Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2376. Woensdag 22 Februari 1888. 28e Jaargang, AAKBE8TH0IKTG. A AN BESTED EN ZONDEK N A AM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind vernchijjnt Minsdag- en Vrljdagavond bij den uitgevcr P. J. VAN D E S A N D E te Ter Neuzen. Burgemeester en V eihouders van 1ER NE1 ZEN zullen "op Dlusdug, 28 Febrnari 1888, des voor- middags 11 uren, in het geineentehuis aldaar, *in het openbaar, bij enkele inschrijving, in twee perceelen, 1°. het onderhouden van en het doen van herstellingen a»n de gebou- wen en andere gemeente-eigen- dommen, gedurende 1888 2°. het uitvoeren van eenige verf- en BEIIANGWERKEN. De bestekken liggen, van 20 dezer, ter lezing en zijn verkrijgbaar ter gemeente-secretarie. Inlichtingen zijn te bekoinen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zaterdag, 25 dezer, 's namiddags, 2 uren. Ter Neuzen, 16 Februari 1888. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. De Duitsche Rijksdag heeft in tweede lezing de socialistenwet aangenomen, maar het voorstel van Windhorst om den kleinen staat van beleg op te heffen is met 153 tegen 100 stemmeu verworpen. Lang werd er gesproken over de al of niet geldigheid van eenige veikiezingen van 22 Februari 1887 en waartegen in der tijd bezwaren zijn ingediend. Zij betroffen ook de keuze der afgevaardigdeu Eugen Richter, leider der Duitsch-vrijzinuigen, en Dr. Rein oldeen vertegenwoordiger der nationaal- liberalen. Aanleiding daartoe had het feit gegeven, dat de vergaderingen, van het sociaal-democratisch verkiezings-comite door de politie waren verboden en wel op groud van de bepalingen der socialistenwet, die tegen vereemgingen zijn gericht, welke zich omverwerping van het bestaande ten doel stellen. De socialisten liadden toen geen tijd meer, zicb voor de stemming te organiseeren en beweren, dat hunne algeineene deelnemiug aau die stemming van invloed had kunnen zijn op de keuze van een afge- vaardigde. Ofschoou de meerderheid van den rijksdag voor toelating is, zijn de beide heeren toch zoo loyial, hun mandaat er aau te geven. Veel opspraak verwekt ook het geheime bond- genootschap tusschen Duitschland en Spanje, in 1884 gesloten tijdens het verblijf des Konings in Berliju en buiten weteu van Spanje's minister van FE3XJILH.ETON. Historisch verhaal van H. H. „Ik had het kunnen vermijden, deze neiging te voeden," vervolgde moeder Anna, „ik had u, die ik bijna als mijn eigen geliefd kind beschouw, kunnen zeggen vermijd mij, of ik had mijn deur voor hem kunnen sluiten, voor hem, dien ik als een zoon liefheb, van het eerste oogenblik af, dat hij dezen drerapel overschreed; de Almaehtige ver- geve het mij, ik vermocht beide niet en nu hoe zal dat eindigen //Met mijn ellende, moeder Anna," zei het jonge meisje weenend, „meer dan eenmaal liet mijn vader zich wenken ontvallen, die mij ontzetten. Ook met u zal hij spoedig spreken, ge weet, hoe hij u vereert, gij mildegoede zooals alien heinde en ver. Op een wijze, die niet misverstaan kon worden, noemde hij den naam van jonker Elimar von Randnitz, doch ik wil liever sterven, dan de echtgenoot worden van dien woesteling Daar buiten werden naderende schreden gehoord, een slauke jonge man in een ruitermantel gehuld, den schitterenden helm op het blondlokkige hoofd, stapte op het huisje van moeder Anna toe, om het dadelijk daarna te betreden. buitenlandsche zaken. De overeenkomst moet van dezen inhoud zijn Wanneer Frankrijk Marokko aarrvalt, dan zulien Duitschland en Spanje gemeen- schappelijk diplomatieke stappen tegenover Frankrijk uemen; Spanje mag echter niet buiten toestemming van Duitschland militair optreden. Alphonsus vond, dat dit artikel Spanje te zeer bond, maar zijn tegen- stand werd door Bismarck en Cauovas del Castillo overwounen, die niet wilden hebben, dat Spanje de