Geinengde berichten. BURGERLIJKE STAND. Telegrafische berichten. In hoeverre deze aanval een bewijs is, dat de partij van den pretendent op den sultanstroon, de zoogenaamde Kemalapartij, niet van onderhandelingen zal willen weten, is moeielijk te zeggen wel kan men er uit besluiten, dat in elk geval de vrijbuiters er nog niet aan denken het lioofd in den schoot te leggen. Wat die onderhandelingen zelven betreft, over het voeren daarvan is nog niets uitgelekt, en voornamelijk door den inkoop te Penang der ge- scheuken voor den aanstaanden sultan is de buiten- wereld bekend geworden met de plannen der regeering, die niet in den smaak moeten vallen van Atjeh's gouverneur Van Teijn. Gisteravond werd in het //Kromme Rijn's Bierhuis" te Utrecht een groote openbare vergade- ring gehouden van de Utrechtsche Vrouwenveree- niging Excelsior." Als spreekster trad op /,Bur- geres Koedijk van Amsterdam." Het te behandelen onderwerp was: „De Vrouw en het Socialisme." Zooals het uitnoodigings-biljet luidde, hadden de Vrouwen het recht haar manuen mede te brengen TER \E1ZF,\, 21 Februari 1888. 's Konings 71e jaardag ging Zondag ook alhier niet ongemerkt voorbij. Van alle openbare en enkele particuliere gebouwen wapperde de nationale driekleur. Des middags werd door het corps Scherpschutters en het garnizoen eene parade ge houden op het marktplein. Gisteren gaven de VereenigingenIn liefde bloeiende, Neuzens Mannenkoor en de orkest Vereeni- ging Volharding eene gezamelijke uitvoering, die uitnemend geslaagd mag heeten. De ruime, net gedecoreerde zaal van het Neder- landsch logement was zeer goed bezet. De opening van den feestavond (eene sierlijke improvisatie van den voorzitter van ,/In liefde bloeiende)" de uitvoering van zangstukken door /Mannenkoor en vooral de met zooveel juistheid uitgevoerde nummers van Volharding maakten dezen avond tot een der geuoeg- lijkste, die wij in onze veste beleefden. De Soiree werd dan ook voor velen eene matinee het bal duurde tot in den morgen. Ook het muziekgezelschap Apollo bracht tot verhooging der feestvreugde het zijue bij. Na eene waudeling door de stad gemaakt te hebben, voerde dit gezelschap eenige nationale liederen uit op het Marktplein. Bij de heden gehouden verkiezing voor een lid van de Provincial Staten hebben in deze ge- meente 250 van de 438 kiezers hunne stem uit- gebracht. In de Zondag te Oostburg gehouden verga- dering der vereeniging ,/Volksouderwijs" zijn door het bestuur als candidaten voor lid der Tweede Kamer van dit district aangewezen de heeren P. C. J. Hennequin, Arie Smit, J. G. Gerritsen, J. Otto Risseeuw, H. J. Bool, Mr. E. Eokker, W. C. de Smidt en H. G. Hammacher. Op Zondag 26 dezer zal defiuitief een candidaat gekozen worden. Door het comite belast met de leiding der verkiezingeu in R. C. geest, in't kanton Oostburg, is tot candidaat gesteld Dr. Schaepmau. Het hoofdkiesdistrict Hontenisse telt 3421 kiezersdaaronder is slechts een lodger. Gedurende de eerste helft der maand Jauuari jl. zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden, aan de adressen van L. de Clercq te 's Gravenhage, J. P. van Hoeke te Middelburg, Andriesse te Lokeren, Khi- chersman te Ostende, Amalie Pohl te Riga. Door het hulppostkautoor te Axel aan het adres van: C. D. van Linge te Antwerpen. Door het hulp- postkantoor te Zaamslag aan het adres van C. Martens te Gent. Zaamslag. Thans kunnen we met zekerheid melden, dat Ds. H. W. Brandt, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier, het op hem uitge- brachte beroep naar die gemeente te Kruisland (class. Breda) heeft aangenomen. Onder leiding van de heeren A. H. de Vries en J. de Vos is jongstleden Vrijdag, den 17 dezer, alhier een gemengd zangkoor opgericht, dat geregeld tweemaal per week bijeeukomeu zal, teneinde zich in