst dezer beroepen staau onder anderen vermeld die van barbier, bakker, kuiper, boekbinder, drukker, koek— en banketbakker, kapper, metaalgieter, goud-, zilver- of juweelwerker, hoedenmaker, blikslager, passementwerker, zeven- maker, parapluiemaker, schrijnwerker, kleermaker, schoenmaker, decorateur, horlogemakerwever, timmerman, metselaar, werktuigkundige, opticus, slachter, molenaar, schrijnwerker, stucadoor enz. de voorgestelde bepalingen werden aangenomen, doch voor het meerendeel slechts met enkele stemmen meerderheid. Prins Wilbelm van Pruisen, de oudste zoon van den Kroonprins, heeft zich na de begrafenis van zijn neef, Prins Lodewijk van Baden, naar zijn vader te San Remo begeven, en men verzekert op nieuw dat Keizer Wilhelm zelf ook nog derwaarts gaan wil, zoodra het weder dit maar eenigszins toelaat, terwijl de Miinchener Allg. Ztg. hetzelfde van Keizerin Augusta meldt. Naar men algemeen vreest, zal de troonopvolger het niet lang meer makcn en heeft men in zijn omgeving alle hoop op herstel opgegeven. Men zal zich voortaan tot de ofhcieele bulletins rnoeten bepalen, daar Woensdag aan alle artsen op hoog bevel verboden werd om voortaan weer iets omtrent zijn toestand aan de vele te San Remo vertoevende dagblad-correspondenten mede te deelen. Ook dit wordt als een zeer slecht teeken beschouwd. De Prins en Prinses van Wales vieren 10 Maart hun zilveren bruiloft. Mag men de gerucliten gelooven dan zullen bij die gelegenheid de engage- menten publiek worden van den kroonprins van Griekenland en Prinses Victoria van Wales en tevens die van den erfprins van Wales met Prinses Alexandra van Griekenland, Prins Boudewijn, de oudste zoon van den graaf van Vlaanderen, lieet voorts de aanstaande van Prinses Louise de oudste docliter van den Prins van Wales. Volgens mededeeling van het socialistisch blad le Peuple zullen er in den loop van dit jaar twee internationale arbeiderscongressen gehouden worden. Een daarvan wordt georganiseerd door de Londensche trade—unions;" daarop zal geen politieke discussie worden toegelaten, doch zal men zich bepalen tot bespreking van een internationale regeling van den arbeid. Het tweede gaat uit van de Duitsche feesten ver in het ronde prees men rniju geluk. Ondersteund door de rijke giften van mijn oom, gelukte het mijn ouders, ons oud vervallen slot tot het middelpunt van een gezellig verkeer te maken en het schitterende verleden te doen herleven. Op zekeren dag keerden wij van een xijtoer terugop een vurig ros, aan de zijde van mijn schoone, trotsche gemalin, omgeven door een stoet van ridders en jonkvrouwen, reed ik daar heen door de heerlijke, geurige morgenlucht zonne- licht, glans, vreugde, waarheen mijn oog dwaalde, daarboven in het wolkelooze blauw van den hemel, in het lachen van den jeugdigen kring roudom mij, in Jakobea's gelaat het hart zwol mij van geluk en gejubel, zoo wijd, zoo hoog. Op een mijlpaal aan den weg zat een vrouw met een teeder kind in den schoot. Een eenvoudig, bruin wollen gewaad omgaf haar slanke gestalte een zwarte aluier bedekte hoofd en gelaat. In gebogen houding zat zij daar, onbewegelijk, als uit steen gehouwen een sprekend beeld van zwaren diepen rouw. Zij zag niet op tot het schitterende gezelschap, waarnaar het kind juichend de armpjes uitstrekte, niet eerder, voor mijn echtgenoote Jakobea in een overmoedige goedhartige luim de welgevulde beurs uit den gordel trok, en haar in den schoot wierp van de vrouw, wier uiterlijk geen spoor van armoede verreid. Toen blikte zij op en zag de dame op het sneeuwwitte ros, wier rijkleed haar rakelings voorbijstreek, en mij aan hare zijde, en afbeiders en wordt in Belgie of in Zwitserland gehouden. Dit zal zich bezig houdeu met het politieke arbeidersprogramma. De Belgische arbei- derspartij zal aan beide congressen deelnemen. Het hoofdbestuur van