Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. o Een offer fler tae tarts. No. 2017. Jaar-, Paarden- en temarkt Zaterda« 13 September 1884. 24e Jaargang. 8 i K 6 811M 6 Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82|. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEETENTlEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kaE zich abonneeren tot het plaatsen ran 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit bind verschtjnt Ulnndnx- cn Vrijd.igavond blj den nitgcrer P. J(. VAN D E SANDE te Ter Neuzen. Tijdens de aanstaande kermis alhier mogen de tapperijen voortdurend open blijven, onder dien verstande evenwel dat zij ten alien tijde dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de politie dit mocht bevelen, terwijl op den laatsten kermis- dag, des Zaterdags, zoowel de kramen, spellen en carroussels, als de tapperijen moeten worden ge sloten uiterlijk des naclits te 12 uren. Ter Neuzen, 12 September 1884. De Burgemeester aldaar, J. A. VAN BOYEN. TE HULST, op Maandag den 6 October 1884 (3e Kerinisdag), aanvang des voormiddags 10 uur, met uitloving van 7 verschillende -premien voor aangebracht vee. De Burgemeester van Hulst, Chs. PIEESSENS. E*olitieli Overzicht. In Frankrijk is de eenige kwestie van den dag de Chineesche oorlog, waarover zeer verschillend wordt gesproken. Ook het ministerie heeft het zwaar te verant- woorden. Een lid van den algemeenen raad der Bhone, met den gepredestineerden naam van Gay, heeft voorgesteld, dat men de regeering bevelen" zou, onmiddellijk de troepen uit China en Tongkin terug te trekken. Een ander, een der meest onbeteekenende kamcr- leden uit diezelfde streek, heeft door den alge meenen raad der „uiterste linkerzijde" twee wenschen laten uitspreken, tot onmiddellijke bijeenroeping der Kamers en herziening der grondwet door eene constituante. Dat zij n uitspattingen, waarover de onverschilli- gen de schouders ophalen. Men heeft over het algemeen ook weinig waarde gehecht aan de be- richten omtrent eene overeenkomst met Duitschland, waardoor dit Nederland zou nemen en Frankrijk tegen Engeland steunen. De Fransche Minister van marine en kolonien heeft eene uitgebreide cireulaire verspreid omtrent den toestand van handel en nijverheid in Tongkin, met het doel oin de emigratie van Franschen te bevorderen. Eene tentoonstelling van producten uit Tongkin is ophanden. Yan het oorlogstooneel komt nog weinig nieuws. De gewezen Fransche gezant in China beweert, dat men niets bereiken .zal, zoolang men het Chi- FEUILLETON. De duisternis van den nacht was reeds inge- vallen, en in een der bevalligste en welvarendste steden van het zuiden der Yereenigde Staten had er nog niemand aan gedacht de stadslantaarns te ontsteken om de bijna ledige straten te verlichten. De gele koorts woedde in al hare verschrikking onder de inworiers en de zon had bij het onder- gaan dien zonderlingen glans verspreid, die, volgens hot beweren der oudste bewoners, altijd eene ver- ergering der vreeselijke plaag aankondigt. Eene instinctmatige schrik had aller harten vervuld. De enkele voorbijgangers liepen met verhaasten tred en zagen elkander angstvallig aan, als om zich te overtuigen of de kenteekenen der vreeselijke ziekte zich nog niet op hun gelaat vertoonden. De atmosfeer was door de besmetting geheel bezwangerd; men ademde haar in met de lucht; door de minste aanraking werd zij ingeent, door de geringste liefkozing medegedeeld; men dacht er niet meer aan haar te zullen ontkomen en het scheen alsof zij niet zou verdwijnen, zoolang er nog een menschelijk wezen bestond om haar tot voedsel te verstrekken. De lijst der slachtoffers groeide met ieder uur aaniederen dag zag men het getal der sterf- gevallen verdubbelen. De geneesheeren, de pries- neesche hof te Peking niet bestookt heeft, tenzij dat door bemiddeling van