Algemeen ieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2031. Zaterdag 1 November 1884. 3> DE YISSCHKR EN DE DANKER. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. folitieli Overzicht. lUt bind verwchljnt Dinsdag- en Vrijdngnvond bij den uitgevcr P. j(. V A IV DE s i IV O E te Ter Neazen. Het wetsontwerp tot subsidieering van overzeesche stoomvaartlijuen, dat in den Duitschen Rijksdag op nieuw zal worden ingediend, heeft eenige wijzigingen ondergaan. De subsidien zullen worden verleend voor 15 jaren en jaarlijks hoogstens 5,400,000 Mark mogen bedragen. De geestdrift, welke het nijschen der Duitsche vlag op sommige punten aau Afrika's kust heeft verwekt, is oorzaak van dit verhoogde cijfer. De voorgestelde lijnen zijn een tot verkeer met Oostelijk Azieeen voor Britsch-Indie; een voor Australia en een voor Afrika's Oost— en Westkusten. In de verbeelding ziet een deel des Duitschen volks op alle punten des aardbols al Duitsche kolouiijn. Dat men hier met verkiezings— manoeuvres te doen heeft, ziet iemand, wiens oog niet geheel verblind is, duidelijk en klaar. De Duitsche marine is in den laatsten tijd niet gelukkig, vooral het eskader dat bestemd is om de Duitsche vlag aan de Westkust van Afrika te ver- toonen. Een paar weken geleden strandde de Gneisenau, nu is de Undine bij Aggerstrand op het strand geraakt, terwijl de bemanning met moeite is gered. In den Landdag heeft de voorzitter Veltheim een brief van Von Bismarck aan den Brunswijk- schen Minister Von Wrisberg voorgelezen. Uit den brief blijkt, dat de Keizer geweigerd heeft den zaakgelastigde van Cumberland ten gehoore te ontvangen, maar dat zou gezorgd worden voor de rechten en belangen van het Hertogdom. De Lauddag nam met algemeene stemmen een motie aan, waarin met vertrouwen op 's Keizers woorden de wettige regeling der erfopvolging en de hand- having van Brunswijks constitutie worden verwacht. Te Berlijn wordt er niet aan gedacht om de aan- spraken van Cumberland te erkennen. Ook in Engeland vindt hij weinig ondersteuning. Nu, men kan de hartstochten wat afkoelen, want de regentschapsraad kan zijne functien gedurende een vol jaar blijven uitoefenen. Uit Berlijn wordt nader gemeld: Hoewel tot dusver op het gebied der verkiezingen over het algemeen alles kalm toegaat, ondanks de groote deelneming der kiesgerecbtigden werden deze week in het tweede kiesdistrict waar Virchow en Stocker candidaat gesteld zijn, stormachtige vergaderingen door beide partijen gehoudeu. Ze werden door duizenden belangstellenden bezocht. Ten slotte trachtten de aanhangers van Stocker de bijeen- komst der andere partij uiteen te drijven. Meer dan vijftig politie-agenten waren noodig om de belhamels met blanke sabels uiteen te drijven. Te Berlijn zijn slechts twee afgevaardigden beiden Israelieten, bij eerste stemming gekozen, namelijkLudwig Lowe (Duitsch vrijzinnig) en Singer (socialist.) Verder is er in drie kiesdis- tricten herstemming tusschen de vrijzinnigen en FEUILLETON. Houton was voor dien nacht op dergelijk gezel- sehap weinig gesteld en wilde juist ant woorden, dat de bedelaar maar elders een onderkomen moest gaan zoeken, maar daartoe had hij den moed niet. Hij kreeg medelijden, omdat hij zag, dat de arme drommel paars van koude in zijn lompen stond te bibberen en hij herinnerde zich, dat het bed van Georges leeg stond. //Kijk, ga daar in dat ka- mertje onder den trap," antwoordde hij. Daar kunt gij dezen nacht blijven en morgen zullen wij nog een glaasje brandewijn drinken voor gij weer op weg gaat." z/Dat de goede God, de goede Heilige maagd en alle Heiligeu uit het gelukzalig Paradijs z/Goed, goedviel hem de visscher in de rede, z/morgen kunt ge mij bedanken." Er