Gemen^de berichten. WmiJKE STAND. Telegrafische berichten. Builenland. Zooals wij gisteren aan velen onzer abounds mededeelden, is blijkens een eergisteren bij het departement van kolonien ontvangen telegram van den gouverneur van Atjeh, deze den lln van de Westkusfc met de //Pegasus" te Kotta Radjali terug- gekomen, alle gevangen schipbreukelingen van de ,/Nisero" medebrengende. De Radjah van Tenom heeft zich aan het Nederlandsch gezag onderworpen. Daarmede is aan de treurige geschiedenis van de Nisero een gelukkig einde gemaakt. De Radja van Tenom heeft ten slotte de over- tuiging gekregen, dat hij ten onrechte staat maakte op Engelands hulp in zijn verzet tegen het Neder- landsch gezag, en dat het wederrechtelijk gevangen houden van schipbreukelingen een zeer ongeschikt middel is om sympathie te verwerven. Hij zal nu, krachtens het ultimatum dat hem namens de beide landen is medegedeeld, zelf de f 100,000 erlangen die waren uitgeloofd voor dengeen die de bevrijding der gevangenen zou be- werken, en zijn havens zullen weder voor den handel worden geopend zoolang hij niet opnieuw daden van verzet pleegt. De Koning heeft, zooals thans gebleken is, niet alleen aan het dienstdoend personeel van wijlen den Prins van Oranje de laatstelijk genoten jaar- wedde geheel of gedeeltelijk als pensioen toegelegd, doch tevens de jaarlijksche belooningen en toelagen, door den Prins aan verschillende oud-hofbeambten en personen verleend, als levenslang pensioen be st endigd. Van 1 tot en met 10 Sept. zijn met de stoomschepen der maatschappij Zeeland te Vlissingen aangekomen 1208 en van daar naar Engeland vertrokken 1559 passagiers. TER IVEUZEX, 10 September 1884. In ons vorig nummer vermeldden wij dat //zeer waarschijnlijk" de weduwe Bakker met hare Schouw- burgtent onze kermis zou komen bezoeken. Thans vernemen wij uit goede bron, dat in haar reisplan verandering schijnt gekomen te zijn; dit jaar zullen liefhebbers van het tooneel haar missen. Daarentegen is men bezig op het marktplein de mime tent op te slaan van Carl Rehenbach, waarin beminnaars van gymnastische oefeningen zich wel zullen amuseeren. Bij den beer Boogaart zal bovendien elken middag en avond gelegenheid zijn te profiteeren van de werkzaamheden van het gunstig bekende operetten- en vaudevillen-gezel- schap onder directe van den heer Kronenberg, uit Rotterdam. Overigens is de markt overvol van kramen en tenten. Bij de heden alhier gehouden openbare beste- ding van het doen van herstellingen aan het ge- meentehuis en eenige kleinere werken werd het rninst ingeschreven door den heer Abr. Klaassen, te Ter Neuzen, voor f 251. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de volgende heeren: M. Klaassen voor f 275, M. D. de Putter voor f 276, G. J. Balkenstein voor f 285, J. L. Koole voor f 290, P. A. Miele voor f 310',15, D. Herrebout voor f 313, J. Kolijn voor 318 en Audr. Klaassen voor f 340, alle wonende te Ter Neuzen. Bij Koninklijk besluit van 12 dezer is benoemd tot dijkgraaf van den Clarapolder, E. Cuelenaere en tot gezworenen van den Nieuw Othenepolder, M. Dieleman Wz. en A. Cornelissen Az. Z. M. heeft buitengewone subsidien, krachtens art. 49 der wet, ten behoeve van het lager onderwijs toegekend aan de gemeenten Philip pine, ten bedrage van 4600, Nieuwvliet 5400 en Retranchement f 10,185. Bij beschikking van den Minister van Justitie dd. 1 Augustus 1884, no. 74, is H. Scheele, dijk- wachter van den Van Lijndenpolder te Zaamslag, benoemd tot onbezoldigd rijksveldwachter. De Russische brik Carl, kapt. Frederikson, Mijn geliefde Ik gevoel mij zeer ziek, zeide zij, hem naast zich ziende staan. Mijn Godons arm kind De dokter, die juist op dit oogenblik binnentrad, behoefde niet lang te onderzoeken om zich te overtuigen, dat de teedere moeder door eeue hevige koorts was aangetast en dat het kind op het punt stond deze aarde te verlaten om naar den hemel terug te