Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2045. Zaterdag 20 December 1884. Binnenland. if 24e Jaargang. feuilleton. 8) Aan den dood ontrukt. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Ken abonneert zicb bij alle Boekliandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADYERTENTlEN: Grootere letters Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. worden naar plaatsrnimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. I,.... p i VAN »E SANDE te Tcr Ncnzeu. ltit bind veriscliljnt Uinsdag- cn Vrljda§arond bij dc«i nitgcvfi' r. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, doen te weten dat op Maandag den 29 December a. s., des voormiddags ten 10 ure, ten raadhuize zittmg zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzen van toelating van kinderen op de openbare lagere school. Axel, den 20 December 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PIETER VAN FRAAIJENHOVE, l.B. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER, t'olitieli Overzieht. De heer Van Humbeeck, oud-Minister van on- derwijs in Belgie, heeft zijn ontslag genomen als president der Association liberale, welk voorbeeld door den Brusselschen burgemeester Buls en anderen van de meest geziene leden is gevolgd. Ook Pontus, Minister van Oorlog, denkt weg te gaan als zijn wetsontwerp tot reorganisatie eener //natio nal reserve" door de Kamer wordt verworpen. Op storm volgt stilte, men ziet het in de 1 ran- sche Kamers. De begrooting wordt in vliegenden haast afgemaakt, oin daarna den Senaat te worden voorgelegd. 't Is of de troebelen met China den Franschman dwars in de maag liggen. Iletherstel van het crediet voor de theologische faculteiten, door den Minister van onderwijs aangevraagd, is door de Kamer verworpen. Groote dingen kon men in het oosten verwachten, of 't moest zijn dat de porceleiu-mannen breken, want Korea, schatplichtig aan China, heeft zich onder bescher- ming van Japan gesteld. Lit Afrika komen treurige tijdingen. Het bericht omtrent het vermoorden van de Italiaansche Afrika— expeditie, onder kapt. Bianchi, wordt van alle zijden nader bevestigd. De inboorlingen hebben op onge- veer 40 kilometers van de Abessinische grens de expeditie aangevallen geen enkel persoon ontkwam. Chams zonen zijn volstrekt niet ingenomen met die indringerij der blanken. Het bericht omtrent het gebied van Schiek-Said, dat door een Marseillaansche firma voor 4 millioen aan een Duitsch huis zou verkocht zijn, wordt tegengesproken. Misschien een verzinsel van de firma om //de ratten aan het spek te knjgeD, en de voor haar schadelijke bezitting, gekocht voor eene som van 50000 francs, voor tachtig maal dien prijs aan Frankrijk te verkwanselen. De regeering heeft er echter nog geen ooren naar. Het Engelsche kanon op het eilandje Perim aan den ingang des Roode zee—boezems reikt over en weer tot Arabie en Afrika's Ajan en bestrijkt alzoo de Tranenpoort, terwijl de voornoemde strook gronds evenzeer onder den geschutcirkel van Perim gelegen is. Duitschland wil een koloniale mogendheid worden. Men zegt, dat in het plan ligt zich ook te vestigen ten noorden van Port—Natal, ten oosten der trans- vaal; op een deel van Nieuw—Ierland en Nieuw— Brittannie en in het noord—oostelijk deel van Nieuw-Guinea, alle eilanden in Oceania gelegen en gedeeltelijk door Engeland bezet. Stoomvaart- lijnen en nog eens stoomvaartlijnen zijn er thans in de vertegenwoordiging aan de orde. ,/L'appetit vient en mangeant." Bismarck krijgt ook al etende meer honger. De Rijksdag heeft aan twee be- ambten der Rijks—kanselarij de gevraagde trakte- ments-toelagen toegestaan, ook het centrum stemde voor, de Rijks-kanselier kan er wat mee. Eu toch leed hij een gevoelig echec. In plants van twee directeuren bij het departement van buiten- landsche zaken, door hem noodig geoordeeld, stond de vertegenwoordiging er» een toe. De groote Duitscher was bij deze debatten