Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2037. Zaterdag 22 November 1884. 24e Jaargan Binnenland. n' ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82|. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERT E N T I E N Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit folad verNcliijnt UiiMdaj. en Vrijjd.-igavoaid bij de«i uitgcver P. jl. VAN U E 8 A N l> E te Ter Kcuzcu. folitiek Overzicht. De conferentie over de VVest-Afrikaansche aan- gelegenbeden is geopeud. Portugal verdedigt zijne recbten op bet Congo-gebied, terwijl Engeland de wacbt voor den Niger blijft houden, in tegenspraak met de woorden in Bismarcks openingsrede, die de vrije vaart op die rivieren bepleitte. Over andere Afrikaanscbe zaken kunnen we kort zijn. De berichten van Gordons dood worden steeds tegengesprokende regeling van het Egyptisch belastingstelsel is nog niet in den haakonder de troepen van den Mahdi heerscht hougersnood Gordon zou den eisch van den profeet oin zicb over te geven bebben afgeslagen en aan Wolselev heb ben bericht, dat hij bet steeds nog goed kon uitbouden, maar dat Stewart, de Engelsche en de Fransche consul, gedood wareu, benevens nog 30 audereu. Wat de zendiug van Sir Cbarles Warren met zijne troepen voor Zuid-Afrika zal geven, dat moet de tijd leeren. Hij zelf proclameert, dat het doel der expeditie is, de vrijbuiters uit Bechuana- land te verdrijven, de inboorlingen daar weder te vestigen en de rooverijen te doen eindigen. Wie dit maar voor goede munt wil opnemen Het Kaapsche bewind praat ten minste al over een soort annexatie. De Lords zijn wat inpakkerig uitgevallen, dat is een erfzonde bij onze overzeeschc naburen, niet minder dan bij de zonen van Teut. Den 6 Nov. 11. is op plechtige wijze de inbeslagueming van bet eiland Nieuw-Guinea, zoo groot als Engeland en Duitschland te zamen, afgekondigd door den bevelhebber der Britsche vloot in Australia. Vijf oorlogsbodems zijn op de kust geankerd. Met Turkije zijn de Hongaarsche Ministers nog niet op effen terrein over de spoorweg-aangelegen- heden. Het is echter alsof de Groote Heer te Stamboel zich weinig om de zaken bekommprt. Hij is trouwens ook gewoon tot over kop en ooren in netelige toestanden te zitten, en gewoonte is een tweede natuur. Zijn hofhouding scbittert van rijk- dom en zijn harems van pracht en bevalligheden, al is de scbatkist ledig. Den Franschen gezant met diens echtgenoote en zuster liet hij na een kostbaar diner den harem zien. De danseressen voerden een ballet uit en de muziek speelde bij het binnen- komen der hooge gasten de Marseillaise. Mohameds zoon weet, hoe 't hoortMaar hoe zal zich des profetenzoon en stedehouder voor de schim van den grooten ziener uit Mekka verantwoorden over deze concessie aan Cliristenbonden Belijders van bet kruis in den harem toelaten 't Wordt al anders! In Frankrijk begint men meer en meer te verlangen naar het einde der vijaudelijkheden met China. Deze wil dat in Tongkin de beslissende slag wordt geslagen, een ander wil dit op For mosa, de meest kwetsbare plek van China, zien FEUILLBTON. Aan den dood ontrokt. I. HET CORPUS DELICTI. llet kon een paar minuten over zeven zijn, toen Jack Robinson van beroep oesterplanter en visscher op den morgen van den 28 Juli 1876 zijne hut verliet. Dit was later dan hij gewoon was. De 23 Juli echter was een Zotidag en het was zijn plan niet, om op dezen dag te werken. Zijne hut lag niet ver van ,/Tropp's Heck" verwijderd, waar de Cast river in de Long Island sund valt en zijne oesterbank was ongeveer eene halve mijl in zee gelegen. Op die manier, zooals lieden, die niet weten, wat zij op een Zondag moeten doen, slenterde Robinson met de pijp in den mond, met langzame schreden naar het. strand. Daar aangekomen, nam hij een lioutspaan op en zich op een blok neer- zettend, hield hij zich bezig met in de spaan om te snijden en zijne pijp dnarbij