Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AAMSTEDING. No. 2040. Woensdas; 3 December 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. CPU bind verschljjnt Dinsdag- en Vrijdagavoud bij dca ultgever P. J. VAN DE S A N E te Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 9 December a. s., des voormiddags 11 uur, in het gemeente- raadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele in- schrijving, AANBESTEDEN: 1°. het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen in de kom der gemeente, 2°. de levering van steenkolen aan de gemeente, de scholen uitge- zonderd beide van 1 Januari31 Decem ber 1885. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar van den dag voor tot het oogenblik der besteding eene ver- zegelde bus is geplaatst, voor het ontvangen der inschrijvings-biljetten. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Bur£emeester. Ter Neuzen, 27 November 1884. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. De eenheid van Duitschland moet nog komen. De Elzassers onder anderen zijn nog altijd Franzosen. De gouverneur, u M anteufel nota-bene," heeft ge- meend drie dagbladen te moeten schorsen, wegens aanvailen en insinatien, welke de bevolking opzetten tegen de Duitsche regeering en den vrede in gods- dienstig en politiek opzicht bedreigden. De Elzas is voor Duitschland een Vesuvius, die eerst rook- wolken geeft en daarna steenen en brandende stoffen uitslingert, gelijk hij ook thans geeft te aanschouwen. Manteufel kan de kraters stoppen, maar daarom blijft de aardschudding niet uit, bij te zware belasting van de veiligheidsklep barst de stoomketel. De Duitsche bladen bevatten niet veel bizon- derheden aangaande de Congo—conferentie. De Nederlandsche afgevaardigde De Bloeme heeft iets in 't midden gebracht over de uitbreiding van onzen handel op de Afrikaansche kusten. De commissie heeft zich vereenigd met den heer Woermann, die aan de grenzen van het handelsgebied aan den Congo eene groote uitbreiding wenscht te geven. De ongeregeldheden te Parijs door de arbeiders verwekt zijn door de politie gestild. De manifes- tanten zagen er volstrekt niet hongerig of slecht gekleed uit, velen hadden geld over voor spiritualia. FEUILLETON. 4) Aan den dood onlrukt. Of flu de wensch om de justitie behulpzaam te zijn, of het gezicht van de tien dollars den photograaf bewoog eene uitzondering op den regel te maken en den sabbath te schenden, weet de photograaf alleenin elk geval staat het echter vast, dat Mr. Macroj, toen hij Tropp's Heck verliet, drie photo- graphien der doode, evenals een kleine lok van haar haar bij zich had. Ofschoon het reeds zeer laat was, toen Mr. Macroy naar New-York terugkeerde, vond hij het hoofdbureau van politie nog steeds door verslaggevers belegerd. Na een onderhoud met den inspecteur, kwam Mr. Macroy tot het inzicht, dat het politiek verstandig zou zijn aan de verslaggevers alle mede- deelingen te doen, die de politie niet konden schaden. Zijne theorie wasdat, daar men tot nu toe niet het geringste spoor van den moordenaar had, niets openbaar moest worden gemaakt, wat dit individu aanleiding zou kunnen geven op zijne hoede te zijn. Bovendien was het van het uiterste gewicht, dat de identiteit der vermoorde zoo spoedig mogelijk vast werd gesteld en dit kon het beste bewerkstelligd worden, als men over haar zelf en hare Weeding een bericht door het geheele land verspreidde. Als men eenmaal ontdekt zou hebben wie zij Het oploopje heeft den vierden stand een slechten dienst bewezen, standjes maken is de weg niet om tot vermeende of wezenlijke rechten te komen. Voor Ferry's politiek werken zulke onzinnigheden goed. Nu, de premier heeft wat uit te staan met de Tongkin-credieten, de China-expeditie en haar aanhang. 