Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2012. Woensdag 27 Augustus 1884. 24e Jaargang. i C i; C I L I A. liinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. "Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Bit bind verncliljnt Binsdag- en Vrijdngavond blj den nltgever P. JL V A SI BE 8 A 81 D E te Ter Neuzen. JPolitieli Overzichit. Martin Feuille, Fransch Minister van Justitie, heeft op het bureau van den Senaat het vroeger aangekondigd ontwerp op de hervorming der kieswet voor dea Senaat nedergelegd. Men veronderstelt nu, dat de republikeinsche meerderheii van de Kamer het niet zal aannemen, zooals het daar ligt. De verdubbeling van het aantal gedelegeerden bij gemeenten van 500 a 1500 inwoners is het struikelblok. De heer Raspail heeft eene inter polate ingesteld ten opzichte van de circulaires, waarbij zekere spoorweg—maatschappijen aan hunne ambtenaren 'nebben verboden betrekkingen aan te nemen, waartoe zij door hunne medeburgers ver- kozen worden. Aangezien hierbij zijn betrokken het financieel belang der onderneming, de veilig- heid voor het publiek, waarvoor de maatschappijen moeten zorgen en de burgerlijke vrijheid der ambte naren, is de zaak nog al ernstig. Er was tijdens de interpolatie bijna niemand in de Kamer, maar de koppige heer wilde toch doen, wat hij had voorgenomen. De leden der beide Kamers zijn achtereenvolgens verdwenen en ook onderscheidene Ministers. Ferry hoopt wat uit te rusten, hetgeen hem echter wel niet zal kunnen gegund worden vanwege de troebelen met China. Het republikeinsche verbond is niet tevreden met de herziening der grondwet, o. a. omdat het beperkt stemrecht is blijven bestaan en omdat aan President en Senaat het recht tot Kamer-ontbinding is gebleven. Onlangs wees de Koln. Zeitung op de voordeelen, voor Fraukrijk gelegen in eene nauwere aansluiting bij Duitschland. De Justice echter komt er hard tegen op en noemt de taal der K In. Zeit. eene beleediging, erger nog dan Frankrijk gewoonlijk van de Duitsche pers te verduren heeft en als waarschuwing voegt het blad er aan toe: „De Duitschers stellen zich de republiek voor, in doodelijke neerslachtigheid verzonken." Van Duitsche zijde wordt het er op toegelegd een vuurtje aan te zetten tusscheu Frankrijk en Duitschland, dat evenwel niet zoo spoedig zal branden, hoe weinig men ook gediend is van de buitenlandsche politiek van het kabinet-Gladstone, dat de Egyptische prooi niet wil loslaten. Het kabinet te Peking heeft elke voldoening voor het verraad te Lang-Son geweigerd en zijn vertegenwoordiger te Shanghai terug geroepen. Door den gezant Patenotre is kennis gegeven, dat de schadeloosstelling is bepaald op 80 millioen francs, betaalbaar in tien jaar. Binnen 2 maal 24 uur werd antwoord verlangd. De tijd is verstreken. Volgens de Times is de vlag van het Fransche consulaat te Peking ingehaald, men heeft geweigerd de eischen van Frankrijk in te willigen. De FEUIL LE TO N. 11) Twee kinderen, een zoon en een dochter, die tien jaar jonger was, omdat er verscheiden kinderen stierven, groeiden in die treurige omgeving opzij leden steeds door de oneenigheid van de ouderszij hoorden steeds klagen over nood en ellende en over de ourechtvaardigheid van de grootmoeder, die hun het rechtmatig erfdeel onthield, dat vader hun onbetwistbaar eigendom noemde. De zoon kwam jong op een kostschool voor adellijke jongelieden, waar vrieuden voor hem betaalden, maar door lichtzinnige streken gaf hij zijn ouders maar ver- driet. Als hij volwassen was zou hij soldaat worden maar hij ging met een rijken schoolmakker reizen en kwam maar voor een dag bij zijn ouders om hun te zeggen dat hij hun ellende niet langer dragen en vermeerderen wilde, dat hij in den vreemde zijn fortuin wilde zoeken. De moeder weende, maar de vader gaf toe nadat hij met den zoon onder vier oogen had gesproken en daarna was de eenige zoon den ouders jaren lang als dood. Eerst na vaders dood had hij zijn moeder geschreven, dat hij bij geluk officier bij het Oostenrijksche leger geworden was, dat het hem goed ging, dat hij de achting van zijn meerderen en de