Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2379. Zaterdag 3 Maart 1888. 28e Jaargang, ZONDER IMAAM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Itlt blad verttchljnt Dtnsdaa- en Vrljdagavond bij den nitgever P. JL VAN DE S A N D E te Tee Neuzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. JPolitieli Overzicht. Het Italiaansche blad Esereito maakt opmerkzaam op samentrekking van Eransche troepen aan de Italiaansche grenzen en zegt, dat de regeering over de voorbereidingen van concentratie van krijgs- materiaal aan gene zijde der grenzen volkomen is ingelicht en met een waakzaam oog deze maatregelen gadeslaat, welke door de houding van Italie in geen opzicht gerechtvaardigd worden. Het Engelsch Lagerhuis verwierp met 261 tegen 186 stemmeu een amendement van den heer Shaw Lefevre, waarin betreurd wordt, dat in de troonrede geen melding wordt gemaakt van de maatregelen betreffende de achterstallige onrechtmatige en over- dreven pachtsommen in Ierland. Gladstone liet den verdediger der Ieren zelfs in den sleek. Labouchere valt de regeering tegenwoordig hard. Salisbury laat zich, zooals hij zegt, leiden door persoonlijken haat tegen Rusland en door aris- tocratische minachting voor het republikeinsche Erankrijkde tegenwoordige Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken is een werktuig geworden in de handen van Bismarckhij is het geweest. die Italie, door toezeggingen en beloften van Engelsche zijde, bewogen heeft om tot de triple— alliantie toe te treden. Het bewijs voor deze beweringen moest Labouchere natuurlijk scbuld'g blijven, hetgeen niet wegneeint, dat hij wel gelijk kan hebben. Aan het Huis van afgevaardigden der V. S. werd eene resolutie ingediend, waarbij verklaard wordt, dat Engeland's houding tegenover Venezuela onrechtmatig en strijdig met de Monroeleer is, en de president der republiek wordt uitgenoodigd alle stukken betreffende het Venezuelaansche vraagstuk aan het Huis over te leggen. John Bull zal zeker zoete broodjes bakken om geen rusie te krijgen met de machtige Amerikaansche republiek, die de Engelschen wel missen kan uit het Nieuwe Werelddeel. Het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft tijdingen ontvangen van Erain Pacha, welke tot 15 Sept. loopen en waarin gemeld wordt, dat hij Stanley in November verwachtte. De weg over het land van Mombasa werd door hem als de beste aanbevoleu. Uit het Balkan-schiereiland komt weiuig nieuws van eenig aanbelaug. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de Porte beloofd heeft aan Erankrijk voldoening te zullen geven met het oog op de te Damascus plaats gehad hebbende ongeregeldheden. De oppositie in Bulgarije, door de houding van Rusland aangemoedigd, is ijverig in de weer Om de officieren, die ontevreden zijn, maar nog geen partij durfden kiezen, tot hare zijde over te halen. Volgens de Pester Lloyd heeft Rusland zijne mee- FEUILLETON. Historisch verhaal van H. H. Daar voerde het toeval een meisje op mijn weg, dat niet met vluchtigen roes den hartstocht ont- vlamde, maar dat met de voile betoovering der reinheid het innigste gevoel in mijn borst opwekte. Anna, zoo heette zij, was de dochter van een predikant, die reeds eenige jaren geleden was ge- storven. Door haar waardige moeder was zij verstandig en zedig opgevoed. Ik werd een ander, sedert ik in haar trouwe blauwe oogen had geblikt, waaruit de reine liefde voor den wilden jongen onverholeu straalde. Ik was een ander, sedert het mij gelukt was, toegang te verkrijgen in het eenvoudige huisje der weduwe, dat mij een paradijs ontsloot in Anna's reine liefde. Ik had Anna's moeder openlijk gevraagd om de hand harer dochter en haar gezegd, dat ik voor ons huwelijk nog de toestemming mijner ouders moest halen. Daartoe wilde ik thans de plaats verlaten, en tot de mijnen terugkeeren. Wel spotte mijn kameraad Rankenfels, die tot nu toe mijn avontuurlijk leven en mijn beurs met mij had gedeeld, met mijn neiging voor het burgerlijke en arme meisje, maar niets kon mij van mijn voornemen afbrengen. Hoe nader intusschen ning te Berlijn kenbaar gemaakt en de Duitsche regeering heeft daarvan haren bondgenoolen en, naar