zeer onhandig, toen hij ging beweren dat de Rijksdag onbevoegd was over deze materie te oordeelen. //In het buitenland ik kan het met voldoening zeggen heb ik de waardeering gevonden, die mij in mijn eigen land wordt ontzegd. Daar erkent men al gemeen mijne nauwgezetheid, mijne geloofwaardig- heid en mijn kennis van zaken; hier echter trekt men die in twijfel, zoo vaak ik optreed. YV anneer ik hier op mijn woord en ambtseed verzeker, dat deze betrekkingen noodig zijn en gij zegt: Neen, dat is niet waardan ben ik of ongeloofwaardig, of onwetend, of onbekwaam." Dat beet Bismarck den vertegenwoordigers toe. En hiermee bedierf de //van top tot teen politicus" zijn eigen zaak. In Engeland wordt de kwestie der zeevisscherij opgedischt. Drijfnetvisschers en schrobnetvisschers zitten elkaar in 't vaarwater. De laatsten zeilen of stoomen de drijfnetten stuk zonder eenig ver- haal, bovendien wordt gezegd dat zij met hunne groote slcepnetten van dichte mazen de visch ver- nielen en de heele visscherij, als tak van bestaan voor duizenden naar de maan helpen. Regeering en volksvertegenwoordiging hebben de aandacht op de klachten en grieven gevestigd. Eene interna tionale wet op de zeevisscherij ware niet overbodig. Terwijl een tallooze menschenmassa, benevens rij- en voertuigen, de brug van Hibernia Wharf teLonden passeerden, werd men verrast door eene oorverdoo- vende ontploffing. Velen vielen omver, eenigen werden licht gekwetst, paarden gingen op hoi, glazen werden verbrijzeld, de granieten brug is echter ongedeerd. De politie wist reeds, dateriets zou plaats hebben en vermoedde ook den toeleg tot eene dynamiet-ontploffiug. De ondernemers zijn tot dusverre onbekend gebleven. De Fenians zijn nog niet rustig. Y. YOOR HET GERECHT. Daar de Grand-jury niet voor September ver- gaderde, was Richard Banmarck gedwongen ge- durende de maand Augustus in de Tombs te blijven. Gedurende dezen tijd zag hij niemand, behalve zijn advocaat, Mr. Lloyd en Grace Montague. De moord op „de" Bristol" was in de maand Augustus, waarin men gewoonlijk gebrek heeft aan nieuwtjes, voor de kranten een welkom onder- werp en elken dag waren er lange artikelen aan gewijd. Dat de gevangeue het eerste verhoor had geweigerd, speet den verslaggevers geweldig evenwel brachten zij het zoover, dat zij de zaak gedurende Augustus gaande hielden en bij gebrek aan beter schimpten zij op de politie en justitie, dat het proces van den gevaugene niet terstond was begonnen, dat hij niet was veroordeeld en opgehangen. Toen de Grand-jury in September vergaderde, waren alle bewijzen zoozeer tegeu den beklaagde, dat zijne veroordeeling zoo goed als zeker was. Door de kranten aangespoord, stelde de justitie nog in dezelfde maand een termijn vast, maar Mr. Lloyd verzocht om uitstel en daarom werd de zaak tot den eersten Maandag in October verdaagd. Herhaalde malen had Mr. Lloyd met zijn client over de zaak gesproken en had de bewijsgronden die de justitie tegen hem had, rijpelijk met hem overwogen. Het resultaat dezer beraadslagingen was, dat beide de overtuiging hadden gekregen, dat Richard Banmarck behalve dat de ware moordenaar kon gevonden worden - een harde dobber zou hebben, en hoewel zij er zich niet over uitlieten, deden zij alles, om den waren schuldige op het spoor te komen. Men nam de hulp der detectives te baat en gebruikte bovendien alle middelen. Toen de eerste Maandag in October daar was, trachtte Mr. Lloyd de termijn nog eens te ver- schuiven, maar deze keer zonder gevolg. De kranten hadden zoo'n heideusch alarm over de vertraging gemaakt, dat de zaak niet meer uit- gesteld kon worden. Bovendien kon Mr. Lloyd geen geldige redenen voor de verdaging aangeven en daarom ging de zaak door. De samenkomst eener jury biedt heden minder moeilijkheden aan, als dit vroeger het geval was, maar toch hadden de geruchten omtrent den moord op //de Bristol" zich zoodanig door de geheele City