Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2042. Woensdao; 10 December 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nedcrland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82|. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit bind verachijnt IMnsd.ig- cn Vrijdngavoitd bij den nitgcvcr P. J. A SI DE 8 A SI B E te Ter Neuzen. E*olitieli Overzicht, Iu de Eransche Kamer staan de Tnnsrkin-zaken op den achtergrond en moeten plaats maken voor de conflicten tusschen het Ministerie en de Kamer, die aangenoinen heeft het amendement-Eloquet omtrent de Senaats-verkiezingen, waarbij de sena- toren zullen worden verkozen door algemeen stem- recht per departement. Eene algemeene verwarring heerscht in de Kamer. Geruchten zeggen dat de Senaat het ainendement zal verwerpen. Er is spanning en onrust. Om aan het conflict tusschen China en Frank- rijk een einde te krijgen wendt Engeland ernstige pogingen aan. De Chineezen handhaven zich kras tegenover de Franschen. Bij Tongkin zoeken ze de Franschen door schijnbare aanvallen in gevaar- lijke passen te lokken, terwijl ze beweren dat binnen kort geheel Tongkin op de Franschen zal ziju veroverd. Markies Tseng is benoemd tot onder-voorzitter van het Chineesche departement van oorlog, waarom men redenen meent te hebben niet te gelooven aan een ophanden zijnden vrede. De jongste berichten spreken van zes overwin- ningen door de Chineezen op de Franschen behaald. Vertrouwbaar zij deze berichten echter niet, wel kan men aannemen dat de oorlogspartij in China het hoofd weder opsteekt. Gladstone hield eene rede in het Engelsch Lagerhuis, waarin hij de wet omtrent de nieuwe indeeling der kiesdistricten aanbeval, omdat zij aan de plattelandsbevolking meerdere rechten gaf. Zoowel in het Hooger- als in het Lagerhuis is over den toestand der Engelsche marine gesproken, naar aanleiding van eene buitengewone crediet- aanvrage van ruim drie millioen pond sterling. Ook het departement van oorlog vraagt verhooging. Men weet dat de Pall Mall Gazette een hoogen toon heeft aangeslagen over den ellendigen toestand der Britsche vloot en dat North brook verklaarde, dat hij niet wist, op welke wijze hij een paar millioen tot verbetering der zeemacht zou kunnen besteden, en nu komt hij vragen om drie millioen. Dat klopt niet. Egypte en Soedan kosten Albion al zooveel, dat men niet dan schoorvoetend zal over- gaan tot verhooging van belastingen. In den tegenwoordigen Duitschen Rijksdag is het centrum tie overwegende partij en tocli is zij door den Rijkskanselier op heftige wijze aange- vallen. Men zegt, dat buiten Pruisen vertrouwelijke informaties zijn genomen naar de vermoedelijke resultaten der verkiezingen na eene ontbiuding van den Rijksdag. De begrooting is voor hetgrootste gedeelte aan de commissie tot onderzoek overge- geven. De kwestie tot dekking van het tekort zal de hoofdschotel worden in de zittingen. Men spreekt over verhooging der graanrechten en over eene nieuwe beursbelasting. Bismarck kreeg de oude stormram van Windhorst weer tegen T lijf FEUILLETQN. 6) Aan den dood ontrukt. Mr. Macroy droeg zorg, dat Mr. Wilson ge- durende den nacht niet zou verdwijnen en om den gentleman niet uit het oog te verliezen, huurde de detective in een hotel een kamer met twee bedden. Den volgenden morgen ging Mr. Macroy met Mr. Wilson naar de boot. Daar het nutteloos zou zijn, voor elf uur naar de heurs te gaan, besloot Mr. Macroy, den tusschentijd anders te gebruiken. Op de stoomboot vond hij de kamenier van mejuffrouw Stella Raimonde, die van Boston was gekomen. Hij bracht het meisje naar het vertrek, waar de zaken waren, die aan de vermoorde hadden tocbehoord. Een blik daarop was voldoende voor het meisje, dat Sara heette, om vast te ver- klaren, dat alles aan hare meesteres toebehoorde. Daar Sara van zich zelve dreigde te vallen, bracht de detective haar naar de kajuit terug en had daar een onderhoud met haar, waarin zij vertelde, dat