Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2038. Woensdag 26 November 1884. 24e Jaargang. BEKENDMAKING. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82|. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per par, tot veel verminderden prijs. Dit bind vcPMchijnt Dinsdat> en Vrijdagavond bij deu nitgever P. J. VAN DE 8 A SI D E te Top Ncuzcn. Yan de leeningen der gemeente TER NEUZEN zijn uitgeloot: van die, groot f 13000,aangegaan in 1869, de aandeelen nos. 2, 7, 76, 90 en 127, ieder ad 100,— van die, groot f 10000,aangegaan in 1872, het aandeel no. 6, ad f 500, van die, groot f 7500,aangegaan in 1876, het aandeel no. 17, ad f 250, De uitgelote aandeelen der leeningen van 1869 en 1876 zijn aflosbaar in December dezes jaars, dat der leening van 1872 in Februari 1885. De houders worden uitgenoodigd die aandeelen dan daartoe ten kantore van den Gemeente—Ont- vanger aan te bieden. Na de vervaldagen worden geene renten er van meer te goed gedaan. Ter Neuzen, 24 November 1884. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. Het woelt en gist nog bij onze zuidelijke naburen, zelfs bant men nog uit, o. a. weder een redacteur van den National. In de Kamer komt het tusschen- beide tot heftige tooneelen en daarbuiten moet de gendarmerie met de blanke sabel charge maken, gelijk te Philippeville bij de verkiezing van Prins de Caraman-Chimav. Yolgens berichten uit Foo—Chow inspecteert de nieuwe Onderkoning de troepen, het arseuaal en de forten. Alle hoogten zijn met soldaten bedekt, de rivier is krachtig beschermd. Te Kep zijn 640 Chineezen gedeeltelijk neergeschoten, deels in de pan gehakt. Men zegt dat lord Granville onder- handelingen heeft aangeknoopt tot een vreedzame oplossing der geschillen tusschen de strijdende volken. Om te wijzen op het ondoordachte van de booten- expeditie op den Nijl vroeg de heer Marriott naar den bekenden weg, nl.naar de kosten. //Elke Nijlboot, antwoordde de Markies van Hartington, kost 85 pond, aan vervoer van Londen naar Alexandria 20 en aan dat van hier naar Wady Haifa 40." Met andere woorden: het maken en vervoeren van elk der booten kostte f 1740, dus moet onder de uitgaven voor de problematische Nijl— expeditie alleen voor de 800 booten eene som gesteld worden van niet minder dan f 1392000. Men wete, dat een deel reeds buiten dienst is gesteld door de kracht der watervallen. De zending van lord Northbrook naar Egypte schijnt mislukt te zijn en FEUILLETQN. 2) Aan den dood ontrukt. Het jaar 1876 was het jaar, waarin de viering van het honderdjarig bestaan plaats had, en het aantal reizigers gedurende den zomer van dit jaar was legio. Vooral werden de tusschen New-York en Boston varende passagiersbooten in beslag ge- nomen en zoo gebeurde het, dat het op deu 23 Juli 1876 reeds half negen in den morgen was, voor dat de hofmeesteres van de tusschen New- York en Boston varende en aan de Fall River Liuie behoorende stoomboot ,/Bristal" de hut no. 207 bereikte, om die op te ruimen. En toch had de stoomboot eene bizonder snelle vaart gehad, daar zij reeds des morgens zes uur het aan de North- river zijde van New—York gelegen dok bereikte. Hut no. 207 was aan de stuurboordszijde der boot in de nabijheid van de verschansing gelegen en de deur moest naar buiten en niet naar binnen, zooals bij de meeste hutten het geval is, geopend worden. Toen de hofmeesteres de deur trachtte te openen, vond zij die gesloten daar er echter geen sleutel in de deur zat, maakte zij van haar hoofdsleutel gebruik. Wrevelig hierover, wierp zij de deur open, toen zij een doordringenden kreet uitstiet, die eenige der oppassers en der lieden, die met het spoelen van het dek bezig waren, evenals een der zal misschien weinig anders geven dat de ongelukkige Londen sche conferentie. De Porte heeft aan de Ottomanische