den zang te oefenen. Heeft de" aanvankelijke deelneming niet ten voile beantwoord aan de verwachting, die men daarvan koesterde, toch is het aantal leden reeds voldoende, on) met de zanglessen een aanvang te nemen. Aanstaanden Vrijdagavond zal dan ook de eerste les gegeven worden, en wij twijfelen er niet aan, of weldra zal de belangstelling en deelneming voor deze nuttige zaak meer algemeen worden. Het volksgezang toch, dat ook in onze gemeente nog altijd zeer gebrekkig is en bij voorkomende gelegen- heden vaak ontaardt in het uitgalmen van ouzedelijke straatliederen, kan daardoor ongetwijfeld zeer ver- beterd en veredeld worden. M ij hopen dan ook met vertrouwen, dat het nut dezer vereeniging alom moge begrepen en erkeud worden, en dat weet hem zelf nauwelijks meer Zij zweeg. toen zij de blikken der jonge lieden vragend op zich gericht zag, en vereolgde bedaarder Doch mijn zoon mocht ik u iioemen, uit den diepsten grond van mijn hart. Vaak is het mij, als ik u aauzie, alsof mijn eenig kind nog leeft, mijn jongen, aan wiens graf ik stond. Dan denk ik: zooals gij zou hij thans zijn doch het mocht niet zoo zijn voorbij, voor altijd voorbij (Wordt vervolgd.) alien, die daartoe in staat zijn, gaarne met ware belangstelling het hunne zullen bijdragen, om de duurzaamheid der vereeniging te bestendigen en haren bloei te bevorderen. Axel. Bij Prov. blad n°. 22 van 16 Febr. jl. is goedgevonden dat de loting voor de nationale militie voor de gemeeuten Sas van Gent, Philippine en Overslag, welke op 13 dezer niet overeenkomstig art. 30 al. 3 der wet van 19 Aug. 1861 (Staats- blad n°. 72) heeft kunnen plaats hebben, zal ge- schieden te Axel, op Vrijdag 2 Maart a. s., des middags te 12 ureu. Axel. De voordracht voor de betrekking van onderwijzer aan de opeubare lagere school alhier bestaat uit de heeren H. Crausberg te Axel, P. J. Kousemaker te Nisse en J. Rietdijk te Zuid- Beierland. Westdorpe. Door de leden der vereeniging //De Eerewacht" werd verleden Zondag 's Konings ver- jaardag op gezellige wijze herdacht. 's Namiddags 5 ure had een bijeenkomst plaats ten hnize van de kiuderen Kerckhaert, waarnade leden stoetsgewijze door het dorp een waudeling maakten en bij de contribueerende leden heeren herbergiers, zich aan eenige ververschingen te goed deden. Genoegelijk werd de avond doorgebracht terwijl ons volkslied meermaleu blijk gaf dat het Neer- landsch bloed sneller dan ooit door de aderen vloeide, de algemeene geestdrift was groot en getuigde eveneens dat de eensgezindheid onder de leden, de vereeniging tot sieraad strekt. Kiuiton Oostburg1. //Geld is de ziel van de negotie." Dit was zeker het hoofdbeginsel't welk het bestuur der muziekvereeuiging te Oostburg betracbtte bij de overweging of er bij gelegenheid van het 25jarig bestaan der genoemde vereeniging feest zou worden gevierd of niet. De opgeroepeu leden en belangstellenden beslisten met algemeene stemmen, dat dit jubile niet onopgemerkt zou voorbijgaan. Eene commissie van 18 personen zal zich belasten met de inzameling der gelden. Tot voorzitter werd benoemd de heer M. Risseeuw en tot secr.-penningmeester de heer J. Noest. Of er nu in September feest zal zijn De tijd zal alles en ook dit leeren. 's Gravenhage, 21 Februari. Tweede Kamer. Bij het voortgezet debat over de verbetering van de Berkel drongen de heeren Viruly en A. Mackay aan op verhooging van rijkssubsidie ten bate der ingelanden. De heer Van den Bosch was tegen het ontwerp daar door afstemming rechtvaardiger regeling verkregen zou wordende Minister van Waterstaat verdedigde het ontwerp. Maandag voortzetting. Donderdag Indische pakketvaart. "rechFtszaken Arrondissements-reclitbank te Middelburg De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Febr. uitspraak gedaan in de volgende zaak M. P. A. P., te