Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2025. Zaterdag 11 October 1884. 24e Jaar^ang. u feuilletqn. M. E iw E I. S-, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit folad verachljnt Uiusdag. en Vrijdagavond bij den uitgever P. VAN DE S A N D E te Ter Nenzen. folitieli Overzicht. Bij de opening der Fransche Kamer zal het ontwerp van generaal Campenon tot schepping van een koloniaal leger eerst worden behandeld. De kosten worden voor het eerste jaar op 9 millioen berekend. Men maakt zich nog zeer ongerust over de reusachtige hoeveelheden graan, die de havens binnenkomen. Evenwel verzekert de Mi nister, dat de vrees ongegrond is, daar het slechts geruchten van makelaars zijn, die de provincien rondgaan en uit speculatiezucht het gerucht ver- spreiden van enormen aanvoer van graan en slacht- vee. 't Is overigens in Frankrijk nog stil, doch bij de zitting der Kamers zal er zeker onweer uitbarsten. Hier en daar worden de ,/Leidsche flesschen" in gereedheid gebracht om op tijd ont- laden te worden. De maire van Lyon heeft te Parijs aan de Ministers eene uitgebreide nota over- handigd, waarin de toestand der arbeiders en de crisis der industrie worden geschetst. 15000 zijn zonder werk. De bommen springen In Spanje is het echter nog treuriger. Orde en openbare veiligheid laten veel te wenschen over; spoorwegongelukken en brand zijn aan de orde van den dag. Van brand heeft Denemarken's hoofd- stad ook proef gehad. Het slot Christiaansborg te Kopenhagen is bijna geheel uitgebrandaan- zienlijke kunstschattenwaaronder werken van Thorwaldsen en het archief van den Rijksdag, zijn verloren gegaan. De schade bedraagt verscheidene millioenen. De mariniers hielpen ijverig mee, zelfs lieten ze een plafond springen door dynamiet om water te kunnen aanbrengen, waarbij echter een officier zijne onderste kaak verspeelde. In het parade makend hart van Europa is weinig nieuws; de grijze Vorst, die te paard zit als een jong soldaat, heeft den Rijn weer aan zijn „wacht" toevertrouwd en vertoeft in de residentie om een gezantschap klaar te maken naar den Shah van Perzie. //Was soil es bedeuten?" Het rijk van den Pers ligt naast der Britten parel aan den Hyraalaya Bij de Noordsche volken is voor het overige weinig nieuws van eenig aanbelang of het moest zijn dat men met genoegen kan lezen, dat men in Rusland wat menschelijker omtrent de Joden schijnt te worden, en dat, niettegenstaande de omhelzin- gen der monarchen te Skyrnowiez, de Russen en de Duitschers in het gouvernement Saratow brutaal hebben gevochten. In de aan Turkije afgerukte landen aan deze zijde van den Balkan houden de rooverijen wat op de inwoners zelve helpen de roovers niet meer, schrijft men. Een mooi land De Hongaren toonen nog altijd geen Duitschers te zijn en leven onder eigen wetten. Uit Egypte komen berichten, die de herovering van Berber bevestigen. Gordon heeft de stad ge- Een scliets uit het Aoorweegsclie volksleven. 4) Vrij naar het Duitsch. Toen Westerns zijn hofstede naderde, bemerkte hij dat alles duister was. Het was de gewoonte in zijn huis, dat, als vader laat uitbleef, Halgar bij de lamp en het spinwiel geduldig wachtte, om klaar te zijn, als hij nog eenige versterking wenschte. Daarom verwonderde het den ouden Westerns, dat de gang en de kamer niet verlicht waren. Hij kreeg on- willekeurig een huivering alsof er een groot on- geluk was gebeurd. Maar hij stelde zich gerust en dacht: //Het meisje was vermoeid van het dansen; zij zal naar bed zijn gegaan. Maar dat zij de lamp niet heeft laten branden Met een angstig gevoel in het hart kwam de oude Westerns nader. De huisdeur stond open. z/Hm dacht hij. //Zij heeft mij wel spoedig verwacht en verder geen zorg voor mij gehad." Hij haalde staal en zwam te voorschijn en sloeg vuur. Te vergeefs keek hij naar de lamp