Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2043. Zaterdag 13 December 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVEETENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind verdchtjnt Uiiiwdns- en Vrijdagavoud bij den nilgever P. J. VAN n E S A IX O E (e Ter Neazeu. E»olitieli Overzicht. De Duitsche Rijksdag wordt stellig na de vast- stelling der begrooting voor 1885/86 ontbonden. Het kiescomite der vrijzinnige partij maakt reeds voorbereidiugen. Bij eene nieuwe verkiezing ver- wacht men eene andere verhouding in de getalsterkte der partijen. De Regeering is niet tevreden over de beraadslagingen in zake subsidie voor stoom- vaartlijnen. Vooral de Hamburgsche reeder, Woer- mann, maakte een sober figuur. De nieuwe afge- vaardigde was blijkbaar zich het onderscheid tussehen een toast in eene koloniale vereeniging en eene redevoering in het Parlement niet bewust. Over het algemeen verkrijgt men den indruk, dat de belanghebbende handelshuizen zich alle moeite geven om den Rijkskanselier te dwingen veel verder te gaan dan liij oorspronkelijk van plan was. In- tusschen zijn de schepen dicht bij de plaats der bestemming. Een heeft zich afgescheiden en blijft in Portugal te St. Vincent, de pool der Europee- sche telegraaflijn, om instruction uit Berlijn te ontvangen naar aanleiding van de besluiten der conferentie en over de annexation. //Wie 't eerst komt, 't eerst maaltBismarck heeft nu het eind der telegraafkabel in zijn macht en i? het dichtst bij zijn doel. Uit Egypte kornen nu weer berichten, dat de Malidi niet dood is, maar dat bij op drie uren afstand van Khartoem ligt. Volgens de jongste berichten beginnen de volgelingen aan de god- lijkheid van den Mahdi te twijfelen. Gordon zou hem uitgedaagd hebben om als andere Mozes een wonder te doen door zijne volgelingen droogvoets door den vloed te doen gaan. De Mahdi beval 3000 man den Nijl over te wandelen en zeide hun dat hij opdrogen zou. A1 de 3000 man verdronken natuurlijk. ,/Als het waar is?" Gordons schepen gaan voort de rebellen van de oevers des Nijls te verjagen en levensvoorraad buit te maken. Het staat er toe, dat het Suez—kanaal zal worden ver breed. De Lesseps zal zich in Frankrijk bij de Suez-maatschappij vervoegen. Voor de Franschen wordt het ginds in het Oosten niet beter, zoo de berichten uit Hongkong waar zijn althans. Een groote zeeslag zou spoedig plaats hebben; 12 Chineesche oorlogschepen zijn in zee gestoken om de Fransche vloot op te zoeken en Formosa te ontzetten. De vloot telt 24 Duitsche officieren. Peng—Yu—lia zal als opper- bevelhebber naar het leger in Tongkin vertrekken en samenwerken met Ling-Yung—Su, die te Canton is. De handeldrijvende natieu verlangen zeer naar het einde der spanning en hopen op een beslissenden slag, die den vrede mogelijk kan maken. Generaal Briere de l'lse telegrafeert, dat hij in een der dorpen eene gedrukte proclamatie heeft gevonden, waarbij de inwoners worden uitgenoodigd om de Franschen te vergiftigen. Het stuk was onder- F F IJI L1, ETON. 6) Aan den dood onlrukt. z/Zeker: maar gij moet den bode betalen antwoordde de bewaarder. ,/Daartoe ben ik gaarne bereid." Na het afzenden van den bode ging Mr. Baumarck weer zitten, om over zijn vreeselijken toestand na te aenken. Zooals we reeds hebben gezegd, was Richard Bamnarck ougeveer dertig jaren oud. Ofschoon hij in New—York was geboren, waren zijne ouders Engelschen. Toen hij het gymnasium bezocht, hadden zijne ouders op een reis naar hun vader- land bij de schipbreuk der atlantische stoom boot beide hun leven verloren en als eenig kind erfde hij hun bescheiden nalatenschap. Daar hij echter hier was geboren en opgevoed, besloot hij na afloop van zijn schooltijd hier te blijven. Door een toeval in Wall-street gekomen, had hij zich daar als makelaar gevestigd en deze betrekking tot nu toe vervuld. Het van zijne ouders geerfde vermogen had hem goed geholpen, en daar het geluk hem gunstig was geweest, kon