Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2375. Zaterdag 18 Februari 1888. 28e Jaargang. AAWBBSYIPiarC. AANBESTEDEN ZONDER IMA AM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENT!®^ Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per partot veel verminderden prijs. Bit blad verschljjnt Uinitdn;- en Vrijdagavond bij den nitsevcr P. J. VAN BE SANBEte Tee Nenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Diiisdag, 28 Februari 1888, des voor- middags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het openbaar, bij enkele iuschrijvingin twee perceelen, 1°. het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebou- wen en andere gemeente-eigen- domrnen, gedurende 1888 2°. het uitvoeren van eenige verf- en behang- en het maken van De bestekken liggen, van 20 dezer, ter lezing en zijn verkrijgbaar ter gemeente-secretarie. Iulichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zaterdag, 25 dezer, 's namiddags, 2 uren. Ter Neuzen, 16 Februari 1888. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. De Neue Freie Presse heeft uit Rome inlich- tiugen ontvangen over de rol, die aan Italie in de triple-alliantie is toegedeeld. Het verdrag tusschen Oostenrijk en Italie verplicht Oostenrijk tot wel- wiilende neutraliteit voor het geval dat Italie wordt gewikkeld in een oorlog met Frankrijk omgekeerd zal dezelfde houding voor Italie zijn voorgeschreven, in het geval van een oorlog tusschen Oostenrijk en Rusland. Verder verplicht zich Oostenrijk om de belangen van Italie in de Middellandsche zee zoo- veel mogelijk te bevorderen en om op het Balkan- schiereiland niets te ondernemen, zouder het daarover eerst met Italie te zijn eens geworden. Het verdrag tusschen Italie en Duitschland heeft het behoud der nationale vrijheid en zelfst.andigheid ten doel. Onder de plechtige verzekering, dat geen der beide eontractanten den vrede wiilekeurig zal verbreken, beloven zij, in geval een van beiden door Frankrijk wordt aaugevallen, elkander wederkeerig met huune geheele krijgsmacht te zullen steunen, totdat de gemeeuschappelijke vrede zal zijn gesloten. Bene aan het verdrag toegevoegde clausule bepaalt eindelijk, dat voor het geval Frankrijk en Rusland tegen Duitschland en Oostenrijk, of wel tegen Duitschland alleen, een oorlog willen ondernemen, de geheele krijgsmacht der drie verbonden mogend- heden zal worden gebruikt om dezen aanval af te FEUILLETOJN. Historisch verhaal van H. H. Elimar draalde nog steeds. Ge zijt goed en grootmoedig als altijd, vader," zei hij, „ik heb werkelijk kleine schulden, die ik niet gaarne onbe- taald zou achter laten, voor 't geval ik niet mocht terugkeeren, ook die brief uit Wittenberg bekom- mert mij vIk zal den woekeraar voldoen, moge het het laatste otfer zijn, dat ik aan uw lichtzinnigheid breng. Ga nu." In zwijgenden dank kuste Elimar de hand zijns vaders; toen verliet hij het kwartier en mengde zich in het bonte gewoel van het legerkamp. //He, Elimar, broeder!" klonk een ruwe stem in zijn oor, „nu, is de gevreesde brief aangekomen en was er komedie bij den oude De spreker was Hans von Sehlbach, de jongere spruit van een vervallen adellijk geslacht der mark in Wittenberg meer de makker bij drinkgelagen dan op colleges, had hij zich voor Elimar von Randnitz, die naar den wil zijns vaders op de be- roemde universiteit eenige kenuis van het staatsrecht zou verwerven, door vleierij en kleine diensten onontbeerlijk weten te maken, en leefde bijna ge- heel op kosten van den rijken jongen man. Hij weren, en dat ook dan de vrede slechts gemeen- schappelijk en ill onderling overleg zal worden ge sloten. De Koln. acht dezen machtigen vredesmuur voldoende, om het uitbreken van den oorlog ge durende langen tijd onmogelijk te maken. Frankrijk zal thans de waarheid vernoraen hebben, dat het zich den laatsten stroohalm ziet ontnemen, waaraan zijn revanche-lust zich vastklemde. Zelfs in