omeindelijk nam hij een dennenspaan uit den haard en lichtte daarmee rond om de lamp of een kaars te zoeken. Eindelijk vond hij de laatste. z/Nu wil ik toch eens naar haar kamer gaan bombardeerd en ingenomen. De opstandelingen zijn gevlucht. Niettegenstaande de tegenspraak van de Engelsche regeering blijft de Times zijn bericht omtrent de terugroeping van generaal Wol- seley volhouden. Het proces tegen het Egyptisch gouvernement wordt alleen gevoerd door Fransche, Oostenrijksche en Italiaansche leden der Caisse. Het Engelsche lid weigert deel te nemen aan de actie, hij verzekerde dat hij aan de Engelsche aan- deelhouders verklaringen zal geven. Nubar Pacha en andere ambtenaren der administratie, waaronder twee Engelschen, zijn tegen 20 October voor de rechtbank gedaagd. In Engeland ziet men nu dat het ernst wordt met het protest tegen de schending der liquidatiewet en toch blijft de Times nog brutaal weg verklaren, dat de willekeurige maatregel van lord Northbrook slechts een voorspel is van ge- wichtiger besluitenwaarover de mogendheden evenmin zullen worden geraadpleegd. Engeland blijft de zaak ,/en bagatelle" behandelen en laat Nubar Pacha aan de consuls-generaal der mogend heden verklaren, dat de schorsing der maatregelen betrelfende de Egyptische schuld een volstrekte noodzakelijkheid is met het oog op den toestand der Egyptische schatkist. Welnuwaar niet is, verliest zelfs een Keizer zijn recht. Aan Afrika's zuidpunt, bij onze Transvaalsche broederen, is het ook nog niet pluis. De Volksstem, het republikeinsche orgaan te Pretoria, laat zich in een geest uit als zou de Republiek zich het recht van protectoraat over Bechunaland toekennen. Of de Brit er ook zoo over denkt, dat is twijfelachtig. De Volksraad heeft de door de deputatie voorloopig verleende spoorweg-concessie aan eene Maatschappij in Nederland goedgekeurd. Men hoopt dat de Hollanders hunne inschrijvingen spoedig van de 2 millioen op de vereischte 15 zullen brengen. Nopens den gezondheidstoestand van Z. M. den Koning verklaart een residen tie-brief schrij- ver ten stelligste te kunnen verzekeren, dat Z. M. reeds sedert eenige weken volstrekt geen vermaning van de gewone pijnen kreeg, zoodat grond bestaat voor de meening, dat de nieraan- doening als geweken kan worden beschouwd. Natuurlijk moet tegen herhaling worden gewaakt, waartoe door Z. M. voortdurend een bepaald bron- water wordt gedronken en een zekere leefregel gevolgd. Ware de Koning door zijn verblijf in Belgie niet genoodzaakt geweest van een en ander, gedurende enkele dagen, af te wijken, dan zou hij vermoedelijk den hevigen aanval van pijn, welke hem in den voorzomer trof, niet hebben behoeven te doorstaan. Gedeputeerde Staten der provincien zijn door den Minister van Binnenlandsche zaken Het arme meisje moet wel zeer ziek zijn, dat zij alles heeft verzuimd 1" Terwijl hij daar heen wilde gaan, werd er aan de huisdeur, waarvoor hij den grendel had gescho- ven, geklopt. z/Hollah! wat is dat? Wie komt nu nog mid den in den nacht?" z/Ik ben het, Swen Olof!" klonk het van buiten. z/Ik breng een briefde Liibecker zendt hem z/De Liibecker?" vroeg Westerns en werdbleek en sidderde; hij wist zelf niet waarom. z/Ja, hij is drie uren geleden in zee gestoken en zendt dezen brief." Haastig opende Westerns de deur, rukte den bode, zonder hem voor zijn boodschap te bedan- ken, den brief uit de hand en las, over het licht gebogen z/Yader, ik moest weg. Vaarwel voor eeuwig Vloek mij niet! Halgar." Nadat hij deze weinige regels had gelezen, voelde hij, dat hij duizelig werd; hij tuimelde en zonk bewusteloos op den grond. z/Neen, gij dwaalt, Yillerbeck," sprak Peter Alf, de waard, tot een gast in zeemanskleeding, met wien hij aan de tafel zat en een glas grog dronk, z/zeven jaren is het geleden nu juist zeven jaren