Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2378. Woensdag 29 Februari 1888. 28e Jaargang, ZONDEK NAAM. Binnenland. ABONNEMENT: FEUILLETON. III. TER \i:iZK\S( HE (01 RUT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaur, tot veel verminderden prijs. Kit blad verschijjnt Dinsdat- en Vrijdasavond bij deii ultgever P. J. V A N D E 8 A S l> E te Ter ftieazen. JPolitieli Overzicht. Be Fransche oppositie—pers laat zich, zooals te denken viel, op zeer scherpe wijze uit over de vrijspraak van den Duitscheu soldaat Kauffmann. De rechters bebben ait beestachtig wezen volgenshun Duitsch geweten beoordeeld, zegt de Justice. Wij konden op dit vonnis geenerlei iuvloed uitoefenen het verbaast ons niet en bet laat ons koel. Maar wij zouden wel willen weten, of het voortaan ook aan dej'Fransche schildwacbten veroorloofd zal zijn te schieleu op de Duitschers, die zij aan de overzijde der grens bespeuren. Het is de terugkeer tot de volslagen barbaarschheid. Toch zal het noodig zijn, dit luide bekend te rnaken, opdat ieder op zijne verdediging bedacht zijzoo vervolgt het blad. De Kolu. antwoordt hierop//De fatsoenlijke organen der Fransche pers schijnen verstandig genoeg te zijn, om te erkeuueu, dat men een onschuldige niet mag veroordeelen om zich bij eenen naburigen staat aangeuaam te maken. De jager Kauffmann heeft ter goeder trouw gehandeld en was in zijn recht, en derhalve moest hij door den krijgsraad worden vrijgesproken." De verhouding tusschen Frankrijk en ItaliS wordt er beter op, tenminste als men de Riforma, het orgaan van den Italiaaanschen premier, mag gelooven. Crispi heeft gezegd, dat de bladen hem ten onrechte eene jegeus Frankrijk vijandige ge- zindheid toeschreven. Hij verklaarde op zijn eere- woord, dat hij nooit Frankrijk zou uitdagen of aanvallen, en toen de afgevaardigde Cavalotte aan Crispi vroeg, wat de reis naar Friedrichsruhe te beduiden had, antwoordde de premier, dat de afliantie met de centrale mogendheden nooit zijn politiek ideaal was geweest, en dat hij naar Friedrichs ruhe was gegaan tengevolge van eene uitnoodiging van vorst Bismarck, die een persoonlijk vriend van hem is. Maar in die bijeenkomst was geen complot tegen Frankrijk gesmeed. Een oorlog tusschen Frankrijk en Italie zou een vreeselijk ougeluk zijn, welke de afloop daarvan mocht wezen want zelfs als Frankrijk werd geslagen, dan zou dit een gevaar zijn voor de onafhaukelijkheid van Italie, dat geheel in de macht van Duitschland zou zijn gekomen. Dat Crispi zoo tegen den afgevaardigde gesproken heeft, kan elk gelooven die 't wil. De Oostersche kwestie is nog niets gevorderd, geen enkele moeilijkheid is nog uit den weg geruimd. Zoodra Rusland zich zal hebben overtuigd, dat niet alle mogendheden het tractaat van Berlijn op dezelfde wijze uitleggen als dit te St. Petersburg geschiedt, zal het zich waarschijnlijk aan de verdere onderhandelingeu onttrekken en wederom proeven nemen met de politiek der aanslageu in Bulgarije. Nelidoff, de Russische gezaut te Konstantinopel heeft al reeds de Porte doen weten, dat zij Vulkowitch niet als officieel agent van de Bulgaarscbe regeering mocht erkennen. Tevens merkte hij op dat, nu Historisch verhaal van H. H. Hij sloot de moederlijke vriendiu inzljnearmen en kuste haar met de hartelijkheid van een zoon toen suelde hij weg. Den ouden Kaspar, dieu hij aan de deur ontmoette, drukte hij warm de hand. Daarop stormde hij voorwaarts, zonder ook maar een enkelen keer weer om te zien. ,/Zoo haastig," vroeg Kaspar verwonderd, ,/Wat is er gebeurdP Wat moet dat beltfekenen z zag ik onzeu goeden vriend nog nooit." Kaspar," snikte de anders zoo bedaarde vrouw, nik zie hem niet weer; al het leed, dat gij met mij hebt gedeeld, waarouder ik zonder u zou zijn bezweken, ik dacht het overwonnen te hebben ik meende den vrede te hebben gevondenHeden is het mij echter, als moest ik voor den tweeden keer een geliefd kind verliezen. Ik heb behoefte aan uw troost en raad, gij trouwe vriend in den nood, spoedig zulleu