vriendschap van zijns gelijken genoot en dat hij nu onder den grijzen Radetsky in Italie stond. Van tijd tot tijd kreeg de moeder nu eenig geld gestuurd, zoodat de ongelukkige vrouw, Fransche gezant heeft Peking verlaten en zich naar Shanghai begeven bij Patenotre, de belangen der Fransche onderdanen aan den Russischen ge zant overlatende. De Chineesche gezant te Parij3 heeft aan Ferry medegedeeld den last te hebben ontvangen naar zijn post te Berlijn terug te keeren. Ferry heeft Li-Tong-Poa onmiddellijk zijn paspoort uitgereikt. Admiraal Courbet, die in de Chineesche wateren kruist, zal nu moeten handelen. Het arsenaal van Foo-Chow wordt gebombardeerd, waarna de troepen aan wal zullen gaan om alles te vernielen. De troepen zullen de havens en de mijnen van Ke— Lang blijven bezetten, teneinde verzekerd te zijn voor schadevergoeding. Volgens de Engelsche Standard zal de Keizer van Rusland, met de Keizerin en de verdere familie, den 6 Sept. te Warschau aankomen om drie weken in Polen te vertoeven. Of de Polen 't beter zullen krijgen Italie en Oostenrijk zijn thans zoo groen. De Koning heeft den Keizer op zijn verjaardag ge- feliciteerd. Hoe kan men dan nog prateu van een minder goede verstandhouding tusschen die beide Vorsten, of mag men ook op deze Vorsten geeu betrouwen vesten? Op grond van eene verordeuing op de uithang- borden te Pittsburg (V. S.) heeft de politie- commissaris den Oostenrijkschen consul aldaar gelast de „Oostenr. vlag" te doen wegnemen, die op den verjaardag van Keizer Frans boven de deur van het consulaat was uitgestoken. De consul weigerde, hij scheen meer respect voor zijn baas te hebben dan voor een Pittsburger politie—com- missaris; dies heeft deze een aanklacht tegen den consul ingesteld. De Standard zegt dat de zaak een vrij ernstige wending heeft genomeu. Dat 's Engelsch Het Vaderland meldt, dat het ontwerp van wet, houdende regeling der Staats-loterij, bij den Raad van State ingekomen is. De ontwerp-zegelwet is gereed. Het Nederlandsch-Engelsch ultimatum ge- steld den 14 dezer laat aan den Radjah van Tenom 15 dagen tijd. Op 29 dezer moet hij dus beslissing hebben genomen omtrent de uit- levering der gevangeuen. Schipper L. Rog, voerende de Clasina en Maria van Seheveningen, deelt mede, dat hij 's morgens bij het ophalen zijner vleet een Fransch schip bij zich had, dat zooveel haring aan dek borg, dat het eensklaps omsloeg en met man en muis in de diepte vcrdween. Tot zijn leedwezen kon schipper Rog geen hulp verleenen. als zij hard met de naald werkte, zoowat kon leven. De dochter, een mooi, juist volwassen meisje, had als juffrouw van gezelschap een betrekking gevonden in een adellijk huis. Zoo vond Cecilia haar tante en onmiddellijk wilde zij verbetering brengen in der- zelver toestand. Zij kon dat moeielijk doen door iets ten geschenke te geven en daarom verklaarde zij onmiddellijk, dat zij afstand deed van het buiten- goed, waarover nog gcprocedeerd werd en dat zij ook de opbrengst er van sinds grootmama's dood aan tante zou gunnen. De weduwe, die niet meer aan geluk gewoon was, kon in het eerst maar niet ge- looven aan deze plotselinge en onverwachte wisseling in haar fortuinmaar Cecilia liet voor tante een ad- vokaat raadplegen, aan wien gezegd werd, dat het hangende proces door een vergelijk, waarbij Cecilia afstand deed van haar rechten, gesloten zoude worden. De advokaat nam de zaak als man van zaken op en zei, dat het vergelijk zeer gunstig voor de tante was, maar dat het slechts met we- derzijdsche inwilliging gesloten kon worden, zoodat hij onmiddellijk moest schrijven aan den zoon om volmacht. Cecilia verliet de tante nu ook voor eenige dagen, onder voorwendsel, dat zij ook om met de zaak spoed te maken met haar advokaat moest spreken. Haar eigenlijk doel was echter, dat zij alles gereed wilde maken om de tante voor goed bij zich te nemen, waarbij deze dan geen zorg meer zou kennenwant al had zij ook levenslang met zorgen te kampen gehad, toch was zij er nog niet tegen opgewassen. Mevrouw zag Eene eigenaardige tentoonstelling wordt heden in het lokaal Krasnapolsky