zij slechts eene week in dienst was geweest van mejuffrouw Stella Raimonde en dat zij daarom weinig van haar kon zeggen. Toen hare meesteres Boston op Zaterdagnamiddag had verlaten, had zij gezegd, dat zij 's Maandags zou terugkeeren. Niemand had haar vergezeld. Zaterdagsmorgens was een gentleman bij Miss Raimonde geweest, wiens naam aaii het meisje onbekend was, behalve //opheffing van de wet, waarbij de onbevoegde uitoefeuing van kerkelijke betrekkingen wordt tegengegaan." De Vorst heeft het zwaar te ver- duren tegen den leider der ultramontaansche groep. Bismarck beschouwde dezen aanval als eene gering- scliatting van den bondsraad en beweerde bovendien, dat dit aanvallen ten doel had om pressie uit te oefenen. Hij zeide verder, dat de 280 geestelijken, die onder het Ministerie Falk verbannen waren, op 27 na weder op hun verzoek van den druk der wet ontheven zijn, dat die 27, zoo zij nog in leven waren, zeker hetzelfde zouden ervaren, wanneer zij met dergelijk verzoek kwamen. Windt- horst verweet hem, dat de regeering over het hoofd ziet, dat de wet, die voor de agitaties in Polen alleen heet gemaakt, de geheele Katholieke be- volking in haar Godsdienstig gevoel krenkt, waarop Bismarck op zeer ironische wijze de leden vermaakte ten koste van zijn tegenstander. Hij leverde weder het bewijs, dat zijn geestkracht onverzwakt en zijne strijdvaardigheid onverminderd blijven. Het voorstel Wiudthorst is met 217 tegen 93 stemmen aan- genomen. De zaken in Egypte loopen ook niet ieder naar den zin. Het gerechtshof te Cairo heeft in het proces van de //Caisr.e de la Dette" tegen de Regeering beslist, dat de handelwijze der Regeering onwettig was, in zooverre een internationaal comite alleen competent is veranderingen te brengen in de liqui- datiewet. Ten gevolge dezer beslissing zullen alle beambten, die gelden aan de Regeering in plaats van aan de //Caisse de la Dette" hebben betaald, deze nog eens moeten betalen. Over den dood van den Mahdi loopen de berichten uiteen. Onze Miinchhausen te Dongola is weder aan 't telegra- feeren geweest, maar zijne berichten eischen na- tuurlijk nadere bevestiging. De Capucijner-pater Dotniuico Vincentin is in Dongola aangekomen om zich van daar met een opdracht der Oostenrijksche Regeering naar den Mahdi te begeven en van den profeet de loslating te verkrijgen der gevangen gehouden katholieke zendelingen en nonnen. De pater heeft een Arabischen brief bij zich van den Oostenrijk-Hongaarschen consul-generaal te Cairo, den heer Ghiller, gericht aan den Mahdi. Hij werd te Dongola zoowel door den Moedir als door de Engelsche militaire autoriteiteu zeer welwillend ontvangen. De werving voor korporaals van het leger hier te lande is weder opengesteld. Bij Minis- terieele beschikking zijn reeds 21 korporaals bij het Indische leger overgeplaatst. Er waren bij het koloniaal werfdepot geen korporaals meer aanwezig. Staatsblad no. 226 behelst het Kon. besluit dat Miss Raimonde hem als Richard" had aan- gesproken. De beschrijving, die het meisje van den man gaf, kwam volkomen overeen met die van den gentleman, die Mr. Wilson in gezelschap van de vermoorde op de boot had gezien. Nadat Mr. Macroy het meisje in een hotel had gebracht, ging hij met Mr. Wilson naar de beurs, waar hij twee detectives, die hij vooruit had gezon- den, vond. Toen zij hierop in de beurs kwamen en Mr. Wilson de gezichten van de daar verzamelde menigte weer zorgvuldig onderzocht, was het resultaat beter; want na een oogenblik rondkijkens wees hij met ziju hoofd naar de plaats, waar een groot, net uitziend jong man stond, die levendig met iemand sprak. Dat is hij fluisterde Mr. Wilson den detec tive toe. z/Zijt gij zeker van uwe zaak?" vroeg Mr. Macroy scherp. Volkomen Hierop naderde Mr. Macroy de beide detectives en hun den jongen man aanwijzend, fluisterde hij „Verliest hem niet uit de oogen. Yolgt hem op de hielen Zich toen tot een naast hem staand heer wendend, vroeg hij dien „Kunt gij mij misschien zeggen, hoe die heer daar heet?" Richard Banmarck!" was het antwoord. „Komzei Mr. Macroy tot Mr. Wilson. In de vestibule aangekomen, bleef Mr. Macroy, om van 27 Nov. 1884, waarbij bepaald wordt, dat de maten en gewichten in het jaar 1885 onderworpen zijn aan den herijk, welke geschiedt binnen het tijdvak, dat aanvangt op 1 Januari en eindigt op 1 October van dat jaar. Aan Gedep. Staten der provincien wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop die herijk voor elke gemeente gedurende het genoemde tijdvak zal plaats hebben. Door de botvisschers te Pernis zal een adres aan den Minister van Waterstaat worden gezonden om toestemming tot het vangen van zeebliek door middel van een kuilnet. Zeebliek is een vischje, dat drie centimeters groot is en voor niets anders gesohikt dan voor aas. Volgens beweren van de politie is slechts een schokker tot het vangen ge- rechtigd, die dan de visschers van aas moet voor- zien, zoodat zij van dien schokker afhankelijk zijn. Daar de visschers nu dikwijls verhinderd zijn te visschen bij gebrek aan aas, zullen zij mede om toestemming verzoeken. Hoewel de aanbesteding van het badhotel te Vlissingen zonder gevolg is gebleven, wegens de onoverkomelijke bezwaren, welke de Belgische heeren tegen het bouwplan hadden geopperd, blijft het tot stand komen er van evenwel verzekerd. Dezer dagen heeft nl. de ,/Maatschappij tot exploitatie van gronden" een aanzienlijk waarborg- kapitaal gedeponeerd, hetwelk bij de overeenkomst is bepaald als zekerheid der uitvoering van het contract, dat binnen een jaar na de dagteekening, alzoo 11 Oct. 1885, het badhuis geheel moet zijn opgeleverd, op verbeurte van bovenbedoeld kapitaal. De verkooping van boomen brengt dit jaar in westelijk Zuid-Beveland veel meer op dan het vorig jaar; vooral de canada-popels, welker hout tot het maken van klompen wordt gebruikt, zijn hooger in prijs. De reden hiervan is, dat in de laatste jaren veel meer olmen geplant zijn dan anders, omdat die per slot van rekening meer voor- deel opleveren dan eerstgenoemde boomsoort. De heer S. Lewijt te Amsterdam heeft aan den Minister van waterstaat enz. het verzoek gericht om, in het belang van de veiligheid, voor te schrijven, dat in elken spoorwegwaggon een noodhoorn worde geplaatst, waarvan de monding boven den waggon uitsteekt en waardoor de reizigers in staat gesteld worden ingeval van brand of ge- vaar een sein aan den machinist te geven. De reizigers, die Zaterdagochtend met den trein 9,25 van Hilversum vertrokken, zijn, dank zij der tegenwoordigheid van geest van een der passagiers, hoogstwaarschijnlijk een groot gevaar ontsnapt, dat eenmaal te meer bewijst hoe nood- zakelijk het is, dat de reizigers zich in gemeen- schap kunnen stellen met den hoofdconducteur. Bij Bussum gekomen bemerkten de passagiers van een eerste klasse coupe aan het hevig schok- van den portier het adres van Mr. Banmarck, te vernemen. //North west, hoek van Echange—place en Broad- street," antwoordde de portier. Toen zij buiten waren gekomen, stapten Mr. Ma croy en Mr. Wilson in een rijtufg en lieten zich zoo snel mogelijk naar het bureau van een overheidspersoon rijden, om een bevel tot de arrestatie te krijgen. Voorzien van dit bevel, ging de detective naar Broad-street terug; daar hij zijne ondergesehikten niet meer in de beurs vond, besloot hij daaruit, dat Mr. Banmarck naar zijn bureau was gegaan en de beide detectives hem daarheen gevolgd waren. Hierop ging Mr. Macroy naar het gebouw, waarin Mr. Banmarck zijn bureau had en waar hij de beide de tectives, voor de deur van kamer no. 48 staande vond. //Is bij daarin?" vroeg Mr. Macroy achter adem. De beide rnannen knikten toestemmend met het hoofd. z/Laat ons binnengaan zei de detective, zonder vooraf aan te kloppen, de deur openend. Toen de drie politiemannen in de kamer traden, vonden zij daar een groot, elegant gekleed jong man met breede schouders en fijne gelaatstrekken