J 2 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Daniel van Eck Arie Smit, No. 2029. Zaterdag 25''October 1884. 24e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. Handelsberichten. Advertentien. 2e KAMER. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: V Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. r Bit bind verschijnt Dinsdag- en Vrijdn^aTond bij den JPolitieli Overzicht. Kwamen reeds Zondag jl. de berichten dat de toestand van den ouden Hertog van Brunswijk liopeloos was, spoedig daarna kwam het doodsbe- richt. Deze Wilhelm was 78 jaren. Zijn vader sneuvelde bij Quatre-Bras, waarom hij verder zijne opvoeding in Engeland ontving. Zijn oudere broeder, in 1880 verdreven, maakte plaats voor hem. Hij was veel buitenslands en bemoeide zich weinig met het bestuur. Als een eiland in de zee, ligt zijn gebied in Pruisengeen wonder dat hij zich in 1866 maar bij den Noordduitschen Bond aansloot, wijl eene contra-houding hem, even als den Kouing van Hanover, zijn gebied zou hebben gekost. On- gehuwd ten grave gedaald heeft hij geen kiuderen, die hem kunnen opvolgen in zijne waardigheid, maar bestemde daarvoor den hertog van Cumberland, met welk verlangen de lui, die 't weten willen in Duitschland, niet zoo maar instemmen. De regent- schapsraad is bijeengekomen, heeft voorloopig de regeering des lands op zich genomen en zal onver- wijld »de Landdag" bijeenroepen. De te Brunswijk geplaatste Pruisische brigade-generaal, Wilgers, heeft eene proclamatie aan de inwoners uitgevaardigd, waarin gezegd wordt, dat aan het Duitsche Itijk, ingevolge het Bondstractaat van 1867 en de Rijks- constitutie, het onderzoek toekomt over de vraag wie opvolger van den hertog zal zijn. Vooreerst zou de Bondsraad over het legitimeeren van Bruns- wijks vertegenwoordiging in den Bondsraad beslissen. Tot zoolang zou de Keizer er over waken dat op de rechtmatige oplossing van de kwestie der troon- opvolging niet van te voren inbreuk gemaakt wordt, en het behoud der aan den persoon des hertogs verbondene speciale militaire rechten wordt gewaarborgd. Den generaal is het bevel over de troepen opgedragen Een goed begin voor den Makelaar op Eriedrichsriihe De Elzassers zijn met de annexatie nog niet erg ingenomen. In dezen verkiezingsstrijd doet de Eransche geest zich nog voor goed vertegenwoor- digen. Kable te Straatsburg en Jean Dollfus te Mulhouse hebben verklaard, dat veertien jaren annexatie niets aan hunne gevoelens, wenschen en hoop veranderd hadden, en dat thans, als op den eersten dag, hun eenig mogelijke politiek die van het protest zou zijn, dus niet Manteufeliaansch. De nieuw benoemde president der Fransche begrootingscommissie, Sarrien, heeft een blauwtje geloopen bij Ferry, die op uitnoodiging van pre sident Grevy met dezen op de konijnenjacht was. De bezoeker liet de voor Ferry minder verkwikkelijke boodschap achter, dat de commissie van oordeel was, dat men het evenwicht der begrooting alleen in vermindering der uitgaven te zoeken had. Maar Ferry zit vast in den zadel. In de Kamer heeft zijn Ministerie eene groote meerderheid, die door dik en dun meegaat, en in de Senaat is de Ministerieele partij ook bijna zeker van de meer derheid. De gezeten burgerij, die voor alles rust ver- langt en orde, ziet met bewondering naar den man, die, sterker dan Gambetta, de woelige Kamer wist te bedwingen en Frankrijk weer een buiten- landsche politiek te geven met binnenlandschen vrede. Gematigde hervormingen, gepaard met een krachtig bewind, ziedaar Ferry's program. Het grootste gevaar dat echter dreigt is de financieele