verliep weer een kwartier. Houton was weer bij de tafel gaan zitten en de bedelaar, die goed en warm lag, snorkte als een os, toen er buiten de hut een voetstap werd gehoord. De visscher stond op en maakte de deur open. Mijnheer Zomer trad binnen. Hij scheen even oud als de visscher, maar hij was lang van gestalte en sterk gebouwd. Houton hielp hem den mantel afdoen, dien Zomer droeg. Toen kon men zijn gelaatstrekken zien. Hij had de anti—semieten en in een kiesdistrict herstemming tusschen de vrijzinnigen en socialisten. De uitslag der verkiezing in de hoofdstad staat gelijk met een nederlaag der liberalen. Voor zoover de uitslag over het geheele rijk bekend is, hebben de socialisten zeer in getal- sterkte gewonnen. De samenstelling der Tongkin-commissie en de debatten, in de bureaux gevoerd, hebben bewezen dat in Frankrijk de meerderheid nog steeds de regeering steunt, althans geen anderen uitweg weet dan haar de leiding der zaken te blijven toever- trouwen. Een voorstel om het Ministerie in staat van beschuldiging te stellen, daar het een oorlog zonder toestemming van het Parlement heeft begonnen, is gevallen. Generaal Millot is ernstig ziek. Hij is tegen de verwachting met de politiek van Ferry ingenomen en koestert groote verwachtingen van het bezit van Tongkin. De delta der Roode Rivier houdt hij voor eene onneembaar versterkte positie der Fransche troepen. Volgens de Times liggen er nog twee Fransche schepen voor Tamsui. Een storm die zes dagen duurde belette alle operation. De Chineezen ver- sterken de bastions weder en laten jonken in de haven zinken. In groote menigte komen de berg- bewoners naar het strand. Een nieuwe troepen- macht zal naar China worden ingescheept, ook het bataljon jagers, dat te Versailles staat. Uit de Engelsche troonrede blijkt, dat de groote slag nog vooreerst niet zal geslagen worden. Uit- breiding van kiesrecht, niet van indeeling der districten komt aan de orde, eveuals de zaken in Soedan, Egypte en Zuid-Afrika. Egypte blijft de regeering steunen, de Soedan—expeditie heeft niet Khartoem maar Dongola ten doel en voor de nakoming der conventie met de Boeren zal worden gezorgd. Blijft het Huis der Lords tegen de voorstellen en besluiten van dat der gemeenten gericht, dan zal men er onrustige tijden beleveu. De uitslag der herstemmingen in Belgie is voor 92 gemeenten bekend. In 53 overwonnen de liberalen, in slechts 29 de clericalen. In 10 zijn deels clericalen, deels liberalen gekozen. De gemeenteraden van Brussel en Antwerpen hebben het vuur geopend tegen het Ministerie en den wensch uitgedrukt tot geheele intrekking der clericale school wet. Op ontbinding der kamers wordt aangedrongen. Z M. de Koning, hulde brengende aan de edel- moedige zelfopoffering door Z. M. Koning Humbert van Italie, tijdens de jongste cholera-epidemie daar te lande aan den dag gelegd, heeft den Italiaan- schen vorst de gewone zilveren medaille voor menschlievendheid en hulpbetoon doen toekomen. een bleeke, bruine kleur, een lang gezicht en zwarte, glinsterende oogen. Op zijn licht gerimpeld voor- hoofd kon men eenige zorg en onrust lezen. z/Ik werd al bang dat gij onze samenkomst vergeten zoudt zijn," zeide de visscher. z/Gij ziet, dat ik er wel aan heb gedacht." z/Dankje. Kom nader bij het vuur. De noor- dewind is van avond koud." Zomer ging bij den haard zitten en Houton wierp er nog wat hout op. Een flikkerend, knet- terend vuur verlichtte de hut. z/Welnu," begon Zomer, waar zijn de juweelen en het goud, over welke ge mij hebt gesproken?. Doch gij hebt mij nog niet gezegd hoe gij dat kistje hebt gevonden." z/Juist zoo... Het is nu acht dagen geleden, 's morgens na den storm, die zooveel schepen op de kust