te rooken. Nadat hij een poosje hiermede bezig was ge- weest, sloeg hij onwillekeurig zijne oogen op en terwijl hij over het water naar de plaats keek, waar zijne oesterbank lag, zag hij iets, dat hem terstond deed opspringen en terwijl hij zijne oogen met de hand overschaduwde, keek hij scLerp toe. geschieden. Intusschen laten zich de dingen beter bepraten dan uitvoeren. Courbet zal meer ver- sterking moeten hebben, want de Chineezen geven het nog niet op, al heeft Ferry den eisch tot schadevergoeding laten vallen. De regeering van het Hemelsche rijk tracht zijn voordeel te doen met Frankrijks verlangen naar staking der vijande- lijkheden. China eischt, dat zoodra de laatste Chinees uit Tongkin zal vertrokken zijn, ook de laatste Franschman Formosa zal hebben verlaten. Naar de Times zegt, rukken 20 a 30 duizend Chineesche soldaten naar het zuiden op. De Tongkin-commissie in de Fransche Kainer bleef zich vau de verlangde mededeeling onthouden. De Figaro beweert, dat Ferry den rapporteur opgesloten heeft gehouden om te verhinderen dat iemand hem te spreken kreeg. Men vroeg z/Ou est Leroy?" Eindelijk versehijnt de rap porteur en geeft lange historische beschrijviugen der krijgsbedrijven van Courbet en Millot, raadt het toestaan der kredieten aan, spreekt van de toekomst der kolonie, maar bewaart, als een poli- tieker Heemskerk, het diepste stilzwijgen over al wat men verlangt te weten, bij v. van den loop der onderhandelingen, van aangeboden of gevraagde bemidleling, van den tijd of de offers, die men meent dat de oorlog nog kosten zal, van het eigenlijk programma of eigenlijk doel. Eene commissie uit de Fransche Kamer heeft de uitsterving der onafzetbare senatoren aangenomen en die van de Madagaskarzaken heeft haar mandaat neergelegd, uit ontevredenheid over de handelingen der Regeering De Kamer heeft de wet tot rege ling der wijnkwestie verworpen, zoodat brandewiju kan worden binnengesmokkeld en wijn aangezet als voor dezen. Over de begrooting is hevig gedis- cussieerd. De Amagat beweerde, dat het eveuwicht slechts schijnbaar was en dat de deficits van 1879, tot 1885 opgeteld een tekort van 1569 millioen behalve 2500 millioen van de buitengewone be grooting, maken. Geen kleinigheid, als't waar is. Er wordt medegedeeld, dat het voorstel tot reorganisatie der Staats—loterij, dat den Raad Van State heeft verlaten en niet de geheele instemming van dat hooge college heeft kunnen wegdragen, o. a. de navolgende bepalingen behelst a. De prijs der loten zal voor de handelaars met f 4 worden verhoogd, waarvan maar een gulden aan de spelers mag worden in rekening gebracht b. De splitters zullen worden benoemd tot collecteurs c. De faveur-loten zullen worden ingetrokken. Het definitive wetsontwerp tot verandering van art. 198 der Grondwet is bereids aan de ,/Yerduiveld, dat is vreemd!" mompelde hij, toen hij zijne hand eindelijk liet zakken. Hierop wierp hij de spaan weg, waarin hij had gesneden, stak zijn mes in den zak, ging naar zijne roeiboot, sprong er in en roeide snel naar de plaats, waarheen hij had gekeken. Daar de afstaud niet groot was en hij de riemen wist te gebruiken, was hij spoedig op zijne be- stemmiug. Toen de steven zijner boot tegen de lange, tegen zijne oesterbank grenzende paal stiet, trok hij zijne riemen in en terwijl hij de paal met beide handen aanvatte, stond hij op en nam het voorwerp, dat op het land zijne opmerkzaamheid had getrokken, in oogenschouw. Een enkele blik was vuldoende, toen liet hij zich met van verbazing geopende oogen en mond op de bank terugvallen. Juist in dit oogen blik kwam een ander oester- visscher aan het strand en bemerkte Robinson. ,/Halloh, Jack riep de juist aangekomene, zijn holle hand als spreekroer gebruikend. Daar Robinson echter geen antwoord gaf, riep hij na een oogenblik gewacht te hebben: „Halloh, Jack! Zijt gij aan het werk? Hierop stond Robinson in de boot op en wenkte den ander. „Wat wilt gij?" riep de man aan het strand. Kom hier Hank riep Robinson met sidde- rende stem. Kamer ingpdiend en voor de toelichting wordt verwezen naar de mondelinge en schriftelijke ge- dachtenwisseling, daaromtrent reeds gevoerd. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft door tusschenkomst van 's Konings commissarissen de burgemeesters herinnerd, dat bij vorige epide- mien, ook bij de laatste cholera—epidemie, de ziekte herhaalde malen door reizigers werd inge- voerd, en slaapsteden brandpunten werden van besmetting. De burgemeesters zijn dientengevolge dringend uitgenoodigd tot het houden van nauw- keurig toezicht op de logementeu en slaapsteden en de daariu vertoevende reizigers. De regeering heeft opnieuw bij de ver- tegenwoordiging ingediend het wetsontwerp tot wijziging van de artikels 240, 242 en 247 der gemeentewet (terugneming van '/s der personeele belasting, zoodat aan de gemeenten slechts 3/4 ver- blijft, waar tegenover zij bevoegdheid verkrijgen tot verhooging van het maximum der opcenten op de grondbelasting. Zij had dit ontwerp inge trokken in de verwachting der aanneming van het voorstel tot vermindering van de uitkeeringen voor het lager onderwijs aan de gemeenten. Nu echter de wet van 11 Juli 1884 in die uitkeeringen veel minder verandering heeft gebracht dan de regeering gewenscht had, en o. a. gehandhaafd bleef de uitkeering van 30 pCt. voor schoolbouw ziet de regeering zich wegens het blijveud tekort genoodzaakt het ingetrokken ontwerp opnieuw in te dienen. De vroeger voor dit ontwerp aange- voerde gronden wegen nu te zwaarder na ver- werping der klassenbelasting. Daar het volstrekt onmogelijk is, de uitgaven van den Staat en vau vele der gemeenten op den duur te bestrijden zonder belasting op de inkomsten der gegoeden, zoo is het logisch gevolg van de genoemde be- slissing, dat het rijk zijne onmisbare opbreugsten put uit belastingen naar vaste grondslagen, en aau de gemeente overlaat de heffing van plaatselijke laste.n naar de inkomsten der iugezetenen. Het wetsontwerp is geheel gelijkluidend aan het vorige; alleen is de inwerkingtrediug op 1 Mei 1885 gesteld. Naar men verneemt, is een der ontwerpen, die de nieuwe Staten-Generaal zal hebben te behandelen de tabaksbelasting, reeds meermalen voorgesteld, doch steeds verworpen. Het thans voorgestelde recht zal bedragen f 12 op de 100 kilo, dat is 6 cents per pond. De commissie in Zeeland tot het afnemen der examens voor apothekersbediende heeft hare zittingen aangevangen. Er hebben zich 26 manne- lijke en 24 vrouwelijke candidaten aangemeld. Bij de Tweede Kamer zijn ingekomen ver- schillende ontwerpen, die reeds in Sept. waren ingediend. Onveranderd zijn de Staatsbegrooting ,/Ik kom terstond!" antwoordde de man aan het strand. Hierop sprong Hank of Henry Smith in eene boot en roeide op Robinson toe, die iu- middels weer was opgestaan en nu schuw het voorwerp beschouwde, dat zijne opmerkzaamheid tot zich had getrokken. Toen de boot vau Smith tegen die van Robinson stiet, vroeg de eerste //Wat duivel is er toch z/Kijk hier!" antwoordde Robinson, op een in het water liggend voorwerp wijzend. Opstaande, keek Smith in de door Robinson aangeduide richting. z/Bij mijne arme ziel eene doode vrouw zei Smith vol verbazing. z/Ik zag van het land, dat hier iets niet in orde was," zei Robinson, //en toen ik wegroeide, om te zien, wat het eigenlijk was, durfde ik eerst mijne eigene oogen niet vertrouwen." //Laten wij het lijk naar den wal brengeu stelde Smith voor. z/Neen," riep Robinson, /7wij mogen het niet eerder aanraken, voor dat de koroner lijk- schouvver het heeft gezien z/Een van ons beiden moet den koroner halen," voer Robinson voort. z/Goed," zeide Smith, //ik zal hem halen." z/Neen, laat dat aan mij overantwoordde Robinson. wGij kunt intusschen hier als wacht voor 