verspreid, dat bijtia iedereen van Mr. Banmarck s schuld overtuigd was en zoo duurde het drie dagen voordat een onpartijdige jury bij elkander was. Toen Richard Banmarck voor het gerecht verseheen, namen zijn verdediger, Mr. Lloyd, zoowel als zijne bruid, miss Grace Montague, naast hem plaats. Hoewel de aanvraag van een krediet op 1884 voor de uitgaven, voortvloeiende uit eene deelneming aan de internationale tentoonstelling te Antwerpen, bedenking ontmoet heeft, vleit de Minister van Binnenlandsche zaken zich, dat er door de Tweede Kamer geen bezwaar in zal gezien worden, iets te doen om de Nederlandsche kunst in de gelegenheid te stellen, deel te nemen aan de tentoonstelling van schoone kunsten, welke onder bescherming der Belgische regeering te gelijk in Antwerpen geopend zal worden. De Belgische regeering heeft de Nederlandsche tot deelneming aan die tentoonstelling uitgenoodigd; het komt velen voor, dat te Antwerpen hetwelk eenmaal het brandpunt der Nederlandsche kunst- ontwikkeling geweest is, de Noord—Nederlandsche kunstenaars niet mogen ontbreken en dat het wenschelijk is, den oudeu roem van ons volk op kunstgebied tegenover de uit alle landen ter wereld samenstroomende artisten hoog te houden. Het voornemen is, aan Z. M. de benoeming van eene weinig talrijke Nederlandsche commissie voor te dragen, om de installatie der in te zenden kunstwerken te surveilleeren en c. q. de belangen der Nederlandsche inzenders voor te staan. Heeft dit plaats, dan zal men pogen een gezamenhjke inzending van Nederlandsche werken van beeldende kunst tot stand te brengen. Daarvoor is nu J 8000 op de begrooting voor 1885 gebracht. Naar men verneemt heeft de hoofd—commissie voor de behartiging der Nederlandsche belangen op de internationale tentoonstelling te Antwerpen in 1885 haar mandaat gesteld in nanden van Z. M. den Koning. Blijkens de door het departement van waterstaat uitgegeven statistiek van het vervoer op de spoor- wegen en tramwegen over het jaar 1883, bedroeg de gezamenlijke lengte der spoorwegen (zijsporen inbegrepen) 4,521,997 meter, was de lengte der telegraafgeleidingen 7,575,616 kilometer, bedroeg het getal vervoerde reizigers 22,479,057, was de opbrengst van reizigers 15,617,317,35^ of 69£ cent per persoon. De totale lengte der tramwegen was 58,720,770 meter, het getal der vervoerde reizigers 24,269,068 en de opbrengst van het personenvervoer 2,982,616,02. De N. Zutf. Ct. doet, met het oog op de thans op zoovele plaatsen heerschende werkeloosheid, het voorstel, de Maatschappij van weldadigheid tot grondslag te nemen van eene organisatie van bui- tengewonen winterarbeid op groote schaal. Haar zou men kunnen maken tot beheerster van een fonds, dat de liefdadigheid zou bijeenbrengen en telkens aanvullen. En zij zou nuttigen arbeid ;/Kan ik de zaak bijwonen, Mr. Lloyd?" had Grace aan den advocaat gevraagd. ,/Jawelantwoordde deze, haar scherp aan- ziende. z/En mag ik naast hem gaan zitten?" /Zeker wZoudt gij het gaarne, Richard?" vroeg zij aan dezen Mijne geliefde!" zei de gevangene, //ik kan zoo iets niet toestaan, gij ,/Denk niet om mij, Richard; voor het oogenblik moeten wij aan u denken, Mr. Lloyd," wendde zij zich tot den advocaat, //zou het aan Richard s zaak schadeu, als ik op het gerechtshof naast hem zit z/Neen," antwoordde de advocaat glimlachend, ik geloof integendeel, dat het goed voor zijne zaak zou" zijn. Wij advocaten ziju van meening, dat het een goedeu indruk op de jury maakt, als de aangeklaagde vrouwelijke toelioorders bij zich heeft/' z/En hij niemand, als mij alleenzei zij, haar minnaar feeder aanziende. z/Neem u in acht, miss Montague, dat uw gelaat ons niet verraadt!" z/Mijn gelaat?" ,/Ja; wanneer de beklaagde of zijne vriendeu door hunne blikken verraden, dat de verklaringen der getuigen hun onaangenaam aandoen, zijn de gezworenen gewoon dit ten nadeele van den be klaagde uit te leggen." kunnen verschaffen door, zoowel