heeft gedreven. Herinnert gij u dat Dien morgen liepen Georges en ik reeds vroeg langs het strand om te zien of de Voorzienigheid voor ons geen goeden vondst had bezorgd, toen mijn jongen het kistje, dat ons besproken goud en de juweelen bevatte, op de golven zag drijven. Omdat er juist ebbe was, voerde de zee het mede en wij zagen het beiden met leede oogen snel weg- drijven, toen George mij eensklaps zeide: //Vader, wacht hier op mij. Ik ben spoedig terug." Ik draaide mij om en wilde hem de verklaring van die woorden vragen, maar hij was reeds te water gegaan, terwijhij kloekmoedig naar het kistje zwom. Het eeremetaal, waarop 's Konings borstbeeld prijkt, heeft een prachtig in fluweel gebonden album tot etui. Door tusschenkomst van onzen Minister van Buitenlandsche zaken werd het huldeblijk over- handigd aan den Italiaanschen gezant bij ons Hof met vcrzoek de medaille, in naam des Konings, aan zijn Souverein aan te bieden. Dientengevolge vertrok Graaf Delia Croce dezer dagen naar Rome ten einde zich van de vereerende opdrncht bij den Vorst te kwijten. Op de lijst der te behandelen zaken in de najaarszittiug der Provinciale Staten van Zeeland komen o. a. deze punten voor erkiezing van twee leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Beschouwingen omtrent het voorstel van het lid der Staten Van Deinse tot wijziging van art. 6 van het reglement voor de calamiteuse polders of waterschappen. Y oorstel omtrent het adres van P. Hamelijnck te IJzcndijke om subsidie voor een wagendienst van IJzendijke over Schoondijke naar Breskens. Voorstel omtrent den stoombootdienst op de Wester-Schelde. Het verslag van Ged. Staten omtrent het laatste punt is van den volgenden inhoud Ik raadde zijn plan en riep hem toe, dat hij terug moest komen. Het gevaar was dreigend; de bran ding ging hoog op het strand, dat met schuim bedekt was George hoorde mij niet of wilde mij niet hooren. Ondertusschen dreef het ver- wenschte kistje verduiveld snel weg. Ik vreesde dat het zou verdwijnen en George ook. Geiukki" kwam ik met den angst vrij. Hij kwam weldra met het kistje, dichter bij het strand. Ik ijlde toe 0111 hem te helpen en wij brachten het ver- wenschte kistje met zijn inhoud in een veilige haven." En de inhoud?" In het kistje zaten goud en juweelen. Gezegend zij de storm, die ons deze fortuim toezond. Men zegt dikwijls den eenen zijn dood is den anderen zijn brood en ik geloof, dat men gelijk heeft met dat spreekwoord Maer ik zal het kistje eens *}ale" Kijk hier zijn nog eenige papieren, die bij de juweelen zaten. Wilt gij ze eens onder- zoeken? Zijt gij misschien te voet gekomen?" z/Neen. Ik liet mijn paard hier dichtbij, onder een afdakje." z/Goed. Dan is het arme dier ten minste een weinig beschut voor den vervloekten Noordewind, die onophoudelijk blijft blazen. Ik zou zeggen dat de duivel ons dien wind zendt, maar Satan houdt immers meer van hitte dan van kou. Ik heb nog wat voer liggen, dat zal ik uw paard maar eens geven." De visscher ging naar buiten en Zomer bleef alleen. I lij sloeg peinzend de artnen over elkander en scheen een oogenblik te vergeten waar hij was. De gedachten die hem bezig hielden, schenen ernstig en treurig te zijn, omdat zijn voorhoofd steeds meer betrok. Hij bleef eenigeu tijd oubeweeglijk zitten; zijn hoofd boog zich en zijn oog volgde het spel van de vlammen, die door het brandhout speelden, hoewel hij niets scheen te zien. Daarna wreel hij zich langs zijn voorhoofd, alsof hij de gedaclite die hem knelde, wilde verjageu. Hij naderde de tafel en ouderzocht de papieren, die Houton hem ter hand had gesteld. Eensklaps viel hij van verbazing op zijn stoel neer; zijn bleeke wangen gloeiden en hij doorliep