Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. i i I No. 2028. Woensdag 22 October 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind verschljjnt Ulnsdaj. en Vrijdngavoud blj den ultgevcr P. J. VAN DE IllVDE te Ter Weazen. IPolitiel* Overzicht. De Chineezen zijn nog volstrekt niet tevreden op de Franschen. De Tsung-Li-Yamen heeft aan de gezanten te Peking een stuk gezonden, waarin China's grieven worden blootgesteld. Zij komen hierop neerFrankrijk heeft de arbitrale uitspraak der V. S. geweigerdFrankrijk is verantwoordelijk voor het incident van Bac-LeFrankrijk heeft het tractaat van Tien-Tsin geschonden, door den Koning van Anam te dwingen het zegel van den Zoon des Kernels naar Peking terug te zenden. De Tsung- Li-Yamen brengt in herinnering, dat China hoewel niet gaarne tractaten sluitend, ze altoos met de nauwlettendste zorg gehouden heeft, en besluit alzoo met protest tegen de aanvallen van Frankrijk aan te teekenen en de gezanten om antwoord op deze nota te vragen. De Afrikaansche zaakjes, waarmee de Europeesche natien zich bemoeien, marcheeren. Volgens de laatste berichten houdt de Khedive dagelijks be- sprekingen met zijne Ministers, tot welker bijwoning een aantal hooggeplaatste ambtenaren worden uit- genoodigd. Men handelt over de aan te nemen houding tegenover het vonnis der nationale recht- bank in de zaak van de schending der liquidatie-wet en over de afschaffing van het leger. De Khedive heeft besloten om de beide Ministers, die het besluit tot schorsing der amortisatie onderteeken- den, uit de staatskas schadeloos te stellen, indien bij vonnis der rechtbank beslag op hun particulier vermogen mocht worden gelegd. Beter ware het den Khedive eene aderlating te doen, omdat de vent, die doodarm zijn loop'oaan begon, zich ten koste van de ongelukkige Egyptenaren op ongehoorde wijze heeft verrijkt. De Congo-conferentie zal in het begin van November te Berlijn bijeenkomen. Portugal heeft de uitnoodiging tot bijwoning ook aangenomen evenals Engeland, hoewel met tegenzin. De Ver- eenigde Staten zijn uitgenoodigd, terwijl de lui die er minder mee te maken hebben ook van de partij zullen zijn, nJ. Italie, Oostenrijk en Rusland. De politieke barometer in Zuid-Afrika staat ook iets gunstiger. De President der Transvaalsche republiek heeft de proclamatie, betreffende het annexeeren van het gebied van Montsiva inge- trokken. Boer Kriiger en Gladstone kunnen vrede houden en de Britsche leeuw kan daarom maar doorslapen. In het noorden van de nieuwe wereld is ook rumoer in overvloed. In de V. S. beheerscht de presidentskeuze alle toestanden en juist over de grenzen, waar de Engelschen en Yankee's wonen, laat men der Britten bouwstukken in de lucht vliegen. Aan de overzijde der St. Laurensstroom is het niet heel veilig. 't Is nog beter als de Keizer van Brazilie, zoo even //kopje onder," dan FEUILLETON. Een schets uit liet Noorweegsche volksleven. 6) Vrij naar het Duitsch. (Slot.) Jan wierp haastig de deur open. z/Meester," riep hij, //de noodvuren branden daal af, naar het strand toe." z/Ik dacht het wel. Er is reeds een ongeluk geschied. Jan, al ware het weer nog tienmaal zoo slecht, naar het strand moeten wijAls de noodvuren branden, moet ieder helpen. Ook de staljongen moet mee! De vrouwen kunnen het huis bewaren; wij gaan heen." Jan verliet de kamer. uWij moeten naar het strand!" riep Peter de meiden toe. //De noodvuren branden er moet een groot ongeluk zijn gebeurd! Past intusschen op huis en hof!" Peter, Jan en de staljongen, van touwen en bijlen voorzien, gingen in de duisternis door het vreeselijk weer. Plotseling was de hemel weer verlicht De meiden schreeuwden luid, want het was, alsof het geheele huis in vlammen stond; zij zagen de mannen nog eennaal, juist toen zij in het