men meent, ook Eugeland in kennis gesteld. De Czaar wenscht dat de mogendbeden gezamenlijk zullen optredeu, ten einde de Porte te brengen tot de verklaring, dat de positie van Vorst Ferdinand in Bulgarije onwettig is. Dit laatste wordt door geen enkele mogendheid bestreden. Doch omtrent het volgende punt bestaat verschil van meening. Rusland beschouwt niet slechts de positie van den tegeuwoordigen Vorst, maar ook diens verkiezing door de Sobranja en deze vergadering zelve als on wettig. Enkele inogendheden beweren, dat dit eene kwestie is over welke de Bulgaren zelven moeten beslissen. Van een anderen kant wijst men er op, dat die kwestie eigenlijk reeds is uitgemaakt, want dat de Porte in hare circulaire van 7 Juli 1887 de verkiezing van den Coburger in alien vorm aan de inogendheden heeft medegedeeld. Het genoemde blad ziet daarom geen heil in de tegenwoordige bespreking van Rusland's wenschen en vreest dat zij den toestand eer erger dan beter zullen maken. De groote vraag is en blijft steedswat zal Rus land doen, als Vorst Ferdinand, zijne Ministers en zijn volk zich niet storen aan het protest van de Porte, om het even of dit door eene of meer an- dere inogendheden wordt gesteund. En zelfs wanneer Vorst Ferdinand zich laat weg protesteereu, zou men gaarne willen weten hoe de vacature zou moeten worden vervuld. De Weener Presse erkent, dat de positie van den Coburger niet normaal is, maar doet uitkomen, dat het Rusland's schuld is, dat deze vusurpator", om met den Russischen vregee- ringsbode" te spreken, den Bulgaarschen troon heeft kunnen bestijgen. Overal eischt thans de openbare meening, dat, indien de Coburger moet worden op- geofferd, men toch vooraf verneme, wie Rusland's caudidaat zal zijn en welke banden de regeering te St. Petersburg tusschen Rusland en Bulgarije denkt te leggen. Een correspondent van de Times vertelt zijn lezers wat er zal geschieden op deze wijze: vIndien de mogendheden, door tusschen- komst van de Porte, aan Vorst Ferdinand doen weten, dat zijne tegenwpordigheid in Bulgarije on wettig is, dan zullen de Bulgaarsche Ministers den Vorst moeten wegzenden. De mogendheden. zullen zich met de voorloopige regeering in betrekking stellen en zorgen, dat de nieuwe vergadering op regelmatige wijze wordt bijeengeroepen. Deze ver gadering, de Sobranja, zal dan, als bewijs dat zij eene billijke satisfactie wil geven, eene deputatie zenden aan den Czaar, om dezen kennis te geven dat eene nieuwe volksvertegenwoordiging is bijeen geroepen, ten einde een Vorst te verkiezen. De Czaar zal dan afstand doen van den eisch, om een civiel en militair vertegenwoordiger te Sofia te hebben, en de Sobranja zal een Vorst kiezen, die door alle mogendheden zal worden goedgekeurd." de door mij bepaalden afscheidsdag kwam, hoe zwaarder werd mij het scheidenhet was mij, als zou ik Anna niet wederzienIk wilde een on- derpand voor mijn geluk hebben en wist door mijn hartstochtelijk smeeken Anna en de oude weduwe eindelijk te bewegen, om hare toestemming te geven tot het sluiten van een geheim huwelijk voor mijn vertrek. De voltrekking van dat huwelijk bood in die bewogen tijden, toen alle maatschappelijke banden verbroken schenen, geen bezwaar. In de kerk van een nabijgelegen dorp werden wij op zekeren morgen in den echt vereenigd. Als getnigen waren tegen woordig Rankenfels en een eenvoudige man, met name Kaspar. Nu was de geliefde mijn rechtmatige vrouw voor God en de menschen, en een gevoel van onbeschrijfelijke gelukzaligheid doorstroomde mijn borst. Twee dagen later scheidde ik onder bittere tranendoch het moest immers zijn. Rankenfels keerde met mij terug toen ik mijns vaders slot bereiktevond ik den ouden heer doodziek, mijn moeder daar de kleine bezitting door de Zweden meermalen was verwoest gebrek lijdend, bijna vertwijfelend. Hoe kon ik in dit oogenblik den moed vinden voor een bekentenis, als mijn hart bezwaarde Ik schreef Anna, om geen wantrouwen te wekken, door Rankenfels hij nam de bezorging gewillig op zich en beloofde mij Anna's antwoorden te doen geworden. Maar eerst na langen tijd schreef zij mij tamelijk kort terugblijkbaar werd zij door de ongelukkige Naar