a i Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2010. Woensdag 20 Augustus 1884. 24e Jaargang. AMnitini van eea wen in ie gemeenten PUBL1CATIE. '20 dezer tot en met September e. k. AAiVBUSTlIDEN: feuilleton! one ILIA. Binnenland. A x 4 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit bind verschijnt Dlundng- en Vrijdngnvoud bij den ultgever P. J. V A IV D E S A IV D E le Ter IVenzen. ST. JA\STEE\ en STOPPELDIJK. GEDEPU TEERDE STATEN van ZEELAND maken bekend, dat de weg de Verkorting nabij het CJroote Eiland in de gemeente St. Jansteen, van voor bet verkeer met rij- en voertuigen zal zijn AFGESLOTEN. Middelburg, 15 Augustus 1884. Gedeputeerde Staten voomoemd, W. M. DE BRAUW, Voorzitter. KRUSEMAN, W<h Griffier. De BURGEMEESTEB en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, zullen op Dinsdag den 26 Augustus 1884, des voormiddags te 9 uren, in het openbaar bij enkele inschrijving De Straatverlichting binnen de kom der gemeente, gedurende den winter van 1884 op 1885, daar- onder begrepen de levering van petroleum en katoen, het schoon- houden der lantaarns enz. De voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie der gemeente, alwaar de inschrijvings-biljetten be- hoorlijk gesloten, voor den aanvang der besteding moeten worden bezorgd. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 15 Augustus 1884. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORT MAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. De groote politieke tragi-comedie te Versailles, het tbans afgespeelde treurspel der grondwets- herziening, had als slot-scene de aanname van de verschillende herzienings-voorstellen. Het werd tijd. De aandacbt van de toeschouwers vermin- derde, misschien onder den invloed van de over- groote bitte, en bij de spelers zelven, die eenige dagen lang elkander voor verraders, schooiers, canailles en schurken hebben uitgeinaakt, ver- toonde zicb de reactie, die gewoonlijk op te sterke iuspanning volgt. De regeering kan in- tusschen tevreden zijn. Niet slechts 429, de volstrekte meerderheid, maar zelfs 509 stemmen 9) VI. Cecilia sleet in Sorrente verscheiden dagen in bange verwackting. Zou haar redder en beschermer komen, zooals hij beloofd had? Het scbeen haar zoo onnatuuriijk als zij hem nog niet eens bedanken kon en terwijl zij dag aan dag wacbtte en uren lang over de golf staarde die scbitterend onder de zonnestralen lag, of geen boot den langverwachte zou brengen, werd haar angst steeds grooter, dat hem in het nog altijd dreigend gevaar een ongeluk was overkomen, hetwelk hem beletten kon zijn woord te houden, wat bij toch, hoewel ongaarne, had gegeven. De weduwe moest de ongeduldige spanning van haar beschermelinge wcl merken, maar zij was zelf nog zoodanig onder den indruk van den doorgestanen schrik, dat zij aan niets anders dacht dan aan een spoedige terugreis bij de eerste gelegenheid de beste. Zij had gehoord dat er den volgenden dag een stoomboot van Napels naar Genua voer en verlangde nu, voor de eerste maal dringend, tegenover Cecilia, dat deze van die gelegenheid gebruik maken en geen uur langer meer blijven zou in een land, dat in plaats van genot slechts gevaren bood voor twee onbeschermde vrouwen. Cecilia kon daar tegen niets verstandigs inbrengen en maakte ongaarne het gevoel bekend, verklaarden zicb voor de herzienings-voorstellen en bevestigden de positie der tegenwoordige be- windsmannen. De afdeelingen van het Fransche parlement zijn nu weder elk voor zicb aan het werk. In de Kamer is bet Tonkin-crediet van 38 mil- lioen francs aan de orde. De Bonapartistische afgevaardigde Duval gaf een historisch overzicht der Tonkin-kwestie en wenscbte de regeering ter verantwoording te roepen voor het verlies aan prestige, dat Frankrijk z. i. te betreuren bad. Ferry berinnerde daarop, dat de Kamer reeds dikwijls in de gelegenheid was geweest om van haar gevoelen over deze kwestie te doen