Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2374. Woensdag 15 Februari 1888. 28e Jaargang, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYB8TENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit blad verschijnt Dtusdag- en Vpijdagavond bij den nitgever JRolitieli Overzicht. De rede van Von Bismarck heeft in gansch Europa een grooten indruk gemaakt, zonder echter het antwoord op de vraag /oorlog of vrede" met zekerheid te geven. De Czaar wil den vrede, dat was de enkele waarborg, dien de Itijkskanselier kon geve.n maar tegelijkertijd liet hij ook doorschemer, n dat een uaderende crisis in de Oostersche kwestie de oorzaak was van de troepenbeweging en de con- centratie aan de Russische grenzen. Wei verwachtte de redenaar geen oorlog voor 1899, maar aan den anderen kant mag men ook met veronderstellen, dat Rusland nog elf jaar aaneen die troepenbe weging zal voortzetten. En wat zal Duitschlanc doen, als Rusland Bulgarije bezet? Van den Rijkskanselier vernamen we, dat hij gaarne zijn steun wil verleenen aan iedere poging, ora Ruslands suprematie in Bulgarije langs diplomatiekeu weg te herstellendat hij zelfs geen bezwaren zal maken als de Sultan, op welke wijze dan ook, zijn rechteu als suzerein vorst doet gelden, om den Coburger te verjagen, Bulgarije en Oost Rumelie te scheiden en een beschermeling van Rusland op den Bulgaarschen troon te plaatsen. Maar de Bulgareu gaan niet terug voor diplomatieke pressie en de Zieke Man heeft geen lust om voor Rusland de kastanjes uit het vuur halen. Er zal dus sprake komen van het binnenrukken der Russische soldateu in Sofia, en dat wil Oostenrijk niet. Hoe ver zijn we nu? Bismarck zegt, dat het landje tusschen den Donau en den Balkan geen voorwerp van voldoende grootte is om daaraan de gevolgtrekkingen te knoopen dat om zijnentwil Europa van Moskou tot aan de Pyreneen en van de Noordzee tot aan Palermo in een oorlog zou worden gestort, waarvan geen mensch den uitslag kan voorzien. Zou men uit dit alles niet opmaken, dat Bulgarije Rusland in den schoot wordt geworpen en dat, zoo Oostenrijk zich wil verzetten, dit dan op eigen houtje tnoet doen? De ,/Polizeihauptmann" Fisscher heeft den storm doorgestaan en is goed aan de bui ontkomen, daar de regeering van Zurich eenstemmig heeft besloten geen nadere stappen te doen wegens zijne gedane onthullingen. Puttkammer's boeinan heeft geen effect gemaaktde stoere Alpenzonen zijn niet zoo gauw vervaard. De verkiezingen voor de Rumeensche Kamer zijn afgeloopen. Gekozeu zijn 116 regeerings- candidaten, 43 der oppositie en 5 onafhaukelijken, terwijl nog 19 herstemmingen moeten worden ge- houden. Koning Karel kan tevreden zijn en de Czaar op zijn tanden knersen. Ferdinand en zijn rnoeder zijn te Sofia terugge- keerd. De Ministers, het stedelijk bestuur en eene aanzienlijke menigte wachtten hen aan het station op en outvingen hen met herhaalde hoerah's. Ook hiermee zal men in St. Petersburg slecht iuge- nomen zijn. In het Appennijnsche schiereiland schijnt men zich ook op mogelijke gebeurtenissen voor te be- reiden, daar een aantal hoofdofficieren is afgezonden om de sperforten aan de Fransche grens te inspec- teeren. Ook beweert men, dat alles in gereedheid is gebracht om het expeditiecorps uit Massowah te laten terugkomeu, waar alleen de pas gevormde koloniale troepen zouden achterblijven. De Minister heeft gelast om al de kustbatterijen te wapenen. Eerstdaags zal de zaak Wilson behandeld worden, zoo meldt men uit Frankrijk. De heer Athalin heeft den decoratie-handel naar de correctionede rechtbank verwezeu. De onderkoning van Engelsch-Iudie, Lord Duf- ferin, heeft zijn ontslag gevraagd en zal worden vervangen door den markies van Lansdowne, gouverneur van Canada, in wiens plaats Lord Staulen komt. Zeer opmerkelijk is de rede van Castelar in de Spaansche Kamer. Hij vergeleek het Amerikaansche industrieele regime met het Europeesche militaire regime. Hij schreef den toestand der malaise in Europa aan de politiek van oorlog en verovering toe, die Duitschland in slrijd deed komen met de nberale politiek, welke in Europa van 1830 dag- teekend, dank zij de toen verkregen overeenstemming tusschen Frankrijk en Duitschland. Hij verdedigde e neutraliteit van Spanje