Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2009. Zaterda"; If) Augustus 1884. KERMIS. 24e Jaargang. "WfltJ C E C I L I A. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieveu- busbonders. ADVEBTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit folad verschljnt Dinsdng- cn Vrijdagavond bij den uitgcver P. J. A N DE fc A N D E te Ter Kcozen, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SAS VAN GENT berichten, dat de Kermis dit jaar zal aanvangen op Zaterdag den 0 September en eindigen op llaumla"- den 15 September. Sas van Gent, 14 Augustus 1884. Burgemeester en Wetbouders voornoeind, Mr. L. STEVENS, Burgemeester. L. N. STUBBti, Secretaris. I'olitieli Overziclit. Het congres te Versailles vordert langzaam met de afdoening der grondwets-herziening. Hortend en stootend, onopboudelijk afgebroken door allerlei interrupties gaat de beraadslaging voort, zoodat het onmogelijk is in een beknopt overzicht de debatten te volgen. De oppositie put zicb uit in bet ver- zinnen van allerlei opstructies, de ministerieele meerderheid ontwikkelt weiuig kracht en scbijut hare krachten te sparen voor de stemmmingen, waarbij zij steeds haar standpunt weet te bandhaven. Er zullen echter zelfs in Frankrijk weinig personen gevonden worden, die de laatst vastgestelde artikelen als een werkelijke aanwinst beschouwen. Watbe- teekent eigenlijk de bepaliug, dat de republikeinsche regeeringsvorm nooit ofte nimmer een onderwerp van discussie in bet Parlement mag uitmaken Is het niet het beste bewijs voor het georek aan vertrouwen in de stabiliteit der tegenwoordige staatsinstellingen, wanneer men zich genoodzaakt ziet, aan de republiek een papieren getuigschrift van onsterflijkheid uittereiken? Neen, zeggen de voorstanders van dit artikel dat willen wij ook niet. Wij willen slechts de waardigheid der republiek vrijwaren voor ondoordacbte aanvallen „Nc toucbez pas a la Reine!" zouden zij zeggen, indien de herinnering aan het prestige van bet Koningscbap in den mond van een republikein paste. Het gerucht zegt, dat bet Ministerie zeer erustige berichten uit China beeft ontvangen, doch die niet kan mededeelen, zoolang de Kamer hare zittingen niet hervat. Intusscben luiden de berichten oratrent hetgeen er op de oostkust van Azie plaats beeft, tegenstrijding. De stad Kelung op Formoza, met de productieve kolenmijnen in de omgeving, is door Frankrijk tot pand genomen, volgens het eene bericbt zonder slag of stoot, volgens het andere na een bombardement, dat een paar uur duurde en de Chineescbe troepen dwong om af te trekken, na vrij wat verliezen geleden te hebben. De berichten van een bemiddeling der Vereenigde Staten houden aan, zonder dat Frankrijk zich vooralsnog verbinden wil om onvoorwaardelijk in de uitspraak van dezen selleidsrechter te berusten. Dit laatste zou aan zulk eeu uitspraak natuurlijk alle waarde ontnemen. FEUILLETON. 8) Het was des morgens vroeg, 10 Mei 1848, toen Cecilia naar gewoonte door de stad, langs bet strand of door de lanen van de villa Reale ging wandelen. Hoe verbaasd was zij, toen zij zag, dat de Toledostraat versperd was door een reeks barrikaden, die 'a nacbt opgeworpen waren en nog steeds versterkt werden. Die barrikaden waren inderdaad nog schertsend als speeltuig op geworpen en er heerscbte geen opwekkende ernst bij de vlijt, waarmede men ze bouwde uit meubels, kisten en omgestulpte wagens. Cecilia lachtte over de drukte en toen zij vroolijk vroeg hoe zij van daag over dien rommel naar heur wandelplaats zou komen, waren er onmiddellijk handen genoeg bereid, die der vreemde signora een weg wilden banen, die haar over de barrikaden heen wilden helpen. Eenige ernstiger mannen rieden haar echter aan, dat zij dien dag tbuis zou blijven, omdat men niet kon voorzien wat er gebeuren zoude; over een uur was bet misscbien onmogelijk dat de signora huiswaarts kon keeren. Cecilia wilde dat nog niet gelooven, maar toen de weduwe ook verklaarde dat zij geen stap verder wilde gaan, moest ook zij voor heden van haar wandeling af- zien. Voor haar venster kon zij de plaats over- zien van het Koninklijk paleis. Daar stonden