blijken en dat zij zich steeds aan de zijde der regeering had geschaard. Zijnerzijds deed hij uitkomen, dat bet verdrag van Tsin-Tsin duidelijk en on- dubbelzinnig was en dat China dit had geschon- den. Daarvoor had het Hemelscbe rijk toen een bespottellijk kleine schadevergoeding aangeboden en daarmede was Frankrijk's geduld uitgeput. Admiraal Lespez had dus bevel ontvangen om de fortificatien op bet eiland Formosa te vernielen, hetgeen geschied is. Dat wil nog niet zeggen, dat Frankrijk met China in oorlog is, aldus ging de Minister voort, onder algemeen gelacb, want men moet de zaak niet van een Europeesch stand- punt beschouwen. De onderhandelingen worden voortgezet en Frankrijk heeft alleen gezorgd een pand in handen te hebben. Het onderhoud van Bismarck en den Oosten- rijkschen Minister van binnenlandsche zaken Kal- noky, die naar Yarzin is gegaan, trekt zeer de aandacbt van de Pruisische en de Oostenrijksche pers. De groote meerderheid der bladen wijst op het vredelievend karakter, 't welk de samenkomst heeft. Yooral bet Weener Fremdenblatt is op dit punt zeer stellig en weidt in bet breede uit over de heilrijke gevolgen, die de samenkomst te Varzin voor den Europeeschen vrede kan hebben. Het Berl. Tagebl. noemt 't een feit van groot politiek belang, nu bet zoo kort volgt op het onderhoud te Gastein van Keizer Wilhelm en Keizer Frans Jozeph en op het mislukken van de conferentie. Tegenover het beweren van de Standard, dat, indien Duitschland niet de vriend- schap van Engeland genoten bad, Elzas en Lotha- ringen nog Fransche provincien zouden zijn, welk beweren door het Berliner Tageblatt bespottelijk wordt genoemd, zegt dit orgaan„Maar ditzelfde Engelsche kabinet, diezelfde Gladstones en Gran- villes, welke genoopt zijn geweest onlangs voor de Soedaneezen en de Transvalers de wapenen neder te leggen, beschouwden reeds veertien jaren geleden de Duitsche politiek met zooveel vrees (of moeten wij zeggen: met zooveel eerbied?) dat zij de Franscben in de verlegenbeid lieten, toen de partijen handgemeen waren geworden." dat haar de afreis zoo moeilijk maakte. Zij ver- klaarde maar eenvoudig, dat zij nog niet buiswaarts keeren wilde en dat zij op dit oogenblik Sorrente nog niet zou verlaten. Voor den eersten keer vielen er nu woorden tusscben de beide vrouwen, waarbij vooral bij de weduwe geen gebrek aan tranen was en waarbij beiden baar wil zoodanig doordreven, dat er bijna vijandschap ontstond. Te midden van den woordenstrijd meldde de verhuur- ster van het huis bezoek. De vrouw kon den Duitschen naam van den vreemdeling, dien zij aanmelde, niet uitspreken en gaf daarom de afgegeven visitekaart over. De weduwe lasArwed G. een bekende rijke Zwitersche familie met bet bij- voegsel/Eerste luitenant in het 4e Napelscbe Zwitserregiment." Cecilia werd bleek en verzocbt sidderend, dat men den vreemdeling zou binnen laten. De dames herkeuden in den jonkman onmid- dellijk baar beschermer, hoewel bij nu in burger- kleeding, niet in uniform was. Hij was verlegen en zag er bleek uitwaarscbijnlijk tengevolge van een licbte wonde aan den arm. Zijn mannelijk gelaat was edel gevormd en zijn gestalte was slank en schoon. Maar zijn flinke en toch bescheiden houding maakte den besten indruk. Cecilia trad hem vroolijk verrast te gemoet. Zij wiide haar dank- betuiging stamelen en zeggen hoe blijde zij was, nu zij gelegenheid bad om hem te bedankenmaar de jonge officier viel haar blozend in de redeIndien ik bij onze eerste ontmoeting er den tijd voor bad Met de toebereidselen tot de Britsche expeditie naar Khartoem wordt vlijtig voortgang gemaakt. Waar echter de troepen van daan moeten komen, is nog steeds niet bekend; alleen weet men te verzekeren dat zij voor een deel uit Indie zouden worden gezonden; en men voegt er bij, dat de Indische regeering alreeds geprotesteerd heeft tegen eene verzwakking van de strijdmacht, welke te harer beschikking staat. Hoe