Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2373. Zaterdag 11 Februari 1888. 28e Jaargang, ZONDER NAAM. Binnenland. iBONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERT ENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit bind vcrschljnt UiuNdas- en Vrijdagavoud bij den nltgcver P. J. VAN DE 8 A N D E te Tee Neuzen. Bij (lcze courant belioort een bijvoegsel. IPolitieli Overzicht. Sedert 1848 zoo sprak Bismarck Maandag in den Rijksdag hadden de zaken tusschen Rusland en Duitschland herhaaldelijk een dreigend aanzien, maar steeds was door de Duitsche regeering het gevaar afgewend. In 1879 echter wilde men hem van alle kanten dwingen om het geschikte oogenblik voor een aanval niet te laten voorbijgaau. Hij weigerde en door persoonlijk optreden van den Keizer kwam er weder ontspanning. Toen, zooals nu echter rnoest Duitschland er op bedacht zijn om zijn weerbaarheid te verhoogen, want Duitsch land moet in staat zijn door eigen kracht zijn waardigheid en zijn bezit te verdedigen. Daarvoor mocht de natie geen opoffering te zwaar zijn. De oorlogzuchtige neigingen van Rusland en Frankrijk dwingen Duitschland tot verdediging. De snoeken in Rusland en Frankrijk dwingen de Duitschers om karpers te zijn Duitschland kan zich dan ook verdedigen. Het heeft een millioen soldaten voor de westelijke en een millioen voor de oostelijke grenzen; daar tus schen staan de reserven, de huisvaders, die nu gewapend worden en die men natuurlijk van de uitstekeudste wapens voorzien zal. Duitschland is alle landen voor, omdat het voor zijn ontzaglijk leger de noodige officieren heeft, wat anderen niet kunnen zeggen. Duitschland zal echter geen oorlog beginnen en steeds naar het behoud van den vrede blijven streven. Het vreest echter niemand als God. Op deze wijze ging Bismarck voort en toen hij eindelijk zijn rede besloten had, barstte een storm van bijvalsbetuigingen uit en vond een indruk- wekkende betooging plaats. Uit naam der centrum- partij stelde de vrijheer Von Frauekenstein voor het leeningontwerp der regeering zonder beraadsla- ging aan de budgetcommissie teraannemingte verzen- den en eveneens de wet op den dienstplicht in tweede lezing in haar geheel aan te nemen. De aanvoerders van alle partijen ondersteunden dit voorstel en eenparig de sociaal-democraten schenen afwezig te zijn werden de voordrachten aldus aangenomen. Op alle tribunes werd stormachtig toegejuicht. Bismarck nam toen nogmaals het woord en sprak zijn dank uit voor deze uiting van vertrouwen van den Rijksdag, welke hij beschouwde als een wezenlijken steun voor de vredes-politiek der verbonden regeeringen. Toen hij te kwart over drieen het gebouw van den Rijksdag verliet, werd hem op straat een hulde gebracht, zooals, zegt de Kbln. Ztg., zeker zelden eenig staatsman voor hem ten deel viel. Een dichte menigte vergezelde hem, daar wegens het tijdig eindigen der zitting zijn equipage nog niet verschencn was, te voet naar de Wilhelmstrasse, telkeus en telkens weder vol geestdrift in toejuichingen uit- FBUILLETON. Historisch verhaal van H. H. ,/Kom nader, Elimar, mijn zoon," zei Randnitz ernstig, doch niet onvriendelijk, toen de jonker aarzelend op den drempel bleef staan, zijt ge bevreesd //Vrees, een Randnitz Elimar lachte gedwongen ,/in dat geval moest ik uw zoon niet zijn." nEr is een vrees, mijn zoon, die zelfs een Randnitz niet tot oneer strekt," wees de kanselier hem te- recht, ,/ik bedoel de vrees, om zijn vader, die eerst voor kort met opoffering van groote sommen den erfgenaam van zijn naam aan schandelijke vervolging heeft onttrokken, die meer dan eens met zijn eer moest instaan voor de eer van zijn zoon, in de oogen te zien, als hij in diens vaders hand brieven ontdekt, als deze hier. Dit schrijven komt uit W ittenberg, uit de plaats, waar ge nuttiger kennis zoudt opdoen, maar waar ge uw tijd in't gezelschap van woeste kameraden hebt vermorst 1" Elimar kleurde. Vergeef mij, vader," zei hij verleg;en, „trek mij nog eenmaal uit het slijk, ik