de In Engeland wordt de agitatie voor en tegen het Huis der Lords van weerskanten vlijtig aan den gang gebouden. Zoo hield men verleden Zaterdag weder, in de St. Jame's Hall te Louden, eene zeer druk bezochte vergadering ter onder- steuning van de beweging tot het afscbaffeii van het Hoogerbuis. Sir Wilfrid Lawson presideerde en van eene opgewekte leiding der vergadering kon men zich dus bij voorbaat verzekerd houden. Het erfelijk beginsel in de wetgevende macht (zoo sprak de altoos aandacht verdienende parle- mentsman) was sinds lang reeds door alle ver- standige lieden veroordeelden thans, nu het Hoogerhuis schuldig bevonden was door de open- bare meening, thans had de natie nog slechts haar vonnis te vellen over dit lichaam. Onder de overige sprekers was ook de heer Labouchere, die betuigde dat, naar zijne bescheiden meening, een erfelijk wetgever eene even groote onbestaan- baarheid wa9 in onzen tijd, als een erfelijk struik- roover. De gestclde resolution, verklarende dat het Hoogerhuis zijne dagen heeft gehad, en dat de Lords zich hebben te buigen voor den volks- wil, of heen te gaan, werden met eenstemmigheid en niet geringe geestdrift aangenomen. "Waar intusschen de volkswil op dit stuk eigenlijk heen wil, is niet zoo duidelijk als de liberale en radi- cale noofdmannen het wel willen doen voorkomen. Immers op hetzelfde oogenblik, dat te Londen Sir Wilfrid en de afgevaardigden uit Northampton (ook Bradlaugh voerde het woord) over de Lords den staf braken, verzamelden deze laatsten in de Ponoma Gardens te Manchester eene schare van aanhangers om zich heen, die wat getalsterkte en stemming betrof, voor de groote liberale demon strate in het Hyde-Park volstrekt niet schijnt te hebben ondergedaan. De Lords en hunne politiek moeten dus onder //de natie" ook nog heel wat aanhangers tellenen inderdaad, wie er feitelijk sterker zijn in den lande, de voorstanders of de tegenslanders van het Hoogerhuis en zijn prerogatief dit zou (gelijk Lord Salisbury deed opmerken) eerst overtuigend kunnen blijken uit den uitslag van een beroep op de natie. Het was met dit argument bovenal, dat de aanvoerder der Tory— partij het kabinet-Gladstone tartte. Omtrent den gezondheidstoestand van den jeug- digen Koning van Spanje loopen sedert eenigen tijd verschillende geruchten. Een te Parijs verschij- nend blad, deelt nu mede, dat Alfons eerst fleuris gehad heeft tengevolge van gevatte koude, en dat hij thans de tering heeft, terwijl zijn toestand dagelijks meerder zorg inboezemt. De examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs en die voor het lager onderwijs in handteekenen, land- regimenten Zwitsers, de eenigste op welker trouw de Koning nog kon bouwen, vroolijk, met opge- stelde geweren, niet dreigend te praten met eenige goedgekleede burgers. Men zei dat er een depu- tatie naar den Koning was, die eenige concession moest vragen en dat men de barrikaden slechts opgeworpen had om dwang uit te oefeuen. Nie- mand twijfelde aan een vreedzamen afloop. Daar viel plotseling van de buitenste barrikade een schot op de soldaten en dat was het sein tot den strijd. Het sclieen alsof er een bliksemstraal uit eeu on- bewolkten hemel was gevallen. De ledigloopende toeschouwers verdwenen plotseling van de plaats; oogenblikkelijk stonden de Zwitsersche regimenten in het gelid, tegen de eerste barrikade kraakte een vol salvo; de soldaten bestormden het zwak verdedigd bolwerk. Nu ontbrandde er een straat- gevecht, dat elk oogenblik in verbitterde woede toenam. Uit alle vensters van de Toledostraat werd op de soldaten geschoten; huis voor huis barrikade voor barrikade moest genomen worden. Er ontrolde zich een wild beeld van verwoesting. Wanneer een huis genomen werd, sleepten de sol daten de mannen, die zij er in vonden, dikwijls gewond en bloedend in de haven naar de oorlog- schepen, terwijl zij het huis met ingeslagen deuren en vensters aan der Lazzaroni plundering over- lieten, want deze schare van ledigloopers, die bij het begin van den strijd als in den grond gezon- ken waren, kwam weer te voorschijn zoodra het bouwkunde en gvmnastiek, zullen dit jaar in No vember en December, voor zooveel het teekenen betreft ook in October, worden afgenomen. Het Staatsblad be vat in no. 174 tot en met 178 de wetten van 20 Juli 1884, tot naturalisatie o. a. van den heer J. Vael, landbouwer, geboren te Moerbeke (Belgie), wonende te Sint Jansteen. Den 20 dezer vertrekken van 's Hage met een detachement cavallerie, om een verkenning te maken, naar men verneemt in Zeeland, de luit.