dit zij, de Britsche burgerij zal gebeel de kosten te drageu hebben van hetgeen dit blad noemt ,/deze zeer onnoodige expeditie." Egypte toch zal men er niet in kunnen doen deelen, aangezien bet doel van dezen veldtocht niet is bet ontzetten van Egyptische garnizoenen, maar bet naar huis brengen van eenen soldaat, die bevel ontving om zich terug te trekken, en niet gehoor- zamen wil. Daar nu het volk van Engeland deze expeditie schijnt goed te keuren, zoo is het niet meer dan billijk dat het er voor betale. Volgens de laatste berichten uit Egypte is Majoor Kitchener aan het hoofd van een klein aantal Egyptische troepen voor eenige dagen van Debbab zuidwaarts getrokken, in de hoop Khartoem te zullen bereiken, of althans zoo dicht bij die stad te komen, dat hij nadere berichten omtrent generaal Gordon kan verkrijgen. Dit zou dus de eerste ernstige poging zijn, om met den wakkeren verdediger van Khartoem in gemeenschap te treden. De examens ter verkrijging van akten van bekwaambeid tot het geven van school- en huis- onderwijs (art. 56a) zullen voor de tweede maal in dit jaar gehouden worden op 6 October a. s. en volgende dagen. Door de arr.-rechtbank te Breda is rechts- ingang verleend, met bevel tot gevangenhouding en instructie, tegen H. M. Janssen, oud 34 jaren, buurkoetsier en winkelier, geboren te Axel, be- schuldigd van manslag. Te 's Hertogenbosch is de beer gearresteerd, die onlangs een 17jarige juffrouw uit Breda ont- voerde en met baar naar Parijs vertrok. Men zegt, dat de vader van bet meisje eerst na her- haalde bedreigingen er toe overgegaan is, den ontvoerder te doen arresteerendie arrestatie had plaats op bet kantoor van den vader. Den volgenden dag is de scbaker weer in vrijheid gesteld. Gisteren had te Cortgene een treffend ongeluk plaats. Drie kermisreizigers waren gaan zwemmen; een bunner, de 19jarige zoon van den carroussel- bouder B. uit Bergen op Zoom, waagde zich te ver in de haven, met het uoodlottig gevolg dat bij jammerlijk verdronk. De ouders zijn radeloos. G. C. A. P. Steehouwer, gepensioneerd binnenloods, gehad, zou ik onmiddellijk aan mijn belofte, dat ik de dames hier zou opzoeken, de voorwaarde verbonden hebben dat er over geen dankbaarheid gesproken mocht worden, omdat ik die niet verdien. Bijna had ik mijn belofte ook niet vervuld, want mijn zeer voorzicbtige dokter heeft mij kamerarrest geboden, maar ik moest u spreken. Ik moet u aanraden dat gij stellig morgen met de stoomboot afreist en van avond nog moet gij aan boord Sicilie is in opstand en met beteren uitslag dan bier, waar het vuur nog maar smeult eu wij staan in alle opzicbten op een vulkaan." ,/Dus stelt gij u voor ons weer aan een nieuw gevaar bloot," riep Cecilia, die] nu eerst be- merkte, dat de officier een verband om zijn arm had. ,/En mogen wij voor deze nieuwe opofferring niet bedanken De jonkman bewoog zijn hand half smeekend, half afwerend en Cecilia ging voort: z/Welnu, men kan zonder bedanken toch wel dank- baar wezen." Er lag onwillekeurig iets krenkends in haar stem. De weduwe was buitengewoon ge- lukkig, nu baar plan om af te reizen, dat zij voor een kwartier nog te vergeefs had gepoogd door te zetten, toch zou doorgaan en onmiddellijk ging zij alles daartoe gereed maken. Cecilia had inmiddels den jongen man gedwongen tot plaats nemen, waarbij zij op een gemakkelijken stoel een paar kussens zoodanig legde, dat de gewonde arm gemakkelijk kon rusten; zij zorgde voor eenige ververschingen, die hij moest nemen, hoewel hij nog schertsend daar- tegen wilde protesteeren. Maar hij gevoelde dat bet en F. Oudwater, beiden bewoners van bet Asyl te Brielle en ook in die stad geboren, hopen op den 25 Augustus aanstaande hun 7 Ojarig huwelijks- feest te vierenhoe zeer zeldzaam deze feestviering ook zijn moge, ook zij beiden mogen zich beroemen de oudste inwoners der gemeente te zijn, daar Stee houwer den ouderdom van 94 jaren bereikt heeft en