L J. I. van Waesberglie-Janssens Er J. G. AERRITSEH H, C, E, van IJsselsteijn it Hankie TIUNZADEN. Mr-Mel- en extra iM rooi Soilertotetzaail, Heineken's Bicrbrouwerij^Iaatschappij L. VAN VESSEM-THOLENS, Handelsberichten. Advertentien. VUURWEHK. Openbare Verkooping Een perceel Grond SEN PERCEEL CROUD, KIEZERS! OPEWBABE VERKOOPING. R OTTERBAM, Heineken's Beijersch Bier IL. van VESSEM-THOLENS, DANKBETUIU IXU. LI Ul II. openbaar verkoopen: TER XEIIZEX. Een Woonhuis en Erf, o TE BEKOMEN: WACHTENDE: Zuivere Belg. Plantaardappelen, Kunstmest en Chili-Salpeier te Ter Neuzen. PU1K GERSTE BIER, eener Vergadering naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Ralph Creyke, kap. Redfort, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. Van 17 tot en met 20 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 40 binnenvaartuigen op en 18 afgeschut. Rotterdam, 20 Februari. Gent. Londen, 20 Februari. ROE ItS VAN HET GELD. Belgisclr per 100 fr. f 47,55 a f 47,60 Engelsch per u 12,03 12,05 10 Febr. 17 Febr. I 24^00 I 26,00 I laioo 2o[oo I 2^60 I Op morgen, 22 Februari, hoopt onze geliefde vader, behuwd- en grootvader JACOBUS VERP00RTE zijn 50Bt™ geboortedag te herdenken. Zaamslag, Februari 1888. Heden overleeil zacht en kalra, onze ge liefde moeder, behuwd- en grootmoeder E. D E R It I IJ T E It. wed. I. van de Velde, in den ouderdom van 75 jaar en 6 maanden. I. VAN DE VELDE. E. VAN DE VELDE-Huisman. P. A. VAN DE VELDE. C. VAN DE VELDE-Visser. C. VAN DE VELDE. A. VAN DE VELDE-Glerum. M. C. HENGEVELD-Van de Velde. J. F. HENGEVELD. C. DE JONG-Van de Velde. M. C. DE JONG. A. C. BEUNKE-Van de Velde. H. E. BEUNKE. Mede namens kleinkinderen. Papendrecht, 18 Februari 1888. Voor de vele blijken van belangstelling, zoo wel van hier als uit Zeeland, op den 14 11. onder- vonden, ter heriuneriug van onze 25jarige echt- vereeniging, betuigen wij ook namens onze'kinderen, onzen innigen dank. F. SOLLEVELD. A. SOLLEVELD-Hunekeu. Amsterdam. De Notaris A. 11. van Rijsoort van Meurs, te IIulst, zal ten verzoeke van den WelEdelen Heer D. F. Ph. SEIJDLITZ, grondeigenaar, wo- nende te Hulst, op Zaterdag, den 25 Februari 1888, des namiddags ten 2 uren, in de berberg bewoond door den Heer Desire IJsebaert, op het dorp Rapenburg, gemeente Stoppeldijk, in het 1' R o o p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 8 aren 10 centiaren GROND, gelegen in de gemeente Stoppeldijk, bij het kadaster bekeud in sectie C nummers 738, 739, 740, 741, 742 en 743, in cijnspacht bezeten wordende door de wede Charles Louis Nonneman, werkvrouw te Stoppeldijk, tegen f 5,'sjaars. Row p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 8 aren 70 centiaren GROND, gelegen alsvoren, bij het kadaster bekend in sectie C nummers 719, 720, 721, 722, 723 en 724, in cijnspacht bezeten wordende door Cornelis Hermans, werkman te Stoppeldijk, tegen f 5,'sjaars. 3* K o o p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 4 aren 95 centiaren GROND, gelegen alsvoren, bij het kadaster bekend in sectie C nummers 563 en 564, in cijnspacht bezeten wordende door de wede Jo- sephus Vleeschkens, werkvrouw te Stoppeldijk, tegen f 4,'s jaars. 4e R o o p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 4 aren 55 centiaren GROND, gelegen alsvoren, bij het kadaster bekend in sectie C nummers 561 en 562, in cijnspacht bezeten wordende door de Erven Cornelis Dobbelaar, werklieden te Stoppeldijk, tegen ,f 2,20 'sjaars. 5e R o o p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 7 aren 32 centiaren GROND, gelegen in de gemeente Boschkapelle, bij het kadaster bekend in sectie B nummers 379 en 380, in cijnspacht bezeten wordende door Petrus Francies Lucas, klompen- maker te Boschkapelle, tegen f 5,20 'sjaars. E n 6" Ii o o p. Het RECHT van CIJNSHEFFING op 3 aren 92 centiaren GROND, gelegen alsvoren, bij het kadaster bekend in sectie B nummers 211 en 212, in cijnspacht bezeten wordende door Gijsbertus van Hulle, werkman te Boschkapelle e. a., tegen f 2,60 'sjaars. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kan tore van voornoemden Notaris. der FEESTV1ERI.XG bij gelegenheid van den IXTOCHT van den heer als BURGEMEESTER van HULST, op Donderdag 23 Februari 1888. 's Voorm. 9 uur Hronduitdeeliug aan de Armen van Hulst, van wege den nieuw-benoemden Burge- nieester, op het Landshuis. 's Voorm. 11£ uur verzamelen zich de Eerewacht en alle verdere Gezelschappen en Vereenigingen die aan de feeststoet ter ufhaling van den llurgeineester deelnemen op het Marktplein, om zich van daar te begeven naar het Stationsplein, en de aaukomst van den trein uit Belgie te 12 u. 20 m. af te wachten. Zoodra de trein van het Station Clinge is vertrok- ken zal dit worden aangekondigd door kauonschoten van de Walleu en het luiden der Stadsklokken. Tegen aankomst van den trein begeven de Leden van den Gemeenteraad zich met het muziekcorps Harmonieop het perron van het Station. Na toespraak door den waarnemeuden Burgemees- ter en muziekalen welkomstgroet, nemen de nieuwe Titularis en de Gemeenteraadsleden plaats in de voor hen bestemde rijtuigen en trekt de stoet langs de voornaamste straten naar het versierde Stadhuis, alwaar de installatie plaats heeft. Na afloop daarvan wordt door de kinderen der Opeubare School een Feestlied aangeheven, waarna de stoet wordt ontbonden. De stoet is samengesteld als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Brigade Marechaussee. De Vaandeldrager van de Eerewacht. le Afdeeling Eerewacht. Het Muziekgezelschap Harmonie." De Sclioolkindeven met hunne Onderwijzers. De Leerlingen der Teekenschool met hunneu Leeraar. Het gezelschap t, De Vroolijke Werkman." i/ De Herleving." u „Luctor et Emergo." De Ware Vrienden." u h De Burgerkring." n De Kunstvrienden." Het Zanggezelschap uApollo." Het Gezelschap //St. Willebrordus." a u De Batavieren." u a a St. Sebastiaan." De Leden der Feestcomiuissie. Een rijtuig waarin gezeten de nieuw benoemde BLRGEMEESTER, geescorteerd door den Commandant en Adjudant der Eerewacht. Rijtuigen, waarin gezeten de Leden van den Raad met den Secretaris en Gemeente- Ontvanger. 2C Afdeeling der Eerewacht. 's Avonds ten (5 uur van het Muziekgezelschap „Harinonie" en het Zanggezelschap „ApoIlo" op het Marktpleiu. 's Avonds 8} uur GROOT en SC1IITTEREND Men zie voorts de meer uitvoerige pro- gramma's De Feestcommissie, VAN RIJSOORT VAN MEURS, Voorzitter. H. L. J. MAERTENS, Ondervoorzitter. H. Th. J. FASSAERT. Mr. F. N. VAN DAM, Cere- moniemeester. H. H. M. WAUTERS. K. DE LOZANNE M. A. Th. MOORS. G. BOEL. G. CALLENFELS, Secretaris. De Notaris C. J. A. Fereken, te Ter Neuzen, zal op Woerisdag den 14 Maart 1888, des namid dags ten 2 uur, in het logement vIn den Boer", bij Ch. L. Hamerlinck, in de Lange Noordstraat te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen Ten verzoeke van de erven der weduwe ft DOMINICUS VAN LAERE lBte K o o p. zeer geschikt voor Winkelzaak, te Ter Neuzen, achter de Ilervormde kerk, kadastraal bekend in sectie C nummer 1188, groot 80 centiaren, thans bewoond door Verbiest. 2de K o o p. naast het vorige perceel, kadastraal bekend in sectie C nummer 2214, groot 73 centiaren. Deze perceelen worden afzonderlijk en in massa geveild en zijn te aanvaarden op 1 Mei aanstaande. Ten verzoeke van AMANDUS THIELMAN, landbouwer te Zaamslag 3de K o o p. op den hoek der Tholensstraat te Ter Neuzen, kadastraal bekend in sectie C nummer 1816, groot 1 are 30 centiaren, bewoond geweest door den heer T. van B. Waalkes. Desverkiezeude kan een bedrag van /"1000 op dit perceel gevestigd blijven. naast het vorige perceel, kadastraal bekend in sectie C nummer 1817, groot 72 centiaren. Deze perceeleu worden eveneens afzonderlijk en in massa geveild en zijn dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen ten kantore van gezegden Notaris. Kiest als lid voor de Tweede Ramer een man, bekend met de beboeften van het 4e en 5e district, iemand die onafnankelijk is, die er zelf belang bij heeft dat handel en nijverheid bloeie in onze streek, die