Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2372. Woensdag 8 Februari 1888. 28e Jaargang, ZONDER NAAM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit blad verNchljnt Diitwdag- en Vrijdagavond bij den uitgever P. Jl. VAN DE S A N D E te Ter Nenzen. JPolitielt Overzicht. Duizendep Duitschers, wien het verblijf in eigen vaderlaud is ontzegd vanwege hunne socialistische handelingen, bevinden zich in Zwitserland. De groote ineerderheid der Helvetiers keurt de theorien dier lieden ten sterkste af en ziet dus alles behalve gaarne die gasten hunne landpalen binnentrekken. Voortdurend worden dien vluchtelingen spionnen nagezouden door de Duitsche regeering, die hun taak zoo opvatten, dat zij de meest onbezonuen elementen onder de door hun bespiede personen aansporen tot allerlei excentriciteiten, waardoor zij der Zwitsersche regeering vele moeielijkheden ver- oorzaakt. Nu heeft een Zwitsersch politiehoofd, zekere Fischer, aan de Duitsche afgevaardigden Bcbel en Singer de door hen gevraagde bevestiging gegeven van een aantal den spionnen Haupt en Schroder ten laste gelegde feiten en daarover toonde Minister Von Puttkamer zich in den Rijksdag zeer verontwaardigd, ja, verzekerde zelfs, dat hij zijn nood zou klagen aan hu aan Von Bismarck en dat de Zwitsersche autoriteiteu dan wel meer van de zaak zouden hooren. Onze Alpenbewoners schijuen echter niet bevreesd voor Puttkamers boeman te zijn, want in de officieuse organen wordt gezegd, dat de Polizei-Hauptman zich volstrekt niet bezondigd heeft door die mede- deeling aan de heeren Bebel c. s. te verstrekken en die Singer zoo vrij was iu den rijksdag te brengen. 't Is in elk geval maar een bagatel, zegt de Bund, het officieuse orgaan der regeering, tegenover het volkomen bewezen feit dat de Duitsche regeering in Zwitserland bezoldigde spionnen onderhoudt, die als „agents provocateurs" de rust en de orde be- dreigen, het land compromitteeren, op kuustmatige wijze anarchisten vormen en zelfs dynamiet hauteeren. Alle Zwitsersche bladen zeggen, dat Fischer zich door zijne onthullingen verdienstelijk heeft gemaakt. Dat is anders, dan bang zijn. Dat de hoogleeraar Virchow aan Dr. Mackenzie heeft verklaard, dat hij in de hem toegezonden weelseldeelen niets verkeerds had ontdekt, en de docter zelf evenals de college's meer en meer tot de ouderstelling komt, dat de kwaal des hoogen lijders geen kanker zou wezen, is ons hoogst aangenaam te hooren en zal elk Duitsch hart goed doen. Minder verkwikkelijk komt ons die leger-mobilisatie voor, annex met leeniugen van honderden millioenen marken. Ook Rusland zet zijne wapeningen in Polen en Bessarabie voort, bouwt barakken en schaft proviand aan. Turkije wil wel, maar kan met. Sedert Juli zijn de betalingen aan vele arabtenaren gestaakt, de soldij wordt niet uitbetaald en Krupp dreigt met werkstaking, indien de Porte hem de honderdduizend pond voor reeds geleverd oorlogs-materieel niet uitbetaalt.. Met deze laatste werkstaking hebben we vrede, we zouden wenschen, dat Krupp die werkstaking maar op grootere schaal ging voortzetten. FEUILLETON. Ristorisch verhaal van H. H. ,/Zoo is het, en toch gij zelf noemt de zaak, waarover ik u wilde spreken," meende de keur vorst. ,/Voor eenige uren ontving ik van onbekende hand deze regelen, zonder onderteekening. Zij bevatten een plan, dat ik op dringend verzoek van den onbekenden schrijver, ook aan uw oordeel moet onderwerpen. Ik voldoe aan dat verlangen. Zeg mij uw oordeel; is het een gek, is het een verrader, aan wiens pen deze regelen ontvloeiden P" Met deze woorden overhandigde hij den kanselier een geopend blad. Mijnheer Von Randuitz schrok, toen hij zijn oogen over de vaste, goedgevormde letters liet glijden. Langzaam las hij den inhoud eenige keeren. Nu had hij geeindigd, zwijgend, nadenkend legde hij het blad terug op 's vorsten schrijftafel. //Ge zijt nadenkend geworden vroeg de keur vorst haastig. „Qe vertrouwt den onbekenden schrijver? Zou zijn plan z/Vergis ik mij niet, dan