voor den schoorsteen staan. Hij had een zwarten knevel en bakkebaard en groote zwarte scherp- ziende oogen. In hetzelfde oogenblik, toen de mannen in de kamer traden, had hij een lucifer van den schoor- steeumantel genomen, om daarmede een sigaar aan ken van hun wagen, dat daaraan een defect moest zijn ontstaan. Tot Weesp nam dat schokken hand over hand toe, gepaard met vreemde geluiden. Gelukkig kwam een der passagiers op den inval bij het voorbijrijden van Weesp door hevig schreeu- wen en wuiven met zijn courant de opmerkzaam- heid van den stationchef te trekken, die den trein even voorbij het station liet stilstaan. Men bemerkte toen dat het geheele onderstel van den wagen gebroken was, reed langzaam naar Weesp terug en verwijderde aldaar den wagen uit den trein. Een en ander veroorzaakte een opont- houd van circa 25 minuten. De veldmuizen zijn zoo schrijft men uit Zevenhuizen door de vorst uit deze streken nog niet verdreven. Het uitgezaaide wintergraan, dat aan het opkomen is, wordt reeds weder door hen vernield, zoodat sommige stukken veel op een landkaart gelijken. De winterrogge staat in Friesland prachtig. De sneeuw heeft zeer voordeelig gewerkt. De houtveilingen die aanstaande zijn, beloven weinig, daar de houtbazen wegens het lage water bijna niets hebben afgeleverd, en er dus een groote voorraad brandhout op de wallen der kanalen staat. Yreeselijk beukte de storm in de laatste week de duinen langs de kustde vloot te Scheveningen stond voor het grootste gedeelte in de rij, zoodat er gelukkig zelfs boven verwachting weinig schade aan de schuiten is toegebracht. De duinen hebben hier en daar geleden, doordien een deel van den voet is afgeslagen, evenwel niet veel, doordien de wind uit het ZW. woei. Op den Scheveningschen weg vielen een paar doode boomen; overigens is er niet veel schade aangericht. Als een bizouderheid kan worden gemeld, dat het water V rijdagavond te 9^ uren nog tegen de duinen stond, hoewel de vloed reeds te 5 uren was afgeloopen. De lang gewenschte verbetering der rivier de Zoom zal eerlang worden ondernomen. Plan, be- stek en begrooting zijn door het gemeentebestuur van Bergen op Zoom reeds aan de goedkeuring vau Gedeputeerde Staten onderworpen. In de provincie Groningen werd verleden herfst de proef genomen om paardenboonen als wintervrucht te verbouwen. In den herfst werden de boonen gepoot, en veel vroeger dan anders waren de peulvruchten rijp. Thans heeft de heer I. Stuurveld, in April van dit jaar, reeds nieuwe aardappels uit den kouden grond gerooid. Deze werden in Augustus gepoot, en daarna met kaf bedekt. Hierdoor blijkt, dat men met eenige zorg, naarmate de omstandigheden zijn, ook 's winters aardappelen en paardenboonen en zeker ook andere vruchten kan verbouwen. te stekeu. De lucifer nog steeds in de hand houdend, keek hij om. ,/Mr. Richard Banmarck, als ik mij niet vergis vroeg de detective beleefd. Ja," antwoordde de jonge man. Wat wilt gij z/Ik wensch van u te vernemen, waar miss Stella Raimonde zich op dit oogenblik bevindt." Mr. Banmarck stak eerst zijne sigaar aan, voor dat hij antwoordde. Toen zei hij kalm z/Ik heb niet het genoegen u te kennen." z/Een onbeschaamd heermompelde Mr. Ma croy, toen zei hij luid z/Ik heb hier een bevel tot iu heehtenisneming voor u, Mr. Banmarck z/Een bevel tot in heehtenisneming !"riep Mr. Ban marck verbaasd uit. Waarvan beschuldigt men mij z, Gij wordt van moord verdacht z/Yan moord P" z/Ja, van den op miss Stella Raimonde beganen sluipmoord //Stella dood vermoord riep Mr. Ban marck, zijn ooren nauwelijks vertrouwend, uit. z/Ja en ik waarschuw u, dat, wat gij nu zegt, als getuigenis tegen u zal worden gebracht." z/Dood!" riep Mr. Banmarck als bedwelmd uit. IV. IN DE GEVANGENIS. Toen de detective Macroy den jongen raau, na dat hij hem een oogenblik tot nadenken had gegund, zijne hand op den schouder legde, om hem te ar- \HI ZEVS( HL (OlIIWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1