Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwseh-Vlaanderen. VAN REMOORTEREPOLDER. Een offer ter pie ioorts. No. 2018. Woensdag 17 September 1884. 24e Jaargang. KANAAL VAN TER NEUZEN NAAR GENT. De Commissaris des Konings in ZEEL4.XD AFSLCITING WEG Binnenland. 0 AFGESLOTEN. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 000 regels en nieer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind verschijjnt Dinadag- cn Vrijdagavoud bij deu uitgever P. J. VAN DE 8 A N D E te Ter Neuzen. A ify. maakt bekend, dat de scbeepvaart door de West- sluis te TER NEIZEN op 23, 23 24 en 25 September aanstaaude gedeeltelijk zal zijn gestremd. Middelburg, 15 September 1884. De Commissaris des Konings voornoemd, W. M. DE BRAUW. GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND maken bekend, dat de weg over den binnenberm van den dijk van den YAN REMOORTEREPOL DER voor het verkeer met rij- en voertuigen van 17 dezer tot en met 22 October e. k. zal zijn Middelburg, 12 September 1884. Gedeputeerde Staten voornoemd, DE BRAUW, Yoorzitter. E. FOKKER, Secretaris. folitiek. Overzieht. De stemming in Frankrijk ten opzichte van de naburen aan de overzijde van het kanaal wordter niet beter op. Een paar brochures zijn verschenen, die een mogelijken oorlog met Engeland tot onder- werp hebben. De eene is geschreven door den vice-admiraal Aube en de andere door den oud- Minister van marine Gougeard. De eerste meent dat 20 snelvarende, goed uitgeruste kruisers Enge- lands macht ten gronde kunneu richten, de andere gelooft niet aan dit middel, maar wil Albion in Indie doodelijk treffen. In Engeland zelf gaan stemmen op, die beweren, dat de Britsche zeemacht niet opgewassen is tegen de Fransche, zelfs admiraal Symonds is van dit gevoelen. 't Is niet te hopen dat de proef er van genomen wordt! Op dit oogenblik zijn zeker al de Ministers in Parijs terug, want gisteren zou een Kabinetsraad gehouden worden in het Ministerie van buitenland- sche zaken, of een Ministerraad op het Elysee, ingeval Grevy teruggekeerd mocht zijn. De Temps bespreekt het bericht van de Natio- FEUILLETON. 2) Thans, zeide hij, haar nog vuriger aan zijne borst drukkende en met oogen, die] van liefde en trots schitterden, thans hervind ik mijne edele en getrouwe gade. God zal medelijdend op ons ne- derzien; laat ons bidden en hopen! Alles zal ten beste eindigenDe engelen in den hemel weten het, dat ik met vreugde mij u leven voor u en voor ons kind zou opofferen maar wat ge van mij vergdet, was onmogelijk. Luister, zelfs op dit oogenblik roept mij mijn plicht. Zet u hier nedergij zult bier niet zoo goed wezen als te huis, maar ook ik gevoel mij versterkt door uwe dierbare aanwe- zigheidAh daar is dokter ShawWelk nieuws uit de stad, dokter? Met ieder uur neemt de besmetting toe, ant- woordde de achtenswaardige geneesheer, die ook tot de mannen behoorde, die uit toewijding en plichtsgevoel in de stad waren gebleven en hun leven voor dat van anderen opofferdenonze gele- deren worden ontzaggelijk gedund. Iederen dag wordt het noodzakelijker, dat men ons ter hulp kome. Mijn hart breekt, als ik een ongelukkige, die om hulp smeekt, moet afwijzen. Telegrafeer naar alle kanten, meld nog eenmaal, dat onze hulp- middelen zijn uitgeput, dat wij aan alles gebrek hebben1 erwijl hij dit zeide, ontdekte hij de andere personen, die zich in het telegraafkantoor bevonden, en hij vervolgdeIs dat niet uwe nal omtreut eene oorlogsverklaring van China en betwijfelt of zelfs dan het bijeenroepen der Kamers wel gebiedend zou voorgeschreven zijn. Dat zou mooi zijnEen volk zou door zijn Ministers in eenen oorlog gewikkeld kunnen worden, waarvoor het bloed en goed moet op- brengen, zonder de gelegenheid gehad te heb ben zijne meening en zijn wil daaromtrent te doen kennen Een formeele oorlogsverklaring