1885, bekrachtiging der overeenkomst met de maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche M adden gesloten, en begrooting van Ommerschans en Veenhuizen voor i885, de naturalisation, de opruiming en het beheer van vaartuigen, de provin- ciale heffingen en begrooting voor den arbeid der gevangenen in 1885. Het plaatselijk eeuwfeest van 't Nut heeft te Gorredijk ongeregeldhedeu uitgelokt. Terwijl het hotel, waar de feestvierenden samen waren, vergunning had gekregen om na den gewonen tijd open te blijven, was dit aau de overige herbergiers geweigerd. Toen nu de bezoekers dier andere herbergen door de politie genood zaakt werden, die te ontruimen, liepen zij te hoop voor het hotel waar 't Nut vergaderd was, en gaven door het inslaan van ruiten aan hun onte vredenheid lucht. Een kloppartij met de politie volgde en eerst toen een paar belhamcls acliter slot zaten werd de orde hersteld. Het voorge- valleue heeft echter een spanning doen ontstaan, die vooral met het oog op het gebrek aan werk in den naderenden winter bedeukelijk is. De slaapwagen, welke dagelijks tusschen Parijs en Amsterdam loopt, mag op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met het oog op het heerschen der cholera te Parijs, of niet meer op dit traject gebruikt worden ot moet, bij aankomst te Roosendaal, onmiddellijk gesloten en per keerenden trein naar Parijs worden teruggezonden. Men schrijft uit Utrecht Binnen een paar weken is hier reeds driemnal ingebroken en telkens voor een belangrijk bedrag gestolen. Thans verneemt men van een diefstal in een tijdelijk onbewoond huis op den Maliesingel. Er moet daar heel wat ontvreemd zijn en zijn er vele voorwerpen medegenoraen, die van zeer groote waarde zijn. Enkele antieke zilveren en gouden voorwerpen worden vermist, die voor den smelt- kroes slechts een zeer klein gedeelte der waarde hebben, die zij als kunststukken vertegenwoordigen. De dieven gaan overal op dezelfde, d. i. bezadigde wijze te werk. Geen kopje wordt er gebroken of onnoodig medegeuomen. Schalen b. v. met zilver- beslag worden daarvan zeer zorgvuldig ontdaan en blijkbaar is het werk aan bekwame handen toevertrouwd. Van den diefstal, de vorige week in de Malie- baan gepleegd, zijn enkele gestolen voorwerpen te Rotterdam in beslag genornen, die daar door een opkooper waren opgekoeht. De diefstal op den Maliesingel heeft eerst na de aanhouding dier voor werpen plaats gehad. Vooral in de Betuwe heeft men 's winters veel last van bedelaars. Om hiertegen in het vervolg iets te doen, hebben eenige predikauten blijven ik kan het gezicht van dooden niet verdragen. //Mij ook goed," antwoordde Smith. Hierop ging Robinsondie zenuwachtig en angstig van natuur was, naar den koronor, terwijl Smith, nadat hij met groote kalmte een pijp had aangestoken, in zijne boot bleef zitten en het lijk niet uit het oog verloor. Daar het Zondag en nog vroeg was, vond Ro binson den koroner thuis en deze was terstond bereid, mede te gaan. Toen de koroner op de plaats kwam, klopte Smith de asch uit zijne pijp en begroette hem. Als door een gelukkig toeval was de koroner ook tegelijk dokter. z/Niemani heeft haar aangeraakt, dokterzeide Smith. vZij ligt nog juist zooals op het oogen blik, dat Robinson mij heeft verlaten. Een blik op het gelaat der vrouw was voor den koroner voldoende, om overtuigd te zijn, dat zij dood was. Maakt haar los," zeide de dokter, //en legt haar in een der booten." Hoewel met tegenziu vooral van den kant van Robinson gehoorzaamden de mannen en nadat zij hun taak hadden volbracht, zag men bij nader onderzoek, dat het het lijk eener acht en twintig of dertigjarige, slechts met een hemd ge- kleede vrouw was en dat de zwevende houding, waarin Robinson het lijk eerst had gevouden, ont- IMSCHE (OIKWT p—M—n—a—n ii imiwiinaMi UM i .nemfrcva z/Dat is waarzeide Smith.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1