Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2011. Zaterdag 23 Augustus 1884. E C I L I A. Binnenland. 24e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Bit hind verschljnt Dinsdag- en Vpijdagavond blj den uitgever P. J. VAN BE 8 A N B E te Ter Neuzen. F»olitiek. Overzicht. Het is een ongehoord feit, onbekend in de annalen van het Pransche Parlement, dat de Kamer op 15 Augustus, Maria Hemelvaart, bij de wet als een feestdag beschouwd, zitting houdt. Toen men meende aan het einde der redevoeringen over China en Tonkin gekomen te ziju, meldden zich nog twee redonaars aan, Pasy, afgevaardigde van Parijs en Perin, afgevaardigde van Limoges. Het was reeds zes uur geworden, en vele afge- vaardigden waren reeds vertrokken, andere liepen in de couloirs rond, en de discussie werd ver- daagd tot eene volgende zitting, dank zij de aanwezigheid der beide opposition, die een voor- stel hadden geteekend tot hoofdelijke stemming op de tribune, om de kredietwet te doen mis- lukken. Nauwelijks was de toeleg ontdekt of een aautal afgevaardigden kwamen weder binnen en de meer- derheid besloot, de volgende zitting dadelijk te doen plaats bebben. Den vorigen avond had de quaestor van de groep der Union Republicaine aan alle leden eene op- roeping gezonden om de zitting bij te wonen. Die moeite was niet te vergeefs. Een aantal leden werd nog in de wachtkamers der stations gevonden, anderen werden zelfs uit de wagons gehaald, om op hun post te zijn. Men dacht zich in de frissche bosschen of aan het zeestrand te verlustigen, en nu in plaats daarvan naar de vergaderzaal. Om zoo iets te doen moet men Franschman zijn. Ofschoon een valsch bericht verspreid was van eene bloedige nederlaag der Fransche soldaten op Madagascar, voorkomende in Le Matin, door Ferry een leugen- en schandaalblad genoemd, om invloed op de stemming uit te oefenen, werden de kredieten met 219 tegen 40 stemmen aangenomen. China schijnt het ontmantelen en blokkeeren der haven van Kelung door de Fransche vloot als een inbreuk op haar Souvereiniteit beschouwd te hebben en heeft dientengevolge aan Frankrijk den oorlog verklaart volgens de Times. Dit behoeft echter nader bevestiging, aangezieu Ferry verklaarde, dat hij geene vijandelijkheden met China verwachtte. Bij een eventueelen oorlog zou China voor Frankrijk wel eens een Mexico kunnen worden. Het Hemelsche rijk is geen katje om 't zonder handschoenen aan te pakken. China heeft zich in de laatste jaren vrij wat ten oorlog uitgerust. Krupp heeft er jaar op jaar geleverd, in 1880 niet minder dan 425 stukken geschut. Voor een millioen soldaten, ten deele gewapend met achterladers, mag men nog wel wat ontzag hebben, al staat dat leger in krijgsmanskunst iets ten achteren. Ook de vloot is zeer versterkt. Zij is alsmede gewapend met Krupp-geschut en 10) FEUILLETON. Zij schrok zelfs over haar verwijtende woorden en de jonkman beet zich op de lippen. Hij zeide „Voor hen, wien omstandigheden geen gemakkelijk levensdoel voorbereidden en aanduiddenis in onzen stand de levensweg meestal een uitweg uit het geharrewar van teleurgestelde verwachtingen, uit een ongebaanden dooihof, die meestal naar een afgrond voert. Ook ik heb misschien iets anders gehoopt en nagejaagd, maar ten slotte is het be- roep, dat ik kiezen moest, in overeenstemming met mijn neigingen, met mijn karakter. Ik ben gaarne soldaat en ik heb genoegen in de vervulling van mijn plicht, al valt mij die ook zwaar." Hij zweeg en de weduwe durfde zelfs het gesprek niet meer aanknoopen, dat den jonkman onaangenaam scheen, wien zij en Cecilia zooveel te danken hadden. Toen het kleine vaartuig bij de stoomboot aanlegde, hield de jonge olficier zich flink. Hij dacht niet aan zijn zieken arm en hielp de dames de smalle wankelende ladder op, waarna hij haar bagage goed deed bezorgen. Cecilia kwam daartegen op, maar hij meende, dat hij als neef van de weduwe alle recht had om zich als cavalier op te werpen en dat recht wilde hij niet opgeven, omdat hij het maar korten tijd