zijne echtgenoote eerlang haar 9 In geboortedag hoopt te herdenken. Niet lang geleden ging Steehouwer nog te voet naar Hellevoetsluis en terug, een afstand van 2 uren en zijn tbans beide oudjes, naar bunne jaren, nog kras te noemen. Zaterdag werd naar de tenstoonstelling te Amsterdam vervoerd een aardappelstruik, die om de reusacbtige afmetingen van bet loof, onge- twijfeld veler aandacht zal trekken. Hij behoort tot de soort champion" van Engelscben oorsprong. In het voorjaar gepoot op het bouwland van de wed. F. W. Ackermann, in den Lutkemeerpolder, gemeente Sloten, werd het loof voortdurend tus- schen latten en touw opgeleid en thans heeft de struik de kolossale hoogte van 2,50 M. boven den beganen grond bereikt. De breedte van elke zijde is gemiddeld 1,50 M., de omtrek dus ongeveer 6 M. Met veel beleid en groote moeite is onder den struik een bak in deu grond gewerkt om hem ten einde het verdorren zooveel mogelijk te voorkomeu, met grond en al te kunnen vervoeren. Stellig is het den brugwacbter te Sloten nooit overkomen, dat hij voor een aardappelstruik de brug moest opendraaien. Om hem te dragen zijn 6 a 8 flinke mannen noodig. Een le luitenant van het regement grenadiers en jagers heeft zich te 's Hage door een revolver- scbot van het leven beroofd. De aanleiding ertoe is niet bekendhet was een stil en actief officier, zoodat deze wanbopige daad de algemeene deelne- ming en verwondering wekt. Zondagmiddag had te 's Gravenhage een vechtpartij met zeer treurigen afloop plaats. Een bekend woesteling, Roos, van beroep draaimolen- en draaiorgel-exploitant, had oudergewoonte weer ruzie en bediende zicb bij deze gelegenheid van een scheermes, waarmee hij zijn tegenstander een snee over bet aangezicht gaf. Een ander persoon die, hoewel hij er niet mee te maken had, tusscben beiden kwam, sneed hij, zonder eenige andere aan leiding, den hals af. Onder een kolossalen toevloed van menscben werd bet ondier door de politie in arrest, en de verslagene naar bet gasthuis gebracbt. 't Is wel zeer treurig, zegt onze Haagscbe bericht- gever, dat zoo iets in de residentie op klaar licbten dag gebeuren kan, zonder dat de politie tijdig handelend optreedt. Yreemd is het evenwel niet, want of bet personeel is te beperkt of de dienst al zeer slecht geregeld. Op enkele drukke punten ziet men een agent gestationneerd terwijl men in sommige straten nooit of zeer zelden een gesprek, wat na zijn weigering van dankbetuiging iets gedwongens bad gekregen, nu losser werd eu weldra zaten de jonge lieden als oude kennissen vroolijk te keuvelen. Eindelijk zeide CeciliaEene zaak moet ge mij echter oprecbt biechten. ,/Hoe kendet ge mij; hoe wist gij waar ik in Napels woonde?" De jonkman bloosde weer, maar ant- woordde dood bedaard alsof hij die vraag verwacht had,/Elken morgen zag ik u voorbij mijn venster gaan en omdat men in den vreemde steeds belang stelt in landslieden, want wij spreken immers beiden Duitsch en mogen dus wel landslieden heeten, al komt gij uit Noord-Duitscbland en al ben ik een Zwitser, zoo had ik weldra aan gemeenschap- pelijke kennissen uw naam en uw woonplaats ge- vraagd. Toen ik uw huis door mijn soldaten moest laten bestormen, waarin ik wist dat gij waart, werd ik zoo angstig, dat ik op niets meer lette, aan niets meer dacht dan aan uw gevaar en voor- uitstormde en, Gode zij dank, niet te laat kwam." Cecilia bloosde en ging voor het venster staan, waar zij naar de golf keek, omdat zij baar ont- roering verbergen wilde. De weduwe was gereed met inpakken eu alien gingen nu samen naar het strand, waar de boot nog wachtte, waarmede de officier gekomen was. Cecilia stond er op, dat zij den jonkman steunen zou, die zieker was dan bij zich hieldzij maakte met dekens en kussens een gemakkelijke plaats voor hem gereed, terwijl baar bedienden alles onder leiding van de weduwe TEfi IEIIZENSCHE (OIKAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1