43 millioen wordt aangevraagd om in een volgenden veldtocht tegen China krachtig op te treden. In de Kamer zijn sprekers, die van 2 tot 6 uur aan 't woord zijn. Een hapje voor de verslaggevers. De credieten zijn aangenomen met 361 tegen 166 stemmen. Ferry heeft zich in de Kamer aldus uitgelaten In den veldtocht tegen Kelung lijden wij schade door eene begaue indiscretie. In April waren er op Formosa niet meer dan eenige honderden soldaten, de planuen- makers hebben toen in alle Europeesche bladen gezet, dat Frankrijk plannen had op Formosa, en twee maanden later ontscheepte China te Kelung, te Tamsai en waar niet al, de legerscharen, die wij er thans te bestrijden hebben. Dat Eogeland zijn bemiddeling had aangeboden werd door Ferry erkend. Geen populairder vorst dan de zoon des Roover- Konings. Humbert is bij zijne komst te Rome door eene reusachtige volksdemonstratie ontvangen. Alle ministers, behalve Depretes, die ongesteld was, alle ambtenaren waren aan het station. Vijftig vereenigingen met banieren waren om het stations- plein geschaard, langs den heelen weg tot aan het Quirinaal werden de Koning, de Koningin en de jonge Prins toegejuicht. Op het oogenblik dat de stoet de Amerikaansche protestantsche kerk passeerde, werden de klokken er geluid en de predikant brak zijne rede af, om den bescheiden held van Busca en Napels zijn zegenwensch te bieden. 's Avonds was Rome geillumineerd, alleen de serenade bij fakkellicht is wegens den regen uitgesteld. Een waardig loon voor den edelen vorst, zoo door zijn volk op de handen gedragen te worden. Men is in Madrid ontevreden over de houding der openbare macht, die op de meest ondoor- dachte wijze op de menigte inhakte zonder eenige waarschuwing. Honderden zijn zonder de minste aanleiding gearresteerd en ten slotte is de societeit het Atheneum, de eerste politieke en letterkundige kring der hoofdstad, belegerd. De politie, met revolver en degen gewapend wilde er op bevel van den gouverneur der stad binnendringende president deed het hek sluiten en verklaarde alleen op bevelschrift torn den rechter een agent te willen binnenlaten. De regeering koos partij voor de gouverneur, doch de rechtbanken gedroe- gen zich vastberaden, zoodat de gouverneur moest toegeven. De studenten werden, elk door twee leden vergezeld, naar huis geleid. Een is aan de bekomen wonden overleden. De nieuwe rector door de regeering aangesteld, heeft geweigerd eene vergadering van professoren bijeen te roepen, was, zou men ten minste een vast punt hebben en door hare beschrijving in de dagbladen was het mogelijk dat een of ander harer vrienden of bekenden zich zou aanmelden, terwijl er anders nog weken of zelfs maanden over konden verloopen. Al deze dingen in overweging nemend, besloot de politie, om de kranten bij haar onderzoek naar deri misdadiger ter hulp te nemen. Heden heeft iemand, die de door de Maatschappij vastgestelde wetteu schendt, weinig kans om aan den arm der gerechtigheid te ontkomen. Natuurlijk kan hij door stoom trachten te ontvluchten maar dezelfde trein of dezelfde boot, waarvan hij zich tot zijn vlucht bedient, kan eveneens de kranten hebben waarin zijn misdrijf openbaar wordt gemaakt. En dan, hem zelf ver vooruit, vliegt de depeche, die de politie overal van de misdaad, die hij heeft begaan, onderricht en elke plaats aangeeeft, waar hij vermoedelijk heen zal gaan. Ofschoon Mr. Macroy vermoedde, dat de naam Brown, zooals de dame zich had laten inschrijven, slechts een pseudoniem was, een vermoeden, dat hij waarschijnlijk daarop baseerde, dat de naam Brown zoo dikwijls bij de politie wordt opgegeven, hoewel ieder overtuigd is, dat de naain een aan genomen is was hij toch niet van de juistheid zijner theorie zoo doorgedrongen, dat hij haar voor oufeilbaar zou hebben aangezien en had aan de verslaggevers dezen naam opgegeven. Mr. Macroy was overtuigd, dat de vermoorde maar wil agenten in de collegezalen doen plaatsen, waarop de meeste professoren geweigerd hebben hunne lessen te hervatten. In Marokko