is het zoo min een verrader als een waanzinnige, die het uitdacht," viel de kanselier zijn gebieder in de rede. Mis- lukken kan het misschien, doch de beschouwing is het in ieder geval waard." Rusland bouwt in Azie nog voort aan strategische lijnen aan de groote militaire leveranciers Wordt gevraagd, welke hoeveelheid kleedings- en ver- plegings -artikelen zij binnen zeker tijdsbestek in geval van nood zouden kunnen leveren Nelidoff is op reis naar Griekenland om voor het geval van oorlog eene overeenkomst tusschen Rusland, Turkije en Griekenland tot stand te brengen, zegt men de Russische bladen zijn alles behalve vrede- lievend gestemdnieuwe benden opstandelingen vormen zich in de omstreken van Adrianopel en dreigen Rumelie biunen te dringenZankoff heeft beproefd een opstand te doen uitbarsten, gedurende de reis van Vorst Ferdinand; Dilke, de bekende Engelsche schrijver zegt, dat Salisbury aan het uitbreken van een oorlog gelooftde //Daily News" meent uit goede bron vernomen te hebben dat Bismarck, sedert zijn terugkoinst te Berlijn, in gesprekken met verschillende personen zijn hoop op het behoud van vrede heeft uitgesproken, daar de Czaar vredelievend gestemd zou zijn en de Bulgaarsche kwestie hem geen aanleiding tot oorlog zou geven onze lezers mogen hieruit nu zelf opmakenwelke kans h^t grootst isdie op oorlog of die op vrede. Wij weteu er geen steek van af. We spraken elders van Charles Dilke. Dilke bespreekt de verhouding van Salisbury tot de triple alliantie en verzekert, dat de Engelsche premier aan de zijde staat van hen, die voor de handhaving der orde strijden, maar geweigerd heeft eene volledige alliantie met de centrale mogendheden te sluiten. Zijne beschouwing over de Engelsche vloot is zeer pessimistisch. Yan het leger zegt hij, dat dit, wat de artillerie betreft, achterstaat bij dat van kleine staten, zooals Denemarken en Nederlandhet heeft voor 500000 man troepen slechts 200 stukken veldgeschut. Kortom het leger is op schandelijke wijze verwaarloosd en kan onmogelijk worden ge- mobiliseerd, zegt de dwarskijker. Omtrent het conflict tusschen Frankrijk en Turkije verneemt men, dat de gouvernementen gelijktijdig tot een onderzoek zullen overgaan. De Staats-Ct. bevat thans het Koninklijk be- sluit, waarbij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bepaald zijn op 6 Maart, de herstemraingen op 20 Maart en de verkiezingen voor de Eerste Kamer op 24 Maart. Naar men verneemt zou 's Konings gezond- heidstoestand niet toelaten officieele audientien te verleenen. Dientengevolge zal Z. M. de terugroepingsbrieven van Sir Stuart als Britsch gezant bij ons Hof niet uit diens handen, maar door tusschenkomst van het ministerie van Buitenlandsehe Zaken ontvangen De keurvorst sprong op. //Ook gij, Randnitz? Ik waagde het nauwelijks, om mij zelf te bekennen, dat ik aan de mogelijkheid kon gelooven. Doch zal het plan gelukken, zooals dit schrijven zegt, dan hebben wij een aantal mannen noodig in den waarsten zin van het woord, helden die den dood verachten /,1k ken wel zulke," antwoordde de kanselier, en nog dezen nacht stel ik ze ter beschikking van mijn vorst. Mijn Elimar buitensluiten, was zijn eer krenken ik kan het niet." z/Waar eer en gevaar zijn, mag een Randnitz niet ontbreken," zei de keurvorst hartelijk. //Neem, wien ge wilt, officier of slechts soldaat," vervolgde hij met buitengewoon vuur //geen geboorte of stand de zaak der eer, adelt hier. Ik laat u thans gaan, Randnitz, om het noodige voor te bereiden. Zorg, dat de door u gekozenen tegen 8 uur hier verschijnen, ik zelf wil hun het plan mededeeleu en hun belofte ontvangenen nog iets ik lette op u bij het lezen ge kent den schrijver van dezen brief?" ,/Ik geloof hem te kennen, Uwe Hoogheid." ,/Een edelman P" vroeg Friedrich Wilhelm. z/De regelen zijn niet onderteekend iemand zonder naam antwoordde Randnitz met nadruk. De keurvorst kleurde vluchtig. /,1k versta u," zei hij, //ik wil niet verder vragenmaar gelukt het plan, dan zal hij geen