Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2021. Zaterdao 27 September 1884. BKKKNDMAK1NG. BEKENDMAK1NG. A A K KOMDI GING. de Lii»s»er met de Kaart 24e Jaargang. E E SPELKJt. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82|. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIflN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad verachijut Dinsdag. en Vrijdagavond bij den nltgever P. A. VAN DE 8 A N I> E te Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, doen te weten dat op Kfaandag den 29 September a. s., des voormiddags ten 10 are, ten raadhuize zitting zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzeu van toelating van kinderen op de openbare lagere school. Axel, den 27 September 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. OOSTER. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, doen te weten: dat van 15 October tot 15 Maart aanstaande, op de openbare lagere school li e r li a 1 i n g s- n (1 e r w ij s zal worden gegeven en dat zij, die daarvan gebruik verlangen te maken, zich voor 15 October a. s., bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Axel, den 27 September 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. OOSTER. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van PHILIPPINE, brengen ter kennis van belang- hebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 14 van het reglement op de WEGEN en VOETPADE\ in Zeeland, Provinciaalblad no. 85 van 1881, ge- dureude een maand en wel van den 29 September 1884 tot en met 29 October 1884, dagelijks op de werkuren ten gemeentehuize voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in zijn geheel, alsmede dat binnen dien termijn schriftelijke bezwaren kunnen worden ingeleverd bij den Raad. Philippine, den 24 September 1884. I. B. D'HOOGE, Burgemeester. L. N. STUBBE, Secretaris. FEUILLBTON. 2) (S1 o t.) „De hemel geve uitkomst," dacht ik, diep zuch- tende. Zonder mij te verroeren stond ik daar als vastgemetseld tusschen de spelers, zonder dat ik het durfde wagen even op te zien, ik zag letterlijk alleen den rug van mijn voorman. Eindelijk kwam Strunk terug. Zou hij onze horloges verkocht hebben of niet? Ik wist het niet, maar hij had geldhij begon opnieuw te pointeeren, heftig en zeer gewaagd, naar het mij voorkwam. Weer ging alles naar de maan. Toornig en zeer geagiteerd schoot hij mij voorbij en de deur uit. Hulpeloos en besluiteloos stond ik daar nu, den moed niet hebbende van weg te gaanbovendien was er ergens een knoop losge- sprongen, wat mijne schaamte ten toppunt voerde. Die satansche kellner! Strunk bleef lang weg, maar eindelijk kwam hij en denk eens na, hoe verwonderd ik stond, toen ik weldra biljetten van honderd thalers in zijne handen zag. Mijn gemoed begon toen ook deel te nemen aan den gang van het spel. Met af- wisselend geluk begon Strunk, zonder op mij te letten, opnieuw te zettenweldra had hij werk genoeg met het geld naar zich toe te halenalles PolitieLt Overzicht, Nog steeds levert de buitenlandsche pers een ruimen oogst van beschouwingen over de bijeen- komst der drie Keizers te Skiernevicz. De Pelers- burgsche Wiedomosti zegt, dat alle Russen de samenkomst met vreugde begroeten, omdat zij het einde is der diplomatische capitulatie. De Novosti ziet in het feit, dat de bijeenkomst op Russischen bodem plaats had, het bewijs, dat men bij alle hangende kwestien rekening zal houden met het Russische standpunt. De Italiaansche bladen (op- posante) noemen de bijeenkomst eene groote neder- laag voor Maucini en het einde der vriendschap tusschen Italie, Duitschland en Oostenrijk. Zoodra de Duitsche Rijksdag weder bij een