zijn de vreemdelingen weer veilig; de Fransche gezant heeft volkomen satisfactie ge- kregen van den Muzelman. In het zuiden van het land der Zwarten wordt de lucht weer helder. De vrijbuiters van het land Gosen hebben de aan geboden voorwaarden aangenomen volgens welke Bechuana-land bij de Kaap zal worden geannexeerd de stroopers zullen het gebied van Montsiva ont- ruimen de Transvaalconventie zal ten uitvoer worden gelegd. De Engelsche regeering moet nog hare goedkeuring geven. Te Almeloo is tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer J. van Alphen (a.) met 1202 van de 2282 uitgebrachte geldige stemmen. Mr. A. van Laer (1.) verkreeg 1077 stemmen. Te Gorinchem werd gekozen de heer Prof. B. J. L baron de Geer van Jutphaas (a.) met 1930 stemmen. De heer C. A. Jeekel (1.) verkreeg 983 stemmen. De Minister van binnenlandsche zaken heeft ter interpretatie van de wet op het lager onderwijs bepaald, dat onder de kosten van het herhalings- onderwijs, die voor de 30 pCt. vergoeding in aanmerking komen, niet gerangschikt kunnen worden de kosten voor het instandhouden van lokalen en die, vermeld onder letter f tot en met i van art. 44 van meergenoemde wet. Bij Kon. besluit van 16 November zijn de bepalingen omtrent het vervoer van vee langs spoorwegen tot de tramwegen uitgebreid. Het vervoer van vee langs spoor- en tramwegen mag alleen in daartoe uitsluitend bestemde wagens ge- schieden. De besturen van spoor- en tramwegonderne- mingen zijn verplicht wagens, waarin vee is ver- voerd, na elk gebruik te doen reinigen en ontsmetten. Dezelfde verplichting bestaat ten opzichte van alle voorwerpen, waarmede bet vee op de terreinen van den dienst der onderneming in aanraking is geweest, alsloopplanken, emmers, voederbakken, touweu enz. en van het terrein, waar de in— en uitlading plaats heeft. Ter voorziening in de kosten dier reiuiging en ontsmetting kunnen de ondernemers van hen, wier vee zij vervoeren, eene geldelijke bijdrage vorderen. De verzending van oesters naar het buitenland is thans in vollen gang. Yerschillende kweekers, die tot nog toe niet geneigd waren, tot den in verhouding tot vroegere jaren zeer lagen prijs af te geven, zien zich nu genoodzaakt, huu afwachtende houding te laten varen en trachten thans ook hun of eene bewoonster van New-York of van Boston was geweest. Haar uiterlijk, haar moderne en fijne garderobe, in het kort, alles wat betrekking op haar had, deed Mr. Macroy's ervaren oog in haar een vrouw herkennen, die in eene groote stad had gewoond. Hij was overtuigd, dat zij van Boston was gekomen; ten eerste, omdat hij bij het onder zoek van haar schoen den naam van den fabrikant had gebrand gevonden en ten tweede, omdat hij in het adresboek van New—York geen schoenmaker van dien naam kon vinden. Daaruit besloot Mr. Macroy, dat zoowel de schoenmaker als de dame uit Boston waren en hoewel de politie in Fall River langs telegrafischen weg het gebeurde had medegedeeld, was het toch in het bizonder aan den hoofd-commissaris van politie, wien Mr. Macroy de nadere bizonderheden evenals eene photographie van de vermoorde zond. Zoo was dan het alarm signaal gegeven en des Maandagmorgens vereenigden zich pers, stoom en electriciteit om de politie in hare pogingen, om den dader van den op //de Bristol" beganen moord te arresteeren, met de beste krachten te ondersteunen. III. DE ARRESTATIE. Wie gedurende de laatste tien jaren op een tusschen New-York en Boston varende stoomboot gereisd heeft, moet de opmerking hebben gemaakt, dat een uur voor het vertrek van de boot vooral in den zomer zich een massa menschen product van de hand te zetten. De prijzen gaan dan ook steeds achteruit en het laat zich aanzien, dat ook-de uitkomsten van dit seizoen niet zullen beantwoorden aan de verwachting, die men aan- vankelijk meende er van te mogen koesteren. Niettemin worden er nog steeds liefhebbers ge vonden om