eene neutrale mogend- heid een einde aan den oorlog worde gemaakt. Frankrijk zendt nog steeds versterkingen naar het terrein des oorlogs. De Shamrock uit Tunis is met 600 man troepen naar Tongkin vertrokken, zoodat de Franschen eerstdaags 16000 man in Tongkin zullen hebben. Ke-Lung is opnieuw beschoten en de Chineezen hebben teruggevuurd. Er zoudeu 5000 Chineezen met berggeschut op eenigen afstand der haven gekampeerd zijn. Yolgens de Times heeft China den oorlog verklaardWoe-Sung zou geblokkeerd zijn en Shanghai voor onzijdig verklaard. Volgens een Eeuter-telegram zijn de huizen der vreemdelingen te Foo-Chow zonder onderscheid van nationaliteit geplunderd, en volgens een later tele gram hebben de Chineezen den ingang der rivier van Shangai afgesloten, onder protest der consuls. Al de Duitschers in Chineeschen dienst zijn terug geroepen, terwijl wordt verzekerd, dat de voor China te Stettin gebouwde oorlogschepen door Duitschland zullen worden aangekocht. Een Duitsch stoomschip heeft een der Duitsche oorlogschepen van het oefenings-escader in de Noord- zee bijna in den grond geboord en een detachement van het lie regement huzaren heeft het met de burgers van Solingen erg te kwaad gehad, zoodat er bloed stroomde. Volgens de jongste bericbten staat de samenkomst der drie Keizers in verband met de woelingen der anarchisten. Nadere zekerheid omtrent dit gerucht is even wel noodig. Het wordt meer en meer waarschijnlijk, dat de Engelsche regeering de expeditie naar Khartoem, waartoe generaal Wolseley het plan heeft ontwor- pen, inderdaad zal moeten afzenden. Majoor Kit chener toch blijft te Dongola en schijnt dus geen kans te zien om naar Khartoem door te dringen. De Engelschen zullen met vele moeilijkheden hebben te worstelen. Een inwoner van Berber, uit die stad ontsnapt, nadat zij door de volgelingen van den Mahdi was bezet, heeft aan de regeering te Cairo medegedeeld, dat de gouverneur dier stad naar Kordofan is ver trokken om den Mahdi eene som van 30000 pond, voor generaal Gordon bestemd, te over- handigen. De Weener politie heeft een gelukkigen greep gedaan door de hand te leggen op een geheele groep anarchisten met persbureau en al. Keizer Frans heeft te Arad een deputatie ont- vangen van de Hongaarsche geestelijkheid en van die gelegenheid gebruik gemaakt haar uit te noo- digen strenge afscheiding te houden tusschen haar geestelijk beroep en de wereldlijke zaken, maar van de Keizerlijke ,/genade" verzekering gevende, ters, die de stervenden bijstonden, de ziekenverplegers en de grafdelvers betaalden achtereenvolgens hunne toewijding met den dood. Alle hulpbronnen raakten uitgeput; te vergeefs vroeg men naar geneesmiddelen om de zieken te doen herstellen en het vreeselijk lijden der sterven den te verzachten; men dacht er nauwelijks meer aan om de dooden te begraven of ze zelfs maar in den grafkuil te werpen. De eenige hoop, die nog overbleef, bestond slechts hierin, om zoo dikwijls mogelijk de buiten de be smetting liggende steden met de bizonderheden van den rampzaligen toestand bekend te maken en op de hulpmiddelen aan te dringen, die misschien nog enkele der bedreigde menschenlevens konden redden. Maar ook deze laatste hoop hing aan een zeer brozen draad. Yan de talrijke ambtenaren, die zich vroeger op het telegraafkantoor verdrongen, was er slechts een in leven gebleven. De een na den ander was aan de ziekte bezweken zonder hem te hebben kunnen vervangenhet scheen alsof de ontzettende ziekte hen bij voorkeur had aangetast, ten einde te voorkomen dat zij het droevig bericht er van naar buiten af zouden verspreiden en te be- letten dat iets haar voortwoeden zou komen verhinderen. In een groot aantal steden van het noorden zag men met sidderend ongeduld uit naar berichten van de besmette streek; overal heerschte de droevigste wanneer zij, gelijk haar heilig