op hare eigen terreinen als op menig ander nog te ontginneu gebied, op doeltreffende wijze die uitgestrekte ge- deelten van ons vaderland in cultuur te brengen, welke thans woest en renteloos blijven liggen. Dit denkbeeld kwam der N. Z. Ct. alleszins aanbeveliugswaardig voor, waard om er de aandacht op te vestigen en voor in te roepen. Sedert 1 December hebben alle postkantoren in westelijk Zuid—Beveland beperkten Zondagsdienst. Een gemeente echter, Borssele, is daarvan uitgesloten en mitsdien doet de postbode van daar op's Heeren- hoek als naar gewoonte ook zijn tweeden loop, hoewel geheel onnoodig, daar op het middaguur van den Zondag geen post meer aankomt of vertrekt. Onder het opschrift //Gevaarlijke suiker," deelt het Hbl. betreffende een reeds kort vermeld vergiftigingsgeval mede z/Reeds eenige dagen had het de opmerkzaamheid getrokken, dat herhaaldelijk in de buurt der Muider- gracht, Weesperstraat en straten en grachten in die omgeving gevallen voorkwamen, dat huisge- zinnen, na het gebruik van suiker bij een of andere spijs, door ongesteldheid overvallen werden, die ge- paard ging met brakingen en iugewandspijn. In een familie van 10 personen o. a., en in andere groote huisgezinnen, waren in de laatste dagen alien hevig ongesteld geworden. Arsenicumvergif- tiging werd geconstateerd. Het bleek toen, dat alien eene soort bastaard- suiker kochten bij den kruidenier Tas, in de Wees perstraat, en een scheikundig onderzoek bracht aan het licht, dat dit voedingsmiddel een genoeg- zame hoeveelheid arsenicum bevatte, om als oorzaak te kunnen worden beschouwd van de ongesteld- hedeu. Hoe deze gevaarlijke zelfstandigheid in de suiker is gekomen, is vooralsnog een raadsel, dat de po litie, die natuurlijk een scherp onderzoek heeft ingesteld, nog moet oplossen. Zeker schijnt het echter te zijn, dat van die gevaarlijke suiker ook bij andere kruideniers is verspreid, zoodat het gCraden is, voorloopig bij het gebruik van bastaard- suiker voorzichtig te zijn. De geheele voorraad bij den heer Tas die natuurlijk aan het geval onschuldig is werd in beslag genomen. De Ned. vereeniging voor locaalspoor- en tramwegen hield 16 dezer te Gouda een alge- meene vergadering. De beer S. Hamelink, de voorzitter, opende haar met een toespraak, waarin hij bezwaren ont- wikkelde tegen een Kouinkl besluit van 16 Nov. jl., waardoor het veevervoer door de trams onmo- gelijk wordt gemaakt, omdat de kosten der daarbij voorgedragen desinfectie van de wagens betrek- kelijk voor een tramdienst over kleine trajecten te bezwarend zijn. ,/Wees voor mij niet bang," zei Grace, //ik zal mij goed houden." En zoo kwam het, dat dit teedere, lieve wezen van begin tot einde bij het verhoor tegenwoordig was en hem door hare tegenwoordigheid moed inboezemde. Daar hij voor haar het wanhopige van zijn toestand had verzwegen en zij volkomen van zijn onschuld overtuigd was, meende zij te mogen aannemen, dat de anderen dat ook moesten doen. De zaak in alle bizonderheden te beschrijven, zou hier even vermoeiend als nutteloos zijn en buitendien is het lezende publiek door de kranten geleverde berichten met zulke formaliteiten ge- noegzaam bekend. In het tegen Richard Banmarck gevoerde pijn- lijke proces, gebeurde niets, wat vermeldenswaard is. Toen het gerechtshof Maandagnamiddag uiteen ging, was er eene jury verkozen en toen de be- handeling des Donderdags werd voortgezet, begon de openbare aanklager met het voorlezen van de aanklacht. Deze ambtenaar was een aangenaam, duidelijk en bekwaam redenaar en hoewel zijne openingsrede kort was, stelde hij toch alles zeer helder voor. Hierop werd tot het getuigenverhoor overgaan. Detective Macroy had zijn getuige James Wilson nog niet weergevonden en daar er intusschen betere getuigen waren opgekomen, moet men het Macroy niet al te kwalijk nemen, dat hij niet TER \EIZE\S1 roiitAivT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1