Middelburg, (zie het no. van 15 Febr. jl.) is wegens het aan hem bij akte van dagvaarding ten laste gelegde vrijgesprokende kosteu te dragen door den staat. Waar een tournure al niet toe dient! Terwijl'te Amsterdam in de Warmoesstraat Woens- dagavond een nieuwe slagenj in brand stond, zat de°baas met zijn gezin in Circus Carre, de vrouw des huizes (naar men verzekert) met een tournure opgevuld met al wat het gezin aan kostbaarheden en" kleenoodien bezat. Man, vrouw en meid zijn in arrest genomen. Tengevolge van het eten van worst lijdt een geheele familie te Leiden aan de vreeselijke trichinen- ziekte. Om deze ziekte, die zich al meer ook in ons land gaat vertoonen, na in Duitschland duizenden slachtoft'ers te hebben gemaakt te voorkomen, behoort men vleesch en worst voor het gebruik, door en door goed te koken of het vleesch geheel gaar te braden. Tegen dezen hoogen warmtegraad zijn de trichinen niet bestand. Een man te Waspik trouwde voor de 2" maal en werd daardoor vader van den 20jarigen zoon der weduwe. Dit huwelijk scheen echter niet veel geluk op te leveren, zoodat de politie, naar aanleiding van de loopende geruchten, een onderzoek instelde. Nu bleek dat de man in zijn eigen huis een door kettingen afgesloten vertrek bewoonde uit vrees voor mishandelingen van de vrouw en den zoon. Toch ontving hij van hen slagen met klompen en zelfs messteken. De politie maakte proces—verbaal op. Uit Hoogvliet en Hoekschewaard wordt van den 17 dezer gemeld, dat den handel in vlas in de vorige week op het land druk en levendig was en er belangrijke partijen omgezet werden. De prijzen liepen wegens de verschillende kwaliteit uiteen, maar bleven over het algemeen vast en hielden zich goed staande. Oud vlas is maar zeer weinig meer voorhanden. INGEZONDEN STUKRE N. Mijnheer de Redacteur Voor onderstaande regelen, verzoek ik u plaatsing in uw eerst volgend blad. De heer Mr. Thomaes verklaarde in een ingezon- den stuk, voorkomende o. a. in de Ter Neuzensche courant van 18 Februari jl. dat hij niet wist of ik hem recht goed had begrepen, toen ik het genoegen had den geachten schrijver ter loops over het protectionisme te spreken. Vooraf wil ik zeggen, dat de heer Thomaes op den vooravond der verkiezing, onberispelijk hau- delde, door openlijk zijue zienswijze over het protec tionisme, de groote vraag van den dag, uiteen te zetten. Betreurenswaardig, dat dit loffelijke voorbeeld niet meer navolging vindt, daar de kiezers hierdoor zouden gevrijwaard worden, inannen te kiezen, die uadat zij gekozen zijn, misschien van opinie zouden kunnen verandereu. Volgens mijne meening, heb ik den heer Thomaes zeer goed begrepen, door hem als iemand te be- schouwen, die protectionisme noodig oordeelt tot instandhouding van onze larnlbouwnijverheid. ZEd. bevestigt dit trouwens volkomeu in zijn ingezon- den stuk. Ik wil echter toegeven, dat ik mij niet kon voorstellen, dat iemand die bescherming voor geheel ons land wenschelijk, ja hoog noodzakelijk acht, eene uitzondering maakt voor een in vergelijking zoo uiterst klein strookje van dat land, hetwelk naar ZEd. zienswijze voorloopig niet direct zou gebaat worden door het beschermend stelsel, iets dat ik den heer Thomaes ten zeerste moet betwisteu. Dat ik ZEd., die zich als protectionist verklaarde, geen toestemming vroeg hem als zoodauig bij zijne benoeming voor lid der Staten behulpzaam te zijn, is zeer juist, maar volgens mijne zienswijze, ook totaal overbodig, daar men toch niet veronderstellen mag, dat men iemand ongenoegen doet, in het helpen verkrijgen van datgeue, wat hij gaarne wenscht te bezitten, indien dit althans geschiedt door eerlijke middelen en ik geloof wel dat Mr. Thomaes, de door mij gebruikte wel als zoodanig zal beschouwen. Zoo de heer Thomaes lid der Prov. St. wordt, dan