hij tijdeus zijne arrestatie een in zeer goede omstandigheden verkeerenden jongmau genoemd worden. In den loop van den namiddag kwam de advocaat, om wien hij had gezonden. Deze had sedert veel teekend door een Onderkouing. Frankrijk dient dus krachtiger op te treden. Latere berichten melden, dat de Fransche admiraal met de Hovas vredesonderhandelingen heeft aangeknoopt. Een bericht uit Londen zegt, dat er hevig ge- vochten is en dat de Chineezen erg toegetakeld zijn. De toestand in het Morgenland zal wel van eenigen invloed zijn op de Fransche vertegen- woordiging in de Kamer. Het gaat er daar Poolsch toe. Interpelleeren, uitlaclien, beleedigen van beide zijden zijn aan de orde. Ferry weet zich er echter wel door te redden en het ministerie blijft, vooral ook op aansporing van Grevy, die anders in de personen der Ministers geen intieme vrienden ziet en dus liefst geen persoonlijken omgang met hen heeft. In de Kamer zal het ministerie hare meerderlieid blijven vindeu. De commissie uit den Senaat heeft van het ontwerp kieswet, zooals het uit de Kamer gekomen is, met de benoeming door algemeen stemrecht, niet de minste notitie genomen. Zij droeg, in den Senaat verschenen, geheel haar oude ontwerp weer voor, met eenheid van oorsprong voor alle senatoren, uitsterving der onafzetbaren en indeeling van hunne zetels bij de departe- menten. Alleen was er een amendement Perras aan toegevoegdgelijkheid van onvereenigbare be- trekkingen voor kamerleden en senatoren. Het amendement Floquet, dat de verkiezing van den Senaat door rechtstreeksche toepassiug van algemeen stemrecht voorschreef, is na een waarschuwend en vleiend woord van Ferry met groote meerderlieid door den Senaat verworpen. Naar wij vernemen zal de Minister van Finan- cien binnenkort aan de Tweede Kamer het toege- zegde ontwerp aanbieden tot invoeriug van een accijns op tabak. Daarbij zal vermoedelijk worden voorgesteld, den tabaksaccijns te doen ingaan op het oogenblik van de indiening der wet, evenals zulks in andere landen is geschied. De Minister van Financien heeft bij verschillende firma's, die bij den tabaksliandel betrokken zijn, inlichtingen ingewonnen, zoodat hem de bezwaren tegen het plan wel medegedeeld zullen zijn, maar hij ook in staat is geweest, er aan tegemoet te komen. Men zegt, dat de inlandsche tabak niet geheel van accijns zal worden vrijgesteld, lioewel vele van de door den Minister geraadpleegde personen hebben aangeraden, de inlandsche tabaksteelt niet te treffen. Naar men verneemt zal eerstdaags aan het departement van buitenlandsche zaken eene confe rentie plaats hebben, om te beraadslagen over de jaren Richard Banmarck's zaken 'oehandeld en stond bekend als een uitmuntend rechtsgeleerde. ,/Dat is een vreeselijke aanklacht I" zei Mr. Lloyd dat was de naam van den advocaat toen hij zijn client de hand had gegeven. Ja," antwoordde Mr. Banmarck, /,en bovendien onbegrijpelijk voor mij Mr. Banmarck was nu in staat om kalm over zijn toestand na te denken. ,/Er moet toch iets zijn, dat tot deze aanklacht aanleiding heeft gegeven?" zei de advocaat, be- hoedzaam zijn weg zoekend. HWaarsckijnlijk," antwoordde Mr. Banmarck; 1,cn wat dat kan zijn, zou ik juist gaarne weten. Het bericht van den dood dezer vrouw kwam zoo onverwacht, dat ik bijna mijn verstand verloor!" ,/De bladen van gisteren hadden een lang ver- haal over het voorval." ,/Daar ik zulke zaken nooit lees, zei Mr. Ban marck, /,heb ik het bericht over het hoofd gezien." ,/Het onderzoek zal inorgen plaats hebben." ,/Misschien zullen wij er dan iets naders van vernemen," zei Mr. Banmarck. ,/Wij zullen zien," antwoordde Mr. Lloyd. //In den tusschentijd zal ik u de kranten van gisteren en van daag ter lezing zenden." Mr. Lloyd was een man van middelmatige lengte en kon ongeveer vijftig jaren oud zijn. Zijn mager ge- laat was door een korten, zwarten baard omringd en hij had kleine zwartej als diamanten fonkelende oogen. ontwerp—overeenkomst