kon uitoefenen. Een wonderschoone zuidelijke lentenacht heerschte. De sterren vonkelden aan mitraileuses, terwijl zwaar gepantserde schepen en torpedobooten niet ontbreken. Engeland blijft verstoord op Duitschland, dat zich in de conferentie aan Frankrijks zijde heeft geschaard, Duitschland is ontevreden over de hin- derpalen, die zijne koloniale politiek door Engeland worden in den weg gelegd, Frankrijk ziet in de ontscheping van Engelsche troepen te Foo-Chow, welke, naar het heet, gemotiveerd is door bezorgd- heid voor het lot der Europeesche onderdanen daar ter plaatse, een maatregel waardoor China in zijn verzet wordt gestijfd. Terwijl de gespannen verhouding tusschen Duitsch land en Engeland met eene toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk gepaard gaat, heeft Italie zich integendeel meer bij Engeland aangesloten, en voor die welwillendheid uitbundingen lof van Engelsche zijde ingeoogst. De drie groote oostelijke mogendheden zullen zich misschien aaneen sluiten, Italie zou zich van de triple-alliantie afscheiden, terwijl de Vereenigde Staten, naijvrig op Engeland natuurlijk, in eene eventueele coalitie tegen het Britsche rijk, bezitter van Canada, zich aan de zijde van Frankrijk en Duitschland zouden scharen. Gladstone kan in een moeilijk parket komen. Duitschland ontwikkelt zijn vloot en wendt meer en meer de blikken naar het verre Oosten als mededinger naar het bezit van kolonien. Volgens een te Petersburg verschijnend blad zou Ruslaud ontevreden zijn, dat men Engeland zoo zijn gang heeft laten gaan aan den Nijl. Zeker is het, dat liusland sedert zijn aansluiting bij den bond der mogendheden van Centraal- Europa meer in het oosten dan in het zuiden tot uitbreiding zijner macht werkzaam is en daardoor gevaar loopt met Engeland in botsing te komen. Ruslaud heeft bovendieu nog een Krim-appeltje met Engeland te schillen. Intusschen blijft Rusland inwendig nog onrustig. In Warschau is weder een komplot ontdekt, dat zich revolutionaire doeleinden ten taak stelt. Dat zal weer op Siberie toe moeten. Nu, dat land, grooter dan Rusland zelf, kan nog wel wat be- vatten, herbergen durven we niet zeggen, ofschoon er sedert 1820 meer dan een half millioen heen gebannen zijn. Volgens kennisgeving van den Commissaris des Konings in Zeeland, in dato van 18 dezer, is de opening der jacht op klein wild, met uit- zondering van die op fazanten, bepaald op Maandag 1 Sept. 1884; voorts is bepaald dat de jacht op fazanten zal worden geopend op Woensdag 15 October 1884, en dat de korte jacht zal geoorloofd zijn dagelijks en de lange jacht op Maandag, het onbewolkt donkerblauw uitspansel en kaatsten terug in de zee, die met onmerkbaren golfslag zelfs phosphorisch lichtte; de Vesuvius wierp zijn rooden vuurpluiin omhoog, die helder afstak op den zwarten gezichtseinder; gloeiende lavastrepen golfden langs den vuurberg en door de golf kruisten kleine visschersbooten met fakkels. Cecilia leunde op het dek tegen de borstwering; de jonge officier stond naast haar, terwijl de weduwe in de kajuit voor nachtleger zorgde. De drukte der matrozen, de aankomst van nieuwe passagiers, de toebereidselen voor de afvaart op den volgenden morgen maakten het paar bij de verschansing des te eenzamer. Niemand gaf acht op hen omdat iedereen te druk met zichzelf bezig was. Cecilia zeide eindelijk: z/Ik kan maar niet begrijpen dat wij elkander, nu het noodlot ons zoo eigenaardig bijeenbracht, thans voor de laatste maal ontmoeten zouden en dat wij moeten scheiden, voor wij elkander leerden ken- nen. Daarom moet ik, al wilt gij het niet hebben, thans zeggen dat ik aan uw moed, aan uw opoflering mijn leven te danken heb, dat ik ook nu veilig ben onder uw bescherming en dat ik slechts uw raad volg nu ik Italie verlaat en naar mijn geboorteland terugkeer, waar mij nie mand verwacht, waar niemand eeuige aanspraak heeft op mijn hart." De jonkman greep haar hand en zei fluisterend onder den indruk van het oogen- blik: //Cecilia, het noodlot dat ons samenvoerde, kan