f g? Cafe Concert et Chantant MliM Slllltft J. SM1TS van IIDOEIBURC. ffeier parriveerfl op Be tenuis te Ter teen. w. jTlauwers, Een Marechaussee le voet, Ruhrort-Kachelkelei, puike grove RUKRIQLEN, m VEEREN EN KAPOKBEDDEN; Wolten, Ohitsen en Katoenen Dekens; DIVERSE MAN UFACT UREN FAN T ASIE HOEDEN. Handelsberichten. Advertentien. Openbare Verkooping Openbare Verpaehting. KRONENBERG nit ROTTERDAM, ENGELSCHE STROOSNIJDERS, PUIKE ROLEN, SCHEERZEEP, BAAIEN, BITERS, VRIEZE. DUFFEL en NIEUWSTE MODELLEN. ADR. H. DONZE-POTHOVEN. r* TE PACHTEN: LUCERNE, (derde snede,) 1. Een eeuwigdurende erfpacht of rente, GROND, en 4. TWEE CIJNSEN, Wafel-, Broeder- en Ververschingskraam VOORHANDEN WINDMOLEttfS EKZ., Brillen- en Optische Instrumentenkraam W. J. LAPWERS. Gepasporteerd Militair. In lossing le Ter Neuzen IN LOSSING: TE BEKOMEN Engelsche Steenkolen, TE KOOP: PUIKE WINTERHARING IN VOORRAAD: TOT COACIIKREEKEIDE PR1JZEI. SINT JANSTEEN. Iluwelijks-aaugiften. 6 Sept. Jan Erans de Clcrek, oud 21 j., jin. en Anthonia Verstraeten, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Sept. Anthonius Wagenaer, oud 24 j., jm. en Milanie Ringoot, oud 20 j., jd. 6 Sept. Carolus Ludovicus van Cam- penhout, oud 28 j., jm. en Maria Tkeresia Haukz, oud 27 j., jd. 9 Sept. Leonardus Rottier, oud 23 j., jm. en Maria Ludovika Ingkels, oud 27 jd- Geboorten. 1 Sept. Augustus Augustinus, z. van Johannes Baptist de Rechter en van Philomena van Bunderen. 2 Sept. Emile, z. van Augustinus van Hooij en van Philomena Cammaert. 11 Sept. Camile, z. van Joannes Savoije en van Virginia de Kerf. 13 Sept. Alouisius Augustus, z. van Jacobus Bertram en van Francisca Boogaart. Overlijden. 1 Sept. Leonardus Gijzel, oud 3 in., z. van Paulina Gijzel. Francisca Poppe, oud 79 j., wed. van Marinus Franciscus de Moor. 5 Sept. Maria Louisa d'Hoogke, oud 8 m., d. van Petrus Franciscus en van Maria Louisa de Vos. WESTDORPE, Geboorten. 11 Sept. Maria Adela'ida, d. van Eduardus Talboom en van Sabina Sckaut. Overlijden. 7 Sept. Isabella Marie Joseplia Voet, oud 75 j., wed. van Johannes Baptiste D'haene. ZUIDDORPE. Geboorten. 6 Sept. Alida Ludovica, d. van Maria Christina Belaert. Overlijden. 2 Sept. Aline Collette Prudence Josephine Marie Onghena, oud 15 d, d. van Honore Joseph Marie en van Louise Angeline Thomaes. 6 Sept. Felitianus de Groene, oud 76 j., echtg. van Bernardina Christiaen. 8 Sept. Auguste Adolf Coppieters, oud 3 m., z. van Modestus en van Stephanie van Hecke. 13 Sept. Juliana Maria de Block, oud 7 m., d. van Jacobus en van Leonia Sophia Belaert. Z E E T IJ 1) I N G E N. Van 12 tot en met 15 Sept. zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent 12 Sept. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, van Goole met stukg. Eng. stoomb. John Blad- worth, kaj). Empson, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Hewitt, van Hull met stukg. Eng. stoomb. Stentor, kap. Giles, van Londen met stukg. 13 Sept. Russische brik Carl, kap. Fre- deriksson, van Arab met bout. Eng. stoomb. Contest, kap. Barker, van Londen ledig. 14 Sept. Eng. stoomb. Stantons, kap. Brown, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Lobelia, kap. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Booth, van Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Dynamo, kap. Moore, van Hull met stukg. 15 Sept. Eng. stoomb. Resolute, kap. Smith, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkinson, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Ralph Creyke, kap. Eyre, van Goole met stukg. Van 12 tot en met 15 Sept. zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent 13 Sept. Eng. stoomb. Miaca, kap. Goundry, naar New-Castle met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Hewitt, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Stentor, kap. Giles, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Emp son, naar Goole met stukg. 