keeren. Reeds sedert eenige uren ben ik mijnen toestand bewust, fluisterde zij tot den dokter, toen haar man zich een oogenblik had verwijderd om een geneesmiddel te krijgen. Ik gevoelde mij stervende, maar ik hield het voor hem geheim om hem niet al zijn moed te doen verliezen. Zeg mij, dokter, blijft er nog de geringste hoop over om mij te redden? Gij bezit te veel moed dan dat ik het beproeven zou om u eenige ijdele troostwoorden toe te spreken, hernam hij, droevig het hoofd schuddende, terwijl gij beiden aan den rand des grafsen zoo dicht bij de eeuwigheid zijt. Gij zijt door de geele koorts in zulk een hevigen graad aangetast, dat zij naar niets meer luistert en Mijne uren zijn dus geteld? Mij blijft niet de geringste hoop meer over? En mijn kind? Het zal v<5or u in den hemel zijn. Terwijl deze woorden al fluisterend werden ge- wisseld, had de dokter zijne tranen niet kunnen weerhouden. Hij diende nog eenige geneesmid- delen toe, van wier uitwerking hij niet meer durfde hopen, en trad toen naar den echtgenoot, die zich weer voor zijn toestel had nedergezet. (Slot volgt.) van Hudiksvall met hout naar Gent, heeft den 11 dezer tegen don Hinder, benoorlen het Goe- reesche zeegat, aan den grond gezeten, doch is zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis vervolgd. 's Gravenhage, 16 Sept. EersteKamer. Deheer Van Eijsinga aanvaardt het presidium met eene rede, waarin hij betreurde, dat door den rouw de beminde Koning gisteren de opening der Staten-Generaal niet kon bijwonenhij wees op de noodzakelijkheid het verbroken evenwicht der financien te her- stellen, alsmede op ingrijpende wijzigingen in ons Staatsverband. Deze en andere zaken zullen onverdeelde zorg eischen. Boven alles dient de leuze //Eendracht maakt macht" betraclit te worden. De voorzitter herdacht het overleden medelid Van Limburg Stirum; hierna isdezitting der Kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden. Tweede Kamer. De kandidaten voor het voor- zitterschap zijnde heeren Cremers, A Mackay en Borret. RECHTSZAKEN. Arroudissements-rechtbaiik te Jliddelhurg. De rechtbank heeft in hare zitting van 16 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken E. de M., oud 40 j., vrouw van J. v. d. H.. te Ter Neuzen (Sluiskil), is wegens beleediging en slaan van een bedienend beambte veroordeeld tot 8 dagen celstraf, 8 boete of 1 dag celstraf. P. B., oud 61 j., herbergier te Hulst, is wegens beleediging van een bevelhebber der gewapende macht veroordeeld tot f 8 boete of 3 dagen gevan- genisstraf. S. F., oud 53 jaar, vrouw van S. W., herber- gierster te Hontenisse (Rustwat), is wegens over- treding der drankwet veroord. tot f 2 boete of 1 dag gevang. P. L. d. P., oud 20 jaar, schilder te Sas van Gent, is wegens moedwillige mishandeling veroord. tot f 3 boete of 1 dag gevang. L. v. B., oud 40 j., werkman te Koewacht, is wegens moedwillige mishandeling veronal. tot 15 dagen celstraf en twee boeten, elk van f 2, of 2 maal 1 dag celstraf. De Etoile beige zegt: /,In strijd met het gerucht, dat Vrijdag onder de leden van den Senaat in omloop was, wordt in goed onderrichte kringen verzekerd, dat de Koning de nieuwe schoolwet heeft bekrachtigd, en dat zij onverwijld in den Moniteur zal afgekondigd worden. Met het oog op deze belangrijke gebeurtenis, zal de reserve der troepen worden opgeroepen, en neemt men aan het departement van oorlog maatregelen om te Brussel 6000 man van de garnizoenen der provincien bijeen te trekken, ten einde zoo noodig de orde te hand- haven. Het leger en de burgerwacht zouden onder bevel van generaal Vandersmisse gesteld worden." Het blad meent voor de waarheid dezer mede- deeling te kunnen instaan. Uit Napels wordt van den 9 dezer o. a. geschreven In de straten outmoet men overal vrouwen die weenen en bidden. De paniek breidt zich meer en meer uit. Dezen morgen verspreidde zich het gerucht, dat een wonder was gebeurd in