Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2003. Zaterdag 26 Juli 1884. 24e Jaargang. CIO I L I A. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit bind vcrschljnt Diusdag- en Vrijdagavond bij den ultgever P. J. VAN DE S A N D E te Ter Neazen. JPolitiek. Overzicbt. Grooter demonstrate dan de monstermeeting, die als protest moest dieneu tegen de verwerping der voorsteilen tot hervorming van het kiesrecbt door het Hoogerhuis, waarvan Louden het tooneel was, heeft Engelands hoofdstad zeker nooit aan- schouwd. Op de Theemskade werd de stoet ge- vormd, onder een betrokken lucht en regen, maar toen een oogenblik de zon er doorbrak, bestraalde zij een ware zee van meuschen, welke been en weer golfde, mannen met blauwe linten om den hoed, mannen en jongens die blauwe wimpels en vlaggetjes droegen aan lange stokken, duizenden landbouwers en daglooners, die met enorme hopstaken gewapend waren. Hoog staken deze boven alle hoofden uit en hielden tal van banieren der vereenigingen en clubs gezelschap. Stipt te drie uur, nadat men berekenen kon, dat al de elementen van den optocbt ter kade aanwezig waren, zette de stoet zich in beweging, onder trompetgeschal, de ruischende tonen der muziekkorpsen en de uitbundige kreten der saam- geschoolde en ieder oogenblik nog aangroeiende volksmenigte. De tocht naar bet Hydepark duurde vier voile uren. In den beginne werd de orde vrij goed gehandhaafd en marcheerden de sectien op bare plaats; doch naarinate de stoet zich ver- wijderde van de bassis zijner operation, kwamen er telkens grooter gapingen in. De politie bad niet de maeht of niet den lust om de werkelijk enorme volksinassa, welke den optocht van alle kanten omknelde, tegen te houden. Het gevolg was, dat de voortgang der processie ten zeerste werd gestuit. Haar staart bevond zich nog op de Theemskade, toen haar kop reeds het Hydepark was binnengerukt. De meuigte bracht hartelijke toejuicbingen aan den Prins en de Prinses van Wales, toen zij op bet balcon verscbenen en gaf teekenen van afkeuring bij het voorbijtrekken der woning van sir Randolph Curchill, maar juichte luidde John Bright toe. Ferry heeft in den Ministerraad medegedeeld, dat de onderhandelingen met China op den goeden weg zijn. De Chineesche regeering heeft den Onderkoning van Nangking belast om met den Franschen gezant Patenotre de kwestie te regelen, inzonderheid die over de te verleenen schadever- goeding, die, naar beweerd wordt, door Frankrijk op 100 millioen franks bepaald is. Er wordt nu een spoedige regeling der kwestie verwacht. Volgens bericht uit St. Petersburg heeft de Russische regeering geklaagd, dat China zich heeft schuldig gemaakt aan scheuding van het Kuldja- traktaat, waarop de Chineesche overheden langs de grens aan de in de grenssteden woonachtige Rus sische en Muzelmansche kooplieden hebben gelast, binnen eene halve rnaand Kuldja te verlaten; alleen Kashgar uitgezonderd. Het schijnt dus ook, dat van die zijde boven China donkere wolken samenpakken. FEUILLETON. 2) Cecilia's slaap was weer geweken en de augst van de oude dienstmeid had haar zenuwachtig gemaakt al was zij ook niet bang. Zij wilde echter zoo alleen niet op den overloop blijven staan en zij zou het on- aangenaam gevoel, dat haar onwillekeurig bekroop, in den slaap, die zij hoog noodig had, wel vergeten. Zij sloop zeer zacht den trap af, omdat zij haar grootmama niet wilde wekken en ging den gang door naar heur slaapkamer aan gindsche zijde van de tuinkamer, terwijl aan deze zijde de woon- kamer van grootmama was, waarin de lessenaar met de papieren van de oude dame stond. Toen Cecilia nog op de laatste trede van den trap stond, meende zij in grootmoeders woonkamer iets te hooren. Het was, alsof er een ruit ingeduwd werd, waarvan de stukken niet kletterend, maar dof neervielen. Misschien was er een vogel tegenge- vlogen; misschien deed de wind het. Cecilia was met ingehouden adem stil blijven staan en wilde reeds over haar schnk lachen, dien zij stellig door Christiens dom gepraat gekregen had, toen zij dof en toch duidelijk in de kamer hoorde stappen. Zij