lucifer voor een algemeenen Europeeschen brand in handen zou hebben. Wat het tractaat overigens behelst wordt niet medegedeeld. De conferentie der militaire bevelhebbers in de westelijke provincien van Rusland heeft tengevolge gehad, dat er een rapport aan den Czaar is ver- zonden, waarin verklaard wordt, dat zelfs voor het voeren van een verdedigingsoorlog op dit oogenblik nog de noodige middelen outbreken en dat de nieuwe versterkingen nog niet de noodige garnizoenen hebben verkregen. Men meent ook, dat Rumenie zich bij de triple alliantie heeft aangeslotcn en als dit waar is, dan zou Rusland zich met geweld een doortocht moeten banen om in Bulgarije te komen. Die alliantie is voor den Czaar een leelijke streep door de rekening, vooral zoo ook mogendheden, van den tweeden rang toetreden tot het verbond, dat den vrede ten doel heeft. Te Weenen worden onderhandelingen gevoerd tusschen graaf Kalnoky, vorst Reusz en vorst La- bonoff over de mogelijkheid om de Bulgaarsche kwestie op eene conferentie te regelenmaar on- dertusschen geeft zich de Russische diplomatie te Koustantinopel alle mogelijke moeite om eene toe- uadering tusschen vorst Ferdinand en den Sultan te verhinderen. Zoodra men te St. Petersburg wist, dat het de bedoeliug van de Porte was otn Kiasim Bey als Turksch commissaris naar Sofia te zendeu, tra'chtte Von Nelidoff dit op alle mogelijke wijzen te verhinderen en dreigde zelfs met het afbreken van de diplomatieke betrekkingen. Kiasim Bey is thuis gebleven, zoo 't heet wegens ziekte, maar werkelijk ten gevolge van een telegram uit de Newa-stad. Nu kwam de Bulgaarsche regeering in verzetzij wees er op dat het tractaat van Berlijn de benoeming van een Turksch commissaris voorschreef, of dat de Porte anders de onafhanke- lijkheid van Bulgarije erkende. Zoo zit de knaap aan den Bosporus weer deerlijk in 't nauw. Ook weet men niet, wat met het volgende zaakje is aan te vangen. Men wet.e, dat de vorst van Monte negro voor eenigen tijd van de Porte de uitlevering heeft verlangd van de Montenegrijuen, die aan den mislukten aanslag op Boergas hebben deelgenomen en die zich door de vlucht op Turksch grondgebied aan de woede der Bulgaarsche boeren hadden ont- trokken, doch slechts om door de Turksche auto- riteiten achter slot en grendel te worden gezet. De Porte weigerde en daar kan de vorst uit de „Koin tot u zelf, Ilga," zei moeder Anna haastig. /George komt, ik hoor hem in voorhuis reeds spreken met mijn getrouweu Kaspar de wan- trouwende oude, die tot dusver niemand beminde dan mij, wier bescliermer hij sedert jaren is, heeft voor hem zijn hart geopend het schijut mij bijna een wonder." Inderdaad werden stemmen gehoord die van een ouderen man en een jeugdige, frissche wel- luidende stem, die hem antwoordde. Nu werd na een zacht kloppen de deur geopend voor een gast, die overtuigd was van een welkome ontvangst, en de jonge man, waarover de beide vrouwen zoo pas nog druk hadden gesproken, gelijk tevoren de kanselier Von Randnitz en zijn zoon, trad het vertrek binnen. Moeder Anna trad hem begroetend tegemoet, hartelijk boog hij zich over de hem toegestoken hand en drukte haar aan zijn lippen, toen hief hij het hoofd op en zijn blik viel op Ilga, die zich in een hoek van het venster had teruggetrokken. Een vreugdeblos overtoog het gebruinde gelaat van den schoonen jongen man, met de donkere stralende oogen, den fijneu, door een blonden baard en knevel omschaduwden mond en de uitdrukking van moed en verstand op het edele voorhoofd. z/Genadige jonkvrouw," zei hij in zichtbare verwarring, ,/ik hoopte ik geloofde niet u bier te zullen vinden vergeef den ongeroepen indringer! Moeder Anna, die den eenzame en naamlooze een Zwarte Bergen niets aan doen, maar nu komt de Czaar met dien eisch. Nelidoff speelt op zijn poot te Koustantinopel en wat zal de Porte