in geval van een Euro- peesch conllict. De regeering moet neutraal blijven, maar de publieke opinie moet ontwapening eischen en teruggaaf van Elzas -Lotharingen aan Frankrijk. Hij veroordeelde het toetreden van Italie tot het verbond der noordelijke mogendheden; maar hij wenschte het geluk met de vrijheid, die het aan den paus heeft toegekend, welke laatste, volgens Castelar, voor goed van de wereldlijke macht moet afzien. De rede werd met warmte toegejuicht. Wij hadden mee gedaan, zoo we van de partij ge- weest waren. Kan Castelar een einde maken aan dat soldaatje speleu, waardoor al die millioenen worden verspild, hij zou der wereld een groote weldaad bewijzen en te zijner eere zou spoedig een eeuwig gedenkteeken verrijzen. Ter Neuzen. Bij beschikking van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken (opgenomen in de Staatscourant, van gisteren) worden in de hoofdkiesdistricten voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal Middelburg, Oostburg, Goes, Hontenisse en Zierikzee, de verschillende onder- kiesdistricten aangewezen. Volgens mededeeling van Ds. Buitendijk in eene vergadering te Utrecht gehouden, tracht men ook in het hoofdkiesdistrict Hontenisse eene af- deeling op te richten van de nationale kies- vereeniging. Men verneerat, dat de nieuw te kiezen Kamers der Staten-Generaal zullen bijeenkomen onmiddellijk na Paschen, d. i. 4 of 5* April a. s. Een candidaat voor de Kamer. In het Venloosch Weekblad lezen wij het volgendeAan heeren kiezers in het nieuwe kiesdistrict Venloo. Mijne Heeren De dag, waarop de verkiezingen voor de Kamer van honderd zullen plaats hebben, is thans bepaald. Het wordt dus tijd candidaten te stellen. In den regel doen dit de kiesvereenigingen. Daar er echter in dit district nog geen kiesvereeniging bestaat zit er niet.s anders op, dan zich zelf candi daat te stellen. Ik voor mij, zie daar geen bezwaar in. De reden ligt voor de hand. Wij kennen el- kaar reeds zoo lang en zoo goed Sedert 22 jaren heb ik de eer uw vertegenwoordiger te zijneerst onder den titel van afgevaardigde van Roerraond, later als afgevaardigde van Boksmeer. Daarbij on- derhield ik mij met u wekelijks in 't Venloosch Weekblad over politiek. Gij kent mij dus zoo te zeggen van buiten en ik behoef u niet te zeggen, hoe ik over de verschillende punten, die men in de programs vindt, denk. Allerminst wat betreft het groote vraagstuk van den dag, dat aller zielen en zinnen vervultProtectie of vrijhandel Het onder- staand stuk moge voor u een nieuw bewijs zijn dat ik een levendig besef heb van den ondragelijken druk waaronder landbouw en industrie gebukt gaan. Waarlijk het kan "zoo niet langer blijven. De nood :s aan den man. Beschermende rechteu moe ten er komen en zoo spoedig mogelijk. Wij hebben die noodig als droog brood. Gelukkig bestaat er kans, dat de liberalen, die geen hart hebben voor landbouw en industrie, maar alleen voor den haudel, bij de aanstaande verkiezing de meerderheid verliezen. Dan zijn wij gered. Dan kraait ten langen laatste onze haan ook eens koning. Dit heb ik nog nooit beleefd en gij begrijpt dat ik er almachtig graag bij zou wezen. Geeft mij daartoe de gelegenheid door den 6den Maart te stemmen op Uwen ouden Vriend Mr. L. HAFFMANS. Uit Almeloo meldt de Tw. Ct. Het denkbeeld, dezer dagen door een belang- stellend ingezetene geopperd, dat eene meer blijvende commissie mocht worden benoemd, gedeeltelijk door de firma's Scholten, gedeeltelijk door de werkstakers, en gedeeltelijk door derden gekozen, met de op- dracht, om zoo mogelijk tot eene tijdelijke of defiuitieve schikking te geraken, heeft tot dusver tot geen dadelijk resultaat geleid. Intusschen is er dit uit voortgekomen, dat en de vertegenwoordigers der genoemde firma's en eenige daartoe aangewezen werklieden met hem eene samenkomst hebben gehad, om over den si and der zaken te spreken. Het verzoek daartoe is van beide kanten welwillend opgenomen, en gisteren- morgen heeft eene eerste samenkomst plaats gehad. Na eeuige besprekingen over de looneu in het algemeen, voor zoover dat kon ook in verband met die van andere fabrieken, en nadat van weers- kanten eenige ophelderingen waren gegeven over maatregelen, die nu tot het verleden behooren, en waarin dus