is uit Peking nog niet gekomen. Zij zou echter ook voor Frankrijk grooter nadeelen mee brengen dan voor de Ooster- lingen. De neutrale mogendheden toch moeten hare havens sluiten voor de oorlogschepen der beide partijen, en zorgen, dat geen harer uit die havens van oorlogscontra'oande dus ook van steenkolen worden voorzien. China nu heeft zijne arsenalen, zijne werven, zijne stapelplaatsen van kolen en materieel in de onmiddellijke nabijheid, terwijl voor Frankrijk alle kolenstations van Gibraltar tot Hongkong gesloten zijn. De Fransche havens Mahe, Pondichery en Saigon zijn slecht voorzien en leveren geen gelegenheid om de aan de vloot toegebrachte schade te herstellen, de mijnen van Kelung op Formosa zijn onbruikbaar gemaakt door de Chineezen. Eindelijk is Frankrijk, volgens acte van 1856, verplicht zich te onderwerpen aan de bepalingen daarin vervat, China daarentegen kan invoer van oorlogscontrabande toestaan. Hoe Warschau's bevolking ook vlagde en jubelde, de held van het feest zal niet op zijn gemak zijn, anders zouden er geen 600 Petersburger politie- beambten aanwezig zijn. Wie eenigszins verdacht voorkomt wordt meegenomen en krijgt vrije kost en inwoning in de Citadel der stad Het Peters- burger spoorwegstation te Warschau is door mili- tairen en politie afgezethet rijden is in de geh,eele stad verbodenaan de gemeente-besturen der plaat sen, waar de keizerlijke spoortrein moest passeeren, werd eene mededeeliDg gezonden ,/Zes uren voor de aankomst van den Czaar mag niemand de spoor- baan dichter dan honderd joch naderen die het waagt, wordt door de militairen neergeschoten, zonder meer. De hotelhouders mogen noch aan een Rus, noch aan eenigen vreemdeling, met uit- zondering van ambtenaren, kamers aan de straat verhuren. Wat heeft zooTi Czaar aller Russen" toch een leventje Hoeveel beter bevindt zich Humbert, de ,/roo- verkoning" onder zijn volkGene kan geen voet verzetten, wanneer hij niet door een heirleger van politie-agenten en spionnen beschermd is en de Koning van Italie reist alleeu om de cholera— lijders te Napels te bezoeken. //Leve de tweede Vader des Vaderlands weerklonk het langs de vrouw met haar kind, die ik daar zie? Het. is hier hunne plaats niet I De plaats eener vrouw, hernam Mary, fier het hoofd opheffende en den dokter vlak in het gezicht starende; de plaats eener vrouw in deze vreeselijke uren is naast haren man. Zijn plicht houdt hem hier en ik zal ten einde toe niet van zijne zijde wijken. De dokter zag haar met evenveel bewondering als verbazing aan. In deze rampzalige uren was hij van zooveel onbeschrijflijke ellende getuige geweest en had hij zooveel menschelijke laagheden zien begaan, dat deze woorden hem als het geflonker eener schitterendc ster in een stikdonkeren nacht toeschenen. Hij gaf haar man nog eenige in struction, luisterde een oogenblik naar het getik van het werktuig, dat nieuwe hulpbeden afzond, en zich daarop naast de jonge vrouw, wier hand hij in de zijne nam, nederzettende, zeide hij tot haarGij zijt eene edele vrouw. Dat God u zegene en behoede Laat ik u een oogenblik over mijn man spreken, dokter, bracht zij er met moeite uit. Sedert verscheidene nachten heeft hij niet de minste rust genoten en sedert vele dagen geen voldoend voedsel gehad. Ik weet evengoed als gij, hoe kost- baar zijn leven in deze oogenblikken is. Yeel kostbaarder dan gij denkt. Maar ik verlies hem niet uit het oog en draag de grootste zorg voor hem. Wij zijn van de buitenwereld geheel afgesloten, alle correspondentien worden, uit vrees voor de besmetting, onderschept en wanneer uw man ons kwam te ontvallen, zouden wij ons straten. Toen men den Koning even voor zijn vertrek uit de Gondelstad verzocht om de wed- rennen te Perdenone bij te wonen, zeide hijvTe Perdenone vermaakt men zich, te Napels sterft