Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2001. Zaterdag 19 Juli 1884. 24e Jaargang. I I AANBESTEDING. A aan te besteden OP ZEE.. Binnenland. -V ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. Meir kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad vcPHchijnt Dinadaj. en Vrljdngavoud bij den uitgever P. J. VAN HE SI jt 91 D E te Ter Neuzen. IV m BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente OVERSLAG, zullen op Woensdag den 23 Juli 1884, des namiddags ten 2 ure, in het gemeentehuis aldaar, onder nadere goedkeuring, in het openbaar trachten Het vernchten van eenige ver- anderingen aan de gemeenteschool, met geheele vernieuwing der schoolmeubelen. De aanwijs zal plaats hebben op Zaterdag den 12 Juli 1884, des namiddags ten 5 ure- Bestek en teekening liggen van af den 3 Juli 1884, elken werkdag van des voormiddags 9-12 ure, ter inzage ten gemeentehuize te Overslag, terwijl, van af dien dag gedrukte bestekken ver- krijgbaar zijn ter gemeente-secretarie, tegen betaling van f 0,25. Overslag, den 25 Juni 1884. D. MATTEL^, Burgemeester. STEENPUT, Secretaris. Politick Overzicht. Men verneemt, dat de toebereidselen tot een oorlog met China in de Fransche arsenalen ijverig worden voortgezet. Twee duizend man matine- infanterie worden weer ingescheept; drie pantser- schepen worden uitgerust en bemand, waarvan er twee te Brest reeds gereed zijn om zee te kiezen. De verwerping van de kieswet door het Engel- sche Hoogerhuis, zooals die door het Lagerhuis was aangenomen, heeft door geheel het vereenigd Kouingrijk de gemoederen aan het gisten gebracht. Over eenige dagen zal te Londen de liberale partij eene groote demonstratie doen tegen het Huis der Lords. Er worden niet minder dan 50 a 60 duizend menschen verwacht, die aan den optocht zullen deelnemen en onder deze een 10 duizendtal land- bouwers, aan welke de Lords het stemrecht niet willen toekennen. Intusschen zal Lord Wennyss in het Hoogerhuis voorstellen, om het verworpen wetsontwerp nogmaals in behandeling te nemen (hetgeen mogelijk is, daar het voorstel eenvoudig werd verworpen en niet, zooals anders de formule luidt, voor zes maanden verdaagd) en inmiddels de regeering van Hare Majesteit uit te noodigen in een buitengewone najaarszitting met de nieuwe indeeling der kiesdistrikten voor den dag te komen. Lord Salisbury protesteerde er tegen en geloofde, dat het Hoogerhuis die motie niet zal kunnen FEUILLETON, 4) Slot.) //Wij zweeren het!" riep het scheepsvolk een- stemmig. „Leve FrankrijkLeve de KeizerLeve kapitein Lukas!" vGoed, mijn dapperen! Vuur aan bakboord en aan stuurboord En zijn stem klonk boven het geraas van den strijd, zijn oog gloeide met het vuur des roems en een indrukwekkende kalmte kon men op zijn gelaat lezen. Hij scheen te midden van dit ijzingwekkend tooneel steeds grooter man te worden. De vreeselijke worsteling duurde nu nog langer dan een half uur. ;/Zie jongens," ging De Vreugd voort, terwijl hij zijn pruim eens verschoof, „zie, dat was bij duizend bakboorden een gevecht, een gevecht, waarvan ik nooit de gelijke zag. De kogels vielen als hagelsteeneu op ons neer en doodden velen van de onzen. Het grootste gedeelte van ons volk was reeds buiten het gevecht; zij lageli op het dek met verbrijzelde stengen, touwwerk en stukken van de masten. Alles was stuk, maar men bleef toch doorschieten en er kwam geen sprake van overgeven. De kapiteiu had ook maar over overgave moeten hooren kikken. Hij was als een aannemen. Lord Granville verklaardedat de regeering bereid is die motie te ondersteunen en tegen November een ontwerp op de indeeling der kiesdistrikten in te dienen, indien de hervormings- voorstellen van het kiesrecht nog in de tegenwoor- dige zitting worden afgedaan. Woensdag werd het antwoord der Nederlandsche regeering