hank gevraagd, of zij met behulp eener maatschappij den aanleg der Turksche spoorlijnen wil op zich nemen. Dit is weer een nieuw middel van den Muzelman om de oplossing der kwestie te ver- schuiven. Financieele aangelegenheden brengen ook be- weging in Mexico. Eene groote gisting is ont- staan naar aanleiding der conversie van de Engelsche schuld. Een dichte menigte vulde de straten onder het roepen//Dood aan Gonzales 1" De soldaten schoten er op in en doodden velen. Ook in Madrid laten zich de studenten aan de politiek iets gelegen liggen door het houden van manifestation. ,/Leve de vrijheid van onder- wijs," riepan ze door de straten, totdat ze door de politie uiteen gedreven werden. Vier werden ingerekend. De oorzaak tot dit standje ligt in eene rede, waarmee een Republikeinsch gezind professor, een vriend van Castelar, de colleges der universiteit geopend heeft. Deze rede is in den ban gedaan, 's Zondags is er in alle kerken te Madrid tegen gepreekt en het lezen er van is verboden. De verbolgenheid tegen de clericalen is groot en een deel der pers sluit zich er bij aan. Manifestation duren voort en de politie en gen darmerie zetten de studenten na, tot in de uni versiteit—lokalen. De Czaar en de Khan van Khiwa zijn ook niet recht met mekaar in hun schik. Ofschoon bij de kroning te Moskou met lintjes en kruisjes bestikt, heeft thans de Turkoman //de boter opgevreten. "De Russische bladen willen hem afzetten, omdat hij de verplichtingen niet nakomt, evenals zijn baas in Konstantinopel. Hij heft invoerrechten van Russische waren en stelt zijn land open voor de uit Siberie geweken misdadigers. Zijn volkje be- staat voor een deel uit roovers, die de Russische karavanen aanvallen, zoodat de Russische regeering zich genoodzaakt heeft gezien om de stad Hungrad door kozakken te bezetten. De Afrikaansche nederzettingen zijn nog in Duitschland aan de orde. De uitvoerhandel van Duitschland naar Afrika is vooral toegenomen na de opening der directe stoomvaartverbinding tusschen Hamburg en de kusten van Gabon. De 43 schepen van den heer Woermann voorzien de bezittingen sedert eenigen tijd van alle mogelijke levensbe- hoeften en laden voor de terugreis elpenbeen, gom- elastiek, palmolie en ebbenhout. De Duitsche artikelen, wol, ijzer- en koperwerk, buskruit enz., vinden ruim aftrek bij de negers, terwijl ook glas- waren en Saksisch steenwerk bij groote hoeveel- heden worden aan de markt gebracht en door de zwarten ingeruild. Dat de Congo-conferentie thans de aandacht stuurlieden bij haar deed komendeze laatste stuurde terstond om deu kapitein. De toestand, waarin de hut zich bevond, was van dien aard, dat hij wel schrik moest inboezemen. De hut had twee kooien en terwijl in de onderste schijubaar iemand had geslapen, was de bovenste onaangeroerd gebleven. De onderste kooi, evenals de wanden der but waren vol bloedvlekken en ook het tapijt vertoonde duidelijk sporen van pas ver- goten bloed. Aan de kapstokken hingen kleeding- stukken eener vrouw, die van eene fijne stof waren en aan een persoon van goede familie moesten hebben toebehoord. Een tamelijk groote hand- koffer lag geopend op den vloer, terwijl de inhoud verstrooid in het rond lag. Zoodra de kapitein in de hut kwam, beval hij de gapende menigte, aan hun werk te gaan, en nadat hij de deur had gesloten, stelde hij er een wacht voor, met streng bevel niemand, wien ook, toegang te verleenen. Hierop ging de kapitein aan land en telegrafeerde aan de New-Yorker politie. Hoewel de van de stoomboot komende depeche eerder aankwam dan die van Thropp's Heck, was de iuspecteur van politie juist klaar met het lezen van de eerste, toen hem die van den koroner werd overhandigd. Uit de omstandigheid, dat beide telegrammen ongeveer te gelijk aankwamen, meende de iuspecteur te mogen besluiten, dat