zoo zonderling werken dat het mij duizelig Woensdag en Zaterdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting der jacht, alles met uitzondering van de Zondagen. Gisterenmiddag te 2 uur is door den Mi nister van waterstaat de Nederlandsche hoofd- commissie voor de Antwerpsche wereldtentoonstelling geinstalleerd. De oud-administrateur van de Hol- landsche spoorweg—maatschappij Van den Wall Bake, heeft voor het lidmaatschap der commissie bedankt. Daar de afzonderlijke kunstafdeeling nog niet georganiseerd is en het officieele program dier afdeeling nog niet bekend is, is de kunst in het hoofdeomite nog niet vertegenwoordigd. Het plan bestaat, om behalve het gewone noordelijk zendingsfeest, dat telken jare in een der drie noordelijke provincien wordt gehouden, nog een tweede zendingsfeest voor het noorden te organiseeren. Dit feest zou nog dit jaar in de bosschen van het kasteel ^Nienoord" (bij de Leek) worden gehouden. Van tijd tot tijd worden in Drenthe, in de zoogenaamde Wolfsbergen, tusschen Emmen en Weedinge, urnen gevonden, doch meest alien in geschonden toestand. Er is echter thans eene ge- heel ongeschondene te voorschijn gekomen, en van eene bizondere grootte, namelijk 39 cM. hoog, omtrek in het midden 105 cM. en bij de ope ning 66 cM. Deze urn, vervaardigd uit licht- grijze aarde, is gedeeltelijk gevuld met asch en stukken van menschenbeenderen. Een vermakelijk schouwspel had deze week te Nieuwediep plaats. Een marinier, blijkbaar te veel aan Bachus geofferd hebbende, smeet eerst zijn pet te water in de Hoofdgracht aldaar, daarna sprong hij zelf, in groot tenue gekleed, mede te water, zwom naar den overkant en herhaalde dit een paar malen tot groot vermaak van honderden toeschouwers. Het arresteeren van een in het water liggenden weerspannigen marinier was zoo eenvoudig nog niet; het mocht evenwel een matroos, die zich te water begaf, gelukken, den marinier een eind touw om het lijf te binden, waaraan bij door de politie aan den wal gehaald en naar zijn schip in arrest gebracht werd. Te Zijpe is waarschijnlijk, tengevolge der broeiing van het hooi, een kapitale boeren'nofstede verbrand. Van den inboedel kon het goud en zilver voor een groot deel, de rijtuigeu en enkele meubelen gered worden. Overigens is alles, met 130 wagens hooi, verbrand. Alles was tegen brandschade verzekerd. Op den spoorweg Tiel—Elst, tusschen Echteld en Kesteren, is in den nacht van 17 Aug. een euveldaad gepleegd, welke, indien ze niet bij tijds ontdekt was, de schromelijkste gevolgen na zich had kunnen slepen. In den vroegen ochtend van 1 maakt. De eenigste lichtstraal in mijn toekomst, mijn vurigste wensch zal de hoop wezen, dat wij elkander weer mogen zien. Laat ons met die hoop scheiden." //Armed!" riep Cecilia, //moeten wij zonder eenige vertrouwelijkheid scheidenMoet het inderdaad slechts een toeval blijven, dat onze levenswegen elkander gekruisd hebben? Ik heb geen vrienden op de wereld en moet ik nu de vriendenhand, die zich mij bood in de ure des gevaars, weer loslaten zonder de vezekering, dat ik ze weer mag grijpen als ik ze noodig heb Laten wij elkander niet verlaten zonder de belofte, dat wij van elkander zullen hooren, al lag erook een eeuwigheid tusschen beidenZij had snikkend gesproken. Als het nachtelijk duister de trekken van den jongen man, die naast haar stond, niet omneveld had, dan zou zij geschrokken zijn voor ziju doodsche bleekheid. Toonloos sprak hij ^kls ge mij kendet. //U ken ikriep Cecilia, //hoewel gij u schuil houdt. Voor de eerste maal zag ik u onwrikbaar in uw mannen- moed en ik weet dat uw karakter steunt op den grondslag van echte mannelijkheid, op bezotmen- heid en moed. Ik weet dat gij edel van harte zijt en waar van gemoed. Schrijf het toe aan mijn ontroering, nu ik u dat zeg; maar ik weet ook dat ik eeuwig berouw zoude gevoelen, als ik het u niet gezegd had." Armed zweeg even en zei toen, terwijl hij zijn ontroering met moeite onder- drukte: ffUw woorden zullen mij onvergetelijk dien dag werd door