op de jongste voorstellen van Engeland in zake de Nisero— kwestie verwacht en is waarschijnlijk de gevoerde briefwisselirig bij het Parlement iugediend. Van welken aard die voorstellen zijn is nog niet pu- bliek gemaakt. De toestand in Egypte is veel ernstiger dan men in Engeland denkt. Voor het oogenblik heeft men wel eenige verademing, doch dit dankt men alleen aan het Ramazan-feest, de maand waarin di Mahdi geen nieuwe operation onder- neemt. Weldra zal echter de storin weder los- barsten en de Engelschen zullen geducht te strijden hebben om hun posities te behouden. Dit is de meening, die zich de correspondent van een Duitsch blad gevormd heeft, na de kwestie zorgvuldig in het land zelf te hebben bestudeerd, voorgelicht door de beste Engelsche en binnen- landsche autoriteiten. Men heeft geen denkbeeld van den haat, dien men den Engelschen overal in Egypte toedraagt. Zij worden ae haat voor- eerst als christenen, dan als vreemdelingen en ten slotte omdat zij nu reeds twee jaar in het laud zijn zonder iets goeds tot stand te hebben gebracht, zelfs niet voor zichzelf. Iedereen haat hen, van den Minister Nubar af tot den minsten fellah, en er is te Kairo of te Alexandria geen enkele moskee, waarin de geloovigen niet aan- gespoord worden om zich gereed te maken om wraak op de ongeloovigen te nemen. Overal, zoowel in de delta als in Opper—Egypte, neemt het volk een afwachtende houding aanmen wacht op de komst van den Mahdi, dien men voor veel sterker houdt dan geheel Engeland. De Reichsanzeiger bevat de stukken nopens de voorschriften tot invoering der wet tot verzekering van arbeiders tegen ongevalleu. De wet is den 14 Juli in werking getreden. Voor den 1 Sep tember e. k. moeten de noodige opgaven worden verstrekt. Onder den naam //fabrieken" moeten, blijkens de voorschriften, thans gegeven, worden verstaan alle bedrijven, waarin fabriekmatig voorwer- pen worden vervaardigd en waar tot dat doel min- stens 10 werklieden geregeld bezig zijn. Een bakker b. v., die in zijn bakkerij minstens 10 knechts heeft, dient zich aan te melden. Alle bedrijven, waarin door stoomkracht of door elementaire kracht (water, wind, gas, heete luclit, enz.) werktuigen in beweging worden gebracht, vallen mede onder de termen. Een kleermaker b. v., die met een gasmotor en een leerling werkt, moet zich aanmelden, De vroolijke gast, hij trippelde aanhoudend van bak boord naar stuurboord en terug. Hij laadde en richtte zelf de stukken en troostte de gekwetsten hij was overal te gelijk. De bemanning beschouwde hem als haar God en wij zouden ons alien in stukken hebben laten hakken voor wij aan wijken of overgeven begonnen te denken. En de kogels bleven aanhoudend op ons regenen. Weldra was de Wreker geheel onttakeld. z/Het verbrijzelde want over boord!" riep de kapitein. //Vuur, overal vuur! Vriendenover- winnen of sterven Op dit oogenblik zweeg het vuur aan'svijands boord en het admiraalschip seinde, dat men spreken wilde. Wij luisterden in stilte. Er werd geroepen: //Kapitein van de Wreker! gij hebt genoeg gedaan voor uw roein en het zou ons spijten, als wij zoo- veel helden moesten zien stervenGeef u over z/Nooit I" antwoordde onze kommandant. En het gedonder van het geschut deed de lucht nogmaals daveren. Maar de timmerman kwam nu den kapiteiu toefluisteren, dat eenige kogels de kiel vlak bij den waterspiegel doorboord hadden, dat de pompen niet meer konden werken, dat wij begonnen te zinken. Wij hadden indcrdaad in de hitte van den strijd niet bemerkt, dat wij vrij snel de diepte in- gingen. Eenige officieren zeiden den kommandant, dat het barbaarsch zou zijn, als men zooveel on- gelukkigen ten doode doemde, dat daarenboven de Ontzagwekkende zich juist had overgegeven en fabrikant, die een lOOtal huiswevers in het werk heeft, valt niet in