nu Men ziet hieruit weer hoe Rusland te werk gaat in de Oostersche kwestie en dat het hoog tijd wordt de Moscovieten wat te ringelooren. In het Engelsche Lagerhuis wil men meer weten van de bloemrijke taal en de zinspelingen hier en daar geuit. Bismarck heeft gesproken van ^andere mogendheden," waarvan de vredesliga zich de mede- werking heeft verzekerdde admiraal Hewett heeft te Genua een toast uitgesproken en gezinspeeld op een vereenigden strijd van Engelsche en Italiaansche vloten de Duitsche en Oostenrijksche pers spreekt af en toe van een bevriende mogendheid, op welke men te Berlijn en te Weenen kan rekenen. Sir James Fergusson kan niet meer zeggen, dan hij reeds gezegd heeft en Laboucheve kondigt een amendement aan op het adres van antwoord, waarbij het Huis verklaart, dat het onderricht wenscht te worden over de door Engelaud beloofde ondersteuning, in geval Italie in oorlog met Frankrijk mocht geraken. Dat is dus /,de stok bij deur, op den man af." Men begint zich zeer ongerust te maken over den Afrikaanschen reiziger Stanley. Van Emin- Pacfta zijn brieven outvangeu, waarin deze meldt, dat hij sedert 15 Oct. niets omtrent Stanley ver- nomen heeft. In gespannen verwachtiug ziet men in den Congo-staat de aankomst der posten te gemoet en maakt men zich gereed om eene expeditie uit te rusten, die hem zal gaan zoeken. Moge het succes dan gunstig zijn Z. M. de Koniug heeft zich, naar wij met groot genoegen veruemen, eergister en gister weder veel beter gevoeld dan in de laatste dagen het geval was. Van alle zijden des lauds en uit den vreemde werden eergisteren brieven en telegrammen van gelukwensching met Zr. Ms. verjaardag ten Paleize ontvangen, sommige vergezeld van prachtige bloem- ruikers en andere geschenken. H. M. de Koniugin heeft ditmaal die honderden telegrammen en brieven geopend en doen beant- woorden, een taak die Z. M. anders zelf op Zich neemt, doch die Hij nu niet kon vervullen. II. M. en H. K. II. Prinses Wilhelmina ver- rasten eergisterochtend reeds vroegtijdig den Ko- ninklijke Gemaal en Vader met een paar prachtige bloemenkorven en enkele koslbare cadeaux waar- onder een tafelkleed door de Prinses zelve bewerkt. H. M. de Koningin en Prinses Wilhelmina zijn Zondag, naar het gerucht wil, weder aan een ernstig gevaar ontsnapt. Terwijl zij zich door de smaakvol versierde straten der residentie lieten rijden, viel een kleine vlag op een der paarden, waardoor dit schichtig werd en het op een loopen trachtte vluchtig tehuis bood, dat hij wie weet hoe spoedig moet verlaten, moeder Anna is de oorzaak, als haar goedheid mij al te indringend maakt. Een woord, een wenk en ik ga." Ilga had zich hersteld hartelijkheid, geen dieper gevoel klonk uit haar stem, toen zij ant woordde #Blijf, George, wij hebben geen geheimen te behandelen, en niemaud mocht ik om mijnentwil den toegang sluiten tot deze plaats des vredes, waar men beter gevoelt, edeler niet waar, ook gij hebt het ondervonden ,/Ilet is mij, als was hier het tehuis voor den moeden zwerver," riep George met schitterende oogen, //als omsloot deze kleine ruimte al het geluk, al het goede, waarnaar mijn hart sedert lange, lange jaren heeft gesmacht, en mij nu te moeten losscheuren van dit tehuis misschien om het nooit weer te zien dat valt mij zoo zwaar, zoo zwaar Hij wendde zich af, als moest hij voor de beide vrouwen zijn diepe ontroering verbergen. Vriendelijk trad moeder Anna op hem toe, met moederlijke liefde legde zij haar hand op den schouder van den jongen krijgsman. //Met Gods hulp is deze dag nog verre of,' een schaduw van bezorgdheid gleed over haar fijn besneden gelaat, „zal er andermaal worden storm geloopen //Ge zwijgt, George, ge zijt ontroerd Uw komen is het een afscheid te zetten. Oumiddelijk toegeschoten hulp voorkwam gelukkig ernstige onheilen, zoodat het Prinsesje, dat