Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. n s n s i No. 2024. Woensdag 8 October 1884. 24e Jaargang. VEEMARRT Binnenland. De volgende premien zullen worden uitgereikt ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels /0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad verschtjnt Dinsdag- en Vrljdagavond blj den nltgever P. X. V 1 N DE SANDE te Ter Kenzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, doen te weten, dat de in deze gemeente zal worden gehouden op Dins- dag den 28 October aanstaailde, aanvang nemende des voormiddags ten 9 ure en eindigende des uamiddags ten 3 ure. 1® prijs f 5, Voor het schoonste paard van 3 tot 7 jaren oud Voor bet schoonste veulen van 1 tot 3 jaren oud. Voor de schoonste dekhengst van 7 jaren oud een prijs van Voor de schoonste baatgevende I of kalfdragende koe 2e 1® prijs 2e 2 tot 1® prijs 2® Voor de schoonste kalfdragende vaars een rund een 3,- 2^50 5- 5,— 3- pnjs van Voor het schoonste 2jarig 4,- 4, 2- 2- 5- prijs vann 3, Voor de schoonste hokkeling een prijs van 2, Voor de schoonste springstier een prijs van 5, Voor het grootste getal paarden van eenen eigenaar ter markt gebracht een prijs van Voor het grootste getal hoornvee als voren Voor het grootste getal schapen boven de 10 stuks Voor het grootste getal varkens boven de 6 stuks Voor het vetste stuk hoornvee Axel, den 6 October 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. OOSTER. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. IVolitieli Overzicht, De Fransche republiek rust zich meer ten oorlog toe, hoewel sommigen meenen, dat er eene minne- lijke schikking met China op handen is, sedert het onderhoud van den Franschen gezant met dien van het Hemelsehe rijk te Berlijn gehouden. Volgens „Havas'' zijn thans op de werven 45 groote en kleinere oorlogsschepen in aanbouw, terwijl in 1885 nog 9 nieuwe zullen gebouwd worden. Zoo ziet men waar het geld blijft; maar waar komt het nog van daan? In anderhalf jaar tijd is bijna 100 millioen voor Tongkin uitgegeven, FEUILLE T~Q~n7~ Ecu scliets nit het Noorweegsche volksleven. 3) Vrij naar het Duitsch. Toen men in de herberg nog vroolijk danste, werd de deur plotseling opengeworpen en Tromson, vergezeld door een zestienjarigen knaap, stormde naar binnen. z/Helpt, buren, helpt!" riep Tromson. Jacob, mijn zoon, is verongelukt z/Mijn God, wat ziet gij er uit, Nilsriep een der boeren den jongeling toe. //Gij zijt geheel met bloed bevlekt!" Wij zijn, Jacob en ik, bijna onder den sneeuw- val begraven," antwoordde de jongeling, nog geheel achter adem. ,/De zwarte Schlott heeft zijn sneeuw- kleed afgeschud en het is in den afgrond gevallen, juist toen wij daar voorbij gingen. Jacob heeft daarbij zijn been gebroken." //Wij gaan er met een baar been! Wij zullen hem halen klonk het uit den dichten kring. die zich om Nils en Tromson had gevormd, en eenige jongelieden haastten zich om een draagbaar gereed te maken, terwijl de anderen, jong en oud, mannen en vrouwen, rondom Nils stonden, om zijn verhaal te hooren. z/Gods goedheid was het, dat wij juist den rotshoek achter ons hadden," zeide Nils. //Vijf schreden nader, en wij zouden verpletterd zijn Tunis heeft vrij wat verslonden en de gebeurte- nissen aan Afrika's noordwesthoek, waar een Alge- rijnsch gezin door de soldaten van den Pacha is vermoord, zijn oorzaak, dat Frankrijk ook een appeltje heeft te schillen met den heer van Fez, in Marokko. Edoch, als zoo'n Fransch Minister van oorlog elk jaar ongeveer duizend millioen uittrekt voor zijn budget, dan kan er nog al het een en ander gedaan worden. Het moet ter eere van Andrieux worden gezegd, dat hij die enorme uit- gaven ten sterkste af keurt en toch vondt hij