zij betrekking hadden op dezelfde zaak. Aan de bel trekkend, beval de inspecteur den trekt, vooral in Duitschland's handelswereld, spreekt van zelve. De Fransche gezant De Coursel pre- sideert de commissie, die benoemd is de .grenzen vast te stellen der verschillende streken aan de Congo en de aanspraken der concurreerende partijen te formuleeren. De gevolmachtigden schijnen ta melijk uiteeiiloopende instruction te hebben. Acht dagen zal de conferentie duren, zegt men. Een vredig resultaat zij haar toegewenscht Z. M. de Koning heeft op het adres van ant- woord der Eerste Kamer het volgend wederantwoord gegeven Mijne Heeren! Het is mij aangenaam de betuiging te ontvangen van de belangstelling van de Eerste Kamer der Staten—Generaal in 's lands zaken, en ik verzoek U, Mijne Heeren, aan de Kamer mijnen dank over te brengen voor haar adres van antwoord. Reeds circuleeren Ministerlijstjes van de vereenigde rechterzijde in den Haag. Volgens de Amsterd. worden genoemd: premier en Minister van Justitie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Oorlog A. E. Reuther, Binnenlandsche zaken A. Baron Schimmelpenninck van der Oye, Financien Jhr. K. A. Godin de Beaufort, Marine G. H. Thomassen a Thuessink van der Hoop, Kolonien Mr. H. Ades Amorie van der Hoeveu, Waterstaat J. G. van den Bergh, Buitenlandsche zaken Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland. Hoe goed en gemakkelijk het postwissel- stelsei hier te lande ook geregeld is, toch ontbrak er, naar veler wensch, nog iets aan. Voor de verzending van bedragen, hoe gering ook, moet men zich naar eene postinrichting be- geven, die, vooral op het platteland, nu juist niet altijd zoo in de nabijheid gevonden wordt. Dan brengt de regeling der postwerkzaamheden mede, dat slechts gedurende een, zij het ook ruim gedeelte van den dag gelegenheid tot het verzenden van postwissels bestaat. In sommige gevallen wenscht de afzender van een postwissel zijn naam geheim te houden, en ofschoon dit nu ook bij gewone postwissels wordt toegestaan, is dikwijls die naam geen geheim voor den ambtenaar, die den postwissel ter ver zending aanneemt. Eindelijk bestaat er wel eens eene bizondere reden, waarom de afzender van een postwissel deze zelf, gesloten in een begeleidenden brief, wenscht te verzenden, in plaats van, zooals ten aanzien van gewone postwissels geschiedt, die ver zending aan de postadministratie over te laten. In al die gevallen voorzien nu de postbewijzen die met 1 Dec. a. s. worden ingevoerd. binnenkomenden knecht, terstond een detectieve (geheime politie) te halen, waarop Thomas Macroy, die tien jaren als agent had gediend en nu sedert vier jaren als detective fungeerde, verscheen. Nadat de inspecteur hem met den inhoud der telegrammen bekend had gemaakt, kreeg mr. Macroy last, om zich met een agent naar de stoomboot te begeven en na de hut onderzocht te hebben, naar Thorpp's Heck te gaan. De detective ging terstond op weg, terwijl de inspecteur twee telegrammen schreef. Ilet eerste was aan den kapitein der stoomboot //Bristal" geadresseerd en luidde: //Heb een detective afgezonden." Het tweede was aan den koroner gericht en van den volgenden inhoud z/Onderzoek uitstellen; zal een detective zenden." H. HET ALARM. Mr. Macroy, die met de leiding en het onderzoek der geheimzinnige zaak belast was geworden, bezat ongeveer dezelfde graad van bekwaamheid, als elk ander van zijn New-Yorker collega's, dat wil zeggen, hij was bekwaam genoeg, dat te zien, wat ook den gewonen opmerker niet ontgaat, maar hij was vol- komen ongeschikt zulk werk te verrichten, waardoor de Parijzer dectectives zich een wereldberoemden naam hebben verworven. Gelukkig echter zijn de meeste misdadigers onvoorzichtig en laten gewoonlijk sporen achter, die door een bekwaan persoon wel ontdekt