bosch verdwenentoen was het weer nacht. Tegelijkertijd dreunde een doffe, vreeselijke knal. De grond zooals in Beneden—Canada met snelle vaart omhoog. De ontploffing te Quebec moet vreeselijk geweest zijn. De gebouwen der gouvernementskantoren, waarvan de drie pas voltooide vleugels 150 duizend pond sterling gekost hebben, zijn vernield. De gansche schade, door het dynamiet veroorzaakt, wordt op 4000 pond sterling geschat. De leden van het gouvernement, gelukkig toen niet verga- derd, hebben duizend dollars uitgeloofd voor het ontdekken van de duivelachtige daders. Uit Europa valt weinig belangrijks te meiden. Dat Spanje de quarantaines aan Frankrijks grenzen verkortdat Italie's vertegenwoordiger in last heeft gekregen van zijn ministerie om Egypte bij eene eventueele zijnerzijds ongunstige uitspraak der liquidatie-rechtbank, niet lastig te vail en (zou John Buls invloed hier gelden P)dat men in Frankrijk nog steeds pruttelt over de intimiteit met den Germaan en dat de enquete-commissie nog onder- zoek doet naar de crisis te Lyon dat de ex-Khedive Ismael Pacha met Oostenrijks keizer te Weeuen heeft gekonkelddat de echtscheiding van den Groothertog van Ilessen (morganatisch huwelijk) door de rechtbank te Darmstadt is uitgesproken, maar in appel zal komen dat Bismarck Sr. niet van zich laat hooren, misschien omdat de oude heer in Brunswijk beterende is en er voorloopig niets valt te annexeeren dat te Dover op de kust van Engeland weer een dynamiet-complot moet zijn aangekomen en een Hongaar, passagier der stoom- boot //Lord Clive," met koffers en al en anderhalf pond dynamiet in 30 pakketten verdeeld, ingere- kend is door de Londensche politie en zoo pas onder de tribune bij de wedrennen te Houghton- le-Spring (graalschap Durham) een blikken doos ontdekt is, welke 16 dynamiet-patronen bevatte, terwijl een daaraan bevestigde lont sporen bevatte, dat zij aangestoken geweest wasdat de Deensche bevolking in Sleeswijk klaagt over despotisme der Duitschers, over welke klacht men zich in Albion uit Pruisenhaat verkneukeltdat de liberalen in Belgie Zondag met een groote meerderheid wonnen ziedaar het belangrijkste, dat wij terloops wel even moeten vermelden. De Minister van Binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in den loop der maanden November of December e. k. gele- genheid zal worden gegeven tot het afleggen der examens, ter verkrijging van een getuigschrift als vroedvrouw. Zij zullen worden afgenomen te Amsterdam en te Rotterdam. Nog zal in den loop der maanden November schudde, zoodat het huis op zijn grondvesten sidderde, alle vensters trilden en de deuren sprongen open. Met den uitroepJezus erbarm uvielen de meisjes op de knieen. Den volgenden morgen stond de zon hslder en vriendelijk aan den hemelmaar de zee was nog oproerig, tengevolge van den storm van gisteren. Als door een wonder of liever geleid door Gods hand was Villerbeck's licht vaartnig, met Halgar aan boordin den nacht te midden van den woesten storm gelukkig in de baai geloopen terwijl een statig vaartuig, bij het binnenkomen door den bliksem getroffen, was verbrand. De bemanning trachtte zich in een boot te redden; maar zij kantelde en alien verdronken. Onder de aan het strand gespoelde lijken herkende men dat van den kapitein van het schip van Kurt Strombeck. Eeii vreeselijke Nemesis had hem op hetzelfde strand, waarop hij zeven jaren geleden het levens- geluk van een braaf meisje had verwoest en liaar vader krankzinnig had gemaakt, voor zijn schuld doen boeten. Het was St. Jan en Zondag. De zon scheen zoo warm aan den blauwen, wolkeloozen hemel al de bergen waren met groene weidcn en kreupel- hout bedekt; de sneeuw schitterde nog op de hoogste toppen, van waar zij nooit verdwijnt. Klokgelui klonk door de lucht. De kerk lag of December e. k. gelegenheid worden gegeven tot het afleggen der examens, ter verkrijging van een getuigschrift als apothekersbediende. Zij zullen worden afgenomen te Middelburg en te Groningen. De kiesvereeniging „Voor Nederland en Oranje" te Middelburg heeft tot candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld de heeren Mrs. P. C. 