Volksonderwijs publiceert een wetsontwerp op den leerplicht, bewerkt door de heeren H. P. de Kanter, L. Michiels en C. M. J. Willeumier. Volgens dit ontwerp wordt als regel aangenomen, dat kinderen van 6 tot 12 jaar lager onderwijs rnoeten ontvangen en van 12 tot 16 jaar (14 jaar voor meisjes), als zij gpen andere inrichting van onderwijs bezoeken, herhalings- onderwijs. Het genie.ten van huisonderwijs wordt met schoolgaan gelijkgesteld. Het ontwerp stelt straffen op herhaald verzuimen en wijst aan in welke gevallen verzuimen niet strafbaar zijn, o. a. wegens het gebrek aan voldoende ruimte op de openbare school, wegens waarnemen van godsdienstplichten, wegens het verder dan op een half uur afstands wo- nen van een school voor kinderen van 6 tot 9 jaren. Aan het slot van de Memorie van Toelichting verklaart de Commissie, dat zij er ernstig aan gedacht heeft, ook vrijstelling toe te staan bij een beroep op geraoedsbezwaren, maar dat zij dat niet heeft gedaan uit vrees voor mogelijke ontduikingen. Het Hoofdbestuur betreurt het, dat de Commissie, waar zij zelf erkent dat het rekening houden moet met mogelijke gemoedsbezwaren een punt van ernstige ove^weging moest uitmaken, tot negatieve beslissing is gekomen. Het is van meening, dat bij goede formuleering vrees voor ontduiking niet te zeer mag wegen en dat het opnemen van de bovengenoemde vrijstelling de bij veleu bestaande bezwaren tegen de invoering van leerplicht zal wegnemeu." Zoowel de redacteur van het Sociaal Weekblad, mr. A. Kerkdijk uit Amsterdam, als de heer J. C. van Marken uit Delft, doen een beroep op de beurs van alien, wie het lot der arbeiders ter liarte gaat, ten behoeve der werkstakers te Almeloo. De heer Van Marken zegt„diep doordrongen te zijn van het goed recht der werkstakers tegenover de halsstarrigheid van onverzettelijke patroons," en belooft van die meening nader rekenschap te zullen geven. „Men vreeze niet" zegt hij verder „het verzet door luiheid aan te kweeken. De geldelijke ondersteuning is en blijft zoo geregeld, dat slechts de uiterste ellende wordt voorkomen, terwijl pogingen zullen worden aangewend, om aan de werkeloozen elders arbeid te verschaffen." De rivier voor Rotterdam is voor een groot deel bedekt met lichter wordend drijfijs, alleen voor zeilschepen hinderlijk. De vaart van Rotterdam naar boven is grooten- deels heropend. De reederij Fop Smit Co. heeft gisteren haar ik" Von Randnitz' stem dreigde den dienst te weigeren „ik zag haar, wel slechts een oogenblik en door de opstuivende stofwolken, maar ik herkende met ontzetting het bleeke, kommervolle gelaat van haar, die ik eens mijn goede engel had genoemd Ik zag de doodgewaande Anna, zag het kind op haar arm, van wiens bestaan ik niets vermoedde, dat zij thans ophief, als een zwijgend vreeselijk verwijt voor mijn schuldToen omhulde een stofwolk moeder en kind, en alle ellende, alle schande, en verder ging het in vroolijken draf." Diep geroerd had George naar het v<erhaal van den zieken man geluisterd. „Gij spraakt haar weer?" vroeg hij zacht, terwijl de verhaler als uitgeput een oogenblik zweeg. Mijnheer Von Randnitz schudde het hoofd. „Nooit," antwoordde hij. Zoodra ik gelegenheid had, zond ik een vertrouwden knaap uit, om haar op te zoeken, en naar een veilige plaats te geleiden ik zelf snelde intusschen naar mijn vriend, naar Rankenfels mijn boozen genius. Ik dacht hem door de mededeeling van Anna's aanwezigheid te verpletteren en vond hem triumfeerend; hij wenschte mij geluk, dat hij door zijn beleid mij den vrede efi de ongestoorde rust mijner toekomst had verzekerd, dat hij, naar hij zei, mij een waren vriendendienst had bewezen. Hij had, zooals hij mij thans koelbloedig bekende, om mijn „domme streek" weer goed te maken, mijn brieven aan Anna onderslagen en valsche daarvoor geschreven valsch waren ook volledigen