naamlooze blijven en bewaart hem Gods hand iu het gevaar, dat hij zelf ter eere der Brandenburgsche wapenen uitlokte, dan wil ik en is het bij Z. M. ten gehoore toelaten van het Siameesche gezantschap uitgesteld. Gisteren is met alien eenvoud op de algemeene begraafplaats te Middelburg het lijk ter aarde be- steld van mevrouw De Brauw, echtgenoote van onzen hooggeachten Commissaris des Konings, die 11. Donderdag op zulk een noodlottige wijze om het leveu is gekomen; de kist was met tal van kransen bedekt. Zoowel in de straten, waardoor de sombere lijk- stoet heentrok, als op de begraafplaats bewoog zich eene onafzienbare diepbedroefde menigte zoowel uit de hoogste als de laagste standen om de laatste eer te bewijzen aan die edele vrouw, welke door hare goede en liefelijke hoedanigheden, door ieder - rijk of arm - geeerd en bemind was. De Langedelft, waar het anders op dit uur van den dag zoo druk is, maakte een somberen indruk, daar alle winkels en bijna alle particuliere woningen gesloten waren. Het verzoek der ambtenaren ter Provinciale griffie om het lijk grafwaarts te mogen geleiden was door den Commissaris des Konings dankbaar ingewiiligd. Aan de geopende groeve sprak de diepbedroefde echtgenoot ongeveer de volgende woorden: //Ik dank alien, die het leven mijner lieve vrouw hier zoo aangenaam hebbeu gemaakt en voorts alien voor de zoo hartelijke deelneming, door mij in de laatste dagen ondervonden. Hare assche ruste in vrede." Heden zou het stoffelijk overschot van de bijna Xijarige jonkvrouwe Yan Doom, die hetzelfde droevig lot onderging en wier dood niet minder wordt betreurd naar de laatste rustplaats te Koudekerke overgebraflht worden, alwaar het op het buiteugoed //Moesbosch" in het familiegraf zal worden bijgezet. De deelneming in deze beide treffende sterfge- vallen is in deze stad zoo groot, dat alle particuliere partijen of bijeenkomsten, die dezer dagen hadden moeten plaats hebben, zijn afgezegd of oubepaald uitgesteld; ieder is dusdanig geschokt, dat in alle woningen diepe rouw heerscht. Ook de tentoonstel- ling en verloting der prijzen van de loterij van vrouwelijke handwerken enz. ten behoeve der armen dezer stad, die dezer dagen zoude worden gehouden, en waarvan mevrouw De Brauw eene der directrices was, is eveneens tot later verdaagd. G. Ct. In de Staats-courant van 3 Febr. is een uit- voerig verslag opgenomen van den consul der Nederlanden te Buenos-Ayres, den heer L. van Riet, over de laiidverhuizing naar Argentinie. Aan het slot daarvan leest men Yoor gewone werklieden is hier veel plaats, met 't oog op de groote in uitvoering zijnde openbare werken, en aan ambachtslieden wordt om dezelfde reden eveneens werk in overvloed aangeboden. De hem een naam geven, die naast de besten des lands met achting genoemd mag worden. En nu, mijn vriend, tot wederziens. God met ons „Amen sprak mijnheer Yon Randnitz, toen maakte hij voor zijn vorst een eerbiedige buiging en verliet de tent, om zich naar zijn eigen kwartier te begeven. Zijn weg voerde naar een kleine boerenwoning, die er haveloos en vervallen uitzag. Zij was door de bewoners verlaten en gedeeltelijk vernield; het dak bood weinig bescherming tegen wind en regen. Gelukkig was de herfst nog mild en zonnig, des daags althans. Yoor den nacht had de keurvorst de pelseu van door hem zelf geschoten beren gezonden voor den zieken kanselier. Mijnheer Von Randnitz deelde het kwartier met zijn zoon, jonker Elimar. Hij scheen tevreden toen aan den ingang der hut Eckbert, de oude getrouwe dienaar hem mededeelde, dat de jonker zich voor een half uur had verwijderd, onder belofte, van voor den middag terug te zullen zijn." ,/Des te beter zal ik dan ongestoord het noodige kunnen bezorgen," zeide oude heer bij zich zelf, z/doch een ander had ik gaarne aan mijne zijde, om mij den arbeid te verlichten. Was Gegorge hier, gedurende mijn afwezigheid?" wendde hij zich opnieuw tot den dienaar, die zijn heer was gevolgd in de hut, om hem bij het ontkleeden behulpzaam