de termen, wel de betrokken wever zelf, wanneer hij bij zijn door elementaire kracht gedreven weefstoel nog een jongen in het werk heeft. De praktijk zal hier zeker vrij wat leemteu in de voorschriften aan het licht brengen. Voorloopig doet men, bij twijfel, het best zich aan te geven. Valt men buiten de termen dan blijkt het bij de aangifte. Valt men echter in de termen en laat men de aangifte achterwege, dan verbeurd men een boete van 100 mark. Gisteren had de plechtige begrafenis plaats van Z. K. II. den Prins van Oranje, overeenkomstig het vastgestelde programma en zooals bij dergelijke droeve gelegenheden gebruikelijk is. Z. M. de Koning kwam omstreeks 9 uur in het Paleis op den Kneuterdijk, de woning van zijn laatst gestorven zoon, aan. Op zijn wenk werd de lijkkist, met behulp van een roltoestel gemakkelijk verplaatsbaar, uit de rouwkamer gevoerd. Woensdagavond was die kist voorgoed gesloten, nadat het gelaat van den doode gekeerd was naar het beeld van haar, die hij boven alien liefhad, van zijne moeder. Zestien onderofficieren van zee- en landmacht, van de Haagsche en Delftsche schutterijen, daalden met de zware lijkkist het hooge bordes af, terwijl de kamerheeren hen vergezelden. Aller hoofden ontblootten zich en in menig oog welde een traan van aandoening, toen de met een fluweelen rouw- kleed overdekte kist in den rouwwagen werd ge- schoven en daarop werden vastgehecht de laatste bewijzen van eerbied en liefde der menschen kransen en bloemen. Een kanonschot knalde, en de stoet, die onder de leiding van den eersten stalmeester des Konings, Baron Bentinck en*zijn ambtenaren, de onderstal- meesters de heeren F. Steers en Wijnveldt zich geformeerd had, zette zich in beweging geopend door eskadrons van het 3e reg. huzaren met staf en standaard, een compagnie van het korps konink- lijke scherpschutters der residentie, een bataljon Haagsche schutterij, het le en 4e bataljon van het keurkorps der grenadiers en jagers. De treurmu- ziek, door de kon. mil. kapel der grenadiers en jagers en het schutterij-muziekkorps uitsrevoerd weerklonk en vond een echo in menig gevoelig hart. Na de militaire atdeeling kwam de rouwstoet. Kiokslag 9 uur steeg de Koning in het voor hem bestemde rijtuig. De Groothertog zat aan zijne rechterzijde en Prins Albert van Pruisen, kort te voren aangekomen, tegenover hem. Het galarijtuig, de zoogenaamde //glazen koets," werd begeleid door den gepens. luit.-gen. Jhr. dat wij zelf geen andere uitkomst meer hadden dan een snelle overgaaf. Metonuitsprekelijke zielsangst zeide hij: ,/Laat men de vlag strijken! Dood en schande voor de verraders Ln hij verbrijzelde zijn degen op het affuit van een kanon. Een uur later waren wij aan boord van het admiraalschip, waar ons de vijandelijke bemanning, die onze dapperheid tijdens den reusachtigen strijd tot in de wolken bleef vorheffen, ons om strijd geluk wenschte. De kapiteins Lukas en Internet, die ook juist aan boord werd geheschen, werden weldra omringd door den geheelen staf, die- hen geluk wenschte met hun helfdhaftigen weerstand en de vice-admiraal verzekerde hun, dat zij met al de onderscheiding behandeld zouden worden, die hun dapperheid verdiende. Men ontscheepte ons te Plymouth en de offi- ciers kregen de stad voor gevangenis. Ik bleef bij kapitein Lukas, die belang in mij bleef stellen en mij in zijn dienst hield. Hij was dikwijls treurig en zwaarmoedig, al genoot hij vrijlieid en hoewel de Engelschen hun uiterste best deden om hem vroolijk te maken. Hij bleel aanhoudend denken aan den ongelukkigen zeeslag bij Trafalgar en dikwijls mompelde hij, zoodra hij zich alleen waande: ,/Dumanoir, Du- manoirhoeveel rekenschap zult gij moeten geven En dan bleef hij met het hoofd tusschen zijn handen zitten peinsen. Verspyk en den gen.-maj. Van Bel, de eerste adj.