hun kapitaal in de oestercultuur te steken en tallooze grootere en kleinere maatschap- pijen worden gevormd uit deelhebbers, die zich klaarblijkelijk geen rekenschap geven van de risico, welke aan deze zaken verbonden is, noch aan wien zij hun belangen in die onzekere cultuur toever- trouwen. De voorspelling schijnt niet gewaagd, dat menigeen bitter telcurgesteld zal worden, zooals trouwens nu reeds aanzienlijkekapitalen verloren zijn. Moge het hier niet gaan als in 1874, toen men in Frankrijk de kunstmatige oestercultuur begon en daarin al spoedig door Engeland gevolgd werd. De illusie was algemeen, dat, wanneer men slechts water en kapitaal ter beschikking had, de winsten, en wel groote, van zelf volgen zouden. Spoedig echter werd men ontnuchterd door de droevige ervaring, dat tonnen gouds in het water geworpen waren en vele maatschappij en en particulieren er hun bedrijfskapitaal geheel bij inschoten. Natte zomers en strenge winters kunnen onberekenbare schade aanrichten. Neemt men daarbij in aanmer king, dat men zich allerwege op oestercultuur toelegt, zoodat overproductie in een niet ver ver- wijderd verschiet te wachten is, dan ligt de conclusie voor de hand, dat de hooge pachtsommen, die niet in fiksche prijzen een equivalent vinden, ook zonder ongunstige weersgesteldheid in staat zullen zijn om winsten onmogelijk te maken. Om de meestoof te Borssele onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden aan den gang te houden, is door aandeelhouders besloten, telken jare een hoeveelheid meekrap te planten, die dan door genoemde meestoof moet worden bewerkt. De totale opbrengst van de zesde jaarcollecte voor de scholen met den Bijbel bedraagt, volgens de nu bekend geworden laatste lijst, 120,420,19$. De eerste jaarcollecte bracht op f 42,188,63$, de tweede f 80,970,27, de derde 95,850,19$, de vierde 104,577,68 de vijfde 117,106,20, de zesde 120,420,19$, te zamen 561,113,18. Te Kleef stond op 19 Nov. terecht een der beide personen, die deel hebben genomen aan den vreeselijken moord voor een jaar bij Raalte, op een boerenknecht gepleegd en de zware verwon- dingen aan een tweeden toegebracht, die echter herstelde en de daders kon aanwijzen. De beide daders werden bij Kleef gevat, en een hunner, Arends, als Nederlander uitgeleverd, is reeds door het hof van Arnhem tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. De ander, een Duitscher, Schepop genaamd, werd voor de gepleegde misdaad voor de Duitsche gezworenen gebracht. De voornaamste op de pier verzamelen, waarschijnlijk aangetrokken door de muziek van de aan de boot behoorende kapel of ook door het verlangen om de vele menschen te zien, die op reis gaan. Ook dit was Mr. Macroy niet ontgaan en zijn eerste idee was, zich naar Fall River te begeven en daar te trachten, om op het spoor van den dader te komen. Na rijp overleg echter kwam hij tot het inzicht, dat hij beter zou doen, in New—York te blijven en een andere beambte naar Fall River te zenden, om daar alles zooveel mogelijk te onderzoeken. Hoe goed en wijs dit besluit was, leerde terstond het volgende, want hoewel de naar Fall River ge- zonden beambte eenig spoor vond, verliep er toch een geruimeu tijd, voordat Mr. Macroy een bericht van groot gewicht kreeg. Het publiek maken van de nadere omstandig- heden van den moord had tengevolge, dat een menigte menschen op het hoofdbureau van politie kwam, die zochten naar vermiste vrienden of bloed- verwantenmaar de meesten zochten individuen, die met de vermoorde niet de minste overeenkomst hadden. Ieder, die sprak over den moord op „de Bristol", werd terstond naar de detective Macroy gezonden. ,/Sedert wanneer wordt de vrouw ver mist vroeg hij. De bloedverwanten van de vermiste persoon noemden gewoonlijk een tijdruimte op van maanden zelfs van jaren. (Wordt vervolgd.) TER \EIZEVS( HE (OIRWT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1