toestand. De uitgaven stijgen meer en meer en de inkomsten neinen niet in evenredigheid toe, terwijl de belastingen niet hooger kunnen worden opgedreven. De twee eerste Kamerzittingeu hebben zeer weinig gegeven. Vele senatoren en afgevaardigden ontbreken er, zij blijven nog buiten op hunne fraaie kasteelen en in de wildrijke jachtvelden. Een ontwerp voor het koloniaal leger is overgelegd en verder is of wordt er veel gesproken over het stelsel van vrijen handel. Raoul Duval moet eene schoone rede gehouden hebben in de bureaux en aangetoond hebben dat, terwijl de crisis in Frankrijk vooral in het hooge arbeidsloon ontstaat, men door het leven duurder te maken, de crisis ver- ergert. Om Afrika's randen heen zijn de zaken ook nog niet pluis. Den Sultan van Marokko wordt het leven onaangenaam gemaakt. Zijn grootvizier heeft 2500 frs. aangeboden aan de familie van een Algerijn, die onlangs in de omstreken van Mequinez door de soldaten van den gouverneur nitgever P. Ter Neuzen. vermoord is. De familie weigert deze som en heeft den Franschen consul de verdediging harer rechten opgedragen. Te Mazagran is een Franseh onderwijzer, David Cohen, door den gouverneur ge- vangen gezet. Ook deze zaak wordt vervolgd. De Sultan heeft den Italiaanschen gezant beloofd de Israelieten te beschermen. Engelands plannen wegens herstel van de Egyptische financien zijn openbaar. Door eene leening van 8 millioen pond sterling wil het voorzien in den nood. De 400000 pond rente door bezuiniging te verkrijgen, daartoe ziet Lord Northbrook kans. De rente der oude schuld zou niet verminderd en de oorlogskosten voor Soudan zouden door Engeland uit eigen middelen worden bestreden. Het Egyptische leger af te schaffen en hier en daar eene Engelsche be- zetting te leggen, ligt in der Britten plan. De fondsenhouders kunnen hiermee vrede hebben, de politick der vertegenwoordigde mogendheden ver- biedt stellig de aanneming van zoo'n Engelsch militair protectoraat. Bij Zr. Ms. besluit van 21 dezer is bepaald, dat de stembriefjes, ter verkiezing van leden der Tweede Kamer, in het hoofdkiesdistrict Dokkum op 28 October a. s. en, zoo herstemming noodig mocht ziju, op 11 November daaraanvolgende in te leveren, zullen worden geopend onderscheidenlijk op 30 October en 13 November a. s. In de hoofdkiesdistricten Middelburg, Goes, Zierikzee en Alkmaar zullen ze worden geopend onderscheidenlijk op 30 October en 13 November eerstkomende. Nader meldt men, dat de Koning en de Koningiu den 14 November in de Residentie worden verwacht, om in het laatst der daarop- volgende week wederom op het Loo te gaau verblijf houden tot einde December. De agenda voor de aanstaande najaarsver- gadering der Prov. Staten in Zeeland be vat, behalve de verkiezing van twee leden van de Eerste Kamer, een voorstel van het lid der Staten, den heer Van Deinse, tot wijziging van art. 6 van het reglement voor de calamiteuse polders of waterschappeneen voorstel omtrent het verzoek om calamiteusver- klaring van den Willempolder (St. Philipsland) een voorstel omtrent het adres van P. Hamelijnck te IJzendijke om subsidie voor een wagendienst van IJzendijke over Schoondijke naar Breskens en een voorstel omtrent den stoombootdienst op de Wester-Schelde. Uit Friesland wordt aan het Hbl. bericht, dat het afgetreden Kamerlid de heer A. Buma, te Hindeloopen, die vroeger een voorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend tot droogmaking van de Zuiderzee van Staatswege, welk voorstel later door hem is ingetrokken, nu het plan heeft opgevat dat grootsche werk door middel van concessie ten