en vreedzaam beroep medebracht, zich buiten de hartstochten der poli- tieke beweging houdende, onder hare geloovigen, de godsdienstige zeden, de broederlijke eensgezind- heid en den eerbied voor de wet handhaaft en ze buiten de nationale en confessioneele kwestie weet te houden. De Czaar van Eusland is in het versierde War- schau plechtig ontvangen althans zoo leek het. De stedelijke -autoriteiten boden den Keizer bij zijne aankomst brood en zout aan, zoodat de hooge persoon redenen vond om de inwoners te bedanken voor de goede ontvangst. Naar men uit goede bron verneemt, heeft de Eadjah van Tenom, na kennisneming van het ultimatum, zich niet ongeneigd verklaard de ge- vangenen vrij te laten, doch nog eenige dagen uitstel gevraagd en verkregen om een definitief antwoord te geven. Men leest in het Z. D.De verjaardag van de Kroonprinses werd in het Koninklijk gezin met de grootste opgewektheid gevierd. De Koning wilde niet, dat zij zou ervaren, wat er, wegens T ontslapen van den Kroonprins, omging in zijn hart. Z. M. hield zich goed en wist de lieve Prinses door allerlei verrassingen te verblijden. De kleine groeit zeer voorspoedig ophaar lichame- lijke en geestelijke ontwikkeling wekt de verbazing der geheele omgeving. Zij belooft alzoo veel voor de toekomst. De ontmoeting der in Noord-Brabant ma- noeuvreerende troepen had Maandag plaats op de heide tusschen Uden en Oss, waar een talrijke menigte boeren uit de omstreken, die wegens den E. K. feestdag niet werkten, zich in het militair schouwspel verlustigden. Ofschoon er Dinsdag veel regen viel, waren de manschappen prompt in het uitvoereu van de bewegingen en keerden na afloop der oefeningen opgewekt naar hun kwar- tieren terug. Des namiddags te 5 en 's avonds te 8 uren voerde het muziekkorps van het 5e reg. infanterie eenige muziekstukken uit voor de woning van den burgemeester van Uden, hetgeen aan de bewoners, die in grooten getale kwamen luisteren, een waar genot verschafte. Eergisteren had de manoeuvre plaats op de heide tusschen Uden en Schaick; zij werd door buiten- gewoon schoon weder begunstigd. Het hoofdkwartier van den bevelvoerenden generaal is tot heden te Uden, om dan naar Oss verlegd te worden. Uit Breda meldt men ons Menig vreemdeling, die Breda van nabij leert kennen, staat verbaasd over de vele vermakelijk- heden, welke hier op verschillend gebied zijn te bekommeringoveral vroeg men zich af, hoe het den vorigen dag geweest was, hoe het den volgenden dag zou zijn. En gedurende dien bangen tijd had de dood slechts een man gespaard, die, met de behandeling van de telegraaf bekend, in staat was om naar alle zijden de telegrammen te seinen, waarvan men ondersteuning en redding uit het doodsgevaar durfde verwachten. Gebukt onder de ontzettende verantwoordelijkheigl die op hem rustte, van een onbeschrijfelijken angst vervuld, had hij in verschillende richtingen het volgende telegram afgezonden //De hevigheid der koorts neemt toe Van daag meer dan honderd nieuwe gevallen. Geneesmiddelen, beddegoed, alles begiut ons te ontbreken Yele geneesheeren zijn reeds bezweken. Zendt ons in Godsnaam zoo spoedig mogelijk geneesmiddelen en hulp I" Meer dan honderd nieuwe gevallen De ongelukkige, die deze woorden naar verre had overgebracht, hoorde ze als door een geheim- zinnige telegraaf, die binnen zijn lioofd besloten was, oneindige malen teruggegevenhij voelde dat deze sorabere gedachte alle andere verdreef hij voelde zijn hart kloppen, alsof het op het punt stond te zullen barsten en gloeiende tranen kwamen zijn verdroogde oogleden bevochtigen. Meer dan honderd nieuwe gevallen stamelde hij wanhopig. En wanneer mijn beurt nu eens genieten. Telt onze gemeente nog geen 20000 zielen, te rekenen naar de vele uitspanningen is Breda eene plaats van den tweeden rang, want noch voor Utrecht met zijn 75000, Groningen