geen genade bij de arbeiders van Lyon, deze zien met verlangen uit naar het resultaat van het onderzoek der Kamers van Koophandel naar den toestand der bevolking. De jager Grevy zou eergisteren nit de bosschen wederkeeren om den Ministerraad te presideeren. Hoe staat het in de Chineesche waterenDat staat er zooals het er staat. Ziehier de berichten. Volgens een Keizerlijk besluit beveelt de Onder- koning van Canton eene proclamatie uit te vaar- digen, teneinde het Chineesche volk aan te moedigen om tegen de Fransche troepen te strijden. De Chineesche consul te New-York heeft eene depeche ontvangen, meldende dat zeer waarschijn- lijk weldra wapenstilstand of vrede zal gesloten worden, hetwelk de //National" ook verzekert. Dit laatste blad spreekt zelfs van deze voorwaarden handhaving van het tractaat van Tien-Tsin en betaling in tien jaarlijksche termijnen van al de uitgaven door den Tongkin-oorlog en de expeditie naar de kusten van het Hemelsehe rijk veroor- zaakt. Courcel en Li-Fong-Pao zouden aan het handjebakken gaan te Berlijn, waarbij de //eerlijke makelaar" een goed woordje zou doen. Waar de Mandarijnen het geld zullen halen, dat mag Joost weten, misschien ook dat het bezit van Ke-Lung voor Frankrijk voordeeliger is, ten minste als de kolenmijnen daar 100000 tonnen 'sjaars en dan wel twee eeuwen aaneen kunnen leveren De mogendheden van het vaste land schijnen zich al meer aaneen te sluiten tegenover Engelands annexatien van onbeheerde of gebrekkig beheerde landen. Albion zoekt Italie te winnen en heeft reeds een bizonderen dank naar Rome gezonden voor Italie's houding in de Egvptische liquidatie en toch heeft Italie zich bij de protesteerenden aangesloten, maar zoo we weten, zoo wat losjes. Nu, Duitschlands Rijkskanselier kan dat evenzeer doen om den weifelenden bondgenoot tot inkeer te brengen. Zijn diplomatische apotheek is zoo rijk voorzieu, dat hij niet, zooals Lord Granville, twee- maal dezelfde pillen behoeft te laten slikken. In Londen loopt het gerucht, dat Bismarck een bezoek zou brengen aan den Prins van Wales. Wie zou geloof slaan aan de waarheid van dit gerucht P geweest, zoodat men geen stuk van ons zou hebben teruggevonden. De luchtdrukking greep ons nu aan en slingerde ons op den grond. Gij ziet, hoe ik ben toegetakeldIk weet niet, hoe lang ik bedwelmd heb gelegen. Peter Alf was juist met een versche kan grog en Anna de meid met een schaal water gekomen. z/Wasch het bloed van uw voorhoofd, Nils, en drink een warmen slok voor den schrik!" Nils deed dit haastig en voer toen, daar alien hem nog nieuwsgierig omringden, voort//Ik kwam eerst weer tot mij zelf, toen ik Jacob zoo hoorde kermen; hij kreunde zoo, dat het wel een steen had moeten vermurwen." z/Mijne arme jongenriep Tromson uit. //Haast u, om de baar gereed te krijgen!" z/Ik zal een paar kussens en berenhuiden be- neden laten komen, opdat hij warm kan liggen," antwoordde Peter. ,/Vertel verder Nils!" riep de menigte. z/Ik stond met alle moeite op. Ik wilde Jacob oprichten; maar het ging niet. Het linkerbeen was stuk boven zijn enkel gebroken. Hij moest blijven liggen. Toen zocht ik mos bij elkander zooveel ik kon, rnaakte hem een leger op dezelfde plaats en daar moeten wij hem halen. Kunnen wij spoedig gaan?" z/Gij moogt niet weer naar buiten, Nils," viel de oude Westerns hem in de rede. //Gij zijt te vermoeid en wij zullen Jacob wel halen." z/Ja, ik ben zeer vermoeid," steunde de jongeling. Ook met de Porte tracht Engeland op goeden voet te komen. 