V T Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. eWm AANK0NP1G1NG. Geldleeaing f 2000. No. 2015. Zaterdag 6 September 1884. BE KEN DM A RING. Wegen en Voetpaden GELBLEENIH& dritn, pot f 2010, 24e Jaargang. C K C I L I A. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit blad verscbijnt Dinsdag- cn Vrijdagavand bij den nttgever P. J. VAN DE 8 A HI D E te Ter Neazen. te TER NEUZEN van Maandag, 15 tot Zater- dag, 20 September 1884. Ter Neuzen, 28 Augustus 1884. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der geineente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op Dinsdag den 1« September 1884, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal gehouden worden van de met de Kunstwerken. Zaamslag, den 2 September 1884. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. Het GEMEENTEBESTUUR van HENGST- DIJK, als daartoe gemachtigd door Heeren Gede- puteerde Staten van Zeeland, zal ten belioeve dier gemeente eene in aandeelen van f 100, die jaarlijks aflosbaar zullen uitgegeven worden tegen 4 pCt. Gegadigden worden verzocht hunne inschrijvingen in te leveren voor of uiterlijk op den 20 September a. s. ter secretarie der gemeente, alwaar verdere inlichtingen ten deze verkrijgbaar zijn. Geldschieters, die voor het geheele bedrag wenschen in te schrijven, zullen de voorkeur genieten. Hengstdijk, den 27 Augustus 1884. Het Gemeentebestuur voornoemd, G. YAN TRAPPEN, Burgemeester. Ch. E. HERMANS, Secretaris. Politieli Overzieht. De Engelsche bladen blijven nog immer piquant tegenover Erankrijkaan berichten, die later weer- sproken worden, ontbreekt het niet. Yan het moorden voor Foo—Chow (Foetsjoe) is niets waar; de plundering van het vreemdenkwartier op het 14) FEUILLETQN. Wanneer zij toen, terwijl hij aan liaar voeten lag, hem toegesproken had met al het overwicht, dat het recht op de zonde heeft, dan had zij hem misschien kunnen redden en was zij nu niet ver- antwoordelijk voor zijn toekomst? Bij deze ge- daehten verduisterde zelfs de herinneriug aan Armed, zoodat haar gevoel voor haar beminde, voor haar levensredder verminderde. Het droombeeld, dat haar hart zoolang bevangen had gehad, was eens- klaps werkelijkheid gewordende ingebeelde nei- ging werd waarheid. Met een vrij hart kon zij niet meer aan Armed denken. Maar het was een trek van haar karakter, die haar dikwijls koel deed schijnen, dat zij haar hart nooit een gewichtige beslissing liet nemer., voor zij alles bedaard en bezonnen had overlegd. Daarom besloot zij nu ook, dat zij aan haar neef zou schrijven. Tante's advokaat kon dan den brief bezorgen. Zij stipte de gebeurtenis, die zoo ongelukkig hun eerste ont- moeting veroorzaakt had, maar even aan en schreef dat alles nog een geheim was. Zij liet het voor- komen, alsof zij beiden schuld hadden aan een on- geluk, dat hem een balling maakte. lien openhartig woord kon alles voorkomen hebben, kon misschien een verzoening met de grootmoeder mogelijk en zoo de geheele familie gelukkig gemaakt hebben. eiland Nanha'i door de Chineezen is geheel bezijden de waarheidhet protest van Duitschland, inhou- dende de klacht, dat Courbet geen troepen aan wal gezet zou hebben ter bescherming der Europeanen, een grove leugen. Weet men in Engeland niet, of wil men 't niet weten, dat Duitschland, met het oog op de dingen die komen konden, reeds in het vorige jaar met de Fransche regeering eene schikking getroffen heeft, dat de Fransche macht bij oorlogsverwikkelingen met China, wanneer geen Duitsche troepen bij de hand zijn, de Duitsche belangen zal behoeden en beschermen even als haar eigene Of Frankrijk Formosa of Hainan zal nemen, daaro?er zijn de meeningen verschillend. Het eerste eiland is zeer winstgevend wegens de onmetelijke minerale rijkdommen en de vruchtbaarheid, het andere ligt dichter bij