de papieren pijlsnel. z-Ja, goede, echte banknoten," zeide hij. „On zijn minst voor 40,000 pond. O! als mij dat goud toebehoorde, zou ik gered wezenEn het noodlot heeft die fortuin in de schoot geworpen van een visscher, die er niet eens naar vroeg, die ze niet noodig had, terwijl ik z/Zie zoo, het paard heeft het zijne," zeide Houton, terwijl hij weer binnen kwam. //Weet gij, mijnheer Zomer, dat gij misschien het mooiste paard bezit uit het geheele graafschap. Wat stak het zijn ooren op toen het de enkele hooispieren rook, die ik kwam brengen Zomer antwoordde niet. Hij had de papieren, die op tafel lagen, weer vast gegrepen en hield TEH \EI ZKVSIIIK (OIRMT. •n. j- XjftjjE In de jongste zomerzitting werden ten aanzien van den stoombootdienst op de Wester-Schelde twee ingrijpende ver anderingen ter spraak gebracht, welke wij beloofden in emstige overweging te nemen. Aan die belofte liebben wij voldaan en wij zijn thans gereed U den uitslag daarvan mede te deelen. In de eerste plaats vestigden wij bij vernieuwing onze aandacht op het denkbceld, waarvan door den heer Van Waesberghe Janssens de wenschelykkeid werd uitgesproken, dat wij zouden fttrachten de exploitatie van onzen dienst aan anderen over te doen en haar te doen geschieden op gelijke wijze als die tusschen Hansweert en Walzoorden. Kon toch dit denkbeeld worden verwezenlijkt dan verviel het andere van den heer A. Smit, om door verandering der stoommachines en toepassing van het compound systeem aanzienlijke besparing op de uitgaven te bevorderen. Het denkbeeld van den heer Van Waesberghe heeft op zich zelf en bij den eersten aanblik, niet het minst voor Gedeputeerde Staten, veel aantrekkelijks. Van tal van kleine bemoeiingen kan ons College zich dan ontslagen rekenen en zijne taak kan zich bepalen tot het houden van toezicht. In 1865 werden dan ook reeds pogingen aangewend om den dienst op de Wester-Schelde op deze wijze aan te besteden, en meermalen later kwam de wenschelijkheid van zoodanige regeling weder ter sprake. Telkens echter bleek het op onoverkomelijke bezwaren te stuiten. Het is Uwe vergadering bekend hoe de oproeping van gega- digden in 1865 door het publiek ontvangen werd. Twee aan- vragen om toezending der voorwaarden kwamen in en slechts een van deze had eenig gevolg.De vroegere ondememer van den dienst, de heer D. Dronkers alleen bood zich aan, doch op zulkc bezwarende voorwaarden, dat zij toenmaals en door ons College en door Uwe vergadering ten eenenmale onaannemelijk werden geoordeeld. Eigen exploitatie was daarvan het gevolg en al spoedig leerde de ondervinding dat de Provincie zich gelukkig mocht achten hare volkomen vrijheid te hebben bewaard. Ge- durige veranderingen waren noodig om aan de steeds wisselende eischen van het openbaar belang tegemoet te komen. Wij wijzen slechts op den aanleg en de in dienst stelling der groote werken in fP ale her en en Zuid—Bev eland, op de op- heffing der rechtbank te Goes en op de gebleken noodzakelijkheid om het aanvankelijk noodig geachte aantal stoomhooten te var- dubbelen, om aanstonds te doen begnjpen hoe belangrijk de ingevoerde wijzigingen waren en hoe spoedig er van de in 1865 gestelde voorwaarden zon zijn moeten afgeweken, indien de Pro vincie er in geslaagd was onder deze voor een zeker aantal jaren eene overeenkom9t aan te gaan. Eene naar aanleiding van het verslag der zomerzitting bij ona ingekomen voorloopige aanbieding tot ovememing van de ex ploitatie, bevestigt ons in onze meening dat alechts betrekkelijk geringe besparing van uitgaven van eene overdracht mag worden gewacht en dat daarentegen de gevreeade nadeelen zich in ruime mate in haar gevolg zullen vertoonen. Onzekerheid betrekkelijk