Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2368. Woensdag 25 Januari 1888. 28e Jaargang. BEKEN DMAKING. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. ■tit blad werschljnt Diiisdag- en Vrljdajjavoud blj den uitgever P. J. VAN D E S A N l> E te Ter Neuzen. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke veror- dening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, geboren in het jaar 1857, en ook die van ouderen leeftijd, voor zoover zij hun 50e jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vonge jaar zich in de gemeente hebben gevestigd, ter "gemeente-secretarie aangifte doen om voor de dienst bij de brandweer te worden ingeschreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onverminderd de daartegeu bedreigde boete, ambtshalve ingeschre ven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zouder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 24 Januari 1888. Burgemeester en W ethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Rusland gaat voort met stoken in het Balkan- schiereiland en de Russische pers moge verzekeriug op verzekering geven, dat Rusland de hand niet heeft in de jongste aanslagen, niemaud is er, die dat gelooft. Zou misschien Hitrowo de groote sornmen, die de samenzweriugen kosten, uit eigen zak betalen, of zouden ze verstrekt worden uit de private beurs van Von Nelidoff of Zankoff, of den Vorst van Monteneg'ro? Ook geen mensch die het gelooft. Intusschen gaat de Czaar voort zijn troepen naar het Westen te verschuiven langs de grenzen van Polen, Galicie en Rumelie, daarbij de verzekering gevende, dat de beweging geen vijandig karakter heeft. Ook dat gelooft niemand. De correspondent van de Times te St. Petersburg durft te verzekeren, dat de vermindering van het aantal manschappen in werkelijken dienst, met zooveel ophef verkondigd, zich slechts bepaalt in het naar huis zendeu van een duizendtal mannen. Het Militair Wochenblatt doet uitkomen, dat de sterkte op voet van vrede aan de militaire grensdistricten of provincien voor de Russen 315,503 man en 698 stuks veldgeschut, voor Oostenrijk 3800 man en 160 stuks veldgeschut, voor Duitschland 98,200 man en 338 stuks veldgeschut bedraagt. Alle Russische uuiversiteiten zijn gesloten wegens het uitbreken van ongeregeldheden onder de studenten, onder wie het nihilisine met ijver zijn zaad strooit. Daarom staan de uuiversiteiten onder het onmiddellijk toezicht der politie. Deze bewaakt de voorlezingen en verbiedt de colleges, die haar verdacht toeschijuen de toehoorders beoordeelt zij naar den regel, dat de mensch van nature tot alle kwaad geneigd is. Mist een student een knoop van zijn uniform, zoo FEUILLETON. NOVELLE. 20) Kornelie zag Winslow nadenkend aan. Zij begreep echter zeker dat zijn zenuwachtigheid te natuurlijk was om een berisping te verdienenwant haar oogen stonden zoo helder mogelijk toen zij een langen blik op Kate wierp en daarop zijde: //Wij zulleu het op een andere wijze beproeven Ik herhaal het, op dien steen daar heb ik menig maal uitgerust als in al die lange jaren mijn weg mij langs het Satansmocras voerde; dan zat ik daar en dacht aan de beide mannen die hier ge- meenschappelijk om het leven kampten en toch den dood mede naar huis namen. Uren lang zat ik dan over het moeras te staren, totdat ten slotte elke boom op zichzelf in mijn geheugen was gevest, zonder dat het mij daar eigenlijk om te doen was geweest. Het is dan volstrekt niet vreemd dat ik op zekeren dag den boom miste, die met een van de beiden daar ginds zoo lang recht voor elkander hadden gestaan. Als ik dat alles goed overdeuk, dan geloof ik dat wij daar ginds naast dien steen moeten graven." u't Geheugen wil wel eens bedriegen," verklaarde Winslow op levendigen toon, #althans na verloop van jaren. Als het juist is wat gij van den om- kan hem een beurs, die hem de studie mogelijk