uitgenoodigd, voorstellen te doen ter voorbereiding eener eventueele herziening der regeling van de bestemming en van de sterkte der schutterijen. Met het oog op de buitengewoon hooge prijzen, die voortdurend door Amerikanen voor Friesch vee worden besteed, heeft zich in Fries- land een vereeniging gevormd, met het doel een geregelden veehandel op Amerika te openen. Reeds zijn op onderscheidene plaatsen dier provincie vergaderingen daartoe gehouden en telt de ver eeniging thans een vijftigtal leden. Om een grooter ledental te werven, zullen er nog op meer plaatsen vergaderingen worden belegd, waarbij het doel der voor de Friesche veefokkers en vee- handelaren zoo belangrijke zaak nader zal worden uiteengezet. De burgemeester van Edam, de heer Calkoen, was Maandag met een der wethouders en den gemeente-architect voor ambtsbezigheden te Volen- dam, hetwelk een deel van de gemeente Edam uitmaakt. Bij die gelegeuheid werd er over ge- klaagd dat vele vissehersknechts niet te bewegen waren om dien dag naar zee te gaan. Het bleek dat zij liever in de herbergen een vervolg van de Edammer kermis der vorige week wilden maken. De burgemeester begaf zich er heen, en wist hen met een zacht lijntje naar buiten te krijgen. Het scheen zelfs, dat zij spoedig aan hun werk zouden gaan, maar daartoe moesten zij een her- berg langs. Dat was wel wat veel gevergd, en toen de burgemeester hen wilde overhalen, kreeg hij van een der drinkebroers een paar forsche vuistslagen op het hoofd. Aan de opschudding, welke nu ontstond, kwam spoedig een einde, en tegen den belhamel werd proces-verbaal opgemaakt, wat waarschijnlijk tot eene strafzaak zal aaulei- ding geven. Dezer dagen heeft in het kantoor van den ontvanger der directe belastingen en accijnsen aan de Veemarkt te Amsterdam een brutale inbraak plaats gehad. De dieven men kan met het oog op het verrichte veilig den meervoudsvorm bezigen zijn langs een bij het kantoor staande houten schutting op het dak geklommen, hebben zich door het dakvenster tot den zolder en verder door het ver- breken van alle sloten en sluitingen, die zij op hun weg ontmoeten, tot het kantoor toegaug verschaft. Daar is letterlijk niets onaangeroerd gebleven. Laden, loketten en lessenaars zijn, hetzij door het losrukken der sloten, hetzij door die met behulp van een centerboor te openen, nagesnuffeld. Blijkbaar waren de heeren aan een verkeerd adres, daar, behalve eenig voor de hand liggend klein geld, niets door hen is kunnen worden meegenomen. Een dubbele houten en van binnen met ijzer z/Ik meende achtzeide de vreemdeling. z/lk weet het zoo zeker, als mijn eigen ver- irdag. 1 let was den laatsten Mei zeven jaren geleden, dat de hofstede afbrandde. Zeven jaren duurt de ellende!" z/Nu zeven jaren zijn ook genoeg!" zeide de vreemdeling. //En gij brengt ons hier het eerste bericht, zoo waar ik Peter Alf heet. Niemand heeft hieriets van Halgar gehoord. De Liibecker heeft zich hier nooit- weer vertoond!" //Dat gelool ik welantwoordde de vreem deling. z/Maar het was toch ongehoord van het meisje zeide Peter hoofdschuddend. z/Oordeel niet te streng," antwoordde de gast kalm en klopte zijn kort aarden pijpje uit. //Gij denkt er niet aan, welk een angst en wanhoop zoo n arm meisje doorstaat, als zij eenmaal een mispas heeft gedaanWare zij niet met den Liibecker op zijn logger in zee gegaan, dan zou zij misschien van den stormmuur in de golven zijn gesprongen z/En haar weer te verlatenzeide Peter. z/Sedert drie jaren heeft hij geen woord van zich laten hooren!" zeide Yillerbeck. /«Hij zal misschien met zijn schip verongelukt zijn, antwoordde Peter. //Gods vergelding f Zal hem wel achterhalen," viel de vreemdeling hem in de rede. beslagen deur, die toegang tot de plaats geeft waar de brandkast staat, is eveneens op niet malsche vvijze door hen