't Hooft en L. W. C. Keuchenius, die de candidatuur hebben aanvaard, terwijl in overleg met de kiesvereeniging „Recht en Plicht" te Vlissingen in de vergadering van ,/Volksonder- wijs" te Oostburg tot candidaten zijn gesteld de heeren Mr. D. van Eck en Arie Smit, burgemeester van Vlissinsen. De juweelen, behoorende tot de nalatenschap van den laatstelijk overleden Prins van Oranje, zijn dezer dagen uit het paleis aan den Kneuterdijk naar 's Konings paleis overgebracht en in bewaring gegeven aan Zr. Ms. thesaurier. Met 1 Nov. zal het gebouw ontruimd moeten zijn. De Belgische Minister Beernaert heeft, in overleg met het Nederlandsch Staatsbestuur, het plan opgemaakt van een internationale academie van Nederlandsche letterkunde. Deze academie, welke een zetel zou hebben in ieder der twee landen, zou een letterkundigen band vormen tusschen Belgie en Holland. De voorzitter, die elk jaar zou ver- vangen worden, zou beurtelings door het Belgisch en door het Nederlandsch Gouvernement benoemd worden. De Willem Barents, kommandant de heer J. Dalen, luitenant ter zee der le klasse, is Vrijdag- avoud te 7 uur aan de Handelskade te Amsterdam van den zevenden tocht naar het Noorden terug- gekeerd en Zaterdagochtend het Marinedok binnen- gehaald, alwaar verscheidene belangstellenden de bemanning kwamen verwelkomen. Een medege- brachte loge werd spoedig per rijtuig naar zijn hotel gebracht, nl. een ijsbeer, die in zijn stevige van ijzeren tralies en banden voorziene kist grommend en brommend op een rolwagen naar Artis werd gereden. Wanneer hij daar verwelkomstvisites zal afwachten, is nog niet bekend. In het jaar 1883 hebben op de verschillende spoorwegen in Nederland de volgende ongevallen plaats gehad Almelo—grens, Eindhoven—grens en Nijmegen— iilburg. 32 door ontsporing, 10 doorbotsing; 4 andere ongevallen. Gewond 1 reiziger en 4 beambten door den dienst, 19 beambten door eigen toedoen. Gedood 1 beambte door den dienst en 9 door eigen toedoen. Op den spoorweg werden 5 personen gedood en 3 gewond. Hollandsche IJzeren Spoorweg5 ontsporingen, 3 botsingen, 3 andere ongevallen. Door eigen ongeveer een kwartier gaans van de herberg op een groenen heuvel, die zich midden in het dal verhief. Het overoude, zonderlinge gebouw met zijn vele torentjes rustte op rotsachtige fundamenten. Even wel zag het er zoo vreedzaam, zoo vroom uitnoodigend uit; zijn vaste bouw drukte te gelijk vast geloof en vertrouwen uit. Peter Alt en zijn huisgenooten waren alien, in Zondagskleeding, met bijbel en gezangboek in de handen, in de gelagkamer verzameld. z/lloudt u gereed, kinderen," zei Peter, „terstond zal de stoet tusschen de bergen te voorschijn komen en heden moeten wij in de kerk in geen geval de laatsten zijn z/Ja," antwoordde Jan, de kuecht, wie had in dien vreeselijken nacht, waarin wij niet anders geloofden, dan dat hemel en aarde zouden vergaan, kunnen denken, dat alles nog zoo'n goed einde zou nemen Ja, het was een ontzettend weer in dien nacht!" bemerkte Peter Alf. //Mijn leven lang zal ik niet vergeten, hoe de bliksem het trotsche schip van den Liibecker tot splinters sloeg en wij den volgenden morgen bij de eb zijn lijk tusschen de strandklippen vondenJa, die straal werd door de hand des Heeren geslingerd z/Niemand in het dal zal het vergeten," voerde Frederika, de keukenmeid er vroom bij. //Heilige God, wat sidderden in den storm huis en grond! Wij knielden, wij dachten, dat