Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2023. Zaterdas; 4 October 1884. 24e Jaargang. Binnenland. 1111^1, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTllN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind verschijnt Diimdng- en Vrijdagavond bij den nitgever P. J. A IV D E S A M P E te Ter A'eazen. lJolitieli Overzicht Eugelands premier heeft nog al het cen en ander te doen, als acteur op het wereldtooneel. Albion heeft zijn gebied in de laatste jaren veel uitge- breid. Sedert de laatste 15 jaren is het aanlal onderdanen, over wie Victoria regeert, met nagenoeg 50 millioen zielen en zieltjes toegenomen. Se dert 1868 werden geannexeerd de Fidsji—eilanden in den grooten Oceaantevens werd het protecto- raat aauvaard over de helft van Nieuw Guinea en een gedeelte van Borneo; het Britsch—Indische rijk werd uitgebreid; in Zuid—Afrika werd Ba—Soeto— land, Griqualand, West—Bechuaua—land en een derde van Zoeloeland in bezit genomen, om niet te spreken over de twijfelachtige suzereiniteit over de Transvaal; de Niger—delta ingepakt; de bezit- tingen op de Goudkust werden verdubbeld door het overnemeu onzer nederzettingenin de Mid- dellandsche zee werd Cyprus bezet, terwijl Bull in Egvpte oppermachtig is. Een Britsch generaal is gouverneur van Soedan. Overal ter wereld zet de Britsche leeuw zijn klauw neder. En toch heeft Engelands vloot geen uitbreiding of ver- sterking in die mate ondergaan. Slechts 51 pant- serschepen kan het stellen, tegen Frankrijk 37. De laatsten zijn echter beter dan de eersten. Nu bouwen de Engelschen nog elf, de 1' ranschen nog 15. In de Chineesche wateren kan Frank rijk bij een eventueelen oorlog de kans tegen Engeland wagen. Men heeft in den laatsten tijd Engelands oorlogsvloot verwaarloosd, en dat wordt Gladstone door zekere partij ook onder den neus geduwd. Nu, de speecher is weerthuis van zijn Schotsche reis, en kan aan het werk gaan, vooral in Afrika's noordoost— en zuidhoek, waar een arbeid wordt vereischt, die de kracht van den grooten ouden man wel eens kou te boven gaan. Een Duitsch escader, 50 stukken geschut en 1313 koppen onder bevel van den vice—admiraal Knorr zal naar West—Afrika vertrekken. Een der corvetten beet de Bismarck" De Rijkskanselier noemt zich zelf wel eens ,,de eerlijke makelaar." Nu, in Afrika zijn eerlijke makelaars noodig. De voorstanders van den oorlog met China dringen aan op mobilisatie van het koloniale leger. Ferry blijft voorzichtig en vindt steun in den geest van het verstandig publiek. Ilij houdt zich tevreden als Courbet een paar soliede panden in handen heeft. De Minister van onderwijs doet thans het meest van zich spreken, hij houdt streng de hand aan wetsbepaliugen omtrent het diploma van onderwijzer. De tijd van overgang, dat de onderwijzers van vroeger zich konden bekwamen om de laagste acte te ver- werveu, is met October '84 verstreken. Velen zijn gesneuveld, niettegenstaaude de eischen zoo laag gesteld zijn. Verbeeld u, deze onderwijzers, die vroeger als zoodanig in functie waren, hebben in drie jaren niet eens de noodige kennis voor de laagste acte kunnen verwerven. Hoe slecht zag de school er ook in Frankrijk uit! Om aan het verzoek der arbeiders te Lyon tege- moet te komen, heeft de gemeenteraad besloten 50000 fr. te verdeelen en de publieke werken te vermeerderen. Courbet meldt dat hij Kelong zal bezetten en de haven van Tam-sui blokkeeren. Aan Afrika's zuidpunt is het ook niet pluis. De Times heeft de Boeren erg in de gaten. Naar aanleiding van de meeting in Kaapstad meent het blad redenen te hebben om te beweren, dat het tijd wordt, doortastend tegen hen op te treden, daar men geen heil moet zoeken in het maken van conventies met zulke lieden. wAls wij hun de meening laten, dat eene conventie in stukken gescheurd kan worden, voor de inkt, waarmede zij