de kerk Delia Concordia; de H. Maagd had, zeide men, het altaar verlaten en haar zegen gegeven. Het volk liep toen naar de kerk. Zij was gesloten en men wilde haar openbreken, toen de troepen aankwamen en het gebouw openden, waar de menigte toen voor het altaar neerknielde. In de wijk Mercato is men tot een algemeene desinfectie overgegaan door middel van zwavel, salpeter en vuurwerk. Het laatste strekt tevens om het volk wat op te vroolijken. Te Convechia heeft men de oude middelen aan- gewend; warme baden en laudanum. Daar de lijkbaren ontbreken, gebruikt men thans gesloten rijtuigen om de lijken te vervoeren. Ook aan personen ontbreekt het om voldoende hulp-comites te vormen. De zitting van de Tweede Kamer op Vrijdag 19 dezer zal bestemd worden tot danbieding van de staatsbegrooting voor 1885. Bij Kon. besluit van 12 September is Dr. N. Beets hoogleeraar aan de rijks-universiteit te Utrecht, bevorderd tot kommandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw. De geheele partij oude centen, wegende ongeveer 119,500 KG., aan 'sRijks munt te Utrecht voorhanden, is door den Minister van financien toegewezen aan de heeren Merrem L a Porte te Amsterdam voor f 61,31 per 100 KG. Van de fabriek te Feijenoord zijn wegens gebrek aan werk circa 130 werklieden ontslagen. Vrijdagavond zijn in een R. K. kerk te 's Hage twee jongens op heeterdaad betrapt bij het ledigen der oiferbussen. Zij werden naar de gevangenis overgebracht. Eene 27jarige vrouw te Elspeet is voor de vierde maal van een tweeling bevallen. In de Kraaiert- polders bij 's Heerenhoek blijkt het jachtveld goed voorzien te zijn geweest van patrijzenheeren jagers uit Belgie schoten daar verleden week 94 stuks. Te Yerseke is een 3jarig kind van een zolder gevallen en op het hoofd neergekomen; na eenige uren is het bezweken. De geheele week is het aan de oostkust van Amerika zeer warm geweest. De thermometer bereikte bijna 100° en vele personen werden door zonnesteek getroffen. Eergister avond is een kindje van 15 maande.ii dat zich in het donker geheel zonder toezicht op straat bevond, aan de Noord te Kralingen te water geraakt. De moeder van het kindje sprong de kleine na, doch zelve zou zij het leven er bij hebben ingeschoten, zoo niet Arie Visser, het ongeluk vernemende, te water gesprongen ware en moeder en kind ongedeerd op het droge had gebracht. Een Amsterdamsch heer, die Zondagavond met zijne famine een rijtoertje maakte en te Half- weg even pleisterde, miste, toen hij het gelag wilde betalen, zijn nogal goed gevulde portemonnaie, waaruit hij onderweg den tol betaald had. Bij onderzoek vond men haar in het bakje onder de zitplaats van den koetsier. De rijksveldwachter maakte tegen dezen proces-verbaal op en de familie keerde met een anderen voerman huiswaarts. Dezer dagen werd in den Jordaan te Am sterdam met een inteekenlijst rondgegaan om eenige personen af te ranselen, die een groenboer hadden mishandeld. De onderteekenaars verbonden zich daartoe door hunne namen op de lijst te plaatsen. De vredelievende groenboer dankte voor de eer en het geheim genootschap werd ontbonden. Een tweewieler is op dit oogenblik bezig een reis om de wereld te doen. Hij had drie maanden noodig gehad om van San Francisco tot Buffalo te rijden, en zou te New-York scheep gaan naar Londen, dwars door Engeland rijden naar Hull en van daar weer per boot tot Hamburg waar de groote reis begint door Duitschland Oostenrijk en Bulgarije naar Konstantinopelna eene audientie bij den Sultan, wordt de reis door Klein-Azie naar China vervolgd. Er wordt echter bij gemeld, dat Stevens, zoo heet deze avontuur- lijke Amerikaau, toen hij San Francisco verliet nog 158 pond woog en te Cheyenne gekomen 25 pond in gewicht was afgenomen. Wel had hij te Buffalo weer 3 pond er bij gekregen, maar als dat in gelijke mate zoo is blijven afnemen, is de man geheel weg voor hij in Europa aankomt. Generaal Grant, de gewezen voorzitter der Vereenigde Staten, verloor voor eenige maanden bijna heel zijn vermogen door een bankroet; waarin zijn zoon was betrokken. De generaal heeft zich nu verbonden 20 artikelen over den Amerikaan- schen burgeroorlog te leveren aan het Century Magazine tegen f 1200 per artikel. 