Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaar-, Paarden- en Veemarkt Een offer ier pie Ports. No. 2019. Zaterdag 20 September 1884. 24e Jaargang. KANAAL VAN IER NE0ZEN NAAR GENT. Binnenland. [)e Commissaris ties Konimjs in ZEELWI) ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad versehijnt Dinsdag- cn Vrijdagavond bij den uitgcver P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. en :er 10 17 25 43 00 19 30 10 30 48 10 30 40 50 11 13 30 88 40 45 50 00 08 56 13 25 03 15 22 30 32 35 00 55 00 55 28 23 19 05 00 45 10 oo oo maakt bekend, dat de scbeepvaart door de West- sluis te TEH NEUZEN op 22, 23 24 en 25 September aanstaande gedeeltelijk zal zijn gestremd. Middelburg, 15 September 1884. De Commissaris des Konings voornoemd, W. M. DE BRAUW. TE HULST, op Jiaandag den 6 October 1884 (3e Kermisdag.) aanvang des voormiddags 10 uur, met uitloving van 7 verschillende premien voor aangebracbt vee. De Burgemeester van Hulst, Chs. PIERSSENS. Politieli Overzioht. #Te Perdenone vermaakt men zich, te Napels sterft het volk ik ga naar Napels," waren woorden van Italie's Vorst En hij heeft woord gehouden, Napels heeft den edelen Vorst binnen zijne muren gezien. Dat Vorstelijk woord en die Vorstelijke daad, het doet ieder christen hart goed ze te vernemen, liever dan te hooren van oorlogen en gexuchten van oorlogen; van hevige beroeringen onder de zonen van een zelfde vaderland; van het kwistig zaaien der zaden van twist en tweedracbtvan het kinder- achtig kussen en omhelzen van Potentaten in 't Polenland, door hunne overmacht verdeeld en ver- trapt. „Ik ga naar Napelszei Humbert, naar Napels, waar de dood regeert, waar de ellende huist onder mijn volk. Die groote Vorst aan gene zijde der Alpen, bij zou naar de zetelplaats der Medici gereisd zijn om te helpen en te troosten. al ware de ,/Zwarte dood" binnen hare wallen geweest. Edele HumbertGij hebt een hart, een Oranjevorst waard. //Ik durf Napels niet verlaten zoolang de epidemie toeneemt en de rampspoed stijgende blijft," antwoordde de Koning, toen hem gevraagd werd wanneer hij vertrekken wilde. Hij doorkruist de straten en bezoekt de hospitalen, waar honderden lijders op hunne ziekbedden liggen uitgestrekt. Geen wonder, dat de bevolking der stad den onver- schrokken mensclilievenden Vorst toejnicht. Bewon- dering voor zijn verschijning en angst voor zijn leven strijden om den voorrang, zoowel in Napels zelf als in gekeel bet land. In Ruslaud is het nog op lange na niet pluis FEUILLBTON. (Slot.) Ik weet reeds wat ge mij hebt mede te deelen, dokter, zeide hij met eene bedaarde stem reeds lang voel ik den dood genaken, ofschoon ik beproefd heb mijn hart met eene valsche hoop te bedriegen. Maar zij, mijne vrouw, heeft zij eenig vermoeden, dat mijn einde zoo nabij is Ik geloof het niet, antwoordde de dokter. Geve de hemeldat zij hiervan tot het einde toe onkundig blijveGij zult iemand moeten trachten op te sporen om baar op te passen, dokterWat mij betreft, ik ben daartoe niet in staat. Nog nooit heeft een aan zijn roeibank geklonken galeislaaf de folteringen gevoeld, die ik heb door te staan. Het is alsof mijne ingewanden door den gier verscheurd en verslonden worden Dat God mij voor krankzinnigheid beware Gij hebt betoond een man vol geestkracht te zijn, mijn vriend; blijf ten einde toe uwen moed be waren. Hevige ontroering belette den dokter om voort te gaanhij riep de hulp van eenige voorbijgangers in en deze konden de toeschouwers zijn van een treurtooneel zoo roerend en treffend als de ver- beeldiug zich niet kan voorstellen en zicb door geeu pen laat beschrijven. Met hunne door tranen met de nihilistische zaken. De 18jarige dochter van den koopman Kalinshnaja te Odessa, die den 20 Aug. jl. een revolversehot loste op den chef der gendarmerie aldaar, is door den krijgsraad tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld. De daad had eene politieke beteekenis. Een