14 Sept. Eng. stoomb. Contest, kap. Barker, naar Londen met stukg. 15 Sept. Eng. stoomb. Stantons, kap. Brown, naar Londen met stukg. In deze haven zijn binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 12 Sept. Eng. stoomb. Girdleness, kap. Dawson, van Londen met stukg. 15 Sept. Eng. stoomb. Thornbrough, kap. Fisk, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, van Midd- lesbro met ruw ijzer. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 12 Sept. Eng. stoomb. Durango, kap. Le Pelly, naar Ibrail met straatsteen. Spaansche stoomb. Abril, kap. Lezama, naar Bilbao ledig. Duitsche brik Hermine, kap. Hein, naar Stettin met straat steen. 14 Sept. Eng. stoomb. Girdleness, kap. Dawson, naar Londen met stukg. Nederl. stoomb. Irene, kap. Mulder, naar Piree met stukg. Van 12 tot en met 15 Sept. werden langs de Oostsluizen alhier 51 binnenvaartuigen op en 45 afgeschut. 316de ST A ATSLOTERIJ. 3eklasse. Trekking van 15 September. Prijzen van f 100 en daarboven. 25000 no. 519. 2000 227. 1000 19655. 400 7755 12272 19473. 200 10657. 100 9355. Rotterdam, 15 September. Gent. Londen, 8 September. KOERS V A IV HE T G E L I). 5 Sept. 12 Sept. 1 1 i' f 12 Belgisch per 100 fr. Engelsch per /47,95 tt 48,00 12,05 if if 12,11 Hartelijk dank aan alien die blijken van belaugstelling betoonden bij de ge- boorte van onzen zoon. M. EIJKE en L. A. EIJKE-Van der Swan. Ter Neuzen. Bij mijn vertrek uit deze gemeente om mij te Breda te vestigen, roep ik aan vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel. Sas van Gent, 16 September 1884. P. A. AUDENAERD, Brigadier der Marechaussee. DE ZOOGENAAMDE te Axel, in den polder Beoostenbleij Benoorden, laatst in pacht bij P. DE KLERK en toebehoorende aan Mevrouw Sandberg. Zich te vervoegen bij Notaris FERCKEN. TE HOEK. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer L. LAFWEREIJS- SENS, grondeigenaar, wonende te Sottegem, op Douderdao- den 18 September 1884, des namid- dags ten 2 ure, in het openbaar verkoopen ONGEVEER 5 HEKTAREN wassende op zijne landen in den Pierssenspolder, gemeente Hoek, om te hooien of te gebruiken tot 15 October 1884. Te vergaderen aan den kavel, tegen den dijk van den Nieuw Westenrijkpolder. Mr. A. C. B. Thomaes, Advocaat en Notaris te Hontenisse, zal krachtens rechterlijk bevel, ten verzoeke zijner principalen, in het openbaar presen- teeren te verkoopen: groot 1115,39 's jaars, ten laste der Vereenigde polders van Osse- nisse, (697 hektaren 53 aren 53 centiaren) gemeente Ossenisse. 2. V12 aandeel in de meestoof „Tot welzijn van ons land," staande te Hontenisse, kadastraal bekend sectie F no. 844 en 845, ter grootte van 65 aren 96 centiaren. 3. 1 hektare 18 aren 90 centiaren gelegen te Lamzwaarde, gemeente Hontenisse, aan verschillende personen in erfpacht, opstal of cijnspacht uitgegeven, voor een gezamenlijk bedrag van f 60,65 's jaars. gezamenlijk groot f 11,'s jaars, ten laste van de pereeelen kadastraal bekend gemeente Ossenisse, sectie B no. 231, 266, 267 en 268, ter grootte van 24 aren 40 centiaren. INSTEL op Dinsdag 23 September VERBLIJF op llinsdag 30 September telkens des namiddags te twee uren, in het loge- ment St. Hubert, bewoond door Mejuffrouw de Wed. J. S. Verbist te Kloosterzande, ge meente Hontenisse. INSTELPREMIE pCt. GELAG pCt. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris. Het Bestuur van den BUTHPOLDER, zal op Dinsdag den 30 September 1884, des namiddags ten 2 uren, ten liuize van Mej. de Wed. Rolef te Axel, in het OPENBAAR VERPACHTEN De grazingen, bouwland en vissche- rijen van den polder. Inlichtingen te bekomen bij den Ontvanger- Griffier van den polder. Axel, 16 September 1884. Het Bestuur voornoemd, S. DE BRUIJNE, Dijkgraaf. A. v. O. KRUIJSSE, Ontv.