maakt, ontnomen worden verzuimt hij een college, zoo wordt hij in arrest gezet. Besprekingen der studenten onder elkander zijn streng verboden, en ziet men er een half dozijn samen, dan denkt men dadelijk aan een complot, een samenzwering, een aanslag. De vergaderiugen, die men wil houden, moeten dus in het geheim worden belegd, en daar mag men zingen Wij leven vrij, wij leven blij De documenten-historie blijft ook nog aan de orde; thans zegt men dat de vervaardiger een Russisch diplomaat is, eene zekere Catacazy, die tegenwoordig in Parijs woont en van tijd tot tijd correspoudentien zendt aan den te Brussel verschij- nenden officieus Russischeu Nord. Aan de schandalen van den handel in Fransche decoratien schijnt geen einde te zullen komen. De Figaro verzekert, dat een welbekende persoonlijkheid van de partij der intransigenten voor 50,000 francs decoratien leverdehet blad zal den naam van den persoon noemen, zoodra het is uitgemaakt of de justitie zich met deze zaak zal inlaten. In de Fransche Kamer is een motie van vertrouwen op de regeering gesteld. Vele leden onthielden zich van stemming, toch werd meteene meerderhed van 259 stemmen het vertrouwen op de regeering uitgesproken. Het crimineele hof van Old Bailey te Londen heeft het Engelsche parlementslid Graham en den socialist Burns ieder tot zes wekeu gevangenisstraf zouder dwangarbeid veroordeeld, wegens het houden eener onwettige vergadering op Trafalgar-Square. Zij werden vrijgesproken van de beschuldiging, dat zij tot wanordelijkheden hadden aangezet. De heer Lane, Iersch parlementslid, is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf zonder dwangarbeid, wegens het houden eener redevoering, waarin het volk tot verzet tegen de wet wordt aangehitst. Uit Sofia wordt gemeld, dat het vertrek van Vorst Ferdinand van Bulgarije en zijne moeder naar Phi- lippopel is uitgesteld en uit Bucharest wordt bericht aan de Paris, dat in de militaire school te Sofia oproerige proclamation zijn gevonden en men voor een opstand beducht is. Deze geruchten hebben echter wel nadere bevestiging noodig, aangezien ze uit Frankrijk ons geworden. De Fransche pers neemt over het algemeen gretig op al wat eene ongunstige betrekking heeft op Bulgarije. Een decreet van den Sultan aan zijn Minister van Oorlog is verschenen, den laatsten wordt gelast om de verdedigingswerken van Adrianopel zoo spoedig mogelijk te voltooien. Ook wordt uit Stamboel gemeld, dat de Vorst van Montenegro Rusland's candidaat is voor den Bulgaarschen troon. Nu, Nicolas is geen Russenhater, dat weet de Czaar voor goed; de Vorst uit de Zwarte Bergen is met roebels genaakbaar. Uit Afrika is ons iets geworden over de Soe- gevallen boom zegt en ik twijfel er niet aan dan is het te beter dat wij eerst bij het moeras een teeken zetten en dan van voren af aan met meten beginnen." Op Kornelies harde trekken speelde weder een eigenaardig lachje van zelfvertrouwen. Zij aarzelde eenige seconden eer zij haar oordeel uitsprak. Laten wij het meten straks doen, als ook deze proefneming mislukt," zeide zij eiudelijk en begaf zich langzaam naar den steen. Winslow was haar onmiddellijk ter zijde getreden. Het was duidelijk dat Kornelies opgave hem on- zeker voorkwam, en dat hij alleen uit vriendschap en beleefdheid geen bezwaren te berde bracht toen zij Dick uitnoodigde aan den oostkanl van den steen en vlak er naast zijn werk weder te beginnen. Maar beide oudjes schenen nu hun rol verwisseld te hebben, terwijl Kornelie angstvallig de opgeworpen aarde en de werktuigen die er in woelden naspeurde, wendde Winslow, de hem pijnigende onzekerheid trachtende te verbergen, zijn opmerkzaamheid aan den omtrek. Minuut na minuut verliep. Dick, die op zijn moeders opgaven vertrouwde als op een evangelie, bleef in de kuil graven, terwijl Kate op den rand de opgeworpen aarde ter zijde hracht. De spanning van