Achter-Indie, tegenover Tongkin, en is mede eene begeerlijke prooi. For mosa schijnt thans eene wijkplaats te zijn voor tallooze zwerversook meent men dat er honderden Europeesche zeelieden gevangen zitten. De Britten staan op hun achterste pooten, zoodra ze hooren van annexatie, en toch, ze moeten T lijdelijk toe- zien, vooral nu het hun duidelijk wordt, dat er in het oosten tusschen de drie Keizrrs zaakjes aanhangig zijn, der Britten minder aangenaam. Een Russisch blad, zegt dat Frankrijk, ingeval van nood, niet slechts op den gewapenden bijstand van Rusland, maar ook van Duitschland en Japan zal kunnen rekenen. Dit laatste rijk heeft de Liou—Tchou archipel, een twistappel tusschen China en Japan, nu maar geannexeerd. Onze geslepen ,/verlakkers" weten ook al, dat het in troebel water goed visschen is. China moet, zegt het blad, ver- slagen worden, wat het ook kosten moge. Is't niet voor John Bull om duivelsch te worden? De Gazatte d' Italia beweert, dat geheel Europa de ingenomenheid deelt, waarmede de tijding van Courbet's overwinning te Parijs ontvangen is, en dat geheel Europa met Frankrijk solidair verbonden is tegenover China's listen en trouweloosheid. Zelfs de Madridsche Imparcial spreekt van de z/beschavende zending" van de Fransche troepen. De Duitsche bladen, vooral de Germania, laten niet na schimpscheuten op Engeland af te vuren en halen heel sacrastisch het bombardement van Alexandria in het debat. Men verbeelde zich den wrok van den grooten koopman Intusschen schijnt Courbet instruction te hebben ontvangen om zich zuidwaarts naar Canton te bege- ven, wegens ongeregeldheden, onder de Chineesche bevolking uitgebroken, waarbij de veiligheid der aldaar verblijf houdende vreemdelingen werd bedreigd. Latere berichten zeggen, dat de Fransche amb- tenaren der douane Canton hebben verlaten. Een officieele proclamatie uit het Hemelsche Rijk stelt Zij was zich volkomen van haar schuld bewust en had die zooveel mogelijk weer goed willen maken, toen zij aan haar verwanten een deel van haar erfenis, waarover nog geprocedeerd werd, had willen afstaan. Zijn weigering was even onrechtvaardig als onverantwoordelijk, omdat hij daardoor de rech- ten van zijn moeder en van zijn zuster krenkte. De vriendschappelijke orngang, dien zij nu met beiden pleegde, ontnam hem alle reden tot voortzetting van een vijandschap, die ten minste tegenover haar ongegrond was. Terwijl Cecilia over de inrichting van haar brief nadacht, wat haar menigen dag kostte en nadat de brief weg was, had zij niet gemerkt, dat haar vriendin, de weduwe, zeer ge- heimzinnig handelde en in groote spanning scheen te wezen. Zij kreeg brieven, die zij in het oog- loopend verborg, waarbij zij ongevraagd verzekerde dat ze maar over onverschillige zaken handelden en daarna sprak zij weer aanhoudend over de familie van haar man in Zwitserland. Eindelijk begon zij over het verblijf in Napels; zij noemde Armeds naam en scheen te onderzoeken welken indruk die naam op Cecilia maakte. Nu begon deze haar bedoelingen te merken en zij gaf een ontwijkend antwoord. Ten slotte vroeg de weduwe ronaweg: //Hoe zoudt gij Armed ontvangen Ce cilia, als hij hier kwam?" Het meisje schrok en stamelde//Niet nu, niet hier zou ik hem gaarne weerzien. Ik vertrouw op hem, ik verwacht hem maar alles tusschen ons moet helder en duidelijk een prijs op het hoofd van iederen Franschman. Een Fransch oorlogschip is reeds te Hongkong aangekomen ter bescherming van de koopvaardij. Generaal Millot, opperbevelhebber in Tongkin is op verzoek eervol ontslag verleend tot herstel zijner verzwakte gezondheid, hoewel in zeker blad wordt beweerd, dat de aanvraag om ontslag is gedaan uit jaloerschheid vanwege het succes door Courbet behaald. Het waarschijnlijkst is echter dat de reden moet gezocht worden in de