- gen. des Konings, de laatstgenoemde waarnemend gouverneur der residentie. Het Koninklijk rijtuig werd gevolgd door de officieren van het Militaire 11 uis des Konings te paard en de verdere volg- koetsen. De Graaf van Vlaanderen met den Prins Von W ied namen plaats in het volgende rijtuig. Al de vreemde vorsten droegen het grootlint en groot- kruis van den Nederlandschen Leeuw. oor 9 uur 40 minuten was de stoet Den Haag voorbijde rouwstoet bewoog zich statig onder een grauwen hemel en op den Delftschen weg onder een regenbui, waar langs een overtalrijke menigte geschaard stond. Onder het statig klokgebrom bewoog de stoet zich te Delft langzaam voorwaarts langs de nauwe grachten naar het marktplein door de haag van militairen en schutters, die daar waren opgesteld, en terwijl de treurmarsch zich deed hooren, werd de Nieuwe Kerk bereikt. Daar wachtte sedert lang een zeer aanzienlijk gezelschap de komenden af, nl. Ministers, Ministers van staat, vele leden der beide Kamers, van den Raad van State, algemeene rekenkamer, 's Konings Kribinet, kanselarij der ridderorden, besturen dor provincien, enz. loen alle hooge en mindere autoriteiten in de kerk hunne plaatsen hadden ingenomen, werd het lijk door zestien kamerheerdragers naar den Komnklijken grafkelder gedragen. Xadat ile lijkbaar is neergezet en daaromheen zich een breede kring heeft gevormd, treedt de waardige predikant, Dr. C. E. Koetsveld naar voren om wederom na zoo korten tijd de lijkrede uit te spreken. z/Mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten en uwe wegen niet mijne wegen spreekt de Heer want gelijk de hemelen hooger zijn dan de aarde, alzoo zijn mijne wegen hooger dan uwe wegen' en mijne gedachten anders dan de uwe." Dat geloof alleen broeders! geeft den bijna tachtig- jangen gnjsaard moed en kracht om nog eens, en God geve, nu althans voor het laatstte spreken bij dit vorstelijk graf, geopend voor den laatsten der vier Prinsen van Oranje die nog vodr zes jareu den troon omringden. Hoe telden wij de dagen der verraderlijke ziekte, die hem had aangetast Wat blijde mare was door het gansche land zijn aanvankelijk herstelMaar anders waren Gods gedachtenOnverwacht nog legde de onverbiddelijke dood de kille hand op dit nog jeugdig hart, en het klopte met meerHet had veel geleden, dat hartAnne Prins, die nooit uit den rouw over uwe dooden u hebt kunnen opheffen tot de blijmoedigheid der le vend eni\ og hoor ik het u zeggen in een Weldra werden wij weer op vrije voeten gesteld. Wij keerden naar ons vaderland terug. Wat waren wij blij toen wij Frankrijks geheiligden grond weer betraden. De Keizer wilde de kapiteins Infernet en Lukas zien. De laatste verlaJ- Gt ik mede naar het hof zou gaan en beide kapiteins werden officier van het Legioen van Eer, wat zij ruimschoots verdiend hadden. ie is dat kind vroeg de Keizer, terwijl hij naar mij wees. z/Sire," antwoordde mijn kapitein, ,/dat is ook een held. Ilij heeft admiraal Nelson gedood „Ho, ho!" zei de Keizer, #wel, wel! en nog zoo jong!" aJa, Sire! //Nelson was een groot man, dien ik hoog achtte. Maar hij was Frankrijks vijand. Zijn dood is dus een geluk. Toen gaf mij de Keizer een ridder- kruis en hij zeide: Draag het lang!" terwijl hij mij gemeenzaam op den schouder klopte. (De Vreugd zette nu een hooge borst op) Draag het lang en verdedig het even dapper als gij het verdiend hebt." Ik viel voor den Keizer op de knien. Ik kon niets antwoorden, maar ik kuste zijn hand. Ik stikte haast, de trauen liepen langs mijn wancen. Juist liet zich een schril gefluit hooren en de verhaler ging naar zijn post, wat zijn toehoorders ook deden, die met open mond, gebogen hals en gloeiende blikken geluisterd hadden. E I N D E. TDK HfEUZElHSCfflE (IIRA1T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1