onderteekend is, droog is," zegt het blad, „zullen zij ook niet langer, dan het hun bevalt, de kunstmatige grenzen der reserve of zelfs van het gebied van Natal eerbiedigen." Het wil „den wolf op nieuw bij de ooren grijpen." Is de Times het vergeten, dat de wolf bijt? Uit Kaapstad wordt tevens bericht, dat de Zoeloe's aan de Boeren een gebied van 2f millioen hectare hebben afgestaan, wegens de verleende hulp in het bedwingen van den opstand. Zal Engeland hierin ook erkend worden? Te Brussel hield de Association liberale" een vergadering, ten einde naar middelen te zoeken om tegenstand te bieden aan de nieuwe schoolwet. Janson spoorde aan tot eendracht met het oog op de aanstaande gemeentelijke verkiezingen. In de beurs had eene manifestatie plaats ter eere van den burgemeester Buls. De directeur van den National, Marchi, tegen wien verbanning is uitgesproken, is vertrokken en aan een banket, ter eere van den hoofdredacteur van het Handelsblad van Antwerpen, hield de Minister van Binnenlandsche zaken eene rede, waarin hij o. a. zeide, dat de herziening der school- wet een deel zou uitmaken van het program bij de verkiezing en dat hij rekende op den goeden uitslag. FEUILLETON. Een schets uit het Aoorweegsche volksleven. 2) Vrij naar het Duitsch. „Geeft gij ons den afscheidsdronk vroeg West eras en liet zich kalm door Peter Alf weer inschenken. „Ik denk jaMorgen moet ik in zee steken, als de wind goed is. Mijn volk brengt de laatste vaten aan boord." „De wind is goed; ik wensch u een gelukkige reis," zeide de oude man en stak Kurt het glas toe om te klinken. Hij wierp daarbij een zijdelingschen blik op zijn dochter. Zij was bleek geworden als de sneeuw op de sjellen. „Het arme meisje," dacht hij, „het spijt haar meer dan ik wel dacht! Nu, als hij maar eerst weg is, zal zij hem wel vergeten. Men vergeet immers alles in de wereld. Maar, als hij eens terugkwam 1" Dnt waren zijn treurige gedachten, terwijl hij met Kurt klonk en zij hun glas ledigden. „Gij danst toch nog eenmaal met mij, Halgar?" vroeg Kurt met een nette buiging. Halgar keek hem met een onbeschrijfelijken blik aan. Haar doodelijke bleeke kleur maakte plaats voor een bios. Het ongunstige bericht betreffende den ge- zondheidstoestand van Z. M. den Koning, door enkele bladeu verspreid, moet met nadruk worden tegengesproken. Z. M. is eergisterenmorgen in volmaakten wel- stand naar Colmar Berg vertrokken, vergezeld van H. M. de Koningin en H. K. H. de Prinses. In Luxemburg is niet alleen op het kasteel Het zal wel niet gaan," antwoordde zij zacht. „Vader zal naar huis willen gaan; de zon gaat reeds onder „Maar de maan komt weldra op," antwoordde Kurt en hield de brandende oogen doorborend op Halgar's gelaat gericht. „Zij verlicht immers den weg helder genoeg." Het scheen, alsof zijn blikken Halgar nog iets moesten zeggen. „Laat haar nog een weinig rusten, dan mag zij nog eenmaal dansenzeide haar vader goedaardig. M Wij kunnen ook wel bij maneschijn thuis komen. Een dans meer of minder schaadt niet „Hollah! Luister!" riep Tromsom en wierp zijn hoofd omhoog. Allen luisterdenhet was op eens doodstil in de kamer, want alien hadden plotseling een geweldigen doffen donderslag vernomen en het dreunde nog lang na. Grond en vensters schudden. „Wat kan dat zijn?" vroeg Kurt eerst. „Het was, alsof er een kruitmijn ontplofte." Alle liepen naar de vensters en de deur, om te kijken in de richting, van waar de knal was gekomen. „Het kwam van den zeekant," riep Tromson. „Neen, uit het gebergte," zeide Westerns. „Als het van zee kwam, kan het niets anders zijn dan een schip, dat in de lucht is gespron- gen riep een der mannen uit. Kurt schrok een weinig. Halgar keek hem sidderend aan. Colmar Berg alles in gereedheid om het orstelijk gezin te ontvangen, maar ook op het lustslot Wal- ferdange, de in de grondwet ter