't Is recht gemakkelijk als men zoo wel het zwaard en den schepter als de pen weet te voeren't kan blijkbaar te pas komen. Nu Frankrijk met China in oorlog is, komen natuurlijk de bekende zwaluwnestjes ter sprake, waarop de Chineezen verzot zijn. Dit is echter een kostbaar snoeperijtje, als men die nestjes te Parijs gebruikt, daargelaten of het smakelijk is; want het kilo kost daar ongeveer 700 fr. en afzonderlijke nestjes worden tegen 8 en 7 fr. ver- kocht, een prijs, die voor een gewoon mensch wel wat hoog is. Elke klasse der maatschappij heeft tegen- woordig hare nieuwsbladenbehalve eene die toch niet onbelangrijk is. In deze //langgevoelde" be- hoefte zal spoedig voorzien wordenwant bij ge legenheid van de aanstaande zuigelingen— eu kin- dertentoonstelling te Parijs, zal een Journal des Bebes uitgegeven worden, geheel gewijd aan de belangen der kleinen. Een zonderlinge rechtszitting hield onlangs het hof van San Francisco. Daar waren vier Chi neezen gevat, oindat zij, naar men meende, arbeiders waren, die volgens de //Chineezenwet" niet in het land toegelaten worden. De mannen hielden vol, dat zij tooneelspelers en kunstenmakers waren en zij leverden daarvan de bewijzen. De eerste ging op een been op een omgekeerden stoel staan en danste daarna nog steeds op een been onder allerlei sierlijke wendingen de zaal rond. De tweede, komiek-zanger, zong en schreeuwde, dat de rechters de ooren dicht hielden. De derde, die gewooulijk voor jonge dame speelde, gaf een aandoenlijk tafereel ten beste en de vierde, een j clown, sprong, buitelde en draaide als een tol, zoodat men er geen oog op kon houden. De rechters vermaakten zich bij de kostelooze voorstelling en lieten, nu ten voile overtuigd, de gevangenen in vrijheid stellen. Dienstboden worden om allerlei redenen ont slagen, dat getuigen de livretten, waarvan zij in Duitschland voorzien zijn en die zij toonen moeten als zij in een nieuwen dienst treden. De Allg. Zeit. maakt echter als een groote merkwaardigheid melding van zulk een boekje, waarin de laatste z/mevrouw" het volgende had aangeteekend z/Ik heb haar tusschentijds moeten wegzenden, omdat zij, hoe vaak ook gewaarschuwd, telkens weder onzen slalepel gebruikte als schoenhoorn." Van 1 tot 15 September 1884. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 12 Sept. Gerard Meesen, oud 57 j., weduwn. en Ester de Koeijer, ogd 48 j., wed. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Sept. Lourens Franciscus Bos, oud 27 j., jm. en Ulalie Gijsel, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Sept. Johanna, d. van Boudewijn Frederiksen en van Johanna Babijn. 3 Sept. Helena, d. van Jozias de Kraker en van Neeltje van Dron- gelen. 4 Sept. Govert, z- van Floris van der Peijl en van Jacomina van der Does. 5 Sept. Adriana Maria, d. van Joost van der Bent en van Sara Jozina Scheele. 8 Sept. Pieter Jan, z. van Jacobus Johannes van Drongelen en van Francina de Mul. 11 Sept. Samuel Marinus, z. van Jacob Hendrik Mielen en van Fran?oise Barbera Dieleman. Overlijden. 1 Sept. Pieternella Catrina Scheele, oud 39 j., echtg. van Pieter Hercules du Pree. 2 Sept. Catharina Sara Romeijn, oud 10 d., d. van Pieter en van Maria Pieternella Lensen. Elisa beth Verschelling, oud 5 m., d. van Marinus Anthonie en ven Dina Stouthamer. 3 Sept. Sabina Bruggeman, oud 81 j., wed. van Willem Spiering (overleden). 4 Sept. Arie Tollenaar, oud 18 j., z. van Joos en van Aantje de Lege. 15 Sept. Jacobus van Alten, oud 5 m., z. van Jacobus en van Wilhelmina Ponse. Francina Adriana Loof, oud 15 m., d. van Minikus en van Maria Rijnberg, HULST. Huwelijks-aangiften. 