is en de Rijkskanselier, door toezeggingen of concession, zijne meerderheid opnieuw heeft sainengesteld, zal men zich eerst een duidelijk beeld kunnen maken van de geheel nieuwe partijgroepeering, maar eerder ook niet. Voorloopig neemt het centrum eene vijandige houding aan, althans het verkiezingma- nifest dier partij eischt met den meesten nadruk, dat aan den ,/Culturkampf" voor goed een einde zal worden gemaakt. De beweging der nationale liberalen naar de rechterzijde heeft bij de con- servatieven aanleiding tot verdeeldheid gegeven. Een krachtige middenpartij bestaat nog slechts op het papier. Yolgens Bismarck hebben de Zwaben en de Westfalen het meest van alle Duitsche volksstammen hun oorspronkelijk Germaansch ka- rakter bewaard, daarom zijn zij bij uitstek moeilijk te regeeren, want, gewoon hun sterk ontwikkelde individualistische neigingen den teugel te vieren, willen zij zich aan geen staatsgezag onderwerpen. Staan zij echter eens onder den invloed van eene bepaalde nationale gedachte, dan worden zij wild en zijn in staat rotsen van den aardbodem te doen verdwijnen. Dit is echter zeer zelden het geval. Ziehier tevens de teekening van Ludwig Windt- horst, een geloovig katholiek, maar geen ultramon- taan, zoodat hij zijne onafhankelijkheid tegenover de geestelijkheid handhaaft. De annexatie van Hanover door Pruissen in 1866 trof hem diep, toch legde hij zich bij het feit neer en deed den eed van trouw, steeds voor de belangen van het gevallen Koningshuis in de bres springend en voor den blinden Georg V met succes. Windthorst is een der belangwekkendste politieke figuren ge- worden in de volksvertegenwoordiging. Yolgens de Soir zou Yon Bismarck niet minder dan drie langdurige conferentien met den Franschen gezant te Berlijn hebben gehouden, waaruit men opmaakt, dat op het Poolsche slot ook Egypte en de koloniale kwestie is besproken. In Frankrijk hebben er Zondag 11. verkiezingen plaats gehad, niet in het voordeel der Republiek. In de Loire Inferieure is een royalist gekozen in de Charente een Bonapartist. Deze laatste streek gelukte hem quarre a cheval, steeds wap hij; hij liet staan en won weer telkens door. „Daar, pak aan fluisterde hij mij toe met een gezicht alsof hij den ganschen dag voor een smids- vuur had gestaan en drukte mij gedurig hoopen goudstukken en biljetten van duizend frank in de hand. Hij zelf was niet meer in staat alles te bergen; zijne zakken liepen letterlijk over. Natuurlijk begonnen wij de opmerkzaamheid van het gezelschap gaande te maken. Strunk bleef echter maar doorspelen; waar hij ook zette, slag op slag won hij. „Daar, daar was het steeds, mij geld en bil jetten in de handen stoppend. Geheel verbijsterd stond ik er bij en nam als een automaat het geld aan. Verscheidene goudstukken vielen op den grond ik lette er niet meer opde Napoleons stak ik in den rechter-, de biljetten in den linkerzak van de vuile broek van den kellner uit de Druif. Het duizelde in mijn hoofd en ik had een gevoel als zou ik zoo neerzinken. I loud toch op!" riep ik hem ten laatste toe, door het bezit van die duizenden opgeschrikt. Niets van dat alles; alhoewel hij reeds een groot vermogen gewonnen had, wilde hij niets van mijn raad weten. ,/lIoud toch op verzocht ik hem weer en trok hem aan de panden zijner jas. Een korte woedende blik een dof gebrom, zooals een bulhond kan doen, wan neer men hem is geheel Bonapartistisch, de eerste wordt be- heerst door de pastoors. Yoor de Republiekeinen zijn zulke gevallen waarschuwingen tot aaneen- sluiting. De groote hoop in Frankrijk ziet nog altijd met wantrouwen op Duitschlandmanneu van naam evenzoo op de samenkomst