mag men met recht vermoeden, dat hij (protectionist) iemand als lid voor de Eerste Kamer zal kiezen, die in hoofdzaak zijne zienswijze zal zijn toegedaan, en mocht ZEd. soms zelf geroepeu worden die betrekking te aanvaarden, dan kan hij nooit voor vrijhandel in deze tijdsomstandigheden stemmen, wil hij, en hij zal dit getrouw blijven aan de door hem atgelegde verklaring. In zulk een geval zal hij in de eerste plaats verplicht zijn een open oog te hebben voor de be- langen van Nederland, al mocht ook volgens zijne zienswijze er een stukje grond te vinden zijn, dat geen dadelijk belang bij beschermende rechten zou hebben. Ik vermeen om bovenstaande redenen het recht gehad te hebben, Mr. Thomaes alsprotectionistisch gezinde candidaat te stellen. Onder dankbetuiging Uw Dienaar, F. HO M BACH. Van 1 tot 15 Februari 1888. AXEL. Geboorten. 4 Febr. Franciscus, z. van Aloysius Cortvrieudt en van Johanna Mathilda van den Bulcke. 7 Febr. Jan, z. van Jan Penne en van Tanneke de Kraker. 10 Febr. Tanneke Anna, d. van Jan van Eijk en van Maria Maas. Jan- neke, d. van David Koster en van Neeltje Jansen van Rosendaal. 12 Febr. Alexander Jacobus, z. van Johannes Steppe en van Paulina Kamoen. 15 Febr. Janneke, d. van Marinus Yzebaert en van Cornelia den Hamer. Overlijden. 1 Febr. Jacomina Jansen van Rosendaal, oud 82 j., wed. van Abraham Vergouwe. 2 Febr. Cornelia Branders, oud 66 j., echtg. van Jan Scheele. 3 Febr. Jacobus van Doeselaar, oud 15 m., z. van Jan en van Geertrui Hamelink. 5 Febr. Maria Overdulve, oud 15 j., d. van Jacob en van Leuntje de Pooter. 12 Febr. Marinus Pieter Buter, oud 6 w., z. van Marinus Pieter en en van Elizabeth de Blaeij. 13 Febr. Dina Ver- poorten, oud 73 j., echtg. van Dominicus Jansen. 14 Febr. Jacomina van Oosten, oud 75 j., wed. van Francois Hamelink. 15 Febr. Jan Wisse, oud 75 j., echtg. vau Catharina Drabbe. C L I N G E. Huwelijks—voltrekkingen. 15 Febr. Machiel de Backer, oud 62 j., weduwn. en Maria Jmuisa Wauters, oud 46 j., wed. Geboorten. 4 Febr. Hubertus Clementinus, z. van Constantinus Vermeirssen en van Maria Stephania Pieters. 11 Febr. Eulalia Stephania, d. van Alfons Fierens en van Maria Sophia Venlie. Overlijden. 2 Febr. Maria Seraphina Smel, oud 4 in., d. van Alouisius Franciscus en van Seraphina de Wilde. H O E K. Huwelijks-aangiften. 10 Febr. Adriaan Tolle- naar, oud 26 j., jm. en Sara Ilaak, oud 19 j., jd. Willem Geelhoedt, oud 43 j., weduwn. en Maria de Feijter, oud 43 j., wed. Geboorten. 3 Febr. Maarten, z. van Adriaan Dieleman en van Neeltje Geelhoedt. 11 Febr. Jacobus Absalon, z. van Thomas Meertens en van Jozina de Regt. 14 Febr. Jacobus, z. vau Petrus Klaassen en van Maria de Groote. Servaas Pieter, z. van Franpois Dieleman en van Cornelia Donze. Overlijden. 1 Febr. Reinier de Fouw, oud 48 j., echtg. van Wilhelmina Cornelia van Tatenhove. 4 Febr. Anna Cornelia Leijs, oud 37 j., echtg. vau Dirk van Driel. 14 Febr. Francois Dieleman, oud 3 m., z. van Willem Geerard en van Cornelia Dekker. HONTENISSE. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Febr. Eduardus van den Bergen, oud 31 j. jm. en Dorothea de Bakker, oud 30 j., wed. 15 Febr. Pieter Fran- cies Blommaart, oud 41 j., weduwn. en Rozalia van Remortel, oud 47 j., jd. Geboorten. 1 Febr. Joseph, z. van Judocus de Waal en van Maria Louisa de Theije. 3 Febr. Josephus Johannes, z. van Jan Francies Weesepoel en van Pauline Neve. 4 Febr. Mathilda Elisa beth, d. van Theophile Weemaes en van Judoca Felicitas van Braband. Josephus Maria, z. van Petrus Neve en van Elisabeth Taalman. 10 Febr. Honore, z. van Jan Francies Verdurmen en van Louisa Verdurmen. 14 Febr. Aloysius, z. van Jan Francies Hoop en van Johanna de Waal. Overlijden. 