toch geen verandering meer^te brengen was, werd van den kant der werklieden het voorste gedaan, dat zij eene week zouden arbeiden voor het nieuw vastgestelde loon, maar dat dan het oude larief weer zou worden in werking gesteld. Op dit voorstel hoe weinig aannemelijk ook werd geen bepaald antwoord gegevenen van den kant der werkgevers is ook nog geen bepaalc tegenvoorstel kunnen gedaan worden maar de hoop is ,daarom nog niet afgesneden, dat een en ander in eene volgende bijeenkomst zal kunnen geschieden en dat er dus misschien nadat men nu elkander over en weer weder eens heeft gehoord ten slotte toch eenige schikking zal kunnen worden getroffen. TER NEUZEN, 14 Februari 1888. De loting voor de Nat. Mil. gisteren te Axel gehouden, heeft, voor wat de gemeente Ter Neuzen betreft, den volgenden uitslag gehad CJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 N A M E N LOTELINGEN. Opgegeven reclames. van der Hoofd Simon, de Smidt Jan Jacobus M. Jansen Jacobus. Verbrugge Marinus. Huijssen Cornelis. Dees Krijn. v. d. Sloot Johannes Aren. Lamaitre Jacobus Jozias. Vercouteren Hubrecht. van Doeselaar Jacobus, van der Linden C. A. J. J. Scheele Andries. Ruben Hendrik Hermanus. Vogel Jacobus Hendrikus. Jolijt Jacob Cornelis. den Hamer Pieter. de Bruijne Jan. Jansen Anthonie J. M. Schoonakker Jacobus. Los Pieter Leendert. de Clerck Theophile M. J. Faas Jacobus Fr. Tazelaar Johannes Pieter. Hamelink Jacobus, de Smit Joost Paulus. de Bruijne Pieter. de Kraker Hermanus. Noest Anton A. Fr. Ribbens Johan Karel. Klouwers Gelein. Dieleman Adriaan. Goethals Levinus. Verheijke Petrus C. Nelissen Pieter A. J. de Feijter Pieter Willem. Haak Marinus Jacobus. Grenu Arnoldus J. C. Kiel Marinus Pieter. de Cooker Pieter E. Meijer Jacobus Jozias. Kolijn Jacobus Joris. Scheele Dingeman. Bastiaanse Simon N. C. Berwald Leendert Jan. Loekemeijer Pieter. van Es Jan. de Doelder Machiel. van Hoeve Jacob Andries. Bolkestein Arie. van Aalst Jan. Standaert Albert G. A. Bos Carel Albert. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. In dienst. Eenige zoon. Broederdienst. Gebreken. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Broederdienst. In dienst. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. Eenige zoon. In dienst. Broederdienst. Te kort. Eenige zoon. Broederdienst. Eenige zoon. Gebreken. Gebreken. In dienst. Eenige zoon. Broederdienst. In de gisteren gehouden vergadering der Libe ral kiesvereeniging ,/Burgerplicht" alhier is tot candidaat voor lid der Prov. Staten gekozen de beer Jules Vogelvauger uit Hulst, die deze candi- datuur heeft aangenomen. Weldra worden de leden opgeroepen tot het stellen van een candidaat voor lid van de Tweede Kamer. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt is door de Oentr. Antirevolutionaire kiesvereeniging voor lid van de Prov. Staten candidaat gesteld, de heer P. Dregmans te Axel. Zaamslag. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente is doctor H. B. van Nes te Ter Aeuzen aangewezen voor de tijdelijke waarneming der betrekking van plaatselijke genees—heel— en verloskundige alhier. Zaanislag. Voor de levering van pi. m. 1000 M grind in den polder Zaamslag, ten behoeve der gemeente, zijn ingekomen de navolgende prijsop- gaven, nl. van: F. H. Volker, te Sliedrecht, voor 1,79, J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor 1,68, J. H. Adriaansen, te Ter Neuzen, voor 1,65, PMeeusen, te Sliedrecht, voor 1,58, en wed. J. de Lege, te Ter Neuzen, voor 1,67 voor de grove en 1,57 voor de fijne grind, alles per M3. Aangezien het middencijfer der inschrijving van de weduwe J. de Lege juist overeenkomt met die van P. Meeusen, is de levering van bedoelde hoe- yeelheid grind door loting tusschen de laatste twee inschrijvers bepaald en te beurt gevallen aan de weduwe De Lege. Zaamslag, Door het burgerlijk armbestuur alhier wordt tegenwoordig een flinke maatregel aangewend, om het schoolverzuim, dat ook in onze gemeente vrij belangrijk is, zooveel mogelijk te lielpen tegen- gaan. De onvermogende ouders namelijk, die hunne kinderen om geheel willekeurige of niets beduidende redenen aan het onderwijs onttrekken, ontvangen doodeenvoudig geene bedeeling. Dat de toepassin* van dit eenvoudige middel eene afdoende