-Griffier. door het gunstig bekende gezelschap onder directie van den heer gedurende de kermisdagen, bij G. BOOGAARTop de Markt te TER NEUZEN, Vrij entree van 12 tot 2 ure. Ten 7£ ure tegen entree van f 0,49 Kosten nocli moeiten zullen gespaard worden om bet geeerde publiek op eene scboone afwisseling van nieuwe komieke voor- drachten te vergasten, terwijl vroolijke operetten en vaudevilles zullen gegeven worden. De ondergeteekende maakt zijn geachte be- gunstigers bekend, dat hij met zijn welingericht is geplaatst over den heer J. A. DE JONGE, Bestelliugen worden aan huis bezorgd. Onder aaubeveling Ter Neuzen. UEd. Dienstw. Dienaar, J. 8MITS. een groote keuze alsmede een groote collectie met lange KOPPEN op de BUIZEN. N.B. Neemt van die voorwerpen oude in ruiling over. F. WALRAVEN, Mr. Smid, Ter Neuzen. fSfSBE?* Groote en kleine kapitalen zijn beschikbaar als Hypotheek op Land en op Gehouwen, ten kantore van A. HOMBACH Agent van de Rotterdamsche Hypotheekbank. GEZICHTKUNDIGE en BBILLENSLIJPER YAN HOORN, bericht zijn geeerde begunstigers van Ter Neuzen en orastreken, dat bij wederom met zijn welbekende op de kermis gearriveerd is. VIIIIK ItADIG een groote collectie BRILLEN, MICROSCOPEN, YERRE- en TOONEELKIJ- KERS, LOUPS, LORGENETTEN, PINCENEZ en een nieuwe collectie BAROMETERS en THER MOMETERS. Alle voorwerpen tot het vak behoorende, worden zoo billijk en spoedig mogelijk gerepareerd. N.B. De ondergeteekende laat niemand voor zicb reizen. VRAAGT zoo spoedig mogelijk, ter zijner ver- vanging, een Onbesproken gedrag en eene lengte van minstens 1,674 M. is een vereischte. Zij die f 150 kunnen storten genieten de voorkeur. Zich te adresseeren met franco brieven aan W. BOEIJE, te Asten (N.-Br.) Van af beden tot en met Donderdag, het schip Johanna Maria, met eene lading voor rekening van W. LUDEKUIZE te Hoek. Woensdag 17 en Donderdag 18 dezer aan de Hoeksche brug en Yrijdag 19 en Zaterdag 20 dezer aan de Axelsche brug, schipper P. van Wijck met eene lading voor rekening van P. VAN ALTEN te Ter Neuzen. k f 8,25 per 1000 kilo, en iY 10,per 1000 kilo, bij C. VAN DEN BROEKE Jz. te Axel. om in te maken, aan civielen prijs, bij J. EEKMAN, Zandplein, Ter Neuzen. De alom gerenommeerde onmisbare welke de huid zacht maakt en niet opdroogt, is voortdurend a 20 cents per stnk verkrijgbaar bij P. J. YERSLUIJSDe Jong, Ter Neuzen. P. F. VAN DER SIJPT, Hulst. P. SARNEEL, Kloosterzande. C. J. ASSELMAN, Ossenisse. EN NIEUWSTRAAT, TER NEUZEN. Omzet van tarwe onbelangrijk en tot lagere prijzen. Pnike Zeeuwache en Vlaaraache Tarwe 7 40 a 7.80, mindere f 6,30 a f 7,30 Rogge 6,00 a f 6.20 mindere 5,40 a J 5,70. Gerat winter f 5,00 a f 5,30 mindere j 4,50 a 4,90 zorner dito 4 80 a f 5,20 mindere 4,40 a f 4,70. Haver korte 360 i f 4,20 lange 2,50 a 3,50. Paardenbconen 6,50 a 6,80 mindere 6 00 a 6,40. Duivenboonen f 7,00 a 7,50. Brnineboonen 10,75 a 11,50 mindeie 10,00 a 10,50. Witteboonen Walchersche 12,00 a 12,50. Zeeuwache /11,75 a 12,50. mindere 9,50 a 11,75. Erwten 8,25 a 8 75, mindere 7.75 a 8 00. Kanariezaad beate 8,50 a 9,mindere 7,40 a f 8,40. Kooliaad f 9,50 a f 10,40. Zaailijnzaad 11,00 a f 12 25. Eierea f 4,50 a 4 60 per 100 atnka. Aardappeler. Zeeuwache f 1,60 a f 2,Zeeuwache Ajuin 1,25 per 50 kilo. Tarwe, witte, 100 k,, id, Roode Roftge Gerat Haver Boekweit, p. hect. Duivenboonen Paardenboonen Koolzaad 100 k. Lijuzaad Kempzaad Lijnkoeken Koolzaadkoeken Kerapzaadkoeken Eieren per 26 Btuka Tarwe, haver, gerat en mai8 lager. fr. 21,00 a 21,50 fr. 21,00 a 22,00 15^50 16 00 15,*50 16*00 ,.20,00 20,50 20,00 20 50 19,00 19,50 19,00 20,00 15,25 14,25 18,75 18,60 17,00 16,75 ,,34 00 34,00 27,00 29,00 27,00 29,00 24*00 25^00 24,00 j,' 25*00 20,00 21,00 20,00 21,00 1 1 2,25

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 3