betreffende de zalmvisscherij op den Rijn. De conferentie der gedelegeerden van de ver schillende regeeringen zal in de tweede helft van Januari weder te Berlijn bijeenkomen, om, naar aanleiding der te maken opmerkingen van de onder- scheidene gouvernementen, over te gaan tot vast- stelling der definitieve overeenkomst. Men heeft reden te gelooven, dat het tot stand komen eener internationale regeling dezer zaak, die reeds tot zooveel moeielijkheden aanleiding heeft gegeven, als verzekerd kan worden beschouwd. Op het adres der vereeniging van Burge- meesters en Secretarissen op Zuid- en Noord- Beveland aan den Minister van justitie, houdende verzoek om te voorzien in het gemis van kennis- gevingen aan gemeentebesturen van het vrijwillig betalen der boete bij overtreding van de Drankwet, heeft de Minister geantwoord, dat bij een aanstaande herziening van de wet op dat verzoek zal wor den gelet. De heeren P. J. L. Huet c. s., gekwalifi- ceerde collecteurs der Staatsloterij, hebben een adres tot de Tweede Kamer gericht om aan te toonen, waarom h. i. de groudslagen van het wetsontwerp betreffende de Staatsloterij ,/in hooge mate gebrekkig en met het Staatsbelang onver- eenigbaar te noemen" zijn. Adress. betoogen o. a., dat met het stelsel der klassikale loten de loterij als bron van Staats- inkomst staat of valt, dat ten behoeve van de eer van den Staat het bestaande stelsel van collecteurs, splitters en debitanten, met zijn doel- treffend hierarchisch toezicht, moet gehandhaafd blijven, en eindelijk, door een uitvoerige be- cijfering, dat de provisie der collecteurs buiten- sporig besnoeid zou worden en dus het gehalte der lotenhandelaren dalen. Door den jongsten storm zijn in den dijk van den Sophiapolder, gemeente Wissenkerke, weer twee gaten gestagen. De werkzaarnheden aan den inlaagdijk daar ter plaatse kunnen geregeld worden voortgezet, waardoor aan verscheiden handen werk wordt verschaft. Van de oevers van de Maas komen onrust- barende berichten; de rivier staat buitengewoon hoog, terwijl vooreerst geen val verwacht werd. Te Venlo stonden gisteren de kelders in de Maas- straat vol water. Te Maastricht staat de Maas op het punt om buiten haar oevers te treden. Het Park is ge- deeltelijk ondergeloopen. Van de Boven—Maas wordt was geseind. De toestand is verontrustend. Een bizondere wedstrijd met het militaire geweer zal a. s. Zondag te Brussel plaats hebben in den ''Tir national" aldaar. Er zal namelijk een wedstrijd van 100 schoten Zooals wij reeds hebben gezegd, dat hij den naam van even knap als voorzichtig advocaat, die het bizondere geluk had, eene jury ten zijnen gunste te stemmen, en hoewel zijne hoofdpraktijk uit civiele zaken bestond, trad hij toch in crimi- neele zaken op, als een zijner gewone clienten het ongeluk had, in hechtenis te worden genomen. Toen hij Mr. Banmarck verliet, had hij besloten, al zijne krachten aan hem te wijden en al het mogelijke te doen, om deze geheimzinnige zaak op te heldereu. Den volgenden morgen stonden in de kranten lange artikels over den moord. De verslaggevers hadden het lijk en de kleederen bezichtigd en over de antecedenten en levenswijze van Mr. Banmarck vele bizonderheden vermeld. Het gevolg daarvan was, dat de tegenstrijdigste berichten over den moord, den moordenaar en diens offer in omloop kwamen. Met verwonderlijke brutaliteit spoorden de kranten de justitie aan om het proces van den moordenaar zoo spoedig mogelijk te behandelen, er op steunend, dat de zaak zoo helder als de dag was en den moordenaar geene gelegenheid moest worden ge geven om door uitstei van de zaak zijn hoofd uit de strop te trekken. Ten slotte werd Mr. Maeroy zeer geprezen, dat hij den moordenaar op het spoor was gekomen. Mr. Maeroy zelf was trotsch op zijn werk en zou zich gerechtigd hebben gevoeld, de politie gehouden worden tussehen een onzer meest bekende scherpschutters tegen een even geoefend en bekend Belgisch schutter, officier der garde civique. Den