ontevredenheid der Fransche regeering over Millot's onbekendheid met de aan- wezigheid van een leger van 10000 Chineezen in de onmiddellijke nabijheid. Het drietal te Yarzin maakte elken dag's mor- gens een wandelrit te paard in de bosschen en 's middags een voetreisje. //Indieu dit boschje klap- pen kon Het nieuwsgierige publiek werd steeds buiten de grenzen van het Pommersehe land- goed gehouden. „Daar steekt wat in!" De Duitsch-conservatieven hebben een klinkend manifest uitgevaardigd onder de leuze: vMet God voor Keizer en Rijk!" om op de aanstaande ver- kiezingen te werken. De vrijzinnige partij doet evenzeer haar best en zoekt stemmen voor kandi- daten, die tegen de nieuwe belastingen zijn. In den Croatischen Landdag gaat het er Poolsch toe, klappen worden er zelfs uitgedeeld, zoodat de gendarmerie er bij te pas komt. De Keizerlijke regeering heeft aan alle Duit sche officieren verboden om gedurende het con flict tusschen Frankrijk en China in Chineeschen dienst over te gaan. De kommandant Sibbelin is met het geheele officierspersoneel van de twee te Stettin gebouwde pantserschepen vertrokken naar China. Het scheepsvolk is afgemonsterd, maar de schepen blijven. De Temps weet mee te deelen dat Pruisen de geheele Oostzeekust in staat van verdediging brengt. Pillau en Memel zullen ge- pantserde forten ontvangen, terwijl de strategische spoorlijn van Kiel tot Memel is voltooid. Nam ens den Minister van waterstaat zijn de spoorwegbesturen uitgenoodigd om, ter bevor- dering van de Zondagsrust, het aamemen en af- leveren van vrachtgoederen, zoomede het afhalen en bestellen van ijl- en vrachtgoederen op Zondag zoo min mogelijk te doen geschieden en het aau- nemen en afleveren van bestel- en ijlgoed op dien dag zooveel doenlijk te beperken. Als bijvoegsel is bij de Staats-Courant van 4 September gevoegd het verslag omtrent den dienst der Rijks-postspaarbank over 1883. De uitkomsten worden //niet onbevredigend" genoemd. Het getal inlagen bedroeg 216,691 (176,959 in 1882;) hun gezamenlijk bedrag 2,884,748,08 zijn voor ik hem tegemoet kan treden." De weduwe werd verlegen en riep, terwijl zij de deur opende„Hij is al hier!" Armed trad schuchter eu toch bedaard binnen. Hij bleef bij de deur staan. alsof hij een groet verwachtte. Cecilia was zoo ver- baasd dat zij niet spreken, niet eens een hand geven konde. Armed naderde haarhij was schooner dan zijn beeld in haar herinnering en toch was hij haar vreemder geworden, al was hij nu ook bij haar. De jonkman wierp der weduwe een blik toe en deze ging zacht de kamer uit. Toen beiden alleen waren, stond Cecilia op. Blozend en met neergeslagen bli&» ging zij haar levensredder te gemoet. Zij sprakVer- geef mij, Armed, dat ik u wegens de verrassing niet kon begroeten. Het grootste geluk en het diepste ongeluk hebben gemeen, dat zij ons nooit bedaard treffen, al hebben wij alles voorzien en al zijn wij ook voorbereid. Gun mij tijd, opdat ik begrijpe, dat gij er werkelijk zijt, dat gij voor mij staat." Armed week een stap terug en sprak//Cecilia, tusschen ons ligt nog een geheim dat wij moeten oplossen, vd/r wij elkander de hand mogen geven. Dikwijls heb ik u willen schrijven, maar steeds heb ik miju brieven weer verscheurd. Er zijn dingen, die men maar onder vier oogen kan af- sluiten, die men moet durven zeggen, die men niet vertrouwen moet aan een lafhartigen brief. Dat is de reden waarom ik niet schreef, waarom ik mij niet liet aanmelden." Cecilia staarde hem aan en zeide//Gij hebt gelijk. Wanneer (f 2,157,710,39^ in 1882.) Aan het einde van 1882 waren 67,922 boekjes in omloop. Over 1883 bedroegen de terugbetalingen 85,7 pCt. van de som der inlagen over dat jaar, ver- meerderd met het saldo te goed over de vorige jaren. Het getal terugbetalingen was f 87,515, het gezamenlijk bedrag 1,751,809,35 (in 1882 resp. 27,292 en 1,033,342,38.) De som der uitgekeerde en bijgeschreven renten bedroeg 65,711,10 (in 1882 35,984,69;) met inbegrip van die som bedroeg het gezamen lijk te goed der inleggers aan het einde van 1883 3,217,605,39. In den loop van dat jaar ver- meerderde het met 1,198,629,83. Gedurende het 2de kwartaal 1884 heeft de weezeninrichting te Neerbosch, behalve vele goederen, ontvangen de aanzienlijke som van 14,120,13. Door schipper Dirk Spanjersberg van den logger Hoop op Zegen, Zaterdag te Maassluis binnenge- komen, is bij de justitie aangifte gedaan van het volgende: In den nacht van 7 op 8 Augustus jl. werd hij door een Franschman van zijne vleet gekapt op 51 netten; toen hij zijne overige netten had ingehaald, vermiste hij acht netten met reepen en toebehooren. Daarna heeft hij het Fransche schip opgespoord. 't welk bleek te zijn een vischlogger van Bologne, genaamd Catherine, merk B 1053. Spanjersberg zag zijne netten en breils bij den Franschman op het dek liggen. Twee uur lang heeft hij getracht zijne netten enz. te krijgen. De Franschman wilde echter van niets weten en ten slotte zei de Fransche schipper: //Ik wil niets met het gespuis te doen hebben." Den volgenden dag, 11 Aug., kwam een Nederlandsch oorlogschip, zijnde een driemast barkje met de Nederlandsche vlag op, door de visschersvloot. Schipper Spanjersberg heesch dadelijk zijne vlaggen en zeilde het oorlogschip na. Dit echter zette nog meer zeil bij en ging door, Omstreeks vier uur later kwam genoemd oorlog schip weer door de vloot; opnieuw deed Spanjers berg al het mogelijke met seinen en vlaggen, ten teekendat hij den kommandant wenschte te spreken. Ook andere Hollandsche schippers, die van het geval wisten, heschen hunne vlaggen, doch alles te vergeefs. Met voile zeilen ging het oor logschip er al weer van door, tot groote teleur- stelling van de Hollandsche visschers, die gaarne gezien hadden, dat de Fransche roover, J;e nog in de nabijheid was, door het oorlogschip tot zijn plicht gebracht was. Yan een en ander is door de justitie proces-ver- baal opgemaakt. Ook is het college voor de zee- visscherijen met deze feiten in kennis gesteld. De heer Jan Kol, van Utrecht, ten wiens nadeele de f 55000 werden ontvreemd door twee gij zelf tegenwoordig zijt, zijn er niet veel woorden noodig, omdat uw verschijning overtuigt. Wat hebt ge mij te zeggen?" //Vooreerst iets van een derden persoon," antwoordde hij aarzelend. z/Een derden persoon vroeg Cecilia. //Ik ben vrij en onafhankelijk en heb geen vreemden noodig." Armed ging bedaard voort: //Ik moet u een antwoord overbrengen van een vriend, van een makker. Ik heb beloofd, dat ik het zou doen voor ik van mij zelf sprak. Hij nam nu den brief dien Cecilia aan haar neef had geschreven en gaf dien over. Een toornige uitdrukking vloog over het gelaat van het jonge meisje dat den brief weigerde. Na eenige aarzeling sprak zij//Die ongelukkige kon geen beteren voorspreker hebben dan gij, Armed, maar past het met uw waardigheid dat gij zijn schuld goed maakt?" //Ik kom niet om hem te veront- schuldigen," zei Armed. vIk moet dezen brief maar voor hem beantwoorden en daarmede kan ik kort zijn, al loopt mijn antwoord ook over jaren. Ik weet alles even goed als gij het weet. Ik moet u aan den nacht herinueren toen gij tegenover elkander stondt, door een misdaad gescheiden." /,Moet die herinne ring mijn geheele leven, ook ons weerzien verpesten?" vroeg Cecilia. Armed ging voortYoor hem werd die nacht een keerpunt in zijn leven. Uw beeld Cecilia, was hem onvergetelijk, evenals het bewustzijn zijner schuld, want hij beminde u, al verachtet gij hem, want gij hadt hem immers lafhartig en eer- loos genoemd. Zijn lot, zijn geluk hingen aan uw TEI A'ElZEXSCiE (MRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1