de N. R. Ct. verneemt, is bij den Minister van Binnenlandsche Zaken een plan in overweging om de kriugen, waarbinnen de districtsveeartsen werkzaam zijn, te veranderen en daardoor het per- sooneel dezer ambtenaren te kunnen verminderen. Er zijn er thans 9. De Minister van Binnenl. Zaken brengt voorloopig ter kennis van belanghebbenden, dat in 1888 de examen ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het lager en middelbaar onderwijs, zullen worden afgenomen in de Fransche taalvoor het lager onderwijs in Augustus, des noodig ook in het laatst van Julivoor het middelbaar onderwijs in de maand December, des noodig aanvangende in het laatst van November in de Engelsche en Hoogduitsche taal zoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwijs in Augustus, des noodig aanvangende in het laatst van Juliin de landbouwkunde, den tuinbouw en de houtteeltzoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwijs in Augustus in de gymnastiek voor het lager onderwijs in Juli; voor het middelbaar in November en December, gelijktijdig met de overige akte-examens voor dien tak van onderwijs en met de akte-examens voor lager onderwijs in handteekenen. Het tijdstip waarop zij, die zich aan deze examens wenschen te onderwerpenzich daartoe zullen behooren aan te melden, zal nader worden bekend gemaakt. Bij een breed gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank te's Gravenhage Dinsdag uitspraak gedaan in zake 1°. de Ned. Herv. gemeente te Leider- dorpen 2°. Ds. Pijzel pred., c. a. Ds. Vlug, eveneens pred. te Leiderdorp. In de eerste plaats besliste de rechtbank dat de exceptie, als zouden de eischers sub 1° de hoe- danigheid niet bezitten, die zij zich toeschrijven, onge- grond is. Alvorens de tweede exceptie, namelijk, dat Ds. Pijzel niet wettig beroepen predikant zou zijn, te ouderzoeken, treedt de rechtbank in een beschouwing der zaak zelve, en overweegt dat de vraag of de beweerde afscheiding door woord en daad werkelijk heeft plaats gehad, ter beoordeeling staat der kerkelijke besturen, zoodat de rechtbank niet bevoegd is in een onderzoek nopens deze vraag te treden en het besluit der Synode (dat de afscheiding inderdaad heeft plaats gehad) heeft te eerbiedigen. "Wat de bewering betreft dat Ds. Vlug niet had opge- houdeu predikant te Leiderdorp te zijn, overweegt het vonnis, dat de stelling dat er geen vacature zou be- staan, onjuist is, aangezien art. 1 algemeen reglement op de vacatures niet in engen zin moet opgevat worden, daar ook buiten dat art. (b.v. in de artt. 33 en 35) gevallen genoemd worden, waarin van vaca tures gesproken wordt. De bevoegdheid van het omstandigheden, die mij verhinderden terug te keeren, nedergedrukt. ,/Verscheiden maanden waren zoo verloopen langzaam, zeer langzaam herstelde mijn vader. Een andere treurmare weerklonk in ons huis. Een kwaadaardige koorts had de beide zonen van onzen rijken, machtigen bloedverwant Yon Randnitz ten grave doen dalen ik was de eenige van het jongere mannelijke geslacht van ons huis,dat thans aanspraak had op de erfenis de kinderloos geworden man riep mij mij tot zich. Zijn rijkdom en naam zou mij later ten deel vallen. Er bood zich voor mij een toekomst, zooals mijn stoutste droomen haar niet had durven schilderen. De gedachte alleen bracht mijn vader genezing kon ik aarzelen Ik scbreef Anna van mijn schitterende vooruitzichten, die voorloopig nog mijn terugkeer verhinderden, en verzekerde haar opnieuw mijn onwankelbare trouw. Ik gaf Rankenfels den brief ter bezorging, eer ik naar mijn verwant trok maar ik wachtte te vergeefs op antwoord. Als een sprookje dacbten mij de dagen op Randnitz; de arme, rondzwervende soldaat had nooit vermoed, welk genot de rijkdom kan geven. Mijn oom ontving mij met open armen, ik was de vrije meester van mijn doen en laten. Er stonden mij sommen ten dienste, die ik eens voor meer dan toereikend had gehouden, om er met Anna van te leven. En toen de tijd van den zwaarsten rouw voorbij was, toen openden zich de deuren van het gastvrije Randnitzer slot andermaal voor de vriendende bloem van den klassikaal bestuur tot beroeping van een nieuwen predikant aannemende, wijst de