10 Sept. Theodore Emile Marie Verschraegen, oud 28 j., jm. en Maria Anthonetle Louise Steenput, oud 27 j., jd. Geboorten. 3 Sept. Sophia Rosa, d. van Aloui- sius van der Kelen eu van Johanna Christina Ne- derhand. 4 Sept. Jeannette Caroline Marie, d. van Henricus Ludovicus Josephus Maertens en van Mathilde Josephine Maria van Waesberghe. 8 Sept. Joseph Ambrosius Albertus, z. van Johannes Cor- nelis de Bruijn en van Maria van Bunderen. 11 Sept. Josephus, z. van Leopoldus Gijsel en van Rosalia Yermeersen. Overlijden. 13 Sept. Leouardus Marie van den Broek, oud 14 d., z. van Jan Francies en van Maria Isabella Blommaert. Petrus Johannes Voet, oud 59 j., z. van Beruardus Jacobus en van Isa bella Theresia de Poorter. AXEL. Huwelijks-aangiften. 5 Sept. Charel Dieleman, oud 24 j., jm. en Janneke Hamelink, oud 25 j., jd. 13 Sept. Petrus Cornelius de Caluwe, oud 25 j., jm. en Maria Naessens, oud 27 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 10 Sept. Hendrik Marinus Herrebout, oud 24 j., jm. en Neeltje Wolfert, oud 20 j., jd. Geboorten. 3 Sept. Egbert, z. van Pieter de Putter en van Ebrina Anna Wolfert. 4 Sept. Adri- aan Marinus, z. van Cornelis Pieter Gast en van Catharina de Yisser. 5 Sept. Frederik, z. van Adriaan de Pooter en van Magdalena van Tatenhove. Janneke, d. van Francois Dieleman en van Maria Buijze. 6 Sept. Jaeoba Cornelia, d. van Maarten de Regt en van Pieternella Dieleman. Overlijden. 3 Sept. Leuntje Boeije, oud 2 m., d. van Jacobus en van Maria Jansen. 11 Sept. Honore Joseph Marie van Mossevelde, oud 11 d., z. van Leonardus en van Prudentia van de Vijver. 13 Sept. Simon Buijze, oud 6 j., z. van Daniel en van Adriana Jansen van Roosendaal. 14 Sept. Dominicus Savoij, oud 15 w., z. van Aloijsius en van Coleta Hofman. 15 Sept. Cornelia Schuit- vlot, oud 29 j., echtg. van Cornelis de Putter. BOSCHKAPELLE. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Sept. Jacobus van der Meijden, oud 25 j., jm. en Apolonia Fermont, oud 24 j., jd. Geboorten. 1 Sept. Anthonius, z. van Josephus d'Hont en van Anthonetta de Nijs. 3 Sept. Apo lonia, d. van Jacobus Mel en van Maria de Jonge. 10 Sept. Maria Louisa, d. van Johannes van Wolffe- laar en van Catharina van de Weijer. Jan Francies, z. van Jacobus de Poorter en van Rozalia Coolsen. 15 Sept. Eduardus Anthonius, z. van Lodewijk Na poleon Mattens en van Maria Anna van der Wielen. Overlijden. 3 Sept. Een als levenloos aange- geven kind van het vr. geslacht van Jacobus Mel en van Maria de Jonge. CLINGE. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Sept. Johannes de Moor, oud 25 j., jm. en Judoca Ruijs, oud 25 j., jd. 10 Sept. Aloijsius de Munck, oud 24 j., jm. en Maria Christina van Duijse, oud 27 j., jd. Geboorten. 2 Sept. Joseph, z. van Alouiaius Roods en van Johanna Catharina Want. 3 Sept. Augustinus Franciscus, z. van Josephus Groenings en van Louisa de Wolf. 6 Sept. Maria Eugenia, d. van Franciscus Hoefnagels en van Maria Leonie Dansaert. 10 Sept. Paulina Maria, d. van Al- phonsus Cammaert en van Clemence Vossaert. 14 Sept. Joannes Cornelis, z. van Charles Ludo vicus de Wilde en van Clemence de Bruijn. Overlijden. 1 Sept. Anna Paulina Staes, oud 2 m., d. van Carolus Ludovicus en van Rosalia Geeraerts. HOEK. Geboorten. 4 Sept. Johanna, d. van Jan de Kraker en van Pieternella van Hoorn. 11 Sept. Adriana Cornelia, d. van Jan Rooze en van Maatje Dieleman. Levinus, z. van Johannes Buijze en van Maatje Jansen. 15 Sept. Marinus, z. van Jan Scheele en van Levina Rooze. Overlijden. 2 Sept. Krina Vinke, oud 2 m.., d. van Thomas en van Anna den Hamer. 7 Sept. Rocus Dees, oud 2 w., z. van Guljaam en van Janna Geertruida de Kraker. 8 Sept. Pieter Joost Donze, oud 2 w., z. van Pieter en van Maria Adriana Perrels. 15 Sept. Cornelia Pieternella van Doeselaar, oud 3 m., d. van Jacobus en van Helena de Blaeij. Cj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 2