— kolonel Eland, de majoor Kool, de kapitein Campbell en de le luitenants Moorbeek en Onnen. Naar men mededeelt, is het lijk van den heer W. T., onderwijzer-directeur van de Ambacht- school te Zierikzee, die dezer dagen het ongeluk had bij het zwemmen in zee te verdrinken, 11. Maaudagavond door een schipper van Brouwers- haven gevonden en aldaar aangebracht. De ver- dronkene was alleen aan enkele merkteekens nog te herkenneu. Naar het Handelsblad verneemt, heeft men waarschijnlijk in de zaal van het Scheveningsche badhuis, waar het jockeybiljard staat, aan den heer H., eerste hoofdambtenaar aan een der ministerien, zijn zakportefeuille ontstolen. Deze portefeuille bevatte hoogst belangrijke aanteekeningen en een aantal vrijkaarten op spoorwegen. Men vermoedt, dat een jeugdige vrouw, die met zakkenrollers in betrekking schijnt te staan, bij dezen diefstal is behulpzaam geweest. Van alle zijden worden pogingen aangewend om den dief op het spoor te komen en de vrijkaarten terug te bezorgen. Uit Tessel wordt gemeld: Hoe treurig het bijgeloof hier en daar ten platten lande nog voort- woekertkan uit het volgende blijken. Eene vrouw, wier kind aan kinkhoest lijdt, ontving van een tapper, die vaak doktersraad geeft, den raad eeu levende worm in de maagkuil van het kind te leggen. De bijgeloovige moeder deed het, maar vond natuurlijk geen baat voor haar kind. Een ander beval tegen kiespijn aan het bij zich dragen van kiezen van een lijk! Dinsdagmorgen, even voor het vertrek van den trein van Vlissingen (Haven) miste een der reizigers zijne portefeuille, waarin, behalve eenige papieren, ongeveer f 800 aan banknoten was. In den namiddag, bij het schoonmaken der closets van het havenstation, werd de portefeuille, geheel uit elkaar gerukt, in een van deze gevonden. Met uitzondering der banknoten, die verdwenen waren, was de inhoud nog aanwezig. Buiten twijfel is de eigenaar het slachtoffer geworden van zakken rollers behendigheid. De papiernijverheid dacht voor eenige jareu een gemakkelijk middel van schriftelijke gedach- tenwisseling uit, brief jes die zonder omslag en toch gesloten konden worden, het zg. //mot a la poste," zeker was, dat de militaire macht de overwinning zou behalen. Woedend kozen zij partij tegen de rijken, die den strijd veroorzaakt hadden en voor de soldaten, die hun de genoegelijke plundering gunden. Het ging den Lazzaroni als den kinderen, die uit alles een pretje weten te maken. Alles wat zij gebruiken en niet gebruiken konden, sleepten zij samen, terwijl zij jubelden over eeu bezit, dat hun weldra weer door anderen ontrukt werd of dat zij zelf weer braken of wegwierpen. Cecilia en de weduwe konden eerst den strijd uit hun vensters overzien, maar hij naderde hun huis steeds meer. Mannen drongen haar kamer binnen en bezetten de vensters voor wanhopigen tegenstand. Ieder oogenblik hoopte men, dat den soldaten bevolen zou worden, dat zij den strijd moesten staken. Dat bevel kwam niet en men verdedigde zich verder zonder eenig uitzicht op overwinning. Men zag, dat de regeering zich op dat gevecht had voorbereid, dat zij door onderhandelingen voor de leus het oproer gekoesterd en nu niet van plan was om afstand van haar voordeel te doen of om verschooning te gebruiken. De dames waren bang naar heur achterkamer geweken en hoordeu den strijd steeds nadereu. De bedaarde en bezonuen Cecilia had haar geld en haar kost- baarheden bij zich gestoken en haar goed gepakt de weduwe zat bleek, met gevouwen handen, sid- derend op den rand van een bedstede. Toen de eerste spanning voorbij was, maakte Cecilia zacht de verbeterde brief kaart. De Belgische postad ministratie zag daarvan dadelijk de beteekenis in; daar voor het