de te stellen eischen was en is nog steeds het groote struikelblok voor aanbesteding. Mogen er al in de naaste toekomst geene zoo ingrijpende veranderingen te wachten zijn als de gewijzigde toestanden sedert 1865 hebben te weeg gebracht, toch blijft de onmogelijkheid bestaan om voor geruimeu tijd de plaatsen aan te wijzen tusschen welke gevaren zal moeten worden en het aantal reizen te be palen welke zullen moeten worden volbracht. Om dit duidelijk te maken zij het genoeg te wijzen op de noodzakelijkheid om rekening te houden met de uren van aan- komst en vertrek der verschillende spoorwegen; op de eischen van den postdienst, bij welks goede regeling de Provincie zoo groot belang heeft en waarbij onze dienst tevens geldelijk zoo zeer is betrokkenop de plannen voor den aanleg van lokaal- spoorwegen in Staats- Ylaunderen en, wat vooral ook niet vergeten mag worden, op de mogelijkheid eener in het ieven te roepen concurrentie op een der meest voordeel belovende punten. Gaarne leggen wij de verklaring af dat wij geene kans zien om voorwaarden te ontwerpen, waarbij in al deze gebeurlijkheden zoodanig is voorzien dat zij de Provincie niet blootstelt aan latere moeielijkheden en teleurstellingen en een eventueelen ondernemer niet aanstonds afschrikt of tot overmatige eischen prikkelt. Geldt dit bezwaar in het algemeen, te sterker drukt het nu, om het groote kapitaal dat hier gevorderd wordt; alleen aan eene overeenkomst voor een langen termijn schijnt te kunnen gedacht worden. Maar er zijn nog andere bezwaren. Het is U bekend hoe veeleisehend het publiek is en hoe verschillend en uiteenloopend de belangen zijn welker voorziening het vraagt. Weinig houdt het daarbij rekening met de geldelijke uilkomsten oUmet de belangen van anderen. Zou het wenschelijk zijn de reeds be- staande moeielijkheid nog te vergrooten door de strijdige be langen nog te vermeerderen met dat van den ondememer? Zal netheid der booten en geschiktheid van het personeel, wat wij thans, naar wij meenen terecht, hooren roemen, niet lijden onder de zucht van iederen ondernemer naar bezuinioing en voordeel? at zal er geschieden als na zeker tijdsverloop de ondernemer blijkt zich vergist te hebben en genoodzaakt is den dienst te staken of der Provincie reden geeft om de vernietiging van het contract te wenschen en tot eigen exploitatie terug te keeren? /<il zij dan niet wellicht genoodzaakt zijn tot ovememing van minder gewenscht materieel omdat de dienst toch niet gestaakt kan worden Al deze bezwaren, Mijne Heerenzijn met zorg en nauw- gezetheid door ons overwogen en wij zijn tot de eenstemmige overtuiging gekomen dat wij U niet mogen aanraden aan den wensch van den heer J an If acsberghe toe te geven. Yoordeelen zijn er ons inziens voor de Provincie niet van te verwachten, nadeel en gevaar is er daarentegen in vele opzichten voor haar van te duchten. 1 hans overgaande tot het andere denkbeeld namelijk dat van den heer A. Smit, bieden wij U ook daaromtrent den uitslag van ons onderzoek aan. Reeds vroeger waren wij er op bedacht geweest om de vraag, ot toepassing van het compound systeem op onze booten mogelijk en geldelijk voordeelig zijn zou, aim een deskundige te doen onderwerpen, maar het toen ontvangen antwoord had ons van verdere overweging doen afzien. Xu ons geacht medelid eensdeels de goede uitkorast bij andere booten bevestigde en anderdeels een aanmerkelijk lager cijfer noemde voor de aau te wenden kosten, hebben wij aan de laatsehappij de Schelde bepaalde opgaven van prijs gevraagd en tevens bij verschillende direction naar de uitkomst van de aanwending van het compound systeem op hunne booten ten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1