Kornelie was in zekeren zin op haar overgegaan. Winslow echter toonde door een spottend lachje zijn on geloof. tfIIet zal weder te vergeefs zijn," sprak bij eindelijk, de diepte van den kuil met zijn oogen metende, en daneezen. Een afdeeling van 500 inboorlingen, bij de Engelsche kavallerie behoorende, nam het legerkamp van Osman Digma te Handoeb bij ver- rassing in. De Soedaneezen vluchtten, maar keerden weldra terug, maakten zich opnieuw van het kamp meester en noodzaakten de aanvallers tot den terug- tocht. De Engelschen haddeu 6 gekwetsten, onder wie de kolonel Kitchener en de majoor Mac Murdot de inboorlingen 6 dooden en 20 gewonden. De ver- liezen der Soedaneezen moeten aanzienlijk zijn. Iln de Engelschen en de Italiar.en zullen nog wat werk hebben voor de begeerde streken in rustig bezit zijn. De Eerste Kamer heeft in de zitting van Zaterdag de verschillende Hoofdstukken der Staatsbegrooting aangenomen, dat van Marine met eenparige stemmen, dat van Oorlog met 1 tegen. De vroegere tegen- standers stemden voor in de verwachting dat de regeling der levende strijdkrachten zal volgen. De Minister van Marine hoopte dit jaar nadere voor- stellen omtrent de scheepsmacht te doen. De heer De Bruijn drong aan op completeering van het garnizoen te 's Bosch. Bij de spoorwegbegrooting verklaarde de Minister, dat voorloopig maatregelen zijn genomen ter vol- tooiing van de lijn GroningenDelfzijl. De heer Fransen v. d. Putte kwam sterk op tegen de weelderige inwendige inrichting van het Centraal-station te Amsterdam. Bij de begrooting voor waterstaat verklaarde de Minister dat een Kon. Besluit tot verlaging van het briefport voor Indie gereed ligt, maar niet slaat op monsters en drukwerken. De boterwet is gereed, maar moet nog door de departemeuten van justitie en financien behaudeld worden. De Minister verklaarde verder zich tegen af- schaffing der rechteu op het Noordzeekanaal. Zoodra een defiuitief rapport omtrent het spoorwegongeluk te Ruinerwold is ontvangen zal overwogen worden wat verder noodig is. De begrootingen van waterstaat, Suriname en Kolonien zijn daarna aangenomen. De Kamer is op reijes gescheiden. Welke ongerijmde gevolgen de nieuwe kieswet heeft, nu uitsluitend huurwaarde en grondbelasting tot grondslag voor het kiesrecht is aangenomen, bleek na het opmaken der kiezerslijsten. Aanzienlijke industrieelen, die een huis bewonen, dat tot de firms behoort en niet op hun naam is gebracht, zijn, terwijl zij duizenden en duizenden omzetten, van het kiesrecht uitgesloten, terwijl hunne boekhouders, ja zelfs velen van hunne knechts, de bevoegdheid bezaten, die aan hun patroon niet werd toegekend. het zou ook wel wonder wezen als juist delaatste lijn daar ophield waar de eerste begon." ^Graven, graven," vermaande Kornelie, toen zij bespeurde dat Dick op zijn spade leunende en met een vreemden blik naar Winslow opzag, ,/iiochzijn wij geen vier voet diep en voor wij daar zijn laat ik mij niets outstrijden." Als om zijn goeden wil te toonen, stak Dick de spade heftig in den dichten bodem en zette zijn voet er op om zoo dieper naar omlaag te drijven. Op 't zelfde oogenblik deed zich een luid geknars hooren, dat bij de verdere pogingen van Dick ook voor hen daar boven hoorbaar werd. „Iiier ligt iets anders, maar 't kunnen ook wel steeuen zijn," riep hij tot zijn moeder. Kornelie haalde diep adem alsof haar gemoed van een zwaren last bevrijd werdmaar de spanning die op haar trekken lag verdween nog niet. „Graven, jongen,graven,"herhaalde zij op ernstigen toon, „haal de grond maar behoedzaam weg. En gij, Kate, onderzoek iedere schep zorgvuldig met uw handen voor gij de aarde wegwerpt." h Voorzichtig, Dick, voorzichtig," voegde Winslow er bij, die nu geheel en al was veranderd en met een gelaat, waarvan alle kleur geweken was, in den kuil staarde. ,/Geen nood," antwoordde Kornelie bedaard „de