wij alleen zijn." Met moeite werd zij haar ontroering meester en keerde terug in de kamer, waarin zij jonker Elimar en Ilga had achtergelaten. De zoon van den kanselier had te vergeefs beproefd, een gesprek aan te knoopen met het jonge meisje de niet on- beleefde, doch korte antwoorden van Ilga hadden de Porte had besloten de Montenegrijnen, die aan den mislukten aanslag op Boergas hadden deel- genomen, in vrijheid te stellen, zij dit ook moest doen met de door haar gevangen gehouden Bul- gaarsche opstandelingen. Zoo krijgt de Russische gezant het materiaal voor eene nieuwe samenzwering gemakkelijk bijeen. Mag men de bericbten uit Londen gelooven, dan zullen Italie, Engeland en Oostenrijk het geheel eens zijn omtrent de wijze, waarop de voorstellen van Rusland betreffende Bulgarije moeten worden ontvangen. Zij zouden antwoorden met gelijkluidende nota's, die afzonderlijk zouden worden ingediend. Eenige bladen in St. Petersburg zeggen, dat Duitschland dubbel spel speelt. De benoeming van graaf Robilant als Ita]ia»msch gezant aan het hof van St. James zooals het gerucht zegtzou opmerkelijk zijn wijl Robilant vroeger gezant te Weenen geweest is en heeft bijgedragen tot het vorrnen der triple-^iantie. De Rumeensche minister-president Bratiano heeft gezegd, dat het nooit de bedoeling is geweest om in de liga der drie groote mogendheden te worden opgenomen, de reis van Stoerdza naar Berlijn had ten doel om eens te polsen over de waarborgen van Rumenie's neutraliteit. Zoo gaat het, niemand wil er voor uitkomen, wat hij eigenlijk bij den eersten diplomaat der wereld te doen had. Een diplomaat mag vrij liegen, 't naaste mag immers niet gezegd worden. De groothertogin van Baden, de eenige dochter van den Duitschen Keizer, heeft plotseling San Remo moeten verlaten, daar haar zoon, prins Ludwig, door een longontsteking was aangetast. Pas was zij daar om haren zieken breeder te bezoeken of zij moest weder terugkeeren naar Karlsruhe, waar haar zoon den laatsten adem reeds had uitgeblazen voor zij aankwam. Yoor den ouden keizer, die met dezen kleinzoon steeds bizonder ingenomen was, is zijn plotseling overlijden juist in deze dagen zeker een gevoelige slag. In het Engelsche Lagerhuis is men weer aan 't interpelleeren. Labouchere wilde hebben, dat de Regeering de verklaring zou afleggen, geen bindende belofteu aan Italie te hebben gedaau of te zullen doen, ingeval van oorlog tusschen die inogendheid en Frankrijk, en dat, indien dergelijke verbiudtenissen later mochten worden aangegaan, daarvan aan het Huis kennis zou worden gegeven. Fergusson ont- kende hierop, dat admiraal Herwett te Genua eene rede zou hebben gehouden, zooals die, welke hem door de dagbladen wordt toegeschreven. Yerder verzekerde hij, dat Engeland zich niet verbonden heeft om de hulp zijner oorlogsvloot te verleenen en kwam op tegen de bewering, dat Lord Salisbury vijandig jegens Frankrijk gezind zou zijn. De openbaarmaking der gedachtenwisseling met de groote mogendheden over den toestand van Europa verkoos Sir James Fergusson niet aan de groote hem afgeschrikt. Moeder Anna vond beiden zwijgend. Daar buiten zag Kaspar den eenentwintigste nog met vochtige oogen na, toen de deur reeds weer werd geopend. Kaspar, de jonkvrouw wenscht naar huis geleid te worden," klouk moeder Anna's stem, op den gewonen bedaarden toon. „Uwe Genade heeft mij laten ontbieden?" Bij den frisschen klank der stem schrikte de kanselier Leopold von Raudnitz op uit zijn droevige gedachten. Met een welwillenden blik zag hij naar de slanke gestalte op den drempel. /,Kom uader, lieve George," zij hij vriendelijk, ,/als een lichtgeveude zonnestraal werkt uw nabij- heid op mij." Bij den lof van den edelen heer voelde de een entwintigste dat hij bloosde. „Als hartelijke vereering en de wil tot het goede verdienstelijk maken, dan maakt uw woord mij trotsch," zeide hij. »Andere verdiensten heb ik immers niet, en wordt mijn streven gekroond met gevolg, het is uw voorbeeld, uw handel en wandel, waaraan ik