ver- eeniging met Rusland zou het voor Frankrijk onmogelijk zijn den strijd te aanvaardeu tegen de geallieerden, wier verbond, de veiligste hoeksteen van den vrede, berust op den historischen grond- slag der gemeenschap van belangen. Italie en de Duitsche Staten hebben dezelfde binnen- en buiten- landsche vijanden en de Duitsche landen hebben veel belang bij de politieke en kerkelijke ont- wikkeling van Italie. Tusschen deze regelen in valt genoeg te lezen voor ieder, die maar iets in de politieke wereld thuis is. Ook in Rusland schijnt de invloed der triple- alliantie te werken, daar het Czarenrijk tot ver- zoening begint te neigen. In toongevende kringen te St. Petersburg wordt gezegd, dat de Czaar het initiatief zal nemen tot het houden eener conferentie, op welke de regeling der Bulgaarsche kwestie zal worden besprokente liever nu het ook gebleken is, dat van eene aansluiting van Engeland aan eene Fransch—Russische alliantie geen sier waar is. Engeland denkt er niet aan, de Middel-Europeescke vredesliga tegen te werken. In Engeland is weder een aanhanger van Parnell in hechtenis genomen, juist toen hij de trappen van het Parlementsgebouw beklom. Hij wordt be- schuldigd van inbreuk op de dwangwet. De heer Pyne is lid van het Engelsche parlement. In de troonrede bij de opening van het Engelsche par lement wordt gezegd, dat de Koningin voortaurend van alle mogendheden harlelijke verzekeringen ont- vangt van vriendschappelijken aard en van den levendigen wensch om den vrede te handhaven. Van de grensregeling in het oosten, namelijk de afbakening der Afghaansche grens, wordt eene goede uitkorost verwacht. Van de Bulgaarsche kwestie echter geen woord, noch van den Europeeschen politieken toestand. In het Hoogerhuis verklaarde Salisbury geloof te hechten aan den vrede en aan de verzekering, dat Rusland geene onmiddellijke hande- ling in Bulgarije op het oog heeft. In Londen haddeu nog eens manifestation plaats, doch ongeregeldheden vielen niet voor, daar de politie zorgde, dat de manifestanten in beweging bleven. De Duitsche Rijksdag heeft in derde lezing de verlenging van den zittingstijd der leden van drie tot vijf jaren aangenomen. Tegen stemden het centrum, de vrijzinnigen, de Polen en de Denen. In tweede lezing werd aangenomen het wetsontwerp betreffende eene leening; hier tegen verklaarden zich enkel drie sociaal-democraten. liet zijn buit niet varen, hij volgde den vriend in het leger van den keurvorst, waar hij echter zeer weinig uitrichtte. Elimar was niet in een stemming om met de ruwe aardigheid van zijn vriend op te slaan. ,/Mijn vader, de kanselier Von Randnitz," ant- woordde hij kort, „was goed en edel als altijddoor hem ben ik in staat gesteld, u de tachtig thaler te betalen, die ge mij onlangs in een roes afgewonnen hebt, in een spel, waarvan ik op dit oogenblik nog niets weet. Verwacht mij in uw kwartier, ik heb thans iets gewichtigers te doen." Sehlbach scheen niet in het minst beleedigd door den toon van zijn vriend voor lieden van zijn slag is er geen vernedering. //Het gewichtigste zou in dit oogenblik zijn, den overmoedigen knaap, den eenentwintigsten, op de vingers te tikken. Ik heb hem daar zoo pas een weg zien inslaan, waarop gij hem niet graag ziet, den weg naar Ebersberg." ,/Al weer!" Een wilde vloek klonk van Elimar's lippen. //Ik behoef niet langer te twijfelen, daar- achter steekt een afspraak." Misschien brengt hij ook een bezoek aan de vrome moeder Anna," hoonde Sehlbach, //twee oude wijven, die bij elkaar passen." z/Ook Ilga verkeert dikwijls in de kluis van die vrouw," mompelde Elimar, //het is zeker, hij is mijn mededinger, hij ik haat hem Opnieuw wendde hij zich tot Sehlbach. //Ge hebt De berichten van's prinseu toestand zijn gunstig, 'de eetlust is goed, terwijl er geen enkel teeken van koorts of bronchitis wordt vernomen. T Was zoo zoo, of het Fransche ministerie zat in de crisis. Het gevraagde krediet