geopend. Groote boor- gaten, die echter door de ruwe wijze waarop ze zijn aangebracht blijkbaar niet door handige boorders zijn gemaakt en meer gelijken op gaten door muizen er in geknaagd, gaven met openingen door mes of beitel, raw in het hout uitgesneden, toegang tot dit heilige der heiligen, maar verder konden de dieven het dan ook niet brengen. Wanneer men nagaat, hoe groot het geraas moet geweest zijn en hoe lang de arbeid moet geduurd hebben, dan is het alleen aan de slechte bewaking van die buurt toe te schrijven, dat er niets van is opgemerkt. De nachtelijke bezoekers zijn langs denzelfden weg dien ze gekomen waren weer vertrokken, na eerst nog een kijkje in den kelder te hebben ge- nomen. Ze lieten een eindje kaars, eenige lucifers en een waspitje op den zolder achter. Dit is de derde maal dat bij genoemden ont vanger is ingebroken. Er wordt tegenwoordig vrij wat gemoord. De jachtberichten, vooral uit Drenthe, grenzen aan het ongelooflijke en ofschoon de knapste of stoutste leugenaars onder Nimrods zonen moeten gezocht worden, kan men als zeker aannemen, dat er meer wild dan gewoonlijk wordt bemachtigd. Het is er ook overvloedig, vijf eenden in een schot, zelfs twaalf patrijzen, dat zijn hapjes voor den jager. Ook de hazen zijn er legio, vooral in de bosch- achtige streken van Frieslands Zuidoosthoek. De vergunning echter om daar het jachtbedrijf uit te oefenen is beperkt, daar vele groote grondbezitters slechts aan een enkeladelijk neefje permissie verlee- nen om het geslacht der langooren te verdun nen, zoo gewenscht door den pachter, die groote schade heeft van een legio viervoeters, dat zijne velden komt scheren. Daar zouden de stroopers welkom zijn. Yoor dezen echter is het er geen zaak, aangezien de rijke eigenaars ieder eene gansche bende opzichters voor eigen rekening te velde hebben, waardoor de wetsovertreder elk oogenblik gevaar loopt tegen een handhaver van Meneer's rechten aan te loopen, z/met al den aankleve van dien." Aan het N. v. d. D. wordt het volgende geschreven uit Kotta Radja Het Roomsch—Katholieke kerkgebouw is bijna onder dak. De eene helft van het gebouw wordt ingericht voor pastorie, de andere helft voor tempel. Een klein torentje verheft zich boven het dak. Tot nu toe woont de pastoor nog altijd in een bouwvallige bamboe barak, die gelijkvloers met het grasveld staat en bij den minsten regen onder water loopt. De pastoor Verbraak is echter geen voorstander van weelde. Die door een ieder be- minde man is reeds van 1874, dus tien jaren, z/Maar ik geloof niet, dat hij verongelukt is, want Nils Huden, de haringjager, dien gij immers wel kent, heeft mij te Bergen gezegd, dat hij hem voor zes maanden in Schotland heeft aan- getroffen." tfDat was?" if J a, hij heeft hem te Edinburg op de straat ontmoet en heeft hem aangesproken. Toen heeft hij gedaan, alsof hij geen Deensch verstond. Hij was ook geheel an ders gekleed; maar Nils Huden beweert, dat hij het was. //Meent gij mij te kunnen bedriegen? Denkt gij, dat ik u niet ken riep hij hem toe. Maar Strombeck keerde hem den rug toe en verdween in een huis, waar het zoo donker was, dat men er des daags licht brandt en dat voor en achter een uitgang had. Daar verloor Nils zijn koers." 1 st, daar gaat de ouderiep Peter en stiet zijn gast aan, terwijl hij met den vinger naar het venster wees. Buiten ging een haveloos gekleede lange, magere gestalte, met ordelooze haren voorbij. elk een beeld van ellenderiep de vreem deling uit- //Dus dat is de vader? En is zijn verstand geheel gekrenkt?" //Hij heeft immers zijn huis met eigen handen aangestoken, in de waan dat zijn dochter zich daarin verborgen hield en dat hij haar met vuur uit haar schuilplaats moest verdrijven 1" //God zij hem genadig." TB NEIDZBlVSCfiE COIIRMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1