beloofde u reeds, dat het anders met mij zal worden 1 lk wil het probeeren als de satan mij geen parten speelt," voegde hij er halfluid bij. barstende. Het verkeer in de Leipziger en de Wilhelmstrasse was geheel gestremd en lang nadat hij in zijn woning was teruggekeerd, bleef het volk daar stand houden, om herhaaldelijk op nieuw vreug- dekreten ter zijner eer aan te heffen. In 't Pyreneesche schiereiland loopen de zaken minder vlot. In Spanje vechten de troepen tegen de mijuwerkers, doch met succes. Een groote hoeveelheid wapenen en 60 dynamietpatronen zijn in beslag genomen en de orde is hersteld. De Paus heeft de Iersche pelgrims, die hem met zijn gouden feest kwamen geluk wenschen, ten gehoore ontvangen, zonder in zijne toespraak de Iersche kwestie aan te roeren. Hij wenscht den Ieren geluk met hunne gehechtheid aan den Katholieken godsdienst, herinnerde hun het bewijs van belangstelling dat hij hun had gegeven door de zending van Mgr. Persico, die met een onderzoek naar hunnen toestand was belast, en vermaande hen om de gerechtigheid te eerbiedigen, in overeen- stemming met de voorsehriften van hun geloof, met hun belang en met de zucht tot handhaving van hetgeen in iederen staat de grondslag is van alle orde en van alle goeds. Ten slotte hield de paus eene lofrede op den heiligen Patrick en deelde mede dat te Rome eene Iersche kerk zou worden gebouwd. De Engelsche minister Smith, de leider van het lagerhuis, besloot zijne rede onlangs met de woorden //Met Gods hulp, hopen wij Ierland door vrede en welvaart gelukkig te maken." Op denzelfden dag werd te Dunsanaghy de priester Mac Fadden tot drie maanden gevangeuisstraf veroordeeld en zijn vicares bij het betreden der gerechtszaal gearres- teerd. Mac Fadden is bemind, een weldoener van zijne gemeente, die een der onvruchtbaarste distric- ten van het graafschap Donegal bewoont. Door zijne tusschenkomst en zijne offervaardigheid is zijne gemeente in hongerjaren meer dan eens van den ondergang gered. Dikwijls heeft hij zich ge- plaatst tusschen de politie en de boeren en bloed- vergieten verhinderd, als een conflict onvermijdelijk scheen. Hij heeft huiselijke nijverheid in de boe- renwoningen ingevoerd, en zijn misdrijf bestaat alleen daarin, dat hij den pachters aanried, de handen ineen te slaan en het bekende //plan of compaign" toe te passen. Zijn vicaris, die Mac Fadden's voorbeeld in alle opzichten volgde, werd toen het bevel tot inhechtenisneming tegen hem was uitgevaardigd, door honderden zijner gemeente- leden nacht en dag in een afgelegen bergdorp bewaakt, zoodat vijfhonderd soldaten noodig zouden zijn geweest, om hem gevangen te nemen. Ten- einde een conflict te vermijdeu, sloop hij des nachts ongemerkt uit zijne pastorie en stelde zich ter beschikking van de justitie. Echt christelijk, voor- waarSedert de aannemiug der dwangwet zijn 263 personen gerechtelijk vervolgd of gevangen De oude had toch het gefluisterde woord ver- staan. //Een korreltje zaad van den duivel draagt ieder sterveling in de borst," zei hij, ,/Wel hem, bij wien de demon geen gelegenheid vindt om het tot rijpheid te brengen. En die demon, ik zie hem verpersoonlijkt aan uw zijde reeds in Wittenberg was Hans von Sehlbach uw verleider, hij is het gebleven, toen hij u in het veld volgde/' z/Gij koestert nu eenmaal wantrouwen tegen Hans, maar ik kan niet zonder hem 1" riep de jonker. w A1 is hij een weinig los, ik houd toch veel meer van hem dan van den altijd ernstiger, altijd braven knaap, dien gij zoo gaarne als goede engel aau mijn zijde mocht plaatsen, van wien niemand weet, vanwaar hij komt, die niets is dan een nommer." Voor den eersten keer vlamde er toorn in den blik van den oude. #Gij spreekt van George, dien zijn kameraden den //eenentwintigsten" noemen. Ja, ik geloof het wel dat de ernst van den soldaat, die in alles uw meerdere is, u weinig behaagt. Sedert dien dag, toen hij, het mag een halfjaar geleden zijn, met een militaire zending voor mij trad, won hij mijn hart; ik