broeder van het jonge meisjs was als anarchist veroordeeld, terwijl zij zelf vroeger mede bij de anarchistische woelingen be- trokken was geweest. De Czaar is in Polen en wel te Skierniewitz, nabij Warschau, waar hij met zijne gemalin onder gejuich der menigte is ontvangen. De aanstaande verkiezingen in het land der maaiers geven vrij wat leven in de brouwerij. Elke fractie en factie heeft zijne verkiezings-manifesten uitgevaardigd, evenwel gaan de Duitsche volkspartij en de Duitsche vrijzinnige partij in vele opzichten samen. Het manifest der eerste verlangt van hare vertegenwoordigers o. a. bevordering vanontwik- keling der grondwet in vrijzinnigen geestvrijheid in woord en geschrift; vergoeding aan onschuldig veroordeeldenvermiudering van lasten; bezuiniging bij militaire iurichtingen. Zij eischt tevens van hare kandidaten dat zij zich tegen elke belasting op de eerste levensbehoeften zullen kanten, evenzeer tegen het tabaksmonopolie en let welvoor de bescherming der Duitsche handels-nederzettingen in het buitenland. Het officieuse Wiener Fremdenblad heeft alien lof voor de rede van den Hongaarschen Minister- President Tisza, die vooral gewezen heeft op den rassenhaat, dien treurigen kanker der geheele Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, die door de socialisten wordt aangewakkerd en op de gods- dienstige onverdraagzaamheid, die zich op zoo barbaarsche wijze in het anti—semitisme openbaart. z/Niet de onontwikkelde, de misleide, de tot daden van geweld opgeruide menigte is het, die de ge- streugheid der wet in de eerste plaats moet gevoelen, maar de opruiers en aanstokers zelven, die de wet thans niet bereiken kan, zeide de Premier Hoe Frankrijk met China staat? Sommige nieuwsgierigen beginnen te vragen, hoeveel Chi- neesche schepen men in den grond moet boren en hoeveel forten bombardeeren, voor men weer- wraak genoeg heeft. Ferry wil men dus doen voortgaan op de Chineezen te schieten, gelijk Grevy op de hazen in de bosschen van Mont—Sous— Vaudrey. Nu, de liefhebberijen van Grevy zijn onschadelijker dan die van zijn Minister Ferry en goedkooper ook. Lord Dufferin is benoemd tot Onderkoning van Engelsch-Indie, zeker een volleerd diplomaat en tevens een man van aplomb. Sedert 1849 dient hij den staat, in 1855 ging hij met Graaf Russell naar Weenen, terwijl hij in 1860 in den tijd der Syrische gruwelen als commissaris naar Syrie vertrok. In 1864 werd hij onder-secretaris van staat in benevelde oogen, konden zij eene dier verheven toewijdingen en opofferingen aanschouwen, die de ziel verheffen en baar waardig maken eene plaats onder de gelukzaligen in te nemen. Het kind stierf bet eerst. Het worstelde slechts zeer kort met den dood en zijn laatste ademtocbt was nauwelijks merkbaar. Na bet vurig gekust te bebben gaf de moeder bet aan haren man over, die bet op zijne beurt met dezelfde teederheid ombelsde en toen aan de omstanders overgaf, ben biddende zich met het lijkje te willen belasten. De vader noch de moeder badden een zucht ge- slaakt of een traan gestort. Beiden schenen van bet aardsche los te wezen. Zij hielden elkanders handen omklemd, alsof zij nimmermeer losgelaten moesten worden en hunne lippen bleven op elkander gedrukt, alsof zij alleen door den dood konden worden gescheiden. Mijn vriend zeide zij eindelijk met eene zwakke en bewogen stem, ween niet over ons kind. Weldra zeer spoedig zal ik het volgen Gij zult ons beiden overleven maar zult ons niet vergeten. Gij zult zorg dragen voor ons graf cn gij zult er de bloemen op planten, die Zwijg, bid ik u, MaryHeb slechts eenige uren, eenige oogenblikken geduld en wij zullen te zamen henengaan. Gij? vroeg zij, zich van hare legerstede op- richtende. Zijt ook gij veroordeeld om te sterven Het is maar al te waar, maar laat dit uwe laatste oogenblikken niet* verontrusten. Ik gevoel Indie, in 1866 van oorlog, van 187278 gouver- neur van Canada. In 1879 ging hij als gezant