uitslag, die door onze Ilollandsche scherp schutters met belangstelling wordt tegemoet gezien, zullen wij later mededeelen. De afstand, waarop geschoten wordt, bedraagt 225 meter of 300 pas. De schijf is van Belgisch model. Op voorstel echter van onzen landgenoot zal de witte roos, in plaats van 20, slechts 10 centimeter middellijn hebben. In het Z. en O. van Friesland hebben som- mige kasteleins een maatregel ingevoerd, welke aan koopers en verkoopers van vee zeer te stade komt. In hun koffiekamer ligt nl. een boek ter beschik- king van hen, die vee hebben te missen en dat dan ingeschreven wordt met naam en woonplaats van den eigenaar benevens een korte omschrijving van het te verkoopen stuk. Kooplieden van elders, die gewoon zijn stalvee op te koopen, vragen om het //verkoopboekje" van den kastelein en met een oogopslag weten zij waar en wat van hun gading is. Sedert Zaterdagavond wordt te Arnhem de politie-agent Jacob de Vries vermist, wiens ver- dwijning zeer raadselachtig is. Een kameraad, met wien hij de wacht had in een politie—huisje op de Boven Bergstraat, heeft, door een der buren ter adsistentie geroepen, even na zijn vertrek, de deur daarvan hooren dicht slaan. Korten tijd daarop werd De Vries voor het laatst in de nabijheid gezien door den korporaal aan de Oude Kraan, niet ver van de haven en rivier, terwijl hij met vier beschonken poldergasten moeielijkheden schijnt gehad te hebben. Men vermoedt nu, dat hij bij die gelegenheid in het water geworpen en verdronken zal zijn. Eer- gisteren werd vruchteloos in de haven gevischt. Zij die nog twijfelen, zegt het Hbl., of er te Amsterdam wel gebrek aan werk is, behoeven, om zich te overtuigen, slechts een kijkje te nemen in de politiebureelenwaar de formulieren tot tijdelijke werkverschaffing ter invulling worden uitgegeven en aangenomen. Honderden personen komen te gelijk die hulp inroepen, en het maakt een pijnlijken indruk, zooveel krachtige mannen te zien, die, met goeden wil bezield, machteloos zijn om in de behoeften van vrouw en kinderen te voorzien. Gisteren en eergisteren zijn 1500 formulieren afgehaald, en de ingekomen giften zijn tot f 30,000 gestegen. In de veenkolonie Appelscha worden groote uitgestrektheden heideveld ontgonnen, waardoor tal van arbeiders werk hebben, terwijl de bodem een groote verbetering ondergaat. De beer W. Koning, te Texel, ontving dezer dagen de opdracht om te onderzoeken, of er in de omstreken van Middelburg een geschikt met het bezit van zulk een detective te feliciteeren, als hij zich niet had herinnerd, dat hij een on- vergeeflijke fout had begaan, doordat hij den getuige James Wilson uit zijn vingers had laten glippen. In de door de arrestatie van Mr. Banmarck veroor- zaakte drukte, had namelijk de detective vergeten, op Mr. Wilson te letten, en het resultaat daarvan was, dat de getuige verdwenen was. Mr. Maeroy dacht niet eerder weer aan Mr. Wilson, dan toen Richard Banmarck gevangen was gezettoen eerst miste de detective zijn getuige. Daar Mr. Maeroy in het bezit van het door hem opgegeven adres was, maakte hij terstond toebereidselen om Mr. Wilson op te zoekentoen hij echter het einde van Church-street bereikte en bemerkte, dat het hem opgegeven huisnummer in het geheel niet bestond, begon hem een licht op te gaan, dat Mr. Wilson iemand was, die had gehoord van vasthouden van getuigen en waar- schijnlijk uit vrees, in zulk een onaaugenamen toestand te komen, was weggegaan. Het verdwijuen van deze getuige was zeer on- aangenaam voor Mr. Maeroy; want hoewel hij overtuigd was Mr. Wilson weer te kunnen vinden, en dat het hem niet moeilijk zou vallen, andere getuigen te krijgen, die den gevangene in gezel- schap van den vermoorde op den stoomboot hadden gezien, lag de moeilijkheid toch daarin, dat het onderzoek den volgenden morgen was vastgesteld en de detective er zeer veel belang bij had, bij TER NElIZEfSCHE COURMT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1