gehuuden. Zij gaat uit vanwege de Vereeniging tegen de Kwak- zalverij en zal bevattenstrooibiljetten, brochures, advertentien, geneesmiddelen, voorwerpen enz. enz., alles op kwakzalverij betrekking hebbende, tot zelfshet portret van Holloway De tentoonstelling is slechts toegankelijk voor de leden. Er bestaat echter in de zaal gelegenheid, zich als lid te doen inschrijven. Niettegenstaande de slechte ontvangst, den socialisten den vorigen Zaterdag te Dordrecht bereid, kwamen weer eenige van deze heeren 11. Zaterdag- avond met den trein uit Rotterdam en begonnen met luider stemme hun blad Recht voor Allen in de voornaamste straten, zooals Voorstraat, Beurs enz., rond te venten. In den beginne scheen alles rustig te blijven en sloeg het wandelend publiek niet veel acht op hun geschreeuw; doch langzamerhand vormden zich dreigende groepen en werd de menschenmenigte, die vooral Zaterdagsavonds talrijk is, steeds grooter en grooter. Spoedig ging men tot dadelijkheden over; van alle kanten drong het volk op de verkoopers toe om hun de bladen uit de handen te rukken, terwijl dit vergezeld ging met de noodige scheld- woorden. Liederen werden er gezongen, het be- kende hop, hop, hop, enz. klonk door de straten en de toestand van de socialisten werd hachelijk. De straten zagen zwart van de menschen en ten einde raad namen eenige der verkoopers de vlucht in een tapperij, waaruit zij echter werden verdreven. Gelukkig kwam op dit oogenblik een sterke politie- macnt tusschenbeide. Na veel moeite gelukte het den agenten twee der verkoopers onder het voort- durend gejouw en gescheld der talrijke menigte naar het politie—bureau te brengen. De anderen hadden inmiddels een goed heeukomen gezocht. Tot laat in den avond bleven groepjes voor het politie-bureau heen en weer wandelen, maar de rust en orde werden verder niet gestoord. Een zeehond, die sedert eenige dagen te Bath voor den wal het den visschers zeer lastig maakte, had het ongeluk in den val te raken. Een paar Belgische visschers, hun sleepnet in- halende, haalden daarin het dier op. Voor een half fleschke Schiedam werd het naar gissing 100 kilo's zware en 1.60 M. lange beest aan een ander overgedaan, die het liet uitbraden en de huid zal bereiden. Uit het getuigenverhoor in zake de valsche munters, waarbij, natuurlijk, de heer Louis S. Jacobs, als hoofdgetuige optreedt, blijkt, dat de beide gearresteerde Spanjaarden de hoofden van het com- plot zijn en over zeer ruime geldmiddelen te be- schikken hadden. Daar de drie, in tegenwoordig- nu eensklaps een vroolijke toekomst voor zich, maar zij was zoo gewoon aan ongeluk en teleurgestelde verwachtingeu, dat zij wantrouwend overal toe- vallige of voorbedachte listen en lagen meende te zien, die haar alle hoop op een gelukkiger toestand weer ontnemen zouden. Zij was zoo gewoon aan aanhoudend klagen, dat zij, die vroeger steeds haar armoede bejammerd had, nu diepe smart ge- voelde over de afwezigheid van haar kinderen en over den dood van haar man en als men haar onder het oog bracht, dat zij nu datgene had bereikt, waarna zij levenslang had gestreefd, een onbezorgd bestaan namelijk, riep zij uit„Dat had al voor twintig jaar moeten gebeuren!" Maar het scheen nu werkelijk, dat het geluk van de oude vrouw al het doorgestane leed vergoeden wilde. Haar dochter, Adelaide, kwam onverwacht te huis, viel haar moeder snikkend om den hals en vertelde haar toch vroolijk, dat zij verloofd was met een rijk, braaf jongmensch, een makker van zijn breeder, die met groote moeite de toe- stemming zijner ouders voor deze verloving had verkregen, nadat hij deze van de vurigheid en den ernst zijner liefde zoodanig had overtuigd, dat zij alle bedenkingen opgaven en haar vriendelijk als aanstaande dochter opnamen. Reeds den volgenden dag zou de bruidegom komen om zich aan de moeder van de bruid voor te stellen. Mevrouw Van Leuven jubelde en begon daarna weer te klagen, dat zij te laat rijk geworden was, want dat Adelaide nu als een bedelares uit genade door heid van den heer Jacobs vervaardigde goudstukken niet de minste afwijking van de echte, door de