Eene parti] Wilgengewaai, en eene partij in Tronken met ifltm, ONTVANGEN: EENE PAJtTIJ JAPONSTOEFEN, Barneering, Knespen en verdere Made-Artikelen. 0 it H A A L 0NI)EKG0EDE!tEI\, Ter Neuzen. J. de Smidt-Pothoven. MA G A Z IJN In de Bazar IC. B 0 E S, VloosfijtsM, Ter Nenzen, Ml en anderc ART1KELEN. 01men plantsoen. zwarte Fantasiehoeflen en Flambaris, P. J. VAN DE SANDE te TER NEUZEN. Smyth's "Nonpareil" ZiAIMACHINES. ee Faitasie Scloera, Aae nranraie prijzen eerste soort Hand- en Trapnaaimaehiaes Mj Ant. Haierlincl, Schnttershof. Ter Nenzen, ZAAILUNZAAD Tepn lair Maart tan een Hellaniscle TninzaJnn, cm. THIS i CHilSEI in m Belgisclie Plantaariappelen OPENBABE VEBKOOPIHG. i, hum, UNIVERSAL DIEPPLOEGEN ONTVANGEN: 3©©3>a GEEN GRIJS HAAR MEER Openbare Verkooping. Een Woonhuis en Erf, grove RUHRKOLEN, Randen en Sclioorsteenstukken TE KOOP: fatsoenlijke Dienstbode Een Woonhuis en Erf, zwarte en gekleurde Fransche Merinossen, Cachemires, Thibets enz., N I E UWSTE SOOR TEiN is zoo even ontvangen IN LOSSING: ONTVANGEN: zijden en lakensche Petten, norti Ml* if* U» b TE KOOP Chilisalpeter, Kunstguano, Belgiesch Klaverzaad. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Februari 1888. Puik Paardenpeenzaad, rood en geel Mangelzaad STROOSNIJDERS. F. WALRAVEN, Miiidelen van vervoer. De Notaris I*. Rregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den COEGOllS- POLDER, op Donderdag 1 Maart 1888, des voormiddags 10 ure, verkoopen staande in voornoemdeu poldergemeente Axel staande in de Blikstraat, omtrent het spoor- wegstation Sluiskil, gemeente Ter Neuzeu. Te vergaderen aau de hofstede van Dekkkk, gemeente Axel, aan het kanaal. De Notaris P. Rreginans, te Axel, zal ten verzoeke van ANDRIES KLAA.SSEN Jz., timmer- man te Ter Neuzeu, op Woensdag 2!) Februari 1888, des namiddags 2 ure, in het Nieuw Koffie- liuis, bewoond bij J. A. Donze, te Ter Neuzen, te koop aanbieden Eerste Koop. in de Vlooswijksche straat te Ter Neuzen, kadastraal bekeud in sectie C no. 2535, groot 1 are 49 centiaren. Tweede Koop. naast het vorig, kadastraal bekeud in sectie C no. 2534, groot 1 are 26 centiaren. Beide bij den verkooper in gebruik en te aan- vaarden 1 Mei 1888. Bij de VERLOTING op Zaterdag 18 Eebruari 11., zijn de prijzen ge- vallen op de Nos. 55, 37, 94 en 129. C. E. KAYSER. die door de verlaging der WOL, aan zeer lage prijzen geleverd worden. (Systeem Prof. Dr. JAEGER). eene groote sorteering Groote keuze. Laagste prijzen. tot DONDERDAGAYOND scbipper Leeggangers met eene lading puike voor rekening van D. DE WITTE te Ter Neuzen. Groote hoeveelheid voorhanden en verkrijgbaar tegen verlaagde prijzen, bij Ph. J. MAERTENS, te Hulst. een uitgebreide sorteering BENEVENS alles aan uiterst gestelde prijzen. Ter Neuzen. M. JIJRRIJ. VAN VAN ONTVANGEN direct uit fabrieken van Engeland, Duitschland en Belgie eene fraaie sorteering behangselpapieren, randen en schoorsteenstukken, welke tot zeer lage prijzen worden verkocht. Stalen met prijsopgaven worden op aanvraag ter bezichtiging gezonden. Buitengewoon voordeelige inkoopen kunnen door uitverkoopers worden gedaan. leveren wilder garantie van goede xverking tot C 0 N C U R R E E R E A D E 1* RIJ Z E N met en zonder drieschaarstel, Amerikaansche „Deere" PLOEGEN en nlle itndere soorten, Houden steeds ruimen voorraad in alle LAARSJES, WERKSCHOENEN, MuilenKinderwerk enz. enz. SCIIOENMAKERSFORNITUREN, ZOOLLEER van af 80 cent, voordeelig CHAGRIN en VOERV ELLEN aan sterk concurreereuden prijs. A. MOGGRB, Ter Neuzen. D Lib met elke gewenschte garantie en onderricht bij J. C. SLIJPEN, Kleer- en Pettenmaker te Axel. znivere Belgisclie Plantaardappels (Watjes), A L S M E D E le revelaar, uit den Nieuwen Neuzenpolder, te bekomen bij J, A. DE JONGE te Ter Neuzen. metende 17 tonnen met volledigen inventaris. Te bevragen bij JOSEPHUS DE BRUIJN, scbipper te Ossenisse. van goede getuigeu voorzien, P. G., te Middelburg geplaatst worden. Adres Hofplein D 75 te Middelburg. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MA AND Van Vlissingen naar Breskens vin. 6,8,10,nm. 12,30 en 3,45 (uitkijkers, oud soort), bij J. B. KOOLE te Zaamslag. Dagclijks. Breskens Vlissingen 6,30 8,30 10,30 Zondag, .11 mm dug, Diiisdag, Donderdag en Vrijdag. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen. u Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele. Borssele naar Vlissingen vm. 7,30 nm. 2,45 7,50 3,05 6,vm. 10,30 6,20 10,50 1,— v 4,15 Woensdag en Zaterdag. NIEUWE EN GEBRUIKTE Nieuwe en gebrnikte Mr. Smid, Ter Neuzen. N.B. Neernt oude in ruiling over. EERSTE KWALITEIT (W -A. T T E IN), aan voordeeligen prijs, rechtstreeks uit Belgie ingevoerd, te bevragen bij AUGUST WAUTERS, Beurtscbipper te Sas van Gent (gele barge). De nieuue EDX- DO\ is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze baar binnen enkele dagen te doen ver- I dwijnen. Maakt het haarglansrijken zacht en verft niet. Prijs 85 eent. per flacon en f 1,50 per dubbele flacon. Alleeu verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Ee. DEL- LAERT; te IJzendijke bij L. J. BEVIN; te Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. Spoorweg Ter NeuzenMecbelen. v. TerNeuz. n. St. Nic. en Mech. 6,30 10,05 Sluiskil 6,38 10,12 Axel 6,48 10,20 .Hulst 7,08 10,40 Clinge 7,30 10,58 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,14 Mechelen 9,40 12,16 v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuz. 7,02 10,43 St. Nicolaas naar Ter Neuzeu 8,05 11,55 Clinge 8,24 12,15 Hulst 8,48 12,38 Axel 9,08 1,02 Sluiskil 9,17 1,10 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,20 CORRESPONDENTIE. v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,14 Autw. n. St. Nic. 7,12 9,15 10,55 2,03 3,40 6,21. St. Gillis u. Moerbeke 8,19, 12,13 5,01 f, Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 1,35 Spoorweg Ter NeuzeuGent. 5,50 6,00 6,12 6,34 6,57 7,19 8,30 6,05 7,30 7,48 8,10 8,30 8,40 8,50 8,12 5,15 7,41 6,26 v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 Sluiskil 6,08 Sluiskil (brug) 6,10 Philippine 6,15 Sas van Gent 6,20 aankomst 6,27 vertrek 6,40 Aauk. te Gent (kl. station) 7,13 te Gent (gr. station) 7,30 Selzaete 12,40 12,47 12,50 12,56 1,04 1,09 1,25 5,25 5,32 5,35 5,40 5,45 5,50 6,03 2,15 6,55 v. Gent (gr. statn. Ter Neuzen 8,34 12,15 Gent (kl. stat.) c aankomst Selzaete vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aauk. te Ter Neuzen 8,43 12,25 9,13 1,08 9,15 9,25 9,38 9,43 9,48 10,00 1,15 1,26 1,35 1,45 1,50 8,24 8,35 9,10 9,15 9,22 9,30 9,32 9,35 2,00 10,00 vm. 7,30 nm. 2,45 m 7,50 3,05 u 10,30 11> u 6,n 12,30 u 6,20 12,50 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,16 1,15 6,15 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,45 8,24 12,14 5,19 Selzaete n. Lokeren 6,35 9,18 1,10 6,04 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,17 8,22 Gentn. Brussel 7,39 8,20 9,40 11,07 12,24 1,54 4,15 4,45 5,05 8,11 8,26 9,50 Brussel n. Gent 5,13 6,20 7,20 7,25 9,30 11,09 11,55 2,00 3,00 4,47 5,33 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,35 9,39 11,00 11,10 1,22 4,13 7,00 7,23 9,28 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,52 4,07 11,06 11,52 1,57 2,55 5,31 6,05 Stoorabootdieust WalsoordenVlake. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 9,00 nm. 3,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 7,35 nm. 1,00 4,45 Wagendienst Hulst—Walsoorden Hulst n. Walsoorden: vm. 7,15 nm. 1,15 Walsoorden n. Hulst: ongeveer nm. 2,00 5,36 Spoorweg VlissingenRoosendaal. Vlissingen u. Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 Stooinbargedieiist tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00 Stoointrara Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingenvm. 5,00 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 2,00 3,30 5,— 6,30 8,— 10,15 Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2 45 4,15 5,45 7,15 9,00 11,00 VAN BEHANGSELPAPIEREN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 4