de jongste dag in aantocht was!" toedoen werden 2 reizigers gewond; 1 beambte werd door den dienst gedood en 1 gewonddoor eigen toedoen werden 7 beambten gedood en 6 gewondop den spoorweg werden 7 personen ge dood en 3 gewond. Rhijnspoorweg 2 ontsporingen, 5 botsingen 6 andere ongevallen1 reiziger werd door eigen toedoen gedood 1 beambte gewond door den dienst en 3 door eigen toedoen. Op den spoorweg werden 4 personen gedood. Grand Central1 ontsporing, 1 ander ongeval 1 beambte werd door eigen toedoen gewond; 2 personen werden op den spoorweg gedood en 1 gewond. Luik-MaastrichtGeen ongevallen met treinen; 1 beambte door eigen toedoen gewond. Ned. Centraalspoorweg 1 ontsporing, 1 bot- sing Op den spoorweg werd 1 persoon gedood. Rechts-Reinische spoorweg. Geen ongevallen met treinen; op den spoorweg 1 persoon gedood. Haarlem-Zandvoort1 ontsporing. Totaal op al de spoorwegen42 ontsporingen 19 botsingen, 14 andere ongevallen. Door den dienst werd 1 reiziger gewond en werden 2 beamb- teu gedood en 6 gewonddoor eigen toedoen werd 1 reiziger gedood, werden 2 reizigers gewond, werden 16 beambten gedood en 30 gewond.' Op de wegen werden 20 personen gedood en 7 gewond. Zaterdag had te Breda de ter aardebestelling plaats van Mgr. H. van Beek, bisschop van Breda. De lijkkoets, voorafgegaan door een groot aantal kinderen der Godshuizen, werd gevolgd door een lange stoet van equipages, waarin de vicaris-capi- tularis, de kanunniken van het kapittel, de familie van den ontslapen kerkvorst, de geestelijken van Breda en omstreken enz. Op het kerkhof werd door Dr. Schaepman, voormalig afgevaardigde van Breda ter Tweede Kamer, een indrukwekkende lijkrede gehouden. Door schipper Groenedijk, voerende de visch- sloep Pollux, is Zondag te Nieuwediep binnenge- bracht een op zee verlaten aangetroffen schooner, geladen met hout, met zware schade aan verschan- sing en zeilen en geheel uitgeplunderd. Door het nader aan boord vinden van een gescheurde Noorsche vlag en een boekje, waarin te lezen staat Marie, is men tot de ontdekking gekomen, dat het is de Noorsche schooner Maria, gevoerd geweest door kapitein Abramsen. Op een der laatste marktdagen vertrok van Leeuwarden een veetrein, bestaande uit niet minder dan 39 wagons. Voor vracht werd daarvoor 2000 betaald. Dit vee (hoofdzakelijk koeien, kalveren en schapen) was grootendeels bestemd voor Belgie en Frankrijk. z/De Heer richt ten alien tijde en zijn oog waakt overal," zei Peter; //geen mensch zou voor de boot, de notendop, waarin de wakkere Viller- beck met Halgar op de woeste baren dreef, zelfs een grashalm hebben gegevenmaar alsof de engelen Gods het zelf droegen, kwam het scheepje toch gelukkig aan land." z/Eu het roerendste," zei Anna, terwijl de tranen haar in de oogen stonden, „was het toch, dat de oude IV esteras zijn dochter herkende en hij op cens zijn verstand terug kreeg! Wij weenden alien mee!" //Kinderen,' riep Peter uit, //ons huis heeft wonderen gezienHet is heilig geworden. Onze woonkamer is nu voor mij gelijk een kerk. Maar er wordt reeds weer geluid. Kom, opdat wij niet te laat komen." En alien traden naar buiten en naar de kerk en bijna op hetzelfde oogenblik kwam van den anderen kant de bruiloftsstoet te voorschijn. De oude Westerns, die zijn verstand had terug- gekregen en op wiens gelaat innige vreugde stond te lezen, liep met den geestelijke vooraan. Daarop volgde het bruidspaar: de wakkere Haus Villerbeck met Halgar, wier bescheriner hij reeds lang was geweest. Daarop volgden de schippers en de visschers van de geheele kust. En nu, terwijl de dalbewoners naar de kerk trokken, vermengden zich met het klokgelui reeds de ernstige, plechtige tonen van het orgel. EINDE. TER NEIIZENSCHE COURAHIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1