van 20 millioen francs werd bij staking van stemmen verworpen. Tirard verklaarde, dat het votum der Kamer gelijk stond met een besluit tot ontruiming van Tonkin. Zij kon de verantwoordelijkheid daarvoor niet op zich nemen; maar meende de Kamer door deze stemming een bewijs te geven van aandrang op bezuiniging, naar dit laatste zou de regeering streven. Na veel over en weer praten stond eindelijk de Kamer het gevraagde toe met 264 tegen 256 stemmen. De positie der regeering wordt met den dag zwakker. De nieuwe president van de Fransche republiek laat de Parijzenaars dansen op zijn aller- deftigst, veel deftiger dan Grevy gewoon was te laten doen. Met de beschrijving der balzaal en der costumes en tournures van de beau monde worden in sommige bladen geheele kolommen gevuld, misschien bij gebrek aan stof voor 't vullen der bladen. De deputatenvergadering der anti-revolutionaire partij, die te Utrecht bijeen kwam, was talrijker dan ooit bezocht. 385 deputaten waren opgekomen, behalve de adviseerende leden, de leden der Staten— Generaal, die der Provinciale Saten en de pers. In behandeling werd genomen het program van hctie. Het werd behoudens enkele kleine ver- anderingen, met algemeene stemmen, op een na, aangenomen. Daarna werd voorzien in de vacature van een lid van het Centraal comitd, ontstaan doordat de heer Van der Hoop van Slochteren voor de be- noeming bedankt had. Uit het dubbeltal, door het Centraal comite aangeboden, de heer G. W. van Dedem en kapitein Van Loben Sels, werd laatst- genoemde gekozen. Eerst thans is men aan het einde gekomen van het onderzoek naar de oorzaak der botsing te Ruinerwold op 2 Januari 11., en is het uitvoerig rapport daarover opgezonden aan den raad van toezicht op de spoorwegdiensten. Het onderzoek heeft aangetoond, dat de schuld van het ongeval in hoofdzaak is te wijten aan den machinist van den sneltrein, van Meppel komende, en wel tengevolge van het misbruik van sterken drank. Als medeschuldigen worden aangemerkt de stationschef te Ruinerwold en de telegrafist te Meppelde stationschef omdat hij zich niet voldoende overtuigd heeft, dat het licht in het afstandssignaal, zijnde Meppel, van waar de sneltrein moest aankomen, helder brandde, en hij daardoor dus zeker kon zijn, gelijk, ik wil den knaap na," zei hij, *ik heb hem bovendien een boodschap over te brengen. Ik kom vervolgens bij u, bij een fijne flesch wil ik u tot uitvoerder van mijn laatsten wil maken. Gij zult mij n schulden betalen, opdat ik in ieder uur rustig deze booze wereld kan verlaten en u in het helsche vagevuur kwartier maken." Met deze woorden snelde hij weg; verbluft zag zijn kameraad hem na. ,/Er is iets op til," mom pelde hij, //geld heeft hij ook, een groote zeldzaamheid; nu de fijne flesch zal hem de tong wel losmaken en den buidel ledigen." Met deze schoone voornemens slenterde hij naar zijn kwartier, terwijl Elimar von Randnitz, het legerkamp verlatend, verdween in de richting van het riddergoed Ebersberg. H. Aan den zoom van het woud, op korten afstand van het slot van den goedsheer, vrijheer Von Ebers berg, lag de eenvoudige, nederige woning van moeder Anna. De grootste eenvoud, maar ook de zinde- lijkheid heerschte in de kleine ruimte; een kunstig gesneden Christusbeeld was het eenige sieraad van het kleine woonvertrek. Helder wit waren de batisten gordijnen voor de kleine, in lood gevatte ruiten, en blank geschuurd glansden de met versch zand bestrooi- de tegels in den vloer; geen vlekje, geen stofje was te zien op de eenvoudige meubelen, die slechts uit een kast, een bank, een tafel en eenige stoelen bestonden. dat zoo noodig aan den van daar komenden trein duidelijk het sein tot stilstaan kon worden gegeven de telegrafist, die in strijd met de voorschriften eerst na vertrek van den trein van Meppel aan de halte Ruinerwold veilig had gevraagd. De machinist Van der Linde heeft, zooals bekend is, zijne fout met