der Keizers. Duitsch land heeft ons veel kwaad gedaan zeggen ze. In Engeland ontbreekt het niet aan berichten omtrent de fenians en anarchisten als zouden ze groote plannen beramen voor moord en ontplof- fingen. Zeer geschikte middeltjes, zulke panieke berichten, om te dienen in de campagne tegen het Kabinet. De „Pall Mall Gazette" zegt, dat zich aan alle punten van den horizon onweers- wolken samenpakken, en wendt vooral den blik naar Zuid-Afnka. In het Kaapsche Ministerie heeft de Hollandsche partij de overhand en het blad vreest, dat Zuid-Afrika een groote Boeren- Republick zal worden. De verkiezingen voor de algemeene raden in Spanje zijn niet zoo uitsluitend Ministrieel uit- gevallen als te wachten was. Yele raadsleden van de eenigszins liberale oppositie, nuance Sagasta, hebben hun zetels behouden, ondanks de pressie door de besturen uitgeoefend. In het land der Basken en een groot deel van Catalonie hebben de Carlisten de overwinning behaald. Over het geheel wordt de propaganda voor den pretendent Don Carlos in den laatsten tijd in het Noorden van Spanje weer met ijver en vrij veel succes gevoerd. Volgens de Temps zou er eene groote verandering in het Kabinet van Madrid komen waarmee het ontslag van den Spaanschen gezant te Parijs, Silvela, in verbaud staat, welk laatste ook wordt tegen- gesproken. Z. M. de Koning zal, gelijk bekend is, op 1 October a. s. naar Luxemburg vertrekken met H. M. de Koningin en Prinses Wilhelmina, en een talrijk gevolg. Dertig paarden worden dezer dagen ten dienste van het Hof daarheen gezonden. Het plan bestaat, de wintermaanden te Colmar- Berg door te brengen. Het eindcijfer der Staatsbegrooting voor 1885 (hoofdstuk Binn. Zaken) bedraagt f 12,078,993; zijnde f 2,198,985,98 minder dan voor 1884 is toegestaan. Er wordt thans f 1,750,000 minder geraamd voor de uitvoering van de artt. 45 en 49 der schoolwet. De begrootingspost, waaruit de reis- en verblijf- kosten der arrondissement—schoolopzieners zijn te kwijten, is, na langdurig en rijp overleg, gewijzigd, zoo dat het mogelijk zal zijn dien ambtenaren hun een kluif wil afnemen, was het eenige antwoord. Doller en doller zette hij maar voort de bank was op het punt van springen. Alle aanwezigen begonnen vreemde oogen op te zetten; men lachte en maakte aaumerkingen en een oud heer met twee dames met donkere oogen en bloote halzen, spraken mij in het Fransch aan maar ik gaf geen antwoord. Eindelijk keerde het geluk het weer sloeg om. n Houd toch opverzocht ik ten derde male maar een vloek was weer het eenige antwoord. Nu, het ging nog veel sneller bergaf dan bergop. Eerst verloor hij alles wat hij in de handen had. Hij wilde forceerenbiljetten van duizend frank zette de waanzinnige op, maar te vergeefs. Toen kwam ik aan de beurt, eerst de linker-, daarna de rechterzak tot alles weg was „Ik heb niets meer!" steunde ik. Bleek en wezenloos staarde Strunk mij aan. Wat zulk een waanzinnig spel toch een verandering in iemand gelaatstrekken kan teweegbrengenDiep ademhalend stond hij een oogenblik besluiteloos, maar stamelde ten laatsteAllesAls een echo klonk dat woord dreunend door de zaal. Nog eens doorzocht ik mijne zakken zij waren leeg. Hij pakte mij bij den arm en trok mij mede naar de Druif." Allen zagen ons met spottende blikken achterna. De frissche lucht deed mij goed. 'k Wenschte het geld naar den duivel, maar voor alles wilde ik bureel-kosten, met ingang van I Jan. 1885, op wettige wijze te vergoeden. Aan de arr.