met zijn 50000, Arnhem, Haarlem en Leiden met hun ruim 40000 zielen behoeft het onder te doen. Bezoekt een buitenlandsch kunstgezelschap ons land, Breda wordt in de gelegenheid gesteld er kennis mede te maken. Concerten zullen er elders wel niet meer gegeven worden dan hier en wat tooneelvoorstellingen en opera's betreft, ook hiervan blijft onze stad niet verstoken. Na Bussum, Clingendaal en Nijmegen hebben wij nu ook onze wedrennen en ofschoon zij nog niet den omvang hebben van evengenoemde, twij- felen wij niet of binnen weinige jaren zullen zij deze zoo niet overtreffen dan toch evenaren, want wij hoorden jl. Maandag slechts 5en roep over de gunstige ligging en de hoedanigheid van het terrein, wat niet overal het geval is. De wedloopen der Bredasche harddraverijveree- niging waren ingericht volgens de reglementen der Ned. harddraverij- en renvereeniging en slaagden buiten verwachting. Het weder, dat in de voor- afgaande dagen grillig was, klaarde Maandagmorgen op en bleef bijna onafgebroken gunstig tot den afloop der wedrennen, zoodat honderden stadge- nooten en tal van vreemdelingen hunne schreden naar het terrein richtten. Sedert eenige dagen houden zich op de mos- selbanken nabij Wieringen een aantal Zeeuwsche visschers bezig met het korren van plantmosselen. Een menigte schuiten van Tessel houden zich tegen- woordig met hetzelfde werk bezig en leveren de vangst dagelijks te Nieuwediep af, waar gewoonlijk een stoomschip gereed ligt om de mosselen ten spoedigste naar de stroomen, waar ze geplant moeten worden, te vervoeren. Tal van personen vinden door dit werk een goed bestaan. De gouden tientjes, die de zoogenaamde valsche munters, welke zich nog altijd in voorarrest bevinden, in tegenwoordigheid van den heer Louis Jacobs uit hunne machines te voorschijn haalden, en die zoo bedriegelijk fijn waren nagemaakt, dat ze niet van echte waren te onderscheiden, blijken, na een nauwkeurig onderzoek, ook inderdaad echt te zijn geweest. Het doel der schelmen, die toch gestraft zullen worden, omdat zij onder valsche namen hebben gewerkt, schijnt geweest te zijn, iemand te vinden, wien zij eerst eenige echte tientjes in de hand zouden stoppen, onder voorwendsel dat ze valsch waren. Bemerkte de persoon dan hoe veilig die stukken uitgegeven konden worden, dan zou hij zoo hoopten zij wel in nadere relatie met hen treden, en dan waren, natuurlijk, de valsche stukken voor den dag gekomen. Te Hoogersmilde heerscht onder de jeugd reeds eene flinke handelsgeest. De jongens, die ware gekomen P Dat God mijne vrouw en mijn kind genadig zijWat moet er van hen worden, indien ik bezwijk. Zich eensklaps omkeerende, zag hij de beide wezens, die hem zoo dierbaar waren, voor zich staan en met eene van aandoening bevende stem riep hij uit: Gij hier, Mary In 's Hemels naam wat heeft u hierheen gevoerd? Het was mij niet langer mogelijk thuis te blijven, van u verwijderd, terwijl ik zoovelen romdom mij zag bezwijken. Een onzichtbare kracht dreef mij tot u Onder het uitspreken van deze woorden legde zij het kind in de armen zijns vaders en zich toen op een bankje latende nedervallen, gaf zij den vrij en loop aan hare tranen. Wij zijn in de handen der Yoorzienigheid, zeide hij op zoo vast mogelijken toon. Neen, neenriep zij opspringende uit, terwijl zij de golvende haarlokken, die haar vermagerd, maar nog altijd bekoorlijk gelaat omgaven, naar achteren wierp. Neendoor hier te blijven tarten wij het lot, wij werpen ons in de armen van den dood Duizenden inwoners ontvluchtten onze ongelukkige stad om elders een minder doodelijk klimaat te gaan opzoeken. Ochwaarom hier ge bleven? Waarom hun voorbeeld niet gevolgd? De plicht gebiedt mij te blijven. Bedenk dat ik de eenige, de laatst overgebleven beambte TIB IIIIKIIfZIBNSiDlllE (OIVAIVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1