beschikking van den Groothertog of diens plaatsvervanger gestelde residentie, is men druk aan het werk om de wo- ning in orde te brengeu, zoodat deze betrokken kan worden. Naar men zegt zullen eenige der hooge gasten, die bij de feesten, te geven bij de onthulling van het standbeeld van W illem II, te- genwoordig zullen zijn, daar worden gehuisvest. Gisteren hielden de afdeelingen der Eerste Kamer zich bezig met het onderzoek van het voor- stel tot in overwegingneming van de wijziging van art. 198 der Grondwet, zoomcde van de overige laatste- lijk door de Tweede Kamer aangenomen ontwerpen. Te 4 uur hield de Kamer eene openbare zitting. (Zie verder telegrafische berichten.) Het Nad. roept de mannen van de nijverheid, de kunst, den landbouw, den handel, van den arbeid in het algemeen op naar Antwerpen, niet om tegen de Belgen als vijanden te kampen, maar om met hen in het strijdperk te treden tot eene vrede- lievende worsteling. Tentoonstellingen volgen elkaar spoedig, ja te spoedig op, het is waar, maar nu eenmaal door Antwerpen onder de hooge bescher- ming van Z. M. den Koning der Belgen het ini- tiatief is genomen, mogen wij, Nederlanders, ons het allerminst aan de vreedzame mededinging der beschaafde natien onttrekken. Nederland, dat zich inspant om zich den roem van vroeger eeuwen weder waardig te maken, kan en zal thans niet achterblijven, zal de eervolle plaats, die het nog bekleedt, niet moedwillig prijsgeven. Integendeel, het is thans, waar het Belgie geldt, verplicht alle zeilen bij te zetten, alle krachten in te spannen en, moet het zijn, zich opofferingen te getroosten om in dien wedstrijd niet overwonnen te worden. Te wapen dus, all hands on deck, om de Ne= derlandsche driekleur met eere te doen wapperen op de voormalige citadel van Antwerpen In de vorige week is vanwege de administratie der Kijks belastingen huiszoeking gedaan bij een drogist te Amsterdam, op het oogenblik dat hij bezig was met het maken van harde zeep in strijd met de wet op den zeep-accijns. Deswege is proces-verbaal van bekeuring opgemaakt en de aan- wezige zeep, voor zoover niet gedekt door accijns- quitantien, zoomede de gereedschappen en grond- stoffen in beslag genomen en naar het Rijks pakhuis overgebracht. Wij meenen het publiek opmerkzaam te mogen maken zegt het Handelsblad, dat het zoogenaamde zelf zeep-maken, met behulp van olie en loog, ofschoon vrij algemeen gebruikelijk, echter volgens de wet strafbaar is. Wanneer dat door de amb- tenaren der belasting gezien wordt kan men eene boete beloopen tot f 400. „NeenMijn kruit is goed bewaard, mijn volk is te voorzichtigzeide Kurt. ,/En dan moest men immers rook zien Er lag iets indrukwekkends in de korte vast- beradenheid van zijn antwoord. „Daar achter dien heuvel ligt mijn schip," voer hij voort. „Als het in de lucht was gevlogen, zouden reeds de dichte zwarte wolken omhoog trekken." Hij keek daarbij naar Halgar, die zeer opge- wonden was. „Ik beweer, dat ergens in het gebergte een zware lawine is gevallen," zeide de oude Westerns. //Daarvoor is het nog te vroeg; op de pak- sneeuw werkt de zon nog niet zoo sterk," zeide Tromson. „Misschien tochOp enkele plaatsen hier of daar," antwoordde Westerns. Het voorval had voor het oogenblik den lust tot dansen verdreven. Eenigen waren naar buiten gegaan, om rond te kijken; men zag ook men- schen, die op het veld waren geweest, naderen, die eveneens zeer verbaasd over het gebeurde waren. Eindelijk verzamelden alien zich voor de deur en bespraken de oorzaak van den knal. De zon ging onder. Zij scheen met brandend roode stralen juist op het huis. In de ruiten vlamde de weerschijn, zoodat zij op de geopende deuren van een hoogoven geleken. De avondwind streek koud over de velden. ffMij dunkt, vrienden, dat wij maar weer naar Zoo wordt nl. de wet van 1832 begrepen, welke nu al