uitvoer te brengen. Als een bewijs, dat onze literatuur in het buitenland de aandacht trekt, zegt de N. R. Ct., kan dienen dat Schimmel's tooneelspel Julfrouw Bos, indertijd ook te 's Hage en Amsterdam opge- voerd, in eene Czegische vertaling te Praag in studie is. Van den roman Verzoend, van denzelf- den auteur wordt eene Duitsche vertaling bezorgd door Wilhelm Mejo, tooneelschrijver. TER NEUZEN, 24 October 1884. In de gisteren alhier gehouden raadsvergadering is tot lid der commissie van toezicht op het ou- derwijs benoemd de heer M. Schuijlenburg. Verder werd de gemeente—begrooting voor 1885 vast- gesteld, bedragendc in ontvangst en uitgaaf f 75498,45$. Onder de uitgaven is begrepen f 1541)3,11$ voor het ouderwijs, f 5902,20 voor het bouwen van een onderwijzerswoning bij school A, f 17885,75$ voor nieuwe en herbestrating, _/"8455,93 voor het dempen van sloten enrioleering langs het schelpenpad en aan weerszijden van de Tho- lensstraat, zoomede voor het afgraven van het geheele veld werk ter zijde en achter de estaminet van Th. Acke. De hoofdelijke omslag is uitgetrokken tot het gewone bedrag f 11000, en de opbrengst van het vergunningsrecht tot verkoop van sterken drank in het klein tot f 1020. Om in de. kosten van bovengenoemde verbeteringswerken te voorzien zal door de gemeente eene geldleening worden aangegaan. Het gewone verslag der vergadering zal in een volgend nummer gegeven worden. Na voorzien te zijn van ankers en kettingen vertrok Woensdag jl. van hier naar Aalborg de Zweedsche schooner Elvine, kapt. Berndtson, alhier als bijlegger binnen geweest met verlies van ge- noemde voorwerpen. Z. M. beeft boven en behalve de uitkeering van 30 pCt., buitengewone subsidien krachtens art. 49 der schoolwet, verleend aan de gemeenten Overslag 700 en Stoppeldijk 9433. Borssele, 23 October. Door het bestuur der waterkeering van het calamiteus waterschap Elle- woutsdijk en den calamiteusen Borsselepolder is heden alhier aanbesteed, de vernieuwing van rijs- werk op de Noordnol aan de waterkeering van den Borsselepolder, en is daarvan aannemer geworden de heer P. A. van de Velde, te Ter Neuzen, voor 3563. A olgens een telegram aan de Middelburgsche courant is W. H. Pieter, de voortvluchtige, ge- wezen directeur van het post— en telegraaf kantoor te IJzendijke, te Athene, de hoofdstad van Grieken- land, gearresteerd en ter beschikking der Neder- landsche regeering gesteld. Te Rijsbergen, nabij Breda, heeft de landbouwer A. V. in dronkenschap zijn zwager zoodanig met een stuk hout op het hoofd geslagen, dat deze in een gevaarlijken toestand verkeert. De dader is gevankelijk naar Breda ge- bracht. Te Ellewoutsdijk heeft de taxatie der gronden, benoodigd voor het maken van een inlaag- dijk aldaar, door de drie daarvoor benoemde des- kundigen een aanvaug genomen. Het jaarlijksch congres van den Sociaal—democratischen bond in Nederland zal dit jaar te 's Hage, gedurende de Kerstdagen, plaats hebben. Te Borssele zijn aan- gespoeld een eind zware mast, een stuk van een ra, een dood varken, een defect vischnet en eenig wrakhout. Twee bekende liefdadige Haagsche dames schonken aan de diakenen der Hervormde gemeente aldaar, als bijdrage voor de winterin- schrijving, 4000. Verleden week sprong een vrouw in de haven te Deventer, op het vernemen dat haar man aan eene ongeneeslijke kwaal leed. Zij kon er echter weder uitgehaald worden, daar er geen water genoeg was om in te verdrinken. I e Renkum is een winterzalm gevangen, wegende 15 Ned. ponden, die voor den hoogen prijs van f 105 is verkocht. In Overijsel zijn de prijzen der vette