boog het hoofd naar de deur. Nu bleef het een poosje stil: maar eindelijk hoorde zij gekraak alsof men iets openbrak. Cecilia overlegde, of zij de oude meid zou roepen. Die kon haar immers toch In Duitschland hebben thans voorbereidende werkzaamheden plaats ter uitvoering van een nieuw plan aan Bismarck toegeschreven. Men wenscht de braudassurantie in dat rijk te maken tot eene zaak van den Staat. Volgens de berichten schijnt het te doen te zijn om eene zeer eigenaardige regeling, waarbij geheel en al wordt afgezien van medewerking der bestaande maatschappijen. Men schijnt echter nog niet zoover er mede gevorderd te zijn, dat de zaak reeds in de eerste zitting van den nieuwen Rijksdag een punt van behandeling zou kunnen uitmaken. De vrij onvolledige en nog altijd tamelijk vage berichten nopens den moordaanslag op den Czaar te Warschau beraamd, worden tot dusver wel uitvoeriger maar Diet duidelijker. Een langavon- tuurlijk verhaal wordt ten beste gegeven, een verhaal van een jong nihilist, die verlieid was op de dochter van een Russisch edelman, en wien door het geheime comite de verplichting werd opgelegd zijn aanstaauden schoonvader een heftig bestrijder der partij te dooden. De jougman schrikte daarvoor terug, en toen hem de keuze werd gelaten te gehoorzamen of wel zichzelf te vergiftigen, besloot hij tot het laatste. Vooraf echter deed hij per brief aan zijn uitver- korene de opdracht, te zorgen voor een vroegere vriendin, die zich met hart en ziel aan de nihi- listische partij had overgegeven. Deze brief kwam in handen van den vader en leidde tot allerlei ontdekkingen. Het verhaal is bizonder roman- tisch en schijnt aan een of ander avontuurlijk nihilistisch boekje ontleend te zijn. Veel waar- borg voor de waarheid der onthullingen geeft het niet. Trouwens, het gewicht dier ontdekkingen moet niet overschat worden. Het bericht toch, dat de reis van den Czaar naar Warschau zou afgesprongen zijn, wordt tegengesproken. Zeer stellig zal Keizer Alexander in Augustus een be- zoek aan Polen's hoofdstad brengen. Reeds zijn een 13000 man troepen aangewezen om de stations tot Warschau te bezetten. Natuurlijk zullen ook in laatstgenoemde plaats de noodige voorbehoed- middelen worden genomen. De diplomatieke correspondentie tusschen Engeland en Nederland betreffende de Nisero- kwestie, wordt besloten door een depeehe van lord Granville aan den gezant Stuart in den Haag dd. 19 Juli, waarin de Engelsche Minister zijn vreugae uitspreekt over de aanneming van het Engelsche voorstel tot gemeenschappelijk optreden tegenover den Radja van Tenom. Lord Granville stelt verder voor, dat de Gouver- neur van Atjeh den Radja honderdduizend gulden zal uitbetalen en doet ten slotte opmerkeu, dat weinig helpen en dan zou de zieke maar met een schrik wakker worden, wat misschien haar dood kon wezen. Dat mocht zij toch niet wagen. Zoude zij alleen durven? Het jonge, moedige meisje, dat naast de bijna altijd zieke grootraoeder bij alle gelegenheden moed en geestkracht genoeg had getoond, aarzelde ook nu niet lang. Vastberaden Lief zij met de eene hand het licht omhoog, terwijl zij met de andere hand de deur opentrok en nu het licht in de kamer liet schijnen. Daar boog zich over grootmama's opengebroken lessenaar een man, die in een wijden mantel was gehuld. Cecilia schrok en liet bevend haar bronzen kandelaar op een tafel zakken. Maar de man voor den lessenaar schrok ook hevig en hield den mantel voor zijn gezicht, zoodat zijn oogen nog maar alleen staarden naar de verschijning, die zijn misdaad had onder- broken. Cecilia zag, dat hij angstig beefde en dat gaf haar weer alien moed terug, den moed, dien het recht tegenover onrecht bezit. Zij riep: //Terug mensch! Wat doet gij daar?" De man bleef onbeweeglijk staan. De onverschrokken houding van het meisje scheen hem ontzag in te boezemen. Maar weldra greep hij met onvaste hand in zijn zak hij haalde er een pistool uit, richtte het op Cecilia en zei dof, bijna toouloos: //Terug, of het kost u het leven." Cecilia zag onmiddellijk, dat de haan van het pistool niet overgehaald