den dood geboet. De stationschef van Ruinerwold en de telegrafist van Meppel zijn beide gestraft met terugstelling tot een betrekking van lageren rang, waarin geene verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verkeer op henjrust, terwijl ook de leerling-machinist van den sneltrein, omdat hij sterken drank op de machine heeft gedronken en omdat hij er te Meppel geen kennis van gaf, dat de machinist onder den invloed van sterken drank verkeerde eene andere betrekking zal worden aangewezen. Hierbij is aangenomen, dat die leerling reeds door zijne verwonding zwaar is gestraft. Dat het onderwijs in Vlissingen nog al geld kost, kan uit het volgende blijken: De scholen zijn er alien naar de eischen des tijds ingericht; er ontbreekt in den letterlijken zin des woords niets aanprachtig in orde. Maar de lste klasse jongensschool bevat slechts 25 leerlingen en die der meisjes slechts 18. De hoofden, de onderwijzers en de onderwijzeressen ontvangen voor die 43scholieren jaarlijks 9000. Rekent men nu vrije woning voor de twee hoofden dier inrichtingen, de belasting voor het perceel dat zij bewonen, onderhoud dezer gebouwen, gymnastiek- meester, leerares in handwerken en teekenen enz., dan beloopt dit sommetje al heel spoedig het aan- zienlijk bedrag van 15000 's jaars. Laten nu die 43 scholieren ieder eens f 50 's jaars betalen, dan is dit toch maar 2150 gulden, dus een tekort van 12000 gulden 's jaars. Als het waar is, wat een der onderwijzers zijn collega deze week mededeelde, dan geeft Vlissingen jaarlijks uit aan onderwijs f 50000 en krijgt hier- van terug f 15000. Een jaarlijksch tekort dus van 35000. Om in dit tekort te voorzien heeft de gemeen- teraad een middel gevonden, nl. hij hief op het gedistilleerd (bij invoer) een belasting van 20 cents per liter en kan nu gerust rekenen dat dit winstje het dubbele van het tekort opbrengt. Het is dan ook beter goed onderwijs en een kleine borrel dan het omgekeerde. De sociaal-democraten deden gister te Amster dam weder een poging de orde te verstoren. De lotelingen waren na een zoogenaamde volksvergadering in het olkspark opgeroepen, gisteren te komen op het Waterlooplein, teneinde gezamentlijk bij den militie commissaris protest aan te teekenen tegen de wet op de nationale militie. De eigenlijke „betoogers" (de lotelingen) waren luttel in getal. Wellicht een vijftig. Maar nieuws- Twee vrouwen zaten tegenover elkaar aan het venster, in druk gesprek gewikkeld. De oudste zat aan het spinnewiel, de jongste, een meisje van acht- tien jaren ongeveer, naar de eenvoudige, doch smaakvolle kleedij te oordeelen, een jonkvrouw van edelen huize, hield zich met een handwerkje bezig. Beider blik zweefde van tijd tot tijd naar buiten, als werd er nog iemand verwacht. De oudste was moeder Anna, de weldoenster, de wijze vrouw van den geheeleu omtrekde jongste, een dagelijksche gast in de nederige woning, was Ilga von Ebersberg, de dochter van haar goedsheer. De jonkvrouw was geen volmaakte schoonheid te noemen, maar een uitdrukking van lieftalligheid lag in de geheele verschijning. Moeder Anna's ernstig en vriendelijk gelaat sprak van den vrede, die heeft afgerekend met zich zelf. Een licht gewaad, van eenvoudige, doch fijne stof, omsloot haar sierlijke gestalte; zij kon een goede veertig jaren oud zijn, toch mengde zich reeds een enkele zilveren draad in het zware, bruine haar. Er was zeker wel niemand, die niet gaarne in deze milde gelaatstrekken, in deze heldere blauwe oogen blikte. Hoe vele gewonde harten hadden niet uit het hare troost en vertrouwen geput, hoevele ge- brokenen van ziel hadden deze lippen niet gesterkt en opgebeurd, en toch, hoe weinig moeder Anna in de zestien jaren, die ze thans reeds in dit een- voudig huisje had doorgebracht, van haar verleden had gesproken, zij maakte er geen geheim van dat <0l!R4\T N1EUWE TIMMERWERKEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1