te zijn. z/De eenentwintigste?" antwoordde de grijsaard. grootste toekomst is in dit land weggelegd voor landbouwers, op wie groote uitgestrektheden braak- liggenden maar vruchtbaren bodem ter ontginning wachten. Wellicht zou ook menig Nederlandsch landbouwer hier op zijne plaats zijn, bijv. in de nabijheid der hoofdstad, om kaas, melk en boter van goede kwaliteit te leveren aan hare honderd- duizenden inwoners. Voor lieden uit den zooge- naamden beschaafden stand is hier de minste gele- genheid eene betrekking te verkrijgen, vooral voor hen, die geen bepaald vak verstaan. Ingenieurs, architecten, geneesheeren, kooplieden viuden gemak- kelijker eene passende positie, maar ook zij behoeven er niet op te rekenen steeds spoedig na aankomst alhier te slagen. Nederlanders, die hierheen emigreeren, wordt aanbevolen, zich na aankomst iu deze Republiek, ter verkrijging van inlichtingen, onmiddellijk aan het Nederlandsch consulaat te Buenos-Ayres te vervoegen. Te Amsterdam is de justitie een complot van valsche munters op het spoor gekomen, die hun bedrijf reeds geruimen tijd op groote schaal uit- oefenden. Zaterdagavond zijn twee mannen en eene vrouw aangehouden en is beslag gelegd op een aantal valsche guldens en rijksdaajders en op de werktuigen waarmede deze werden vervaardigd. Eenige dagen te voren was reeds op twee andere personen de hand gelegd, waardoor men tot de ontdekking van de werkplaats en de overige valsche munters is gekomen. Op zijn buiteugoed //Schoonoord," in de gemeente Oost-Kapelle, overleed Zaterdag Jhr. P. Damas van Citters, oud-zeeofficier en oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. De overledene bereikte den leeftijd van bijna 86 jareu. Men verneemt, dat de regeering van Bulgarije ook aan onze Rijksmunt voor dertig millioen aan nikkelmunt heeft willen doen slaan, wat echter door onze regeering geweigerd moet zijn. Eene groote baiikiersfirma te Utrecht zou voor- nemens zijn, voor eene niet onaanzienlijke som aan gouden tientjes te doen aanmunten. Uit Almeloo wordt gemeld: Twee waggons steenkolen zijn hier aaugevoerd en onder de werkstakers verdeeld. Er wordt be- weerd, dat dit eene gift is van een der ingezetenen, die oubekend wenscht te blijven. Uit verschillende plaatsen wordt den werkstakers de helpende hand toegestoken. Alles blijft rustig. Eenige werkstakers, die hun aandeel van f 50 in de cooper, winkelvereeniging der heeren Scholten wenschen uitbetaald te hebben en geen geld kunnen bekomen, alvorens zij van domicilie veranderd zijn, moeten de zaak in handen gesteld hebben van Mr. Ph. A. Haas Az., te Amsterdam. ,z Ja, edele heer, ook hij wilde later terugkomen." z/En zei hij niet, waar hij te vinden was p" z/Hij heeft mij geen plaats genoemd. De jonge man scheen zeer opgewondenik ben dat van hem niet gewoon." z/lk begrijp het," mompelde Von Randnitz, ,/dus zal ik alleen moeten werken. Ik heb een ver- trouwden boodschapper te zeuden," vervolgde hij luid, ,/houd u gereed, tot ik roep." z/De oude Eckbert is altijd tot uw dienst gereed, edele heer." z/Ik weet het," zei Randnitz vriendelijk, „gij stondt mij als een getrouw vriend ter zijde, waar- schuwend in het donkerste uur van mijn leven, troostend, toen Gods hand mij trof. Dat het ons niet gelukte, haar spoor terug te vinden, dat zij verdwenen bleef en met haar het kind het is niet uw schuldgij deedt wat maar mogelijk was. Het mocht. niet zijn Met moeite plaatste hij zich in den houten leunstoel voor de ruwe tafelverschillende brieven waren gedurende zijn afwezigheid aangekomen. Hij schoof ze ongelezen ter zijde, en terwijl de dienaar het vertrek verliet, nam hij de regements- lijsten ter hand, die hij ijverig doorbladerde. Hij kende iedere compagnie van het leger, waarin hij eens zelf had gevochten; bij de soldateu was hij onvergetelijk en zeer gezien. Met onderzoekenden blik doorvloog zijn oog de namenvelen waren met een sterretje geteekend, TER NEIIZEISCHE 101IIIVI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1