het dank." //Mijn wandel?" herhaalde de oude heer somber. „Misschien van dien dag af, toen onvruchtbaar berouw mij aangreep, toen mij de vloek bewust werd, die op mij drukt, ter wille waarvan God mij klok te hangen, dat zou schending van vertvouwen zijn. De kans op oorlog was geringer dan verleden jaar, verzekerde de minister, en hiermede toonde de iuterpellant zich dankbaar en voldaan. De Haagsche correspondent van de Midd. Ct. schrijft Z. M. verlaat reeds sedert dagen het bed niet. De beste thermometer van 's Konings welstand is de Staatscourantwanneer deze gedurende een geheele week bijna geen benoemingen vermeldt, zooals nu het geval is, kan men wel verzekerd zijn, dat de toestand niet zoo gunstig is. Alleen zeer spoed- eischende stukken worden tegenwoordig aan het kabinet afgedaan de Koning teekent die te bed alle overige hoopen zich tot bergen op, zoodat als de Koning weer geregeld zijn handteekening kan zetten, er een ware overstrooming van benoemingen zal plaats vinden. Het ijs in de Maas voor Rotterdam heeft zich, boven de Brug, voor een gedeelte vast gezet. Benedeu de Brug veel en betrekkelijk zwaar drijfijs, weinig hinderlijk voor de buitenlandsche scheepvaart. Naar beneden varen nog alleen de Ylaardingsche, Maassluische en Pernisscbe booten. Oud-Beierland, Den Briel en Hellevoetsluis hebben sedert Zaterdag den dienst gestaakt. De „Onderneming" (schroefboot) staakte ook Zaterdag den dienst op Middelharnis, zoodat de gemeenschap van Flakkee met den vasten wal thans alleen door de postboot van Hellevoetsluis tamelijk geregeld wordt onderhouden. Een goedereuboot der reederij Fop Smit Co. vertrok gistereu van Dordrecht doch moest wegens wegens de groote massa's zwaar drijfijs bij Slikkerveer terugkeeren. Een raderboot dier zelfde reederij maakte gisteren nog een reis van Dordrecbt naar Gorinchem en terug. De boot van Kuilenburg (raderboot) maakte ook nog een reis van Kuilenburg naar Rotterdam, van waar zij gisterenmiddag weer de terugreis aannam. Ds gemeenschap te water van Rotterdam en Dordrecht met Zeeland en Belgie is thans geheel verbroken. Men schrijft uit Almeloo: De heer Van Marken uit Delft bezocht Zaterdag den chef der firma Gebr. Scholten Co., ten einde door eene schikking met dezen de werkstaking te doen ophouden. Het kou intusschen weinig baten, want genoemde fabrikanten willen van geenerlei schikking iets weten en waren ongeneigd eenige inzage in hunne boekeu te geven, of tot eene vergelijking van loonsuitkeering over te gaan. Ingevolge dat onderhoud zal, naar wij van goed met lamheid sloeg, toen Hij mij het zwaard uit de hand rukte en de kruk reikte. Gewillig be- rustte ik in mijn lot; aan mijn zoon en erfgenaam hoopte ik een levenden staf te vindenik heb mij bedrogen in die hoop Hij zweeg. George trad nader en zeide bescheiden z/\ergeef mij, edele heer, eervol is uw vertrouwen en het maakt mij gelukkig, en toch, gij spreekt van uw zoon, en ik ben voor u een vreemdeling." „Geen vreemdeling in algemeenen zin," viel Von Randnitz hem in de rede, /,dat gevoelde ik op het oogenblik, toen mijn oog de hand herkende van den brief, dien een onbekende den keurvorst schreef, toen ik uit die regelen een plan vernam, zooals slechts een groote, offervaardige ziel kan uitdenken de uwe, George vDus is het waar, de keurvorst, onze heer, hield die regelen de overdenking waardig, hij verwerpt ze niet En gij „Ik heb reeds den trouwen Ecbert met bericht gezonden naar achttien mannen, op wier trouw ik mij kan verlaten, mannen die het gewoon zijn, den dood onbevreesd in 'taangezicht te zien. Twee ontbreken nog aan het getalhet ontworpen plan spreekt van twintig dapperen. Waar het de eer van het vaderland geldt, mag een Von Randnitz niet wegblijven, en gij, George, sluit de heldenrij." „Dank, mijn vurigen dank, o heer, voor de eer, die ge mij waardig keurt," riep George. ,/Geloof mij, geen ijdele zucht naar roem maar ingelichte zijde vernemen, de heer Van Marken den arbeiders voorstellen, het werk onder behoorlijk protest