3 Febr. Pieter Augustinus Egger- mont, oud 66 j., echtg. van Anna Maria Mel. 6 Febr. Maria de Kock, oud 19 j., d. vau Pieter Francies eu van Carolina Staal. Paulina Kuijpers, oud 59 j., echtg. van Pieter Verdurmen-. 9 Febr. Josephus Maria de Cock, oud 7 m., z. van Pieter Francies en van Johanna Cornelia van Eerdenburgh. 11 Febr. Apolonia Asselman, oud 79 j., wed. van Albertus van Bellen. 12 Febr. Apolonia Broekaart, oud 5 m., d. van Adriaan en van Louisa de Deijn. KOEWACHT. Geboorten. 1 Febr. Maria Eulalia, d. van Dominicus van der Goore en van Eulalia de Vliegher. 2 Febr. Emerentia Maria, a. van Josephus Cor- nelis van Overloop en van Maria Philomena de Witte. 3 Febr. Leontina Maria, d. van Theo phile de Smet en vau Johanna Herwegh. Petrus Antonius, z. van Josephus Heuricus Herwesjh en van Maria Antoinette de Vliegher. 8 Febr. Emma Maria, d. van Christina Meerte. 13 Febr. Aloysius, z. van Pieter Joannes van de Walle en vau Ma- thilde Gijsel. 14 Febr. Honorina Maria, d. van Aloysius van Regenmortel en van Maria Coleta Verstraeten. Overlijden. 4 Febr. Sophia van Vlierberghe, oud 78 j., wed. van Pieter Anthonius Muijlaert. SINT JANSTEEN. Huwelijks-voltrekkingen. 8 Febr. Hendrik Schoof, oud 30 j., jm. eu Cecilia Franciesca Boussen, oud 30 j., jd. Benedictus van de Goore, oud 36 j., jm. en Mathilda d'Hondt, oud 34 j., jd. Geboorten. 9 Febr. Amelia Maria, d. van Francies Roels en van Maria Ludovica van Daele. 11 Febr. Octavia Prudentia, d. van Frederik d'Hooghe en van Philippina Rombout. 13 Febr. Christina, d. van Michiel Theodorus de Schreuner en van Barbara Crombeen. Overlijden. 1 Febr. Dominica Janssens, oud 7 m., d. van Charles en van Coleta van Cleemput. 4 Febr. Carolina Petronella Imaiult, oud 6 in., d. van Wilhelmus Cornelis en van Maria Elisabeth Liesoij. 5 Febr. Anna Catharina Verstraten, oud 74 j., wed. van Constantinus de Wilde. 6 Febr. Juliana de Vos, oud 49 j., wed. van Hendricus Bonne. 10 Febr. Alphonsius Ver- 1 straeten, oud 7 in., z. van Franciscus en van Rozalia Verspeeteu. 13 Febr. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Michiel Theodorus de Schreuner en van Barbara Crombeen. 2 E E T IJ I) I N G E IV. Van 17 tot en met 20 Febr. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 17 Febr. Eng. stooinb. Ousel, kap. Jenuings, van Antwerpen met stukg. Eng. stoomb. Wood stock, kap. Fulton, van Leith met ruw ijzer. 19 Febr. Eng. stoomb. Ella Constance, kap. Berry, van Middlesbro met ruw ijzer. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Nash, van Londen met stukg. 20 Febr. Noorsche bark Albetros, kap. Fallaksen, van Risoer met ballast. Van 17 tot en met 20 Febr. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 18 Febr. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Richards, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Ousel, kap. Jennings, naar Barrow met stukg. Eng. stoomb. Glendale, kap. Willes, naar West— Hartlepool ledig. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 17 Febr. Eng. stoomb. Norma, kap. Dimberline, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. 18 Febr. Eng. stoomb. Ralph Creyke, kap. Redfort, van Goole met stukg. 20 Febr. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lnmley, vau Londen met stukg. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, van Goole met stukg. Uit deze haveD zijn vertrokken komende van Gent 17 Febr. Eng. stoomb. Clifton Grove, kap. Morgans, naar Liverpool met phosphate. Duitsche stoomb. August, kap. Bothe, naar Bremen ledig. 18 Febr. Eng stoomb. Emmanuel, kap. Harforth, naar Amsterdam ledig. Eng. stoomb. Exmoor, kap. Osborne, naar Dublin met phosphate. 19 Febr. Eng. stoomb Jessie Emelie, kap. Gerard, naar Amsterdam ledig (komende vau Selzaete). Eng. stoomb. Norma, kap. Dimberline, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, '•L CD

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 2