was en dat de hand des roovers beefde. Bijna honend riep zij //Een ijdele bedreiging! Tegenover een weerloos Engeland gemeend heeft niet te kunnen toestemmen in het voorstel der Nederlandsche regeering om de geheele kust van Atjeh te blokkeeren. De vereenigde zitting der beide Kamers zal Dinsdag met hetzelfde ceremonieel gepaard gaan als de gewone vereenigde vergadering bij de sluiting der zitting. Een commissie van 8 leden uit beide takken der wetgevende macht met den griflier zal den ministers in- en uitgeleide doen. Onmiddellijk na aanbieding van het ontwerp zullen de 125 leden in 7 afdeelingen worden ver- deeld tot onderzoek van het ontwerp. In 1850 heeft men een reglement van orde voor de vereenigde zitting vastgesteld, vermoedelijk zal dit reglement ook thans gevolgd worden. Uit 's Gravenhage deelt onze berichtgever ous het volgende mede Hoewel de Haagsche bladen een opmerkelijk stilzwijgen omtrent het verderfelijk Jockey-billard- spel bewaren en u zeker bizonderheden hieromtrent ontbreken, kan ik u mededeelen dat er hier ter stede groote ontevredenheid heerscht over de waar- schijnlijk oogluikende toelating van dit hasardspel, thans in zwang aan het zeebad Scheveningen. Ik zal er u eene kleine beschrijving van geven. Het heeft veel overeenkomst met een gewoon billard, doch tegen een der korte banden zijn gleuven of geulen aangebracht, waarin nummers zijn geplaatst. Aan den tegenovergestelden band is een knop drukt men daarop dan wordt door eene veer een poppetje in Jockey-kleeding vandaar de bena- ming Jockey-billard naar den eersten band gebracht en springt dan op een der nummers. Even als op een draaibord of roulette plaatst men zijn inzet op een der nummers. Komt de Jockey daarop neer, dan wint de persoon wiens geld op dit nummer staat. Een gedeelte van den inzet is voor den houder van het billard, die, daar er veel animo voor dat zoutelooze spel bestaat, soms grof geld verdient. Was de inzet g e r i n g en gingen er geen weddenschappen mee gepaard, die soms ergerlijk hoog loopen, het miSnoegen tegen dit nieuwe amusement zou zeker zoo algemeen niet zijn. De cellulaire gevangenis te Arnhem, waarvan de bouw met het eind van het volgend jaar moet worden opgeleverd, zal nog in dit jaar nagenoeg voltooid worden. In dit gebouw, dat een cirkelrond grondvlak heeft en 4 verdiepingen hoog is, zal aan 208 gevangenen huisvesting kunnen verleend worden. Zaterdag, toen het stoomschip Amsterdam te IJmuiden reeds gereed lag om het ruime sop te kiezen, kwam de Amsterdamsche politie nog even aan boord om een der tot de equipage be- hooreude personen in arrest te nemen. Het was zekere Jan Fabritius, die beschuldigd wordt van meisje zijn geen wapens noodigDe man liet het pistool zakken. Cecilia bleef op zijn hand staren en een ring, dien hij aan den vinger droeg, viel haar in het oog. Dien ring moest zij al eens gezien hebben, nog maar kort geleden, doch zij kon zich niet herinneren waar. Het was een gouden ring met een vonkelenden topaas, een zegelring met zilveren drakenkoppen, die op goud ingelegd waren. De ring, de weinige woorden, die de man gesproken had en zijn sidderende houding gaven aan het jonge meisje de overtuiging, dat er voor haar geen ver- grijsde zoudaar, geen volleerde dief stond. Zij naderde hem om hem beter te kunnen zienmaar een breedgerande hoed, die hem diep op het voor- hoofd zat en een valschen baard bedekten bijna geheel zijn gelaat, dat hij van het licht afgewend hield. Cecilia riep: //Weg van den lessenaar, of ik roep om hulp I" De man scheen weer bedaard te zijn. Hij greep Cecilia's hand en fluisterde u Wees niet te vermetel, mejuffrouw. Dwing mij niet tot geweld. Ik moet geld hebbenmijn eer hangt er van af." //Wilt gij uw eer door een misdaad redden? riep Cecilia." ,/Een misdaad, waartoe hij niet eens den moed hebtDe man sloeg zich met de vuist voor het hoofd en zei: z/Moed? Gij kunt gelijk hebben, als gij den moed tot een misdaad meent." Daarna ging hij zacht bijna smeekend voort: //Laat ons verstandig han- delen. Ik heb geld noodigVijfhonderd gulden voor de dag aanbreekt. Mijn leven, mijn bestaan bigamie. Men zegt, dat hij te Hoorn een vrouw met een kind heeft en in Amerika ook gehuwd is met een Hollandsche vrouw en dat hij dit vol- mondig heeft bekend. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Bij Arkel (prov. Gelderland) is men reeds druk bezig met het uitvoeren van werken voor de daarstelling der Keulsche vaart. Ook maakt men reeds goede vorderingen aan de sluizen te Yreeswijk, mede voor deze vaart dienende. Z. M. de Koning heeft afwijzend be- schikt op het verzoek om gratie, ingediend door den oudste der gebroeders Wolters, bankiers te Venlo, zoodat deze grijsaard, 74 jaren oud, de 6 jaren tuchthuisstraf, waartoe hij bij arrest van het gerechtshof te Arnhem op 7 Febr. veroordeeld werd, te Leeuwarden zal hebben te ondergaan. De politie-agent v. P. te Bergen op Zoom, die voor eenige dagen door een dronken koetsier gevaarlijk door een messteek verwond werd, is na een hevig lijden aan de gevolgen overleden. De justitie stelt een nader onderzoek in. De ge- moederen zijn in Bergen op Zoom zeer opgewonden. Er hebben samenscholingen en oploopen plaats. Omtrent de reorganisatie van de Staats- loterij zijn onjuiste berichten verspreid. Trouwens de geheele zaak is nog een hervorming in wor ding. Het ligt in het plan der Regeering om bij Koninklijk besluit de nieuwe regeling te doen ge- schieden, doch tevens zal voor de werking van enkele strafbepalingen de medewerking der wet gevende macht noodig zijn. Al de gunstloten worden ingetrokken, maar voor zooveel zij werden toege- kend bij wijze van pensioen of tegemoetkoming zal aan de betrokken personen een gratificatie worden toegelegd. De Regeering zal dan tegen over de Kamer volkomen opening van zaken doen. Het doel is om de premie, welke door de col- lecteurs aan den Staat voor elk lot wordt betaald met zulk een bedrag te verhoogen, dat door den Staat van elke loterij f 180000 meer voordeelzal worden behaald. De gedelegeerden le klasse zullen vervallen en alien tot collecteurs worden benoemd. De collec- teurs zullen zelf de loten kunnen debiteeren of door middel van debitanten en splitsers. Het maximum der loren, dat ter beschikking van een collecteur kan worden gesteld, zou op 1000 worden bepaald. Men hoort nog al eens van menschen, die zich, wegens gemis van handen, van hunneteenen moeten bedieuen tot het verrichten van schrijfwerk. Het op deze wijze aanleeren der schrijfkunst is zeker niet gemakkelijk; doch op een dorp in het eiland Tholen leeft een kind, dat het ongeluk heeft aan handen en beenen lam te zijn, zoodat die ledematen zich voor geen enkelen dienst leenen hangt daarvan af. In dat open vak ligt geld: Meer geld dan ik noodig heb. Wie verhindert mij het te nemen? Want gij kunt niemaud roepen dan de oude meid, die boven bij de zieke waakt. En zou die u helpen? Ik zal het geld echter onaangeroerd laten en dezen brief maar nemen die juist zooveel bevat als ik noodig heb. Binnen eenige weken kunt gij alles weer hebben. Dus is het maar een leening." Cecilia zonk op een stoel neer. ,/Gij hebt gelijk, want ik gevoel aan den druk van uw hand, dat ik te zwak ben om met u te worstelen, zoodat ik mij niet tegen uw misdaad kan verzetten." „Dan zal ik mij maar met den brief tevreden stellen," ging de man voort. //Maar ge moet mij beloven, mejuf frouw, dat gij hetgeen hier gebeurde, niet zult aangeven voor het weer nacht is geworden." /,Ik beloof niets aan een dief," zeide Ceicilia. De man viel voor haar op de knieen en riep//Moedig, hooghartig meisjeLaat mij de schande van dit oogenblik niet zoo bitter gevoelen, of ik sterf nog aan uw voetenHeb met mij medelijden Het jonge meisje ging een stap achteruit, alsof haar de misdadiger door zijn aanraking kon bezoe- delen. Hoogmoedig verachtelijk keek zij naar het mensch dat als verplet voor haar lag en zij riep: z/Ellendige pocher, als het mij geen medeplichtige aan uw lafFe schuld maakte, zou ik zwijgen zooals gij verlangt,/Gij zult toch zwijgen, al geeft ge mij uw belofte niet," zei de man, //want TEE lElZEiiSCIE 101 HUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1