het volk ik ga naar Napels." En duizenden bij duizendeu verlaten Napels om de ziekte te ontwijken. Daar worden straten govonden, waar zooveel lijken zijn, dat zij niet alle op tijd kunnen worden begraven. Dat de Duitsche vlaggemast van Dr. Nachtigall nog staat op de Goudkust, maar dat de Engelsche gouverneur en de Tako-negers elk een grenspaal, die als gendarm of landweerman dienst doen, hebben doen vallen, ofschoon ze tot opschrift droegen: z/Keizerlijk Duitsch protectoraat," vermelden we ter loops; met het ongelukkige door Chili verdelgde Peru, een der ellendige Zuid-Amerikaansche repu- blieken, nog op den koop toe geteisterd door burgeroorlog, zullen we ons niet lang ophouden, alhoezeer we wenschen, dat de doorgraving van de nieuwe wereld op zijn smalst rijke zegeningen moge aanbrengen ook voor de ellendige overblijfselen van een groot Spaansch gebied aan geene zijde van den Oceaan. I)E OPENINGS REDE. De zitting der Staten-Generaal is gisteren te 1 uur geopend met de volgende toespraak, door den Minister van Binnenlandsche zaken, namens Z. M. den Koning gehouden Mijne Heeren! //Wegens den rouw over het smartelijk verlies dat voor weinige maanden het Koninklijk Huis trof, heeft de Koning ons opgedragen uwe ver- gadering van Zijnentwege te openen. Algemeen en onveranderd was de deelneming van het Nederlandsche volk bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje. De betrekkingen des Konings met de buitenland- sche mogendheden bleven zeer vriendschappelijk. De vloot en het leger geven reden tot tevredenheid. Tot nog toe bleef het vaderland hehoed voor de cholera, die in dit jaar een gedeelte van Europa teistert, de binnen het bereik der Regeering liggende voorbehoedmiddelen worden aangewend. Deze zomer kenmerkte zich door een gezegenden oogst, en met tevredenheid mocht de landbouwer deelnemen aan de internationale tentoonstelling, die onlangs te Amsterdam, op uitstekenden wijze in- gericht, plaats had. De algemeene toestand in Nederlandsch-Indie is niet ongunstig. Het ophouden van verwoestende epidemieen en van de veeziekte op Java kan niet van ieder middel van gemeenschap zien beroofd. Niets zou ons dan meer overblijven, dan geduldig den dood af te wachten. Maar, dokter, neem hem toch eens goed op. Zijn gelaat wordt beurtelings bleek als een doode of rood als vuur. Indien hij eens door de afgrijs- selijke ziekte ware aangetastIndien de kiem daarvan reeds zij ne borst doorwoelde En terwijl de ongelukkige vrouw aldus sprak, trokken de spieren van haar eigen gelaat en hare handeu zich krampachtig te zamen. De dokter trachtte haar door alle hem ten dienste staande middelen moed in te boezemenhij sprak zoo op- geruimd mogelijk tot haar, beloofde spoedig te zullen terugkomen en spoorde haar aan om zich met haar hoofd ter ruste te leggen. Hij dekte beiden met de weinige aanwezige dekens zoo goed mogelijk toe en keerde zich toen nog eenmaal tot den telegrafist, wien hij, onder 't voorwendsel van hem nog andere instruction te geven, influisterde Gij zijt niet al te welgij moet u in acht nemen, op dit oogenblik zelfs schijnt gij veel pijn te lijden. Ik lijd veel meer dan gij denkt, dokter! Indien ik van hier kon vertrekken, zou mijne redding misschien nog mogelijk zijn. Ik weet, dat hier niet de minste hoop op redding voor mij bestaatMaar laat mijn arme vrouw, in's Hemels naam daarvan tot op het laatste oongenblik onkundig blijven. Zij draagt thans reeds meer dan hare krachten veroorloven Dat de hoop haar zoo- lang mogelijk beziele, en als ik er niet meer zijn zal, dat dan zij, voor wie ik mijn leven ten offer anders dan heilzamen invloed hebben op de wel- vaart der inwoners. Krachtige maatregelen worden genomen om in Atjeh een staat van zaken te vestigen, die veroorloven zal in het vervolg van de zee- en laudmacht minder zware