en heiL zame uitwerking tengevolge heeft, blijkt reeds daaruit, dat in den loop der vorige week een TER \EI /IAN (III COIIIMT. I1NDE O DER Zaamslag. Jongstleden Vrijdag, den 10 dezer, hieldde gemeenteraad alhier zijne tweede zitting gedurende dit jaar waarbij alle leden tegenwooordig waren, behalve de heer Berman. Nadat de notulen der vonge vergadering waren gelezen en goedgekeurd, werd mededeeling gedaan van de volgende ingekomen SlUKKCIl lo. brief van Gedeputeerde Staten, bevattende goedkeuring van een bcsluit der vorige vergadering tot af- en overschrijvingen van posten op de begrooting van 1887 2o. adres van H. van de Velde alhier, houdende verzoek om vermmdering van pachtloon wegens het ophalen van straatvuil. it a<Jr?8 1S in handen gesteld van burgemeester en wethouders om advies, 3o. missive van Gedeputeerde Staten van 3 Febr. j.l. be- helzende mededeeling, dat hunne beslissing op het raadsbesluit van 7 .Tanuari 1.1., no. 4, tot aankoop van grond voor uitbreiding der begraafplaats, is verdaagden 4o. brief van Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd werd om de inzending van het raadsbesluit, waarbij was ingetrokken de op 21) Augustus 1880 verleende jaarlijksche toelage van 30 gulden aan den onderwijzer J. de Vos, ter tegemoetkoming in de kosten zijner huisvesting. In eene vorige zitting was, zooals vroeger reeds gemeld is op voorstel van den heer C. J. van Vessem besloten, om genoemd bedrag van 30 op de begrooting te schrappen. Aan dit raadsbesluit was destijds eene beraadslaging voorafgegaan, waarin terecht of ten onrechte? gewezen werd op den verbeterden toestand van den betrokken onderwijzer, op de duurte der levens- middelen ten tijde van het verleenen der tegemoetkoming en op het verschil, dat bij het voortduren dezer gunstige uitzondering bleef bestaan tusschen hem en zijne ambtgenooten. Met de verwerping van genoemde post op de begrooting was evenwel het raadsbesluit van 20 Aug. 1880 nog niet vervallen. Daartoe was een nieuw besluit noodig, dat dan ook in deze vergadering op voorstel van den heer P. Dieleman, genomen werd. waarbij bedoeld raadsbesluit van 20 Aug. 1880 werd ingetrokken en deze zaak alzoo eindelijk haar besbm kreeg Het voorste] van burgemeester en wethouders tot voorziening in verloskundige hulp, dat nu aan de orde was en waaromtrent in de vorige zitting de stemmen staakten, werd thans met algemeene stemmen aangenomen, tengevolge waarvan nu in die hulp zal worden voorzien in die gevallen, waarin onderstand als zoodamg van gemeentewege noodzakelijk is. Op voorstel van burgemeester en wethouders werd tevens beslotenom de benoemmg van eene gemeente-vroedvrouw voorloopig uit te stellen en aan de eenige soilicitante voor die betrekking reis- en verblijfkosten aan te bieden met verzoek zich in persoon aan het gemeentebestuur te presenteeren. Alsnu werd, eveneens door burgemeester en wethouders, een voorstel ter tafel gebracht, strekkende ter voorziening in de waarneming der betrekking van gemeente-geneesheer tijdens de aanstaande vacature. Op voorstel van den Voorzitter ging, ter lehandehng van dit onderwerp, de openbare zitting over in eene met gesloten deuren. Na heropening der openbare zitting bleek, dat het voorstel van burgemeester en wethouders diesaangaande was goedgekeurd en aan dit college machtiging verleend was, om in de waar neming van tijdelijke geneeskundige hulp te voorzien, zooals het vermeent, dat zulks behoort te geschieden. Hierna werd, insgelijks op voorstel van burgemeester en wethouders, besloten, om uit de gemeentefondsen, tot weder- opzeggens toe, eene bjjdrage van 100 gulden's jaars te verleenen ter voorziening in de verplegingskosten van M. C. Boon, lijderes in bet geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Veldwiik Deze bijdrage treedt in met den 1 April van dit jaar Nadat nog besloten was tot het af- en overschrijven van eenige gennge bedragen op den post voor assurantie en die voor brandweer, werd ten slotte door den heer K. de Kraker voorgesteld, om de los- en laadplaats aan den Kleine Huissenspolder te bevloeren met keien. Dit voorstel werd na eenige beraad- slaging aangenomen, waarna de Voorzitter de vergadering sloot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1