een oogenblik natuurlijk angstig was, weinige uren ater 9 uur in den avond in een gesloten lofrijtuig, vergezeld van een kamerheer en een lofdame, naar de woning van mevrouw Van Lennep op de Koniuginnegracht reed, waar zij zich in het afsteken van het vuurwerk verlustigde. Op weg daarheen werd het Prinsesje in het Voorhout levendig toegejuicht en begroet met het »Wilhelmus." Bij het Magdalenahuis te Zetten zal eerlang een gesticht verrijzen voor kinderen, voor wie nergens anders eene toe vlucht te vinden is. Voor dit underhuis rekent men f 8000 noodig te hebben. leeds werd daarvoor ontvangen van N. N. f 1000, van A. A. L. 300, van M. f 100 en eenige deinere giften. Kinderen, die mismaakt zijn geboren of gebukt gaan onder lichamelijk lijden enz., zullen in dit huis plaatsing kunnen vinden. Voor de weesinrichting te Neerbosch is, naar men verneemt, in 25 jaren tijds, de aanzienlijke som van anderhalf millioen gulden bijna, aan giften en legateu ontvangen. De stoere Friezen verdrijven de .Duitschers! Nu het bekend is geworden, dat ook flinke, goedgebouwde jongens plaatsing kunnen viuden, ook al zijn ze niet met de haringvisscherij bekend, om zich te lateu aanmonsteren voor de bemanning der hariugvloot, voelen vele Friezen zich daartoe aangetrokken. Reeds ten vorige jare lieten zich eukelen aanmonsteren voor de haringvloot te Vlaar- dingen en dit voorbeeld zal waarschijnlijk door zeer velen worden gevolgd, daar volgens verklaring van hen, die dit eerst beproefden de verdiensteu goed waren. Bij gebrek aan een voldoend getal Nederlanders vonden tot heden jaarlijks vele Duitschers op die vloot plaatsing. Wij lezen in het Mail-overzicht van den Java-Bode Van Atjeh kwam geen goede tijding; den 8steB Januari seinde de Gouverneur, dat een transport gaande van de post Lambaroe naar de vooruitge- schoven post Siroen, welke beide posten niet door een trambaan, maar alleen door een verharden weg zijn verbonden, door den vijand was overvallen, bij welke gelegenheid aan onze zijde drie dooden vielen en drie man gewond werden, terwijl de Atjehers ook drie dooden verloren en vijf gewondeu en een hunner in onze handen viel. Of de aanslag van den vijand al dan niet gelukt is, valt uit het bericht niet op te makenwaarschijnlijk is hij afgeslageu, maar dan met een verlies aan onze zijde, dat op zich zelf reeds betrekkelijk groot is en slechts weinig door dat van de Atjehers wordt overtroffen. //Is niet ieder soldaat in het veld, die een vriendelijk tehuis verlaat, misschien een scheidende, dien men nimmer wederziet?" vroeg George. Reeds het volgende oogenblik kan hem roepen, om zijn plicht te vervullen. Neemt aan, dat dit met mij het geval is, neemt aan, dat ik ben gekomen, om voor den laatsten keer met een breeden liefdeblik te omvatten, wat mij zoo lief, zoo dierbaar is ge worden Vergunt mij, het geluk van het oogenblik te genieten, en als wij aan de toekomst denken, dan zij ze een vriendelijke godin in rooskleurig gewaad, met den krans van den roern, waarnaar mijn ziel dorst, in de hoog opgeheven hand!" ,/De lauwer zal u kroonen," riep Ilga met geest- drift, ,/ge zijt te goed, te edel, om spoorloos te verdwijnen in de groote menigte. De dag zal komen, waarop uw naam wMijn naam Scherts en weemoed lag in George's toon. //Wie geeft mij een naam? Zelfs niet de roem. Ik ben de eenentwintigste, een nummer, niets meer." ,/Welk vader zou niet trotsch zijn, u zijn zoon, den drager van zijn naam, te noemen sprak moeder Anna met overtuiging. z/Ik deed afstand van iederen naam, mocht ik den uwen voeren," was het liefdevolle antwoord, /mocht ik u mijn moeder noemen, mijn moeder o heerlijk, nooit gekend woord." Mij n naam?" Een smartelijke trek werd zicht- baar op moeder Auna's gelaat. //Mijn naam ik TER VEIZE\S(IIE COIRMT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1