tegen verlaagd tarief te hervatten. Blijkens een door de Deensche Regeering aan de onze gedane mededeeling, zal de land-inspecteur Bentson een reis oudernemen naar onderscheidene landen van Europa en ook naar ons land, teneinde zich op de hoogte te stellen van de landeconomische toestanden, met name van de verordeningenaangaande de waterafloop-verhoudingen in de laagliggende landen, en van de bepalingen,aangaandedeinrichting en aanwending der bestaande technische krachten. Men schrijft uit Bergen op Zoom Kon men voor eenige dagen berichten, dat de ansjovisvisscherij op de Ooster—Schelde weder begou- nen was en menig werkman arbeid verschafte, de strenge vorst heeft alles doen ophouden. Niet alleen lijden de visschers schade doordat zij niet kunnen werken, ook de visscherijen worden bedreigd, daar er zich reeds eene aanzienlijke hoeveelheid ijs in de Schelde vertoont. Ter verduidelijking zij hier gezegd, dat op de Ooster-Schelde de vangst van ansjovis geschiedt door op ondiepe plaatsen groote driehoeken van staken aan te leggen, waarvan de basis open en de top voorzien is van een net. De visschen, die tusschen de beenen van den driehoek geraken, kunnen, daar de staken vast tegen elkander staan, nergens een uitweg vinden dan aan den top en komen zoodoende in het net terecht. Men kan licht begrijpeu dat het heel wat geld, moeite en tijd kost om de staken te plaatsen en het hout een betrekkelijk hooge waarde vertegenwoordigt. Komt er nu ijs, dan worden de staken als rietjes afgesneden en is de visscher genoodzaakt ze door andere te vervangenintusschen gaat de tijd van visschen door en moet hij het hout bij zulke ge- legeuheden gewoonlijk zeer duur koopen. Daarom wordt er zoolang mogelijk met het plaatsen der staken gewacht, maar een winter zoo als deze spot met alle voorzorgsmaatregelen en vrije visschers zullen dit waarschijnlijk gevoelig gewaar worden. Ook voor de oesters is de tegenwoordige koude allernoodlottigst. De hooge perceelen, waarop vele jonge oesters (breed) liggen, zullen vermoedelijk enorm lijden. 't Is dus niet te verwonderen, dat men hier reik- halzend naar verandering van het weer uitziet en het is voor de duizenden, die reeds zoolang op werk gewacht hebben, waarlijk te hopen, dat de lente of ten minste milder weer spoedig intrede. De rechtbank te Zutfen heeft Zaterdag be- schikt op het request van een kamerbewoner der gemeente Apeldoorn, ten einde alsnog geplaatst te worden op de kiezerslijsten voor den gemeenteraad, de Prov. Staten en Tweede Kamer der Staten- Generaal. Door den raad was afwijzend op zijn verzoek beschikt op grond, dat, hoewel overigens bezittende de innigste overtuiging gaf mij dat schrijven in de pen." /Overtuiging overtuigt zelfs een grooten geest als dien van onzen keurvorst. In zijn tent verwacht hij de getrouwe schaar tegen acht uur; bereid u daar op voor." #De keurvorst kent toch den vermetele niet, die het waagde, met zijn plannen tot in het heiligdom van den heerscher te dringen //Hij kent hem niet; ik echter stond in voor den schrijver," antwoordde de kanselier vriendelijk. Diep getroft'en drukte de eenentwintigste zijn lippen op de hand van den zieken man. ffO, kon ik u daarvoor loonen, heer; dat God mij spare, om u te kunnen bewijzen, hoe zeer ik u dank, u vereer doch wat kan ik, de naamlooze, voor Leopold von Randnitz Brandenburgs kanselier //Wat ge kunt Een diepe ontroering trilde in het gelaat van den edelman. „Als God u bewaart, veel, alles ge kunt een last met mij deelen, ge kunt mij het bewustzijn medegeven inhetgraf, dat niet alle hoop is verloren; ge kunt goed maken, wat Leopold von Randnitz eens aan de onschuld misdeed. Help mij den last dragen van een geheim, dat als een worm aan mijn ziel knaagt, dat ik tot nu toe alleen moest bewaren, want trots de edele opwellingen van het oogenblik, had ik het evengoed den wind kunnen toevertrouwen als mijn Elimar na mijn dood had hij er zich niet verder over bekommerd."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1