rechtbank der eerste eischeresse hare vordering tegen Ds. Vlug tot ontruiraing van de pastorie en tuin te Leiderdorp toe, verstaat dat den tweeden eischer Ds. Pijzel, het gebruik van die onroerende goederen toekomt, machtigt de eischers tot het doeu van ontruiming, ingeval van weigering door den gedaagde met be- hulp van den sterken arm, veroordeelt den gedaagde tot vergoeding van kosten, schade en interessen, reeds geleden of nog te lijden door eischers, en zulks voor het geval deze de som van /"150mochtte boven gaan uitvoerbaar bij lijfsdwang en veroor deelt den gedaagde in de kosten der procedure. De landbouwers te Wissekerke (Noord—Bev.) hebben besloten andermaal zich te adresseeren, ditmaal tot den commissaris des Konings in Zeeland, ten einde diens tusschenkomst te verzoeken tot het tegengaan der onrustbarende vermenigvuldiging van de hazen, die den landbouw zoo groot nadeel toebrengen. In de Woensdag door de heeren Van Marken en Post bijeengeroepen vergadering van de werk- stakers te Almeloo, werd hun medegedeeld, dat de firma Gebrs. Scholten zich voorstelt eenige wijzigingen te brengen in het loontarief ten gunste van de arbeiders zij willen voorts het beheer over het Ziekenfonds aan een wettig benoemde arbeiders— commissie overdragen, alsmede voor de winkels eene commissie uit arbeiders en notabelen benoemen. De heeren Van Marken en Post verklaarden zich onbevoegd over het loontarief te oordeelen. De aanwezige 250 arbeiders verklaarden de werkstaking vol te houden. Met het oog op de strategische gesteldheid van ons land, is het zeer wenschelijk dat onze militairen zich zooveel mogelijk oefenen in het schaatsenrijden. A1 zal het niet licht gebeuren, dat de Nederlandsche vloot door huzaren wordt veroverd gelijk een legende uit den Franschen tijd beweert toch kan het ijs een zeer belang- rijke rol in onze verdediging spelen. Daarom is het wel eigenaardig, dat Woensdag een detachement van het le bataljon mariniers, onder kommando van den 1™ luitenant-adjudant Vreedenberg, een velddienstoefening op schaatsen hield. De vijand werd geacht zich op te houden in de richting van Ouderkerk, zoodat Amsterdam omtrent zijn sterkte en positie ingelicht wenschte te zijn. Daarom werden doorzoekingspatrouilles uitgezonden, gesteund door voortroep en voorhoede. Geregeld verliep de oefening. De geheele om- trek werd onderzocht tot men bericht ontving dat de vijand zich had teruggetrokken. Het bleek, dat onze mariniers zich voortreffelijk op de schaatsen bewegen en geheel doordrongen waren van een onberispelijke tucht. Dat is een practische zijde van het ijsvermaak. adel nam mij op in haar rijende schoonste vrou wen en meisjes uit de edelste geslachten gesproten, lieten zich mijn huldiging welgevallen ik gold immers voor Randnitz' erfgenaam. Zoo was een jaar verstreken, zonder dat ik op verscheiden brieven, die ik schreef, eenig antwoord van Annli had ont vangen. Wel had ik nog steeds niet den moed gevonden, om mij aan mijn bloedverwant of aan mijn ouders te openbaren, te minder, daar de eerste, naar ik wel vermoedde, geheel andere plannen met mij had, maar nog was ik Anna trouw gebleven, nog stond haar beeld manend en smeekend voor het oog van mijn ziel. Haar zwijgen beangstigde mij en liet mij geen rust vinden ik bezwoer eindelijk Rankenfels zelf naar Anna's woouplaats te reizen, en mij bericht van haar te brengen. Hij spotte wel is waar met mijn verlangen, zooals het zijn gewoonte was, met iedere edele neiging te spotten, hij waagde het zelfs te zinspelen op de mogelijkheid, dat Anna zich over mijn wegblijven reeds lang bij een ander kon hebben getroost, doch toen ik verontwaardigend opstoof, beloofde hij te gaan. Ik voorzag hem rijkelijk van geldmiddelen voor zich zelf zelf en mijn echtgenoote. Verscheideue maanden verliepen, toen keerde mijn vriend eindelijk terug ik hield hem althans voor mijn vriend. Hij bracht mij het treurige bericht, dat een troep afge- dankte soldaten, die toenmaals veel als roovers Duitscbland doortrokken, ook Anna's woonplaats hadden over vallen. Zij zelf was met haar moeder, TER SEIIZEISCHE <1(111 UT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1