ruim een halve eeuw oud is, maar reeds lang had moeten zijn afgeschaft omdat zij een algemeene levensbehoefte met een belasting van 10 cent per kilo treft. Als een bewijs in hoe dichte massa's de haringen in de Noordzee soms zwemmen, kan dienen dat door het sloepschip vJacob," van de firma Van Harwegen Den Breems te Vlaardingen, in een nacht ruim 350 ton haringen gevangen werden. Er waren netten bij, die bij het binnen halen een wit laken geleken door den zilverglans der haringen. Met moeite en zorg konden de visschers hunne netten inhalen, en ware het weder niet zoo stil geweest, dan zeker zou de geheele vleet door de massa haring naar den grond gegaan zijn. Dit schip volbracht in slechts 8 dagen de reis. Naar men verneemt, heeft een oudheidkenner te Gouda f 500 geboden voor drie in hout ge- sneden of gebeeldhouwde bijbelsche voorstellingen, behoorende aan de Hervormde gemeente te Gouda. Die stukken, van zeer oude dagteekening, hingen voor de verbouwing in de St. Janskerk en maakten indertijd deel uit van de Delftsche tentoonstelling van oud'neden. Daar de kerkvoogden geen goederen van de kerk mogen verkoopen zonder goedkeuring van het hoogere college, zou eerst het gevoelen van dat college ingewonnen worden, alvorens over verkoop en prijsbepaling te besluiten. Zondagnamiddag omstreeks 4 uren kwamen twee landloopers aan de boerenhofstede van J. Ciggaar te Sassenheim en eischten geld. Zij be- dreigden de vrouw met moord en brand en trokkeu het mes. Daar het melktijd was, waren de mannen afwezig. De vrouw riep om hulp. De buren schoten toe en vatten, met hulp van de mannen, die inmiddels van het veld waren teruggekeerd, een der lieden, boeiden hem handen en voeten en bonden hem met een ketting aan een boom. Weldra nam de politie den booswicht gevangen, die bleek te zijn Johannes Kramer, van Hillegers- berg, 59 jaren oud. De ander wist aanvankelijk te ontkomendoch werd denzelfden avoud te Leiden opgespoord. Eene patrouille, bestaande uit 1 wachtmeester met nog 4 man, van de veldartillerie te paard, vertrok Woensdagnamiddag in allerijl uit het gar- nizoen Utrecht naar Vinkeveen (Maarsen, prov. Utrecht), ter handhaving der orde aldaar, wegens het afschaffen van de kermis. Men schrijft uit Neerbosch Pas zijn de drie eerste weesjongens naar de Transvaal ver trokken, of de directeur der weesinrichting outving weder van generaal Smit, namens den Volksraad, een uitnoodiging om nog vijf jongens en eenige meisjes over te zenden, die alien aldaar in Christelijke binnen moesten gaanhier wordt men huivering," zeide Tromson. vJa," zeide Kurt Strombeck. ,/De grog wordt ook koud. Speelman nog gauw een deuntjeGij zult immers alien morgen wel vernemen, wat de slag beteekende, en ik kon heengaau met de troost, het niet te hooren. De windstreek is goed ik ga voor middernacht in zee. Als ik over het jaar terugkom, kunt gij het mij vertellen. Laat ons nu weer dansen en drinken." Allen vonden den raad goed en gingen naar binnen. Kurt sloeg zijn armen om Halgar's slanke gestalte en zeide: „Nu moet gij toch woord houden, lieve Halgar Nu betraden zij de gelagkamer weer. Na eenige minuten klonk de viool op nieuw. De jongen dansten, de ouden dronken en schertsten en vreugde heerschte rondom. Twee uren waren verloopen. Peter Alf, de waard, schonk steeds vlijtig in op bevel van Kurt. Het gezelschap werd allengs vroolijkerhet scheen, alsof zij den ganschen nacht bij elkander wilden blijven. Buiten was het volslagen duister geworden. De maan zat nog diep achter de bergen. Het had den ouden Tromson reeds geruimen tijd in het hoofd gespeeld, dat zijn zoon, die, als hij uit het woud kwam, ook zou komen, nog steeds wegbleef. „Zou hij nu nog niet komen?" zeide hij ver- drietig, toen er weer een nieuwe dans begon. TER NEIIZENSCHE COHAIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1