naar Petersburg en in 1881 was hij als zoodanig te Konstantinopel, waar hij, bij zijne onderhande- lingen met de Porte, in de gelegenheid is geweest zijne krachten op het gebied der diplomatic te doen uitkomen. Aan hem werd na den slag bij Tel—el-Kebir opgedragen Egypte met een constitute te begunstigen en hij deed zulks. Nadat Graaf en Gravin Van Lijnden van San- denburg eenige dagen de gasten waren geweest van HH. MM. den Koning en de Koningin op bet Loo, heb'oen aldaar ook Baron en Barones Van Nagell tot Ampsen eenige dagen doorgebracbt en zijn eergisteren Baron en Barones Van Har- denbroek van Bergambacht en Baron Werner van Pallandt, nieuw benoemd opperjagermeester, aldaar aangekomen. Op bet Koninklijk landgoed zullen dezer dagen de eerste jachtpartijen plaats hebben. De jaren na 1847, waarin Juli, Augustus en September ieder te warm waren, zijn geweest 1857, toen het van Mei tot December te warm was, 1868 en 1875, toen de warmte ook reeds in Mei begonnen was, maar slechts tot het einde van September voortduurde. In 1865 viel de warmste Septembermaand zoo warm zal deze maand wel niet worden en nog vijf maanden volgden met te booge tem- peratuur. Achtereen, zonder te lage temperatuTen er tus- schen, bedroeg de som der positieve afwijkingen der dagen van 2 September tot 5 October 1865 en dus gedurende 34 dagen, 95 graden. In deze maand is de warmte eerst den 10 dezer begonnen en is die som tot nog toe 30 graden. Omtrent het sneuvelen van den luitenant der artillerie Graaf R. Dumonceau verneemt men, dat de officier niet in een gevecbt is gevallen, maar onder de volgende omstandigheden. De luitenant was aauwezig bij het in orde brengen van eene benting, die vroeger door onze troepen bezet, doch ook weder verlaten was. Geheel onverwacbt werden toen uit de nabij gelegen, scbijnbaar bevriende kampong Lampermei eenige schoten op onze troepen gelost, waarvan een den jeugdigen officier doodelijk trof. Gisterennacht omstreeks half een brak er op de derde verdieping van een perceel in de Frederik- straat te Nieuweramstel eene vreeselijke brand uit die spoedig het geheele gebouw in voile vlam zette. Der wanhoop ten prooi sprong de bewoonster der derde verdieping mevr. wed. De Braauw uit bet venster, spoedig gevolgd door baar kleiuzoon die volstrekt geen gehechtbeid voor deze aarde, wanneer gij haar zult hebben verlaten, doch zoolang ik nog adem haal, wil ik mijnen plicht vervuilen Met een bovenmenscbenlijke kreet wierp zij zich om zijnen hals en hunne voor een oogenblik afgedroogde tranen, vereenigden zich in eene laatste omarming. De telegraaftoestel gaf het teeken van een aan- komend bericht; het lot der nog in 't leven ge- blevenen hing thans van de handelingeu eens stervenden af. De telegrafist legde zijne vrouw zacbt op hare legerstede neder, drukte zijne brandende lippen op de hare, fluisterde baar toe, dat hij spoedig terug zou keeren en verwijderde zicb daarop, om haar niet meer levend terug te zien en hare beminde stem te hooren. Toen hij terug kwam was zij niet meer. Dood! Mijne vrouw en mijn kind beiden doodriep hij met een hartverscheurende stem uit, en ik blijf alleen acbter Geen hart bleef ongedeerd, geen oog bleef droog, toen men hem aan de zijde der doode zag neder- geknield om nog eenmaal haar gelaat te aanschou wen, waarop de dood zijne verwoestingen reeds had aangevangen. Nog nimmer bad men, de plaats en de omstandigheden in aanmerkiug nemende, een tafereel van zoo diepe en grenzelooze droef- heid gezien. Zij zijn heenzij zijn heenriep de onge- lukkige nog eenmaal. Dat God ben onder Zijne uitverkoreuen opneme en mij Zijn medelijden betoone bij haar inwoonde. De eerste overleed eenige minu- ten na den valvan den andere mag men genezing der bekomen kneuzingen hopen. Hetzelfde middel ter ontkoming nam de bewoonster der tweede ver dieping, juffrouw Spil, te baat. Na eerst hare vier kinderen gered te hebben, door ze baar man aan