worden. Yergezeld door een agent ging mr. Macroy aan Yan de postbewijzen, die verkrijgbaar zullen zijn in 19 soorten, nl. tot bedragen van 1, 1£ 2, 2£ enz. tot en met 10 gulden, wordt, de helft van het recht der gewone postwissels geheven en daarenboven een halve cent voor for- mulierkosten. Een ieder zal zich aldus postbewijzen in voor- raad kunnen aanschaffen, om die in een brief of omslag te verzenden, wanneer en waarheen hij wil, mits binnenslands. Yoor de verzending vult men er den naam op in van den persoon, voor wien het geld bestemd is, en scheurt er de strook af, die bewaard moet blijven, om te dienen als bewijs van storting, voor het geval dat het postbewijs verloren mocht gaan. De postbewijzen zijn zes maanden geldig, doch ook na verloop van dien tijd kan, bij aanvrage van eenige postinrichting, machtiging tot uitbetaling verkregen worden. Voor de uitbetaling gelden voorts dezelfde regels als voor gewone postwissels. Door het ongeluk der Maartje overkomen, waardoor 8 vrouwen en 18 kinderen hunne kost- winners verloren, doet de directie der maatschappij De Noordzee te Vlaardingeneen beroep op de liefdadigheid der landgenooten, dat zeker niet onverhoord zal blijven. Uit Leeuwarden schrijft menDoor den heer J. K. Oosterveld is een methode ontworpen voor het landbouw-boekhouden, die tabellarisch is ingericht, een duidelijk overzicht over het geheele bedrijf met zijn voor— of achteruitgang geeft, weinig tijd vordert om bij te houden en geen bizondere kennis of studie vereischt. In de Donderdag ge- houden vergadering der le afd. van de Friesche maatschappij van Landbouw heeft hij die tabellen met toelichting overgelegd en daar werden zij zoo practisch bevonden, dat aan het bestuur opgedragen is, er een voldoend getal van te laten drukken, om elken veehouder, lid der afdeeling, ter kennis- neming gratis een exemplaar te zenden, toereikend om een jaar op die wijze de administratis der boerderij te houden. De tabellen zijn ingericht voor den greidboer; maar met eenige wijzigingen zouden ze ook voor den bouwboer zijn in te richten. Ook de nieuwe cel-gevangenissen te's Graven- hage en Arnliem zullen electrisch worden verlicht, niet uit weelderigheid natuurlijk, maar op grond van de vele bezwaren, aan een andere kunstmatige verlichting, inzonderheid voor gevangenissen, ver- bonden. De lichten zijn alien van halve sterkte, 10 kaarsen, en het aantal voor elke gevangenis is ruim 250. De lampen zijn van het systeem Swande benoodigde Dynamo's en stoommachines worden vervaardigd door de firma W. Smit Co., te Slikkerveer. boord van de ,/Bristal," die in het bij de Marrey- straat gelegen dok voor anker lag. De kapitein verwachtte hem reeds en de drie mannen begaven zich terstond naar hut no. 207. Mr. Macroy onderwierp de kamer aan een nauw- keurig onderzoek. Toen hij de lengte van een op den grond liggenden schoen en toen die van een aan een spijker hangende japon zorgvuldig had gemeten, begon hij de kooi en den grond zorgvuldig te onderzoeken. „Denkt gij, dat er een moord is gebeurd?" vroeg de kapitein, toen zij eindelijk de kamer verlieten. ,/Zonder twijfelantwoordde Mr. Macroy kort. „Waar is echter het lijk?" »0, de moordenaar zal het wel niet mee hebben genomen,' antwoordde Mr. Macroy ,/en wij zullen hem wel vinden, denk ik!" ,/Misschien heeft hij het over boord geworpen zei de kapitein. Wel mogelijk!" zei de detective. ,/Mijn man hier," voegde hij er na een oogenblik bij, ,/moet als wacht achterblijven." //Goed, zooals gij wilt," zei de kapitein. z,Laat de aangrenzende kamer afsluiten," zei Macroy,/ik heb bemerkt, dat zij door eene deur met no. 207 in verbinding staat. Mijn man hier kan zich in deze hut vestigen en de verbindings- deur open laten." (Wordt vervolgd.) TER TOMS JIB i; 01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1