durft en kan spreken en ons daardoor goed vertegenwoordigen kan, die ook in het 4e district den eersten stoot heeft gegeven aan het tot stand komen van den tram BreskensMaldeghem; als zoodanig bevelen wij met den meesten aandrang aan den heer te Ter Neuzen. EENIGE LIBERALE KIEZERS. Voor de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het district Oostburg wordt ten dringendste aanbevolen EENIGE LIBERALE KIEZERS UIT HET 5e DISTRICT. In weerwil dat in de vergadering van Volksonderwijs, verledeu Zondag te Oostburg gehouden, de beleefdkeid zelfs tegen- over onzen candidaat uit het oog is verloren, daar zijne candidatuur niet eens eene bespreking is waardig gekeurd, blijven wij als candidaat voor de Tweede Kamer aanbevelen den heer te TER \EUZE\. EENIGE LIBERALE KIEZERS. De Notaris 1». Rregmans, te Axel, zal ten verzoeke van W. L. D'HOOGE, koopman in vee te St. Jan Steen, op Zaterdag 10 Maart 1888, des namiddags 1 ure, bij J. J. Lauwens aan de statie te Axel, verkoopen 4 melkgevende Koeien, 4 kalfdragende Koeien,1 5 Kalfvaarzen, 5 Run- ders, 4 Hokkeliugen, 2 vette Vaarzen, 3 Ossen, 2 Hellandsche jonge puike Spring- stieren, 2 Kalvers, 6 Loopvarkeus, 2 Zeug- varkens dik van biggen en 8 Biggen. Ter Neuzen. H. DE KOK. EEN LADING GROVE voor rekening van J. A. STELLIXGSMA, Oostsluis, Ter Neuzen. KLAVER- en PAARDENPEENZAAD, Klaver-Guano, aan concurreerende prijzen en gewaarborgd. J. DE BREE, Ter Neuzen. De BIEREN uit bovenstaande brouwerij, gebotteld door den Heer G. H. PIETERSE, Oppert, Rotterdam, zijn verkrijgbaar gesteld bij den Heer Met verwijzing naar bovenstaande advertentie, beveel ik mij bij het ge- acbte publiek van TER NEUZEN en omstreken beleefd aan tot het leveren van en andere soorten. De prijzen zijn als volgt: lleiueken s Beijersch 11 cent per beugelflesch. Exp°rt11 v Lll^er9 i Engelsch Stout 18 flesch. Dale ale 18 j beugelflesch. Dubbel gerste .15 per flesch. Tevens nog- te bekomen per flesch 10 cent, per 10 flesscken 9 cent als- mede per ton en per J ton. Wederverkoopers genieten rabat. Ter Neuzen bij de Axelsche brug. Ondergeteekenden nemen de vrijheid, krachtens het ambt der geloovigen, bij dezeu alle meerderjarige manslidmaten der Nederd. Herv. Gemeente te ZAAMSLAG uit te noodigen tot het bijwonen op Vrijdag 24 dezer a. s., des avonds te half zes ure, in de voormalige Meestoof. Doel dezer vergadering is om met medewerking der genabuurde kerk van Axel de reforuiatie dezer kerk ter hand te nemen krachtens het ambt der geloovigen, en over te gaan tot het benoemeu van Ouderlingen en Diakenen, naar den re^el van 1 Tim. 3 en Tit. 1. Laat niemand, die de gereformeerde kerk en liaar belijdenis lief heeft, en dus losmaking van het Genootschap dringend noodzakelijk acht nu achterblijven. JAC. DE KOK. JAC. MISSU. C. DE KOK. K. DE KRAKER. J. DE PUTTER Cz. C. DE PUTTER Cz. Zaamslag, 21 Februari 1888. Bij weinig aanvoer bleven de prijzen bijna onveranderd. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 6,60 a 6,80, mindere 6,00 a 6,50. Rogge 4,90 a /5,10, mindere 4,50 a 4,80. Gerst 5,10 a 5,40. Haver korte 2,75 a 3,25, lange 2,00 a 2,60. Paardeboonen 5,60 a 5,90, mindere 5,00 5,50. Duiveboonen 6,25 a 6,75 Brnineboonen f 9,75 a 10,50. Witteboonen Walchersche 15,50 a 16,00. Erwten 7,00 a 7,25, mindere 6,25 a f 6,75. Kanariezaad besle f 8,00 a f 8,25, mindere f 7,00 a 7,75. Koolzaad 9,25 a 9,75. Eieren per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche f- a f Zeeuwsche Ajuin voor groote voor kleine y per 50 kilo. Tarwe, witte 100 k. Id. roode n Rogge n Gerst n Haver Boekweit, per hect. Duivenboonen Paardenboonen Koolzaad 100 k Lijnzaad Kempzaad n Lijnkoeken Koolzaadkoeken n Kempzaadkoeken n Eieren per 26 stuks Granen flauw met weinig handel. fr. 18,00 a fr. 18,00 a ft tt ~~r> W ft 14,00 14,25 14,00 14,25 17,00 17,50 17,00 17,50 13,00 14,00 13,00 14,00 14,00 14,00 13,75 13,75 13,25 13,25 23,00 25,'00 19^00 20|00 15,00 16,00 15,00 17,00 h 3,50 TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 3