een venster der eerste verdieping toe te reiken, sprong zij uit het venster. Zwaar werd zij aan het hoofd verwond. Liefderijk werden de gekwetsten door eene buurvrouw van alles voorzien en spoedig door hulp van Dr. V. d. Stempel bebandeld. De brandweer, die zicb dapper gedroeg, was den brand te half vier meester. Hij bepaalde zicb hoofdza- kelijk tot bet perceel, waarin hij was ontstaan, behoudens eenige brandschade aan de belendende gebouwen Overtoom 297 en Frederikstraat 3. Er wordt voortdurend met zooveel geheim- zinnigbeid gezinspeeld op een mogelijk spoedig uit- sterven van den mannelijken stam van ons Oranje- huis, dat het zeker niet overbodig is, te melden, dat wij omtrent den gezondheidstoestand van onzen Koning van het Loo de meest geruststellende be- richten ontvangen. Z. M. wandelt bijna dagelijks niet slechts in het Park, maar ook langs den pu- blieken weg door het dorp, gearmd met de Koningin, of wel met zijn gasten, en de Koning heeft zelf de plannen voor een aanstaande groote jacbt ge- regeld. Z. M. ziet - naar onze berichtgever ver- zekert er uitstekend uit en schijnt van geen vermoeienis te weten. De kleine Prinses is met Haar gouvernante nagenoeg den geheelen dag op de been en heeft vooral vermaak, wanneer de openbare school van meester Ravenborst uitgaat en de kinderen, mee- rendeels op hun klompjes onder luid getier, naar buiten stormen om te spelen; nuffig is de kleine niet; men ziet het Haar aan, dat Zij graag zou meespe- len als Zij het maar durfde vragen. Tegen een te groote intimiteit waakt echter de gouvernante. Ongeveer 90 eerste onlerwijzers van de open- bare lagere scholen te Amsterdam bebben tot den gemeenteraad bet verzoek gericht hun jaarwedde te verboogen, daar 't bun hoogst moeilijk is thans bun stand eenigszins fatsoenlijk op te houden. Zij voeren aan, dat de wet hen en hun huisge- nooten beperkt in het aanwenden van andere mid- delen om in bet lot der Dablijvenden te voorzien, dat de kans om tot hoofd eener school benoemd te worden zeer gering is en hun slechts ongeveer de helft wordt toegelegd van hetgeen het hoofd der school geniet. Een van Arnhem's ingezetenen ontving eer- gister eene briefkaart van Nova-Zembla, verzonden 20 Aug. jlwaaruit blijkt, dat de bemanuing der Willem Barentz zicb in blakenden welstand bevond en nog geen last van de koude had gehad. Als van zijne zinnen beroofd, bleef hij roerloos zitten en staarde met strakke blikken op het iijk, dat men inwikkelde om bet aan den scboot der aarde te gaan toevertrouwen. Dokter Shaw legde zijne band op zijn arm en sprak hem aan, zonder zicb van hem te kunnen doen verstaanaanwezige vrienden ricbtten eenige troostwoorden tot hem, maar bij begreep ze niet. Hij bleef even roerloos en onverschillig voor alles wat rondom hem voor- viel, totdat eensklaps het bekende getik van den telegraaftoestel zijne ooren trof en de kracbt der gewoonte hem uit zijne verdooving deed ontwaken. De uren gingen voorbij; hij ontving berichten en zond andere af. Door eene folterende koorts verteerd, al zijne leden door de gruwzaamste pijuen aaugetast, met eene gedroogde tong, eene benauwde adembaling, een ijskoud zweet over het geheele lichaam, een ijlend verstand, werden zijne krachten langzamerband uitgeput en de vomito negro, de prooi eischende die haar toekwam, zat de ougelukkige daar, met de oogen naar zijne vrouw gericht, getrouw aan zijnen plicht, werktuigelijk voort te werken. Een stervende worstelde voor de levenden. Maar op eenmaal wankelt hij en zou bij op den grond zijn neergestort, als de dokter hem niet ondersteund en tot hem gezegd had Nog een enkel bericht, slechts een. Beproef bet in 's Hemels naam nog eenmaal. De verstijfde, bijna gevoellooze vingers brachten nog eenmaal den toestel in bewegingbet bijna ontzielde lichaam werd als gegalvaniseerd, een af- TEUt NEMSCIE COURANT 1)0 00 00 00 00 30 30 3)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1