schat is onder een laag steenen geborgen zi zweeg plotseling als schrikte zij voor haar eigen woorden en keek een anderen kant uit. Zij hac den blik vol verbazing, met welken Winslow haar De Arnh. Ct. zou een stadgenoot kunnen aan- wijzen, die in zijn vak een der eersten is in Nederland en die geen kiezer is, omdat zijne aanzienlijke panden, voor zijne woning en zaak in gebruik, op naam van de vennootschap staan, waarbij hij minstens voor de helft is betrokken. Het bestuur der Zeeuwsche Propaganda-club voor algemeen kies- en stemrecht heeft op de voorloopige candidatenlijst voor lid der Tweede Kamer gesteld de heeren Mr. M. J. de Witt Hamer te Middelburg, C. E. Massee te Goes, Dr. J. M. Smit te Amsterdam en Dr. P. C. F. Frowein te Sneek. De loting voor de nationale militie in het oopende jaar zal plaats hebben in de gemeenten, voor wat het 4de en 5de district betreft, op de dagen en uren als hieronder zijn aangewezeu Hulst, Zaterdag 11 Febr., des voorm. te 9 uren voor Hulst, Ossenisse, Hengstdijk, Ilontenisse, Boschkapelle, Stoppeldijk, Graauw, Clinge en St. Jansteen. Axel, Maandag 13 Febr., des voorm. te 9 uren voor Axel, Zuiddorpe en Westdorpe en te 10£ uur voor Ter Neuzen en Hoek en des nam. teljuur voor Sas van Gent, Philippine, Overslag, Koewacht en Zaamslag. IJzendijke, Woensdag 15 Febr., des voorm. te 9 uren voor Groede, Breskens, Nieuwvliet, Wa- terlandkerkje, Schoondijke, Hoofdplaat, Biervliet en IJzendijke. Sluis, Vrijdag 17 Febr., des voorm. 9 uren voor Sluis, Aardenburg en Eede en te 10£ uur voor Retranchement, St. Kruis, Oostburg, Cadzand en Zuidzande. Als voorzorg tegen mogelijke verdere gevallen van trichinose zijn jl. Zaterdag het groote en de 2 kleine varkens, welke aan de leerlooierij te Goes gemest zijn, van Rijkswege bij minnelijke schik- king onteigend en, na afgemaakt te zijn, in tegen- woordigheid van den waarnemenden inspecteur van den geneesk. dienst voor Zeeland en van den bur gemeester dier gemeente, onder toezicht der politie verbrand (verkoold). Een gelijke behandeling on- derging de mest in den mestput. Wij kunnen hierbij nog vermelden, dat het groote varken bij onderzoek gebleken is sterk met trichinen bezet te zijn. G. C. In 1886 is uit Nederland op Engelsche markten gebracht een hoeveelheid van 4,546,927 centinaars boter en kunstboter. De hoeveelheid boter bedroeg 1,775,509, die van kunstboter 2,771,588 centenaars. Daaruit blijkt niet Mikel dat de aanvoer van kunstboter uit Nederland dien van boter verre overtreft, maar bovendien dat Nederland verreweg het grootste aandeel heeft in den kunstboterhandel op het Vereenigd Koninkrijk. beschouwde toen zij die woorden uitte, op zich voelen rustenblijkbaar had zij berouw over die onbedachtzaamheid en vreesde zij verdere vragen. Maar reeds in het volgende oogenblik trok Dick al haar opmerkzaamheid, toen hij voorzichtig door het zand zijn spade hanteerde en allengs een aantal kleine steentjes bloot schrapte, die blijkbaar met groote zorgvuldigheid naast elkander gelegd waren. Nog een poos en een soort van plaveisel lag voor hem. Het bedekte een onregelmatige oppervlakte van ongeveer een meter in doorsuede en bestond uit vlakke zandsteenen,die in den omtrek veel werden aangetrolfen. Dick hield op met werken en keek zijn moeder vragend aan. „Waar wacht gij op?" vroeg zij, of denkt gij soms dat die steenen daar vanzelf zoo gekomen zijn Licht ze den een na den ander op en laat ons zien wat er onder verscholen zit." Dick knielde neder en terwijl Kate hem met kinderlijke nieuwsgierigheid beschouwde en Winslow van ontroering geen woord kon uitbrengen, begon hij de laag op te breken. Spoedig bleek dat een soort bekken, van omstreeks een voet in middellijn, door dergelijke steenen was afgezet. Een donkere massa lag op de nauwe schacht. (Slot volgt.) TER 1EUZEMSCHE OIRWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1