't Is wat moois Gladstone, de grootste Turkenhater en de ,/Ziekeman" in den schuitje! In Duitschland wroeten en woeleu nog de par- tijen tot aan de stemming. Ook de socialisten slapen niet. Dezer dagen kwamen te Leipzig vier groote balen uit Stuttgard aan, geadresseerd aan een boekverkooper en waarvan de inhoud opge- geven was als kalenders voor 1885. Zij werden aangehouden en bevatten inderdaad 50,000 exem- plaren van een socialistisch verkiezingsmanifest ten gunste van Bebel en Viereck. De werkman, die kwam om de balen in ontvangst te nemen, is gearresteerd. Hij bleek een sigarenmaker te zijn en lid van eene sociaal-democratische vereeniging aan welke Von Bismarck 't land heeft, waarom ook te Morenheim een kleermaker tot 3 weken ge- vangenisstraf is veroordeeld, omdat hij in een bierhuis het blad Der Socialdemocrat voor den dag haalde. Een geschikt candidaat voor Hamburg, dat zulk soort lieden afvaardigt. Uit Egypte wordt gemeld, dat de Moedir van Dongola alle staatkundige gevangenen in tegen- woordigheid van een Engelsch officier heeft losge- laten. Van eene militaire tusscheukomst wilTurkije niets weten; zeer natuurlijk ook, Wie zou de kosten betalen? Maar de vertegenwoordigers van Frankrijk en Oostenrijk dringen verder in de Egyptische kwestie door en hebben tegen het depar- tement van financien een eisch ingesteld tot terug- betaling der op onrechtmatige wijze verkregen gelden. Een proces alzoo tegen Nubar—Pacha. Zooals men weet, zijn HH. MM. en het Prin- sesje te Luxemburg aangekomen. HH. MM. reisden in streng incognito, onder den naam van Graaf en Gravin Van Buren. De gordijnen der portieren waren half gesloten. De toegang tot de stations waarlangs de trein reed, was voor het publiek verboden. Toch had zich veel volk aan de toe- gangen verzameld. Sommige Hollandsche familien, zoo schrijft men uit Luik, uit de omstreken, hadden de Hollandsche vlag uitgestokeu. Van Venlo tot Maastricht werd de Koninklijke extra-trein begeleid door den heer Quadvlieg, district-inspecteurvan Maastricht tot Longdoz door den heer Clermont, directeur van die lijn, en van Longdoz tot de Luxemburgsche grens door den heer Van Turenhout, directeur van den Belgischen Staatsspoorweg. Uit Luxemburg wordt geschreven, dat men er onder den indruk kwam, dat de Koning er uit- stekend uitzag. Te Colmar—Berg werden HH. MM. ontvangen z/Gij kunt hier blijven en uitrusten, tot wij terugkomen," voer Westerns voort. z/Gij behoeft niet mee te gaan vader Westeras; wij zijn immers sterk genoegzeide een der jongelieden. z/Laat mij gaan! Is de voet gebroken, dan weet ik er meer van dan gij alien en kan terstond daar het noodzakelijkste doenopdat het niet erger wordt!" z/Ja, ja vader Westeras heeft er verstand van," riepen anderen; //het is goed, dat hij meegaat." z/De baar is gereed," riep een der jongelieden door de deur. Tromson, Westeras alien, jong en oud wilden meegaan, gedeeltelijk uit deelneming voor den verongelukte, gedeeltelijk uit nieuwsgierigheid om den sneeuwval te zien. Een half dozijn jonge lieden boden zich aan als dragersde vrouwen en meisjes trokken de pelsrokken aan, want de nacht was, hoewel in Mei, Noorweegsch koud, W eldra verdween de troep in het woud. Nils was achtergeblevende waard zette de breede bank tegen den muur en zeide: z/Ik zal u een moskussen halen; ga liggen jongen gij moet uitrusten. Wilt gij nog een glas grog drinken?" z/Neen, liever niet; ik zou te warm worden maar het zachte leger zal mij aangenaam zijn!" //Drink nog eenmaal, jongen," zeide Peter, //het kost niets. Wij hebben nog meer dan een kan de Liibecker heeft getracteerd, -voordat hij heen- ging, en alles is betaald." door den Minister van Staat, Baron de Blochausen en de andere Ministers. Uit Berlijn wordt aan The Standard te Londen geseind, dat //met de overige familiebetrekkingen van het Huis van Oranje, ook de Hertog van Nassau door den Koning der Nederlanden is uitgenoodigd tot bijwoning der plechtige onthulling van het standbeeld van Koning Willem II te Luxemburg, in het begin van November. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een aanwijzing, dat de Her tog den Koning zal opvolgen op den troon van Luxemburg." De bestekken, plans en ramingen betreffende den schoolbouw werden tot dusver door de hulp- vragende gemeentebesturen aan de goedkeuring van den distrietsschoolopziener onderworpen, alvorens het verzoek om toepassing van art. 49 door hen aan den Koning werd ingediend. Hierin behoort door de gewijzigde bepaling der schoolwet van nu af in zoover verandering te komen, dat de bouw- kundige stukken bij het adres aan den Koning behooren te worden overgelegd, zonder dat zij door den distrietsschoolopziener zijn goedgekeurd. Worden geen termen tot iuwilliging van het verzoek ge- vonden of wordt het aangeboden subsidie niet aanvaard, dan geschiedt de terugzending zonder voorafgaand onderzoek der bouwkundige stukken. Deze nieuwe wijze van behandeling, door den Minister van binnenlandsche zaken voorgeschreven, is door de commissarissen der provincien aan de gemeentebesturen bekend gemaakt. Wederom wordt geklaagd over de schade, welke door vreemde visschers op de Noordzeeaan een Scheveningsche haringschuit werd toegebracht. De stuurman dezer schuit, die te Scheveningen aankwam, rapporteert, dat een Engelsche kotter hem 40 netten heeft afgekapt. Op de Schelde bij Antwerpen heeft de Engel sche stoomboot //Nyanza," voorzien van een Holland- schen loods, de Nederl. Sleepboot //IJsploeg" en de stoomboot //Johanna Sofia" aangevaren. De eerste is dicht bij den linkeroever gezonken, de tweede op den wal gezet om het zinken te voorkomen. Yerleden Zondagmiddag zou er, volgens den Amsterdamschen briefschrijver van de Arnh. Ct. bijna een paniek in Amsterdam zijn geweest. Als een electrisch vonkje verspreidde zich van mond tot mond het gerucht, dat //een diaken zoo subiet in de cholera was gebleven." De zegslui hadden het dien ochtend zelf in de Oude Kerk uit den mond van ds. Van Son gehoord! Gelukkig was Zijn Eerwaarde, in zijn ijver, wat al te voorbarig geweest en bleek het spoedig, dat zich hier slechts een meermalen voorkomend geval van buikloop had voorgedaan. De zoo roekeloos verontruste gemoe- deren kwamen dus weldra weder tot kalmte. ffDe Liibecker?" vroeg Nils. z/JaHij heeft heden getracteerd. Hij gaat dezen nacht onder zeil. Voor een half uur is hij van hier vertrokken. Hij sloop stil weg en zeide alleen nog//Spreek er niet over in de gelag- kamer. Niemand moet er zich om bekommeren, dat ik ganiemand moet het bemerken. Ik kan dat afscheid nemen niet verdragen." Zoo ging hij in stilte, en door het ongeval heeft misschien niemand gemerkt, dat hij weg is, anders zouden zij hem wel uitgeleide hebben gedaan, want dat behoort zoo, als iemand getracteerd heeft en in zee steekt." Nils luisterde onverschillig naar de woorden en hoorde er eindelijk niets meer vande natuur had hare rechten op hem doen gelden hij was, door vermoeidheid overweldigd, ingeslapen. Middernacht was voorbij. Peter Alf was in een grooten lederen leunstoel, dien hij achter den kachel had getrokken, ingesluimerd en Nils sliep nog steeds vast op zijn leger. Daar werd hard op de deur geklopt. De slapers sprongen op. z/Doe open, Peter! Zij komen met de baar! Doe open, vlug!" w V at is er toch vroeg Peter Alf slaapdron- ken, wreef zijn oogen, rekte zich uit, stond op en ging naar de deur. Terwijl hij den grendel wegnam en de deur opende, zeide een stem buiten //Jacob Tromson moet hier eerst binnen wor den gebracht; vader Westeras zal hem beter ver- TER \E17<EVS('HE (OIIIUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1