diensten te vorderen dan tot dusver met onbezweken moed en volharding door haar zijn bewezen. De schepelingen die in Tenom wederrechtelijk werden gevangen gehouden zijn in vrijheid gesteld. Het is te hopen dat de bizondere omstandig- heden, die thans den landbouw in Suriname en den koophandel in Curasao drukken, van voorbij" gaanden aard zullen zijn. In het aanstaande parlementaire jaar wachten u mijne heerenbelangrijke werkzaamheden. Eenige u bekende overeenkomsten met andere mogendheden, betreffende handel en internationaal recht, vereischen nog uwe bekrachtiging. Het zal van u afhangen door de behandeling van onderscheidene aanhangige wetsontwerpen, de invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht mogelijk te maken. Een wetsontwerp tot regeling van het algemeen en bizonder bestuur van den waterstaat zal u vermoedelijk eerlang bereiken. De voorstellen tot herziening van de Grondwet zijn genoeg gevorderd om te verwachten dat zij weldra in behandeling komen. De toestand der geldmiddelen zal op uwe be- langstelling weder in ruime mate aanspraak maken. Zeker is het krediet van den Staat wel geves- tigd en het tekort in vergelijking van het vorige dienstjaar verminderd, maar de Regeering meent niet te mogen rusten in het streven om door bezuiniging, binnen de grenzen der mogelijkheid eenerzijds en door verbetering van middelen in Nederland en in Indie anderzijds, het noodige evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten te na deren en eindelijk te bereiken. Intusschen roepen wij in de allereerste plaats uwe aandacht in op de onlangs ingediende wijzi- ging van een enkel artikel der Grondwet, die om gelijke reden als de aangenomen wet omtrent het Regentschap, den voorrang boven andere werk zaamheden verdient. Mochten de Staten-Generaal kunnen goedvinden dit onderwerp binnenkort te behandelen, dan zou de tijd voor de gewone najaarswerkzaamheden niet behoeven te ontbreken. Welke intusschen ook de loop uwer gewichtige beraadslagingen zij, wij hopen dat die onder Gods zegen tot welzijn van het Vaderland zullen strekken. In naam des Konings verklareu wij de Verga- dering der Staten-Generaal te zijn geopend." breng, zorg dragen voor de weduwe en voor het kind van hem, die door zijne pogingen om hun leven te redden, het zijne zal hebben ten beste gegeven. Een stille handdruk was het eenige antwoord van den dokter. Het was als eene telegrafische mededeeling tusschen twee edele harten. Woorden waren hier niet noodig en de banden eener onzelf- zuchtige broederschap konden tusschen de beide mannen niet vaster worden gelegd. De een ver- wijderde zich om de besmetting te gaan trotseeren, terwijl de ander moedig op zijnen post verbleef om haar af te wachten. Van tijd tot tijd kwamen er personen om berichten betreffende de overige steden, die aan de besmetting ten prooi waren, in te winnen, of om te vememen of er eenige hoop bestond op het verkrijgen der hulp, hun door verwijderde vrienden toegezegd. De een ontving een antwoord, dat weinig hoop overliet, de ander ging met eene opbeurende belofte heen. Op dit zelfde oogenblik werden langs den spoorweg de hulpmiddelen aangevoerd, waaraan de meeste behoefte bestond. De noodkreet was gehoord men had zich niet te vergeefs tot de meedoogende harten van gelukkiger landgenooten gericht De telegrafist ging voort met het inwinnen der autwoorden, die van alle zijden ontvangen werden. Van tijd tot tijd verwijderde hij zich voor een oogenblik, om zijne ontmoedigde vrouw eenige hoopvolle woorden toe te fluisteren. Maar, daar moest hij op eens een begonnen bericht afbreken en werd hij van zijne plaats gerukt door een diepen zucht, gevolgd van een hartverscheurenden kreet, die niets menschelijks had. TER \E1ZEVS(HE (01RWT IN D35N

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1