rijksmunt van Frankrijk en Engeland vervaardigde aantoonen, durven zij met de grootste driestheid beweren, dat het v echte" goudstukken waren, die zij uit hunne machines geworpen hadden; met welk doel echter dat was hun geheim! Het spreekt van zelf, dat zulke feiten ten hoogste de aandacht van de justitie bezighouden, die, blijkbaar in overleg met de Fransche en Engel sche justitie handelende, haar prestige heeft weten te doen waardeeren, en nu opwekt en aanspoort om den ganschen toeleg te ontdekken en zulke hoogst gevaarlijke sujetten voor geruimen tijd onschadelijk te maken. De ontdekking, nu weder door de justitie gedaan, dat er minstens voor 20,000 aan wijnen door een der Spanjaarden hier is geiimporteerd, waarvan het grootste gedeelte aan particulieren te Amster dam en in de Brakke Grond verkocht werd, en welke wijn vermoedelijk verkregen werd in ruil voor in Spanje gedane practijken, verwikkelt het geheimzinnige nog meer. In verschillende koffie- huizen zijn de beide Spanjaarden gezien, in ge zelschap van nog meer vreemdelingen, wier spoor tot heden niet ontdekt is kunnen worden, en die zich nu vermoedelijk in het buitenland in veilig- heid trachten te stelleu. Alle werklieden-vereenigingen in Nederland zijn uitgenoodigd, om zich te doen vertegenwoor- digen door afgevaardigden op een meeting, die Zondag 14 September en bij een demonstratie die Maandag 15 September te 's Gravenhage zullen gehouden worden, betreffende de indiening van een ad res aan de Hooge Regeering en aan de Staten—Generaal tot invoering van het Algemeen stemrecht bij de aanstaande grond wets-herziening, welk adres trouwens den 8 Augustus reeds is in- gezonden en door adressen van adhaesie gevolgd. De maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de vereeniging voor fabrieks- en handwerks-nijver- heid hebben intusschen in haar onlangs gehouden algemeene vergaderingen besloten tot het ouderzoek naar de oorzaken der heerschende werkeloosheid en het nemen van maatregelen om daarin tegemoet te komen. Hevige en toenemende strijd wordt er gevoerd tusschen de verschillende werklieden-vereenigingen en de sociaal-democraten over de middelen tot verbetering van den bestaanden toestand; door een manie echter zijn alien bezieldAlgemeen stemrecht. In het vorig jaar kocht de Chr. Geref. gemeente te Scharnegoutum het winkelhuis en een pakhuis van een gefailleerd koopman aldaar; zij richtte het huis in tot een pastorie en bouwde van het pakhuis een kerk. Tijdens den bouw kreeg de gemeente bij deurwaarders-exploit op- de familie opgenomen zou worden en dat dit stellig een rampzalig leven tengevolge zou hebben. Het meisje dacht slechts aan haar liefde, aan haar ver- trouwen op de neiging des verloofden en zocht haar moeder gerust te stellen, maar te vergeefs. Deze sprak,/Gij zult zien, dat het ongeluk weer met rassche schreden nadert. Zeg tegen niemand een woord van uw geluk, voor de jonkman hier is, voor gij aaugeteekend zijt, want geloof mij, er komt toch niets van uw huwelijk. Wij mogen immers niet gelukkig zijn." Zij verhaalde nu van Cecilia met haar vriendelijke bedoelingen maar ook tegenover Cecilia had, nu deze eerst een paar dagen afwezig was, het wantrouwen reeds wortel geschoten en zij besloot haar mededeeling met deze waarschuwing //Elk uur kan uw nicht terugkomen. Zeg haar vooral niets van uw ver loving, want dan zou zij alles weer ongedaan kunnen maken, wat zij nu doen wil uit mede- lijden, hoewel de rechtvaardigheid haar eenigste drijfveer moest wezen." Indien Adelaide op dat oogenblik zelf niet zoo gelukkig geweest was, dan zouden moeders woorden haar wel zoodanig tegen de onbekende bloedverwante hebben ingeno- men, dat zij deze, al moest zij ook derzelver groot- moedigheid erkennen, niet vriendelijk te gemoet getreden zoude zijn. Nu vond Cecilia, die een paar uur na Adelaide aankwam, de moeder terughoudend en de dochter, die haar vreemd was, schuw en verlegen. Maar dat duurde bij de laaatste niet lang; weldra maakten de nichten nader kennis en I i =1 TH YEimWHE COMMIT m———M——M—fcA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1