dienst hervat, zonder noemenswaardige stoornis te ondervinden; alleen tusschen Slikkerveer en Rotterdam bevindt zich nog veel drijfijs. De booten van Arnhem, 's Hertogenbosch, Tiel, Kuilenburg en Lekkerkerk hebben gisteren met succes een reis naar Rotterdam gemaakt. De stoomboot „Stad Zierikzee I" was ook dit- maal weer de eerste boot, die den dienst van Zeeland op Holland hervatte. Gisterenmorgen ver- trok zij te half acht van Zierikzee en bereikte even voor 2 uur Rotterdam, na alleen in het Hellegat tusschen Ooltgensplaat en Willemstad veel last van buitengewoon veel en zwaar drijfijs te hebben gehad. Hedenochtend te lOf uur vertrekt de „Stad Zie rikzee II" van Rotterdam naar Zierikzee. Het ijs in Kil en Noord, evenals voor Dord recht, levert der stoomvaart niet veel moeielijk- heden meer op. Den lLen Febr. jl. ontving men te Zwijn- drecht bericht, dat Ds. J. W. H. Kalkman te Monster het beroep naar Zwijndrecht had aange nomen, wat den volgenden dag van den kansel werd afgekondigd. Iedereen was verheugd, dat men weder spoedig een eigen predikant zou krijgen. Doch die vreugde was van korten duur. Maandag daarop verspreidde zich het gerucht dat de domine weder bedankt had. Hoewel dit gerucht niet geheel waar was, steunde het toch op waarheid. Wat was er geschied? De kerkeraad te Monster had ZEerw. Vrijdagavond 10 Februari nog weten te bewegen voor het beroep naar Zwijndrecht te bedanken. De brief, waarbij hij het beroep aannam, was echter reeds verzonden en moest Zaterdagmorgen te Zwijndrecht aankomen. Doch, wat nood 1 De telegraaf is vlugger dan de post. Een telegram naar het postkantoor te Zwijndrecht en de brief werd niet bezorgd. Doch „de mensch wikt, God beschikt." Daar het telegraafkanloor te Zwijndrecht gesloten was, werd naar Rotterdam getelegrafeerd, verder moest het telegram per bode bezorgd worden. Deze echter gaf het aan den brievengaarder te Rijsoord af, en het telegram bleef daar liggen. Toen Maandag, 13 Februari Ds. Kalkman met een ouderling van Monster de gemeente Zwijndrecht bezocht, werd de zaak opgehelderd en ZEerw. zou die gemeente niet teleurstellen. Zondag 19 Febr. en ook den 26 Febr. kon men dat ook van den kansel vernemen. En nu? Dinsdag jl. ontving de kerkeraad te Zwijndrecht een schrijven van den heer Kalkman, dat hij voor het beroep bedankte. Dat de kerkeraad te Zwijndrecht met deze dubbel- zinnige en onwaardige handelwijze geen genoegen neemt, is te begrijpen. de regelen, die als de hare voor mij zouden gelden. Hij had het voor mij verzwegen, dat de hemel mij een zoon had geschonken, en zijn verhaal van den dood van Anna en haar moeder was slechts een verzinsel gejveest. „Het kwam tot een vreeselijke scene tusschen ons, doch toen ik mij in mijn woede op den ellen- delling wilde storten, dreigde hij, dat hij alles aan de mijnen zou verradenIk stond versteend van schrik maar al te goed herkende ik thans het ware karakter van den schurk, dien ik in mijn verblinding mijn vriend had genoemd. Doch ik moest mijn toorn bedwingen, want hij had het in zijn macht, door zijn onthulling schande en smaad te brengen over mij en de mijnen. Zoo moest ik dus schijnbaar voor zijn motieven buigen en ook in 't vervolg den ellendigen tafel- schuimer om mij dulden, die mij, gebruik makend van mijn zwakheid, zoo ongelukkig had gemaakt. Mijn arme Anna echter, waarvan ik geen spoor meer kon ontdekken, hoeveel pogingen ik daartoe ook aanwendde, scheen de streek dadelijk weer verlaten te hebben zeker, zij moest immers hem verachten, die zich had bezondigd aan haar en haar kind. Ik heb haar nooit weer gezien opnieuw stortte ik mij in den maalstroom van feesten en vermaken om rust en vergetenheid te vinden, maar tevergeefs van nu af aan knaagde onophoudelijk het berouw aan mijn ziel. TER \EI ZEYS( BE EOURMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1