-school- opzieners zal daarna een kleine vaste 3om 'sjaars worden toegekend voor de vergoeding van laatst- genoemde kosten, maar bepaald, hen dan ook voor hun reis en verblijfkosten te doen declareeren volgens het bij Kon. besluit van 5 Jan. 1884 vastgesteld tarief. Uit de kolonie Ommerschans zijn deze week twee gasten ontvlucht die te Haaksbergen en mede bij onderscheidene boeren inbraken hebben gepleegd, met medeneming van een aantal voorwerpen. Eer- gisteren zijn zij door de rijksveldwachters te Lochem aangehouden en aan de justitie overgeleverd. Met schrijft uit Nieuwediep: Terwijl een groot gedeelte der visschersvloot Woensdag- middag van de uitoefening der visscherij in het Nieuwediep binnenkwam, waren eenige opvarenden van Zr. Ms. Bonaire, met een zeilboot in de haven aan het manoeuvreeren. De boot kwam in aan- varing met de vischschuit U. K. 50, waardoor zij eenige averij bekwam. De gezagvoerder van de boot sprong onmiddellijk op de vischschuit over de bemanning wendde inmiddels alles aan om het vaartuigje van de vischschuit te verwijderen. Twee geraakten hierbij in het water, de een werd na onder de schuit te zijn doorgedoken, door de op varenden van de vischschuit U. K. 38 gered. De andere drenkeling, die zich aan een roeispaan vast klemde, wist zich aldus geruimen tijd boven water te houden en werd nog bijtijds uit zijn weinig benijdenswaardige positie verlost. Te Schipluiden kreeg dezer dagen een her- bergier een bezoeker, die, hoewel ongenood, geen cent verteerde. In den regel zijn herbergiers op dergelijke bezoekers weinig gesteld, en toch, niet- tegenstaande deze onhebbelijke eigenschap, wist hij van geen heengaan; het werd acht uur, negen uur 's avonds, de man bleef hokvasteindelijk was het tien uur, toen de politie haar tournee deed en met hem in aanraking kwam; de politie gelastte hem de herberg te verlaten, op grond dat hij op verboden tijd aanwezig was, maar onze gast was geen kat om zonder handschoenen aan te pakken hij weigerde pertinent om aan het bevel der politie te voldoen; hij beweerde huisgenoot te zijn, en hoewel ongenoodigd en gedwongen, toch gesteund door de wet; de papieren werden voor den dag gehaald, om dat bewijs te leveren, maar de politie werd niet overtuigd, althans zij herhaalde haar bevel, en nu met goed gevolg, want de gast liep druipstaartend weg. Wat was het geval? Een Haagsche deurwaarder had den man aangesteld als bewaarder over in arrest gelegde goederen, docli die deurwaarder had zich vergist in de ge- meente enhem gebracht naar Schipluiden, waar hij niets te doen had. weg want ik meende te stikken. Strunk goot een groot glas water naar binnen, ging toen voor mij staan en zeide met hakkelende stem: ,/Wij moeten geld hebben „Maar om Godswil, luitenant!" riep ik. Stilbegrepenwij moeten geld hebben/' herhaalde hij. ,/Ik wil terug naar C." stamelde ik. ,/Ja rijdenzuchtte hij en pakte mij bij de hand. #Geen woord, tot niemand! verstaan? Geld moeten wij hebben zeg ik, want ik heb onze paarden verpand Als door den donder getroffen stond ik daar, De dienstpaarden de koninklijke paarden ver pand Groote God Ik durfde nauwelijks adem halenmijn gansch lichaam trilde, Met een verwijtenden blik, bijna een traan in het oog, zag ik tegen hem op. - Wat stond ons te wachten! Wat nu begon nen De paarden verpand, het geld verspeeld Hem zou men in de gevangenis werpen en mij, schoon onschuldig, zeker uit den dienst jagen. Mijn geheel leven, mijne eer, mijne epauletten alles weg!! Het gevoel der schande, de smaad, die moest volgen, gaf mij mijne geestkracht weer terug. Hoc veel is het?" vroeg ik, opstaande. „Tweehonderd thalershij steunde, streek zich door de haren en liet zich, doodsbleek, weer in den hoek der sofa terugvallen. TER MEBiiiSFISiCHIE (IIR4NT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1