de wisselwachters opgemerkt, dat de wissels, die verzet konden worden, alle in verkeerden stand geplaatst, de glazen der afstands— signalen verbrijzeld en de sluitboomen der meeste overgangswegen neergelateu waren. De politie, door den stationschef van Hemmen van het gebeurde onderricht, had het geluk den vermoedelijken dader, die op den spoorweg heen en weer wandelde, nog dienzelfden morgen te arresteeren. Zwaar geboeid werd hij naar de ge- vangenis te Tiel vervoerd. Te Lichtenvoorde zou zich verleden week een jong paar in den echt begeven, toen zij, op het gemeentehuis verschenen, vernamen, dat men daar verzuimd had de afkondigingen ook te Gen- dringen, vorige woonplaats der bruid, te doen plaats hebben. Zij moeten nu nog een paar weken geduld hebben. In Lichtenvoorde gaat het dus haast even slim toe als in het aangrenzend Grol, waar geen akten van den burgerlijken stand geteekend worden. In ons land wordt zoo veel gerookt, zoo veel tabak ingevoerd, dat menigeen behoefte zal gevoelen hulde te brengen aan de nagednchtenis van sir Walter Raleigh, den beroemden Engelschman, die in 1585 het eerst de tabak bekend maakte in de beschaafde wereld. In deze eeuw der standbeelden wil men hem natuurlijk een beeld oprichten. Het denkbeeld gaat uit van den heer Louis Jackson te Chicago, die een rookersmunument ter eere van Raleigh wil oprichten in Roanoke Island (North Carolina) van waar sir Walter Raleigh de eerste tabak exporteerde. Naar men meldt, wordt de heer Meline, Minister van landbouw in Frankrijk, eerlang te Amsterdam verwacht om een bezoek aan de land- bouw-tentoonstelling te brengen. De onlangs gehouden openbare verkoop van domein-goederen, behoord hebbende tot de dotatie van wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Neder- landen, heeft opgebrachtdie in de gemeente Steenbergen, met inbegrip van den steenen wind- graanmolen c. a. te Kruisland, 53,951; die onder Rosendaal en Nispen, met inbegrip van het zgn. Alberts-bosch, f 15,060, en degebouwenen landerijen bij het zgn. Zwartenbergsche veer onder Etten en Leur f 12,400. Eergisteravond had te Leiden, na afloop der exercitie van de dd. schutterij, aan de Steenschuur een botsing plaats tusschen een onder-officier met eenige schutters. De eerste had zich te beklagen gehad over de onverschillige houding van een onder zijn beveleu staanden schutter, waarover men, naar bet scheen, wraak wenschte te nemenalthans ge- noemde onderofficier werd zoodanig opgedrongen, dat hij zich niet op de been kon houden. Na eenige schermutseling scheen deze zaak afgeloopen, wezenzij zijn een herinnering aan mijn gelukkigst levensuur; zij zullen mijntrots en mijn hoop blijven. Ja, wij zullen elkander wederzien; maar gij moet mij beloven dat gij geduldig op mij zult wachten, dat gij niet verder zult onderzoeken wie en wat ik ben." vDat beloof ik! riep Cecilia terwijl zij haar hand uitstak. De jonkman greep zacht toe, boog zich en drukte vurig, als koortsig zijn lippen op de sidderende rechterhand van het meisje. Daarna groette hij kortaf en hij verdween. Cecilia hoorde zijn stap nog op den scheepstrap; daarna hoorde zij den roeiriemslag |van zijn boot door de stilte ruischen en toen Armed reeds lang weg was, ging zij eerst op de bank zitten. Zij weende van geluk, niet wegens het afscheid. Zij bemiude en zij wist dat zij beminde; de liefde was sterker dan alle twijfelingen, alle angst alle wantrouwen. Nog nooit in haar leven had zij zich zoo rijk gevoeld. VII. Toen Cecilia weer thuis was, wilde zij toch de weinige maandendie haar onmondigheid nog duurde, onafhankelijk blijven, omdat zij haar on- afhankelijkheid lief had gekregen. Zij ging daarom met haar gezellin in Zuid-Duitschland wonen dewijl de natuur haar daar nog aan Italie kon herinneren. Van Armed kwam geen tijding, maar toch gaf haar eigen gevoel haar in, dat zij met vertrouwen inoest wachten. Zelfs met de weduwe sprak zij niet over hem en deze bemerkte, dat TER \Eim.S( HE (01 RAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1