brievenvervoer aan de spoorweg— maatschappijen per gewicht wordt betaald, begreep de Belgische regeering, dat die duuue briefjes, minder zwaar wegende, ook goedkooper konden vervoerd worden; en zij stelde hen gelijk met de brief- kaarten, gaf zelve die briefjes uit, geriefde daar- mee het verkeer en nam tevens het hoofdbezwaar weg, dat tegen de briefkaarteu nog steeds bestaat, nl. de openbaarheid van het daarop geschrevene. Waarom vraagt de N. Zutf. Ct. heeft onze postadministratie op die eenvoudige en prac- tische verbetering hare aandacht nog niet gevestigd Waarom is de tot veel misbruik aanleiding gevende open briefkaart nog niet, feitelijk, vervangen door dien nieuwen vorm van briefwisseling Uit Wageningen meldt menOp de boerderij der rijks-landbouwschool legt men zich ook dit jaar weer toe op de teelt van groenvoer om in te kuilen voor den winter. Eene groote hoeveelheid gras werd reeds ingekuild, terwijl ruim f hektare met paardentandma'fs is bezet, mede voor inkuilen bestemd. De resultaten, den vorigen winter met ingekuild groenvoer verkregen, waren zeer gunstig, evenals dat der voedingsproef, genomen door Prof. Adolf Maijer. Het specifiek vetgehalte der melk, tijdens de voedering van groene ma'is, vermeerderde, volgens genoemde proefneming in vergelijking met gewone voedering, merkbaar, zonder dat de andere melkbestanddeelen (droge stof, eiwit en koolhydraten) daardoor geleden hadden; bovendien was de melk- opbrengst niet achteruitgegaan. J. v. d. B., woonachtig te Zierikzee, die Woensdag voor het gerechtshof, Kamer van vacantie, te 's Hage in een zitting met gesloten deuren terecht stond, wegens onzedelijke handelingen jegens een meisje, op den openbaren weg, tusschen Noord- gouwe en Zierikzee, met gewelddadigheid gepleegd werd tot S maanden eenzame opsluiting veroordeeld. Aan het strand onder Loosduinen is gisteren- voormiddag zekere J. D., die aan het visschen was, door een pieterman in een der beenen gestoken, waardoor hij zoo verwond werd, dat hij perrijtuig naar zijn woning moest worden overgebracht. Daar er zoo weinig kantvisseherij is, bevindt zich een menigte garnalen op de kust, waarop de pietermannen azen. Jl. Zondag werd ook een knaap door zulk een visch in de hand gestoken. Vooral voor kiuderen zij dus ten deze groote voorzichtig- heid aanbevolen De Minister van binnenlandsche zaken heeft aan de Gedep. Staten het volgend schrijven gericht z/De directeur van het Rijksmuseum van Natuur- lijke Historie te Leiden heeft de medewerking der regeering ingeroepen om hem in staat te stellen, behoorlijk partij te trekken van de gelegenheid tot de deur van een zijkamer open. Zij had geen geduld tot afwachtenzij moest weten wat er ge- beurde, hoe de vriendin ook smeekte, dat zij haar leven niet noodeloos op het spel zoude zetten. Nu was de strijd nabij; men begou het huis te bistormen. De mannen in de voorkamer maakten zich gereed tot wanhopigen tegenweer Zij laad- den, schoten uit de vensters en daken dan zij- waarts, terwijl er van beneden kogels, de kamer invlogen. Nu hoorde men een algemeen salvo op straat en een gekraak dat het huis deed dreunen de deur was opengestormd en reeds stormden er soldaten den trap op. De meeste verdedigers lieten hun geweren achter en vlodeu uit de kamer, die een oogenblik later vol soldaten was. Deze vonden de plaats ledig en stormden naar de deur van de zijkamer waar Cecilia hen bedaard te gemoet trad. Zij riepVrienden hier zijn maar vreed- zame vrouwen, die geen deel hebben aan den vreeselijken strijd." Een oogenblik had de be- daardheid van het meisjen invloed op de verwoede krijgers; maar weldra stormden zij wantrouwend de zijkamer binnen, waarbij zij Cecilia die hen tegen wilde houden, ter zijde stieten. Tevens drong het gepeupel reeds schreeuwend nader. „Hier zijn maar vrouwen! Vrouwen? Hebben die op onze dappere soldaten geschoten Daar liggen de geweren nog Dood, dood aan die wijvenEen paar woeste in lompen gehuldc kerels hadden de geweren, die nog op den grond lagen, gegrepen en zwaaiden de kolven woest HP! TER \EIZEVS(HE ('01 RUT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1