runderen thans zeer laag. Men besteedt 54 a 65 ct. per kilo. Drachtige en melkkoeien zijn f 70 a f 80 lager dan in het vorig jaar in deze maand. Uit Rosendaal wordt gemeld, dat de over de grenzen gezette redacteur van het Belgisch blad Le National die plaats metterwoon heelt verlaten en naar Londen is vertrokken. In de registers van den burgerlijken stand van het jaar 1812 van de gemeente Ovezand (Zuid— Bev.) is een geboorte—akte ingeschreven van P. de Jonge, die in de maand October werd aangegeven als geboren op 16 Augustus te middernacht van dat jaar. Deze bereikte thans zijn 72e jaar en heeft tot dusver zijn geboortedag altijd gevierd op 17 Oct., volgens zijn beweren de juiste datum. 316de ST AATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van 21 October. Prijzen van f 100 en daarboven. 1000 no. 2521 6047 7932 8563 10565 10644 11966 12195. 400 3766 11066. f 200 172 663 4702 6660 15345 16231 19325. 100 1122 3089 4843 5030 6369 6513 7009 10416 11229 13344 14216 16378 20097. Trekking van 22 October. 5000 no. 13814. 1000 1329 14706 17206 19977 20393. 400 1107 9228 9570 10048 16017. 200 1252 8299 9625 20533. 100 933 963 1213 2075 3968 5491 8758 12173 12583 12659 14491 16031 16112 18762 20172. Trekking van 23 October. f 25000 no. 16633. 1000 294 6844 14830. 400 1495 2362 17359. 200 1531 6364 11512 11962 17300. 100 5524 9214 11051 11473 12379 13069 18290 18441 19293. Dordrecht, 23 October. Lokeren, p. 106 k., fr. 22 Oct. 15 Oct. KOERS VAN HET Belgisch per 100 fr. Engelsch per GELD. f 47,00 47,95 12,06 n h 12,11 Ondertrouwd Dr. H. B. VAN NES, Arts te Ter Neuzen, en E. C. A. PEETERS. Sas van Gent, 23 October 1884. Getrouwd J. GOETGELUK en Ter Neuzen Axel E. SCHEFFER. 23 October 1884. Algemeene kennisgeving. Heden overleed na een kort, doch smar- telijk lijden onze innig geliefde zoon W. J. F. VERMOET, in den jeugdigen leeftijd van bijna zes jaren. Eenige en algemeene kennisgeving. Alkmaar, 21 October 1884. C. J. VERMOET-Van Hoof. Voor de vele bewijzen vau belang- stelling, ondervonden op den 19 dezer, betuigen wij onzen welgemeenden dank. J. C. RADEMAKERS en Echtgenoote. Ossenisse, 22 Oct. 1884. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden echtge- noot en vader, betuigen de ondergeteekenden hun- nen welgemeenden dank. Wed. P. LOOF en Kinderen. Ter Neuzen, 24 Oct. 1884. AYij Axelarengehecht aan een man, die in onze gemeente geboren is en die sedert zoo vele jaren de belangen van ons district en van Zeeland bevorderd heeft, wij zullen als ware en trouwe Zeeuwen onze stem uitbrengen op en op mede een man, die onze Provincie en onze be- hoeften kent en de welvaart daarvan nog steeds bevorderd heeft. Zeer vele kiezers van AXEL. 0>l RUT. V A IV S A N D E Bij geringen aanvoer kon Tarwe langzaam vorige prijzen bedingeu. Paike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 7,30 a f 7,70 mindere f 6,20 a f 6,50. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 6,20 a 6,50. Overmaasche 6 00 a f 6,20. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter 5,50 a f 5,90 Over maasche f 4,80 a f 5,40. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer 4,90 a f 5,30. Haver dunne 3.00 a f 3,80. Dikke 4,00 a f 4,50. Paardenboouen f 6,20 a f 6,90. Duiven- boonen 6,90 a 7,10. Witteboonen 9,00 a 11,50. Bruineboonen 8,50 a 10,50. Erwten 8,00 a 8,75. Voeder 7,00 a 7 30. Koolzaad 10,00 a 11,00 tijnzaad zaai f 9,50 a f 10,00. Tarwe, Rogge, Gerst. Haver. 17,00 a 18,25 11,25 12,25 13,25 14,25 12,00 14,00 17,00 a 18,25 11,00 12,00 13,50 14,50 12,00 14.00

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1