deed onderzoek naar zijn bekwaamheden, naar zijn handel en waudel kameraden en superieuren prijzen hem om strijd, een eervolle toekomst schijnt voor hem weggelegd. Rustiger droeg ik den last van het leven, en rustiger zou ik scheiden van hier, wist ik u goed geborgeu in George's trouwe vriendschap." gezet. Hiertoe behooreu twintig vrouwen, twee meisjes beneden de tien jaren, vier priesters, negen leden van het Parlement en twee Engelschen. Zend Rome's kerkvader een deel der pas outvangen geschenken aan de arme" Ieren, 't zou goed besteed wezen en welkom zijn. Toen de heer van Kerkwijk in de zitting van de Tweede Kamer van 6 December jl. de aandacht vestigde op de wenschelijkheid van een ruime ver- kiesbaarheid voor de Eerste Kamer, was het ontwerp met advies dien dag door den raad van State aan den Koning teruggezonden. Naar aanleiding van de opmerkingen van den afgevaardigde uit Zierikzee is, naar wij thans ver- nemen, het concept geheel omgewerkt, en een nieuw ontwerp gezonden naar den Raad van State, waar het op het oogenblik is en spoedig afgedaan wordt. De bekendmaking van de lijst van verkiesbareu tot lid van de Eerste Kamer, buiten de hoogst- aangeslagenen, kan dus weldra tegemoet gezien worden. Het tweede slachtoffer van de Middelburgsche ramp freule A. M. A. van Doom, geliefd door alien die haar kenden, werd Dinsdag ter aarde besteld. In den stoet, die 's morgens den droeven tocht van Middel'ourg naar Koudekerke aanvaardde, werd, te midden van de tqlrijke familieleden en vrienden, ook een deputatie opgemerkt van de zang- vereeniging Tot oefening en uitspanning, waarvan de overledene als ijverig werkend lid een sieraad was. Door de lanen van de buitenplaats Moesbosch, waar de landelijke bevolking stond geschaard om aan de vriendelijke jonkvrouw een laatste hulde te bewijzen, werd het lijk naar de familiegrafkelder gedragen en daar onder bloemen bedolven bijgezet. Daar sprak ds. J. van 't Hooft, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Koudekerke, eenige woorden van troost en bemoediging tot de treurende familie- betrekkingen. Woensdag vertrokken de acht telegrafisten, welke door de Zuid-Afrikaansche Republiek voor den dienst daar te lande zijn benoemd, van Rotter dam, om over Southampton de reis naar de Transvaal te vervolgen. Onder de vele belangstellenden, die hen uitgeleide deden, bevond zich ook de Minister- Resident der Zuid-Afrikaansche Republiek, Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, die de jonge- lieden bij het verlaten van hun geboortegrond in hartelijke en kernachlige taal toespraak. De hoofdadministratie der Exploitatie-Maat- schappij heeft aan de drie weduwen der verongelukte beambten bij het oriheil te Ruinerwold op 2 Jan. jl. levenslang toegekend het voile vaste tractement, dat de echtgenooten bij hun leven genoten. ,/Nooit, nooitAls een onwillekeurige uiting der innerlijke overtuiging, kwam hem over des jongelings lippen. #Elimar z/Er waren wel oogenblikken, waarin ik sym- pathie gevoelde voor George," vervolgde de jonker, z/oogenblikken, waarin ik, Elimar von Randnitz, bijna in verzoeking kwam om den man zonder naam de hand te reiken en hem te vragen //Wees mijn vriend Maar sedert kort is het anders, sedert ik bid u, vader, verschoon mij van den eenentwintigste 1" Onderzoekend blikte de oude heer in het gelaat van zijn zoon. //Elimar, is de oorzaak van uw tegenzin te zoeken in een handeling van George, die tegen de wetten der eer strijdt Ik vraag een Randnitz, Elimar 1" Yerlegen zag de jonker voor zich en drukte de lippen op elkaar. ffNeen," zei hij, //mijn haat heeft een persoonlijke reden." //Die ik niet wil weten," sprak de oude heer, //ernstiger gedachten zijn het, die mij bezighouden, ernstiger gedachten hoopte ik ook in een tijd als wij nu beleven, bij mijn zoon te vinden." z/Geef mij gelegenheid, vader, om mij te onder- scheiden," riep Elimar, en voor het eerst kwam er leven in zijn blik, /,heb ik u bij de bestorming van Demmin schande bereid door lafheid Geef mij gelegenheid om nog meer te toonen dan bloote dapperheid, en ge zult uw woord terugnemen De rivier voor Rotterdam was gisteren vrij van drijfijs. Groote bedrijvigheid heerschte weder aan de Oosterkade (Oude Hoofd) en de Maaskade, bij aankomst en vertrek van eenige stoombooten. De vaart op Rotterdam kan thans als geheel heropend beschouwd worden. Booten vertrokken naar Den Bosch, Arnhem, enz. De Middelburgsche booten hebben den dienst van Middelburg op Rotterdam en omgekeerd hervat, terwijl ook de Bommelsche boot heden naar Rot terdam zal varen. Op het Hollandsch Diep nabij Willemstad bevond zich gisteren nog vrij wat drijfijs, dat echter voor de stoomvaart weinig hinderlijk is. Naar men verneemt zou de vervolging, tegen den heer Willink Ketjeu iugesteld, gegroud zijn op het feit dat hij, zich vervoegende aan de woning van den Minister van Kolonien, aan diens dienst- bode voor den Minister smadelijke woorden zou hebben toegevoegd. De zaak zal vermoedelijk over 14 dagen behandeld worden. Reeds werd vermeld, dat de heer R. K. Okma, wethouder van Wijmbritseradeel, door Ged. Staten vervallen is verklaard van het lidmaatschap van den raad aldaar, omdat hij deelgenomen had aan het doen van leveringen aan de gemeente. Bij het onderzoek bleek dat de heer Okma deelgenoot is in de firma Okma Wiarda, dat deze firms mate- rialen leverde voor den bouw van nieuwe openbare scholen te Nijland en Goenga, doch een knecht als tusschenpersoon deed optreden. Deze knecht had echter geen patent als koopman. De heer Okma zal, naar men verneemt, zich nu tot den Koning wenden. Uit Almeloo De geheele week is het hier rustig gebleven. De buitengewone uitdeelingen van brood werden minder, welk feit niet is toe te schrijven aan ver- mindering van sympathie, daar de zenders nu geld sturen om de vracht uit te winnen. Deze week werd een wageu steenkolen uitgedeeld, en Zaterdagmiddag arriveerden uit Den Haag een duizendtal brooden, die zeer welkom waren. Waarschijnlijk ten gevolge van de werkstaking, heeft de commissie tot ondersteuning van tijdelijke behoeftigen alhier, besloten op ruimere schaal uit- deeling te houden. Zij besloot bons uit te geven voor levensmiddelen, waarvan de leverantie zal worden uitbesteed. Dat de behoeftige werkstakers ook het hunne krijgen, spreekt van zelf; want de commissie zal alle behoeftigen steunen. Zondagmiddag om 1 uur werd er een vergadering gehouden in het Leeshuis van personen, die hunne f 50 uit de Nieuwe Winkel wenschen. Men eischt of het geld, of overgave van den winkel aan het volk. stel mij op de proef, mij met uw gunsteling zonder naam!" De ernstige, strenge uitdrukking in het gelaat van den ouden heer was verdwenen. Hij stak zijn zoon de gezonde rechterhand toe. z/Ik dank u voor dit woord, mijn zoon," zei hij bewogen, //het is als balsem voor mijn gewond hart. Ja, Elimar, deze gelegenheid, zelfs de proef, waar- naar uw hart begeert, zij zal u geworden. Met trots, en toch, ach tegelijk met een bloedend hart, wijd ik u aan een onderneming, die, als ze gelukt, uw naam als een der heldennamen van het Bran- denburgsche leger voor de nakomelingschap bewaart maar het leven is de iuzet voor dezen prijs, de dood staat achter u in zijn vreeselijkste gestalte z/Wat geef ik om den dood," riep Elimar, „en wat om de wijze, waarop ik zal stervenwaartoe werd ik soldaat? Dapperheid kan ik met den minsten mijner kameraden deelen, heldhaftiglieid is het eigendom van enkele uitverkorenenik dank u, dat gij uw zoon bij deze onderneming niet hebt versmaad." Met zichtbare vreugde zag Randnitz tot hem op. z/Goed zoo, Elimar," zei hij, //als ge eens wist, hoe dit edel gevoel u schooner maakt. Blik zoo in de toekomst; wat uw verleden verduistert, laat dat mijn